(EU) 2019/1209Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1209 ze dne 9. července 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Antequera“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 191, 17.7.2019, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1209

ze dne 9. července 2019,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Antequera“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Antequera“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 417/2006 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 295/2014 (3).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Antequera“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 417/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento Asado del Bierzo (CHZO), Fico bianco del Cilento (CHOP), Melannurca Campana (CHZO), Montes de Granada (CHOP), Huile d'olive de Nice (CHOP), Aceite de la Rioja (CHOP), Antequera (CHOP)) (Úř. věst. L 72, 11.3.2006, s. 8).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 295/2014 ze dne 20. března 2014, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Antequera (CHOP)) (Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 30).

(4)  Úř. věst. C 36, 29.1.2019, s. 24.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU