(EU) 2019/1256Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1256 ze dne 23. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 196, 24.7.2019, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 13. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1256

ze dne 23. července 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné pro potraviny a bezpečnost potravin na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Uvedené nařízení stanoví mimořádná opatření, která musí Komise přijmout, pokud je zřejmé, že potraviny dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/943 (2) pozastavilo dovoz sušených fazolí kódu KN 0713 39 00 z Nigérie do Unie z důvodů vysokého počtu případů kontaminace nepovolenou účinnou látkou dichlorvos na úrovních vysoce přesahujících akutní referenční dávku předběžně stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Zákaz se měl použít do 30. června 2016, než Nigérie provede vhodná opatření k řízení rizika.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/874 (3) prodloužilo pozastavení dovozu sušených fazolí z Nigérie do 30. června 2019 a toto pozastavení uplatnilo na dva další kódy KN 0713 35 00 a 0713 90 00 z důvodu pokračující přítomnosti dichlorvosu v sušených fazolích dovážených z Nigérie a nemožnosti dosáhnout v krátkém čase souladu s požadavky právních předpisů Unie v oblasti reziduí pesticidů.

(4)

V únoru 2018 předložila Nigérie nový akční plán a uvedla, že jejím cílem je provádět kontroly a zefektivnit postupy, zejména pokud jde o sušené fazole, posílit právní a regulační prostředí a vytvořit a vybudovat základy pro kvalitní výrobu sušených fazolí. Komise však má za to, že Nigérie tento akční plán dosud neprovedla, ani k jeho provedení nepřidělila žádné rozpočtové prostředky. S ohledem na fázi, v níž se nachází provádění akčního plánu ze strany Nigérie, pokud jde o integrovanou ochranu rostlin a maximální limity reziduí pesticidů, nelze dospět k závěru, že požadavky Unie, pokud jde o rezidua pesticidů v příslušných sušených fazolích, jsou splněny.

(5)

Doba trvání pozastavení dovozu by proto měla být prodloužena o další období tří let, aby mohla Nigérie provést vhodná opatření k řízení rizika a poskytnout potřebné záruky.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 5 prováděcího nařízení (EU) 2015/943se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto ustanovení se použije do 30. června 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/943 ze dne 18. června 2015 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009 (Úř. věst. L 154, 19.6.2015, s. 8).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/874 ze dne 1. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie. (Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 18).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU