(EU) 2019/1271Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1271 ze dne 25. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1848, pokud jde o částku poskytnutou Rumunsku k úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Publikováno: Úř. věst. L 201, 30.7.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1271

ze dne 25. července 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1848, pokud jde o částku poskytnutou Rumunsku k úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 6 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1848 (2) stanoví částky poskytnuté členským státům za účelem výplaty konečným příjemcům v rozpočtovém roce 2019. Dané částky odpovídají snížení v rámci mechanismu finanční kázně skutečně uplatněnému členskými státy v rozpočtovém roce 2018 na základě výkazů výdajů členských států za období od 16. října 2017 do 15. října 2018.

(2)

V případě Rumunska podrobný výkaz výdajů plně nezohlednil prahovou hodnotu ve výši 2 000 EUR vztahující se k finanční kázni v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3). V zájmu řádného finančního řízení proto v prováděcím nařízení (EU) 2018/1848 nebyla Rumunsku poskytnuta k úhradě žádná částka.

(3)

Rumunsko následně Komisi sdělilo správnou částku finanční kázně, kterou mělo při plném zohlednění prahové hodnoty ve výši 2 000 EUR použít pro rozpočtový rok 2018. Aby byla zajištěna výplata příslušných částek rumunským zemědělcům, měla by Komise určit odpovídající částku poskytnutou Rumunsku.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1848 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Jelikož má oprava stanovená tímto nařízením vliv na použití prováděcího nařízení (EU) 2018/1848, které je použitelné ode dne 1. prosince 2018, mělo by se toto nařízení rovněž použít od uvedeného dne; proto by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce uvedené v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1848 se za řádek týkající se Portugalska vkládá nová položka, která zní:

„Rumunsko

16 669 111 “

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1848 ze dne 26. listopadu 2018 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 300, 27.11.2018, s. 4).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU