(EU) 2019/1207Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1207 ze dne 15. července 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 191, 17.7.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. července 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. července 2019 Nabývá účinnosti: 18. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1207

ze dne 15. července 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

V souladu s čl. 47a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1509 provedla Rada přezkum seznamů označených osob a subjektů obsažených v přílohách XV, XVI, XVII a XVIII uvedeného nařízení.

(3)

Jedna osoba, která je uvedena v příloze XIII i v příloze XV, by měla být z přílohy XV vypuštěna. Je třeba aktualizovat položku týkající se jednoho subjektu uvedeného v příloze XVI.

(4)

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2019.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:

1)

V příloze XV se oddíl „a) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ mění takto:

a)

zrušuje se položka 30 týkající se RI Pyonga Chola (datum narození 1948);

b)

zbývající položky se označují jako 1 až 27.

2)

V příloze XVI oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ se položka 3 nahrazuje tímto:

„3.

Maritime Administrative Bureau

společnost také známa jako North Korea Maritime Administration Bureau nebo Maritime Administration of DPR Korea

Adresa: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pchjongjang, KLDR

PO Box 416

Tel.: 850-2-18111 Ex 8059

Fax: 850 2 381 4410

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Společnost Maritime Administrative Bureau napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN, mimo jiné tím, že přejmenovávala a opětovně registrovala majetek označených subjektů a poskytovala plavidlům podléhajícím sankcím OSN falešné doklady.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU