(EU) 2019/1290Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1290 ze dne 31. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/338, pokud jde o minimální obsah přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 203, 1.8.2019, s. 6-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1290

ze dne 31. července 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/338, pokud jde o minimální obsah přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice (držitel povolení BASF SE)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Použití přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) bylo povoleno pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice na deset let prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/338 (2).

(3)

Držitel povolení od té doby podal žádost o změnu podmínek povolení uvedeného přípravku spočívající ve snížení jeho minimálního obsahu z 750 FTU/kg na 125 FTU/kg krmiva. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(4)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 23. ledna 2019 (3) k závěru, že za nově navrhovaných podmínek použití může být přípravek 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) v požadovaných minimálních dávkách 125 FTU/kg krmiva u výkrmu kuřat účinný, a že tento závěr lze rozšířit i na odchov kuřat a kuřice. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy této doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/338 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/338 se ve sloupci „Minimální obsah“ pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice údaj „750 FTU“ nahrazuje údajem „125 FTU“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/338 ze dne 7. března 2018 o povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat nebo menšinové druhy prasat k reprodukci, výkrm krůt, odchov krůt, všechny ostatní druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a odstavená selata (držitel povolení BASF SE) (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 17).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(2):5607.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU