(EU) 2019/1257Nařízení Komise (EU) 2019/1257 ze dne 23. července 2019, kterým se opravuje bulharské znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 196, 24.7.2019, s. 5-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 13. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1257

ze dne 23. července 2019,

kterým se opravuje bulharské znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharské znění nařízení (ES) č. 1223/2009 obsahuje v položce 12 první větě sloupce i) tabulky v příloze III uvedeného nařízení chybu, která byla zavedena nařízením Komise (EU) č. 1197/2013 (2), pokud jde o podmínky použití a upozornění týkajících se látek.

(2)

Bulharské znění nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, p. 59.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1197/2013 ze dne 25. listopadu 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 315, 26.11.2013, s. 34).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU