(EU) 2019/1289Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1289 ze dne 31. července 2019 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 203, 1.8.2019, s. 2-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1289

ze dne 31. července 2019

o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla předložena žádost o povolení L-valinu. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 28. listopadu 2018 (2) k závěru, že za navrhovaných podmínek použití nemá L-valin z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P, je-li podáván ve vhodném množství, nepříznivý dopad na zdraví zvířat a lidí nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že se považuje za účinný zdroj esenciální aminokyseliny L-valin pro výživu zvířat a aby byl účinný u přežvýkavců, měla by být doplňková látka chráněna před rozkladem v bachoru. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy této doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedené látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „aminokyseliny, jejich soli a analogy“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(1):5538.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: aminokyseliny, jejich soli a analogy.

3c371

L-valin

Složení doplňkové látky:

prášek s minimálním obsahem L-valinu 98 % (v sušině) a maximálním obsahem vody 1,5 %

Charakteristika účinné látky:

L-valin ((2S)-2-amino-3-methylbutanová kyselina) z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P

Chemický vzorec: C5H11NO2

Číslo CAS: 72-18-4

Analytická metoda  (1):

Pro identifikaci L-valinu v doplňkové látce:

Food Chemical Codex „L-valine monograph“

Pro kvantifikaci valinu v doplňkové látce:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC-VIS)

Pro kvantifikaci valinu v premixech, krmných surovinách a krmných směsích:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC-VIS) – nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (příloha III část F).

Pro kvantifikaci valinu ve vodě:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a optickou detekcí (IEC-VIS/FD).

Všechny druhy

 

 

1.

L-valin smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka skládající se z přípravku

2.

Doplňková látka smí být používána ve vodě k napájení.

3.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování, stabilita při tepelném ošetření a stabilita ve vodě k napájení.

4.

Na etiketě doplňkové látky a premixu musí být uvedeno: „Při podávání L-valinu, zejména ve vodě k napájení, je třeba zohlednit všechny esenciální a podmíněně esenciální aminokyseliny, aby se předešlo nevyváženosti.“

21. srpna 2029


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU