(EU) 2019/1272Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1272 ze dne 29. července 2019, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2078, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 201, 30.7.2019, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1272

ze dne 29. července 2019,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2078, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na články 8 a 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 měla Komise do 1. ledna 2018 zřídit seznam Unie pro nové potraviny povolené nebo oznámené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(2)

Seznam Unie pro nové potraviny povolené nebo oznámené podle nařízení (ES) č. 258/97 byl zřízen prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1023 (4) byl opraveno prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, aby zahrnovalo i řadu povolených nebo oznámených nových potravin, jež nebyly na původní seznam Unie zařazeny.

(4)

Po vyhlášení prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 a prováděcího nařízení (EU) 2018/1023 Komise zjistila, že v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 jsou další chyby.

(5)

V zájmu zajištění jasnosti a právní jistoty pro provozovatele potravinářských podniků a příslušné orgány členských států je třeba je opravit a zajistit tak řádné provádění a používání seznamu Unie pro nové potraviny.

(6)

Dne 22. listopadu 2018 podal příslušný orgán Itálie Komisi žádost o opravu seznamu Unie, pokud jde o označení a zvláštní požadavky na označování nové potraviny „výtažek z buněčných kultur Echinacea purpurea“. Tato nová potravina byla povolena oznamovacím postupem podle článku 5 nařízení (ES) č. 258/97. Příslušný orgán Itálie se dopustil chyby tím, že oznámil špatný název buněčných kultur, a v žádosti se tudíž požaduje, aby byl v označení nové potraviny v seznamu Unie a ve zvláštním požadavku na označování potravin, které ji obsahují, jakož i ve specifikacích nové potraviny, název buněčných kultur HTN®Vb nahrazen názvem EchiPure-PC™.

(7)

Je proto nezbytné provést opravu označení a zvláštního požadavku na označování v tabulce 1 a opravu specifikací v tabulce 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 nové potraviny „výtažek z buněčných kultur Echinacea purpurea“.

(8)

Nové potraviny „kvasničné beta-glukany“ byly prováděcím rozhodnutím Komise 2011/762/EU (5) povoleny za určitých podmínek použití. Použití kvasničných beta-glukanů v dalších kategoriích potravin bylo později povoleno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/2078 (6). Ve specifikacích kvasničných beta-glukanů v prováděcím rozhodnutí (EU) 2017/2078 jsou měrné jednotky pro těžké kovy chybně vyjádřeny v mg/g namísto v mg/kg. Tato chyba byla přenesena do seznamu Unie zřízeného prováděcím nařízením (EU) 2017/2470. Specifikace kvasničných beta-glukanů v souvislosti s těžkými kovy v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2078 a v tabulce 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měly být příslušným způsobem opraveny.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2078 by měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2078 se opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1023 ze dne 23. července 2018, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny (Úř. věst. L 187, 24.7.2018, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/762/EU ze dne 24. listopadu 2011, kterým se povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 41).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2078 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 77).


PŘÍLOHA

1)   

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se opravuje takto:

a)

položka týkající se výtažku z buněčných kultur Echinacea purpurea v tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Výtažek z buněčných kultur Echinacea purpurea

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „suchý extrakt z buněčných kultur Echinacea purpurea EchiPure-PC™““

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z kvítků v květenství Echinacea purpurea v doplňcích stravy

b)

položka týkající se výtažku z buněčných kultur Echinacea purpurea v tabulce 2 (Specifikace) se nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Specifikace

Výtažek z buněčných kultur Echinacea purpurea

Popis/definice:

Suchý extrakt z buněčných kultur EchiPure-PC™ Echinacea purpurea

c)

položky týkající se kvasničných beta-glukanů v tabulce 2 (Specifikace) pod nadpisem „Těžké kovy ve formě nerozpustné ve vodě, ale dispergovatelné v mnoha tekutých matricích“ se nahrazují tímto:

 

„Olovo: < 0,2 mg/kg

Arsen: < 0,2 mg/kg

Rtuť: < 0,1 mg/kg

Kadmium: < 0,1 mg/kg“

2)   

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2078 se opravuje takto:

Položky pro olovo, arsen, rtuť a kadmium v tabulce Specifikace kvasničných (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukanů se nahrazují tímto:

„Olovo

< 0,2 mg/kg

Arsen

< 0,2 mg/kg

Rtuť

< 0,1 mg/kg

Kadmium

< 0,1 mg/kg“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU