(EU) 2019/1189Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1189 ze dne 8. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Publikováno: Úř. věst. L 187, 12.7.2019, s. 14-29 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1189

ze dne 8. července 2019,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 a článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po prozatímním přijetí na plenárním zasedání v prosinci 2017 v Brisbane členové kimberleyského procesu na plenárním zasedání v Bruselu v listopadu 2018 schválili zařazení Gabonské republiky na seznam členů tohoto procesu.

(2)

Adresy příslušných orgánů několika členů kimberleyského procesu v příloze II a adresy příslušných orgánů členských států v příloze III vyžadují aktualizaci.

(3)

V návaznosti na žádost Irska o určení orgánu Unie podle článku 19 nařízení (ES) č. 2368/2002 navštívila Komise orgán EU určený Irskem, aby ověřila, zda je připraven ujmout se povinností uvedených v nařízení (ES) č. 2368/2002. Provedené přípravy a plánované postupy orgánu EU určeného Irskem naznačují, že bude schopen spolehlivě, včas, účinně a přiměřeně plnit úkoly požadované kapitolami II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002. Je nezbytné stanovit pro Irsko realistický časový rámec pro provedení nezbytných změn.

(4)

Na základě toho, že členové kimberleyského procesu na plenárním zasedání v Bruselu v listopadu 2018 přijali správní rozhodnutí „Compilation of Modifications to Technical definitions“ (Soubor změn technických definic), by měl být výraz „země původu“ v certifikátech kimberleyského procesu nahrazen výrazem „země těžebního původu“.

(5)

Aby bylo zohledněno nahrazení výrazu „země původu“ výrazem „země těžebního původu“ v certifikátu Evropské unie, jak je definován v čl. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 2368/2002, měla by být odpovídajícím způsobem změněna příloha IV uvedeného nařízení. S ohledem na čas potřebný k zajištění dostupnosti nových certifikátů je nutno příslušným orgánům v rámci Unie poskytnout rozumnou lhůtu, aby na tuto změnu mohly zareagovat.

(6)

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 2368/2002 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:

1)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

3)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 3 se však použije ode dne 1. ledna 2020.

Pokud jde o Irsko, příloha III se použije ode dne 1. září 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2019.

Za Komisi

Federica MOGHERINI

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů zmíněných v článcích 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRÁLIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADÉŠ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BĚLORUSKO

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja S., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

KAMBODŽA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

KANADA

Mezinárodní:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

Obecné dotazy týkající se přírodních zdrojů Kanady:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HONGKONG, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

People's Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

KONŽSKÁ REPUBLIKA

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Minist?re de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

SVAZIJSKO

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

EVROPSKÁ UNIE

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIE

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONÉSIE

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONSKO

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KAZACHSTÁN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

KOREJSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBÉRIE

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAJSIE

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Minist?re des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURICIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIKO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMIBIE

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NOVÝ ZÉLAND

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORSKO

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

RUSKÁ FEDERACE

Mezinárodní:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Orgán pro dovoz a vývoz:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

JIŽNÍ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

ŠRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

ŠVÝCARSKO

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TCHAJ-WAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, SAMOSTATNÉ CELNÍ ÚZEMÍ

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O. BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

THAJSKO

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURECKO

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Ba?bakanl?k Hazine

Müste?arl??? ?nönü Bulvar? No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Orgán pro dovoz a vývoz:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa ?stanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa ?stanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19

BELGIE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Federální úřad pro hospodářství, malé a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné a energetiku, Generální ředitelství pro ekonomické analýzy a mezinárodní hospodářství)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. +32 22775459

Fax +32 22775461 nebo +32 22779870

E-mail: [email protected]

V Belgii kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. +420 261333841/+420 261333859/mobil +420 737213793

Fax: +420 261333870

E-mail: [email protected]

Nepřetržitá služba na určeném celním úřadě – Praha Ruzyně

Tel. +420 220113788 (pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 hodin)

Tel. +420 220119678 (sobota, neděle a zbývající doba od 15:30 do 7:30 hodin)

NĚMECKO

V Německu kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů Unie, provádí pouze:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. +49 678156270

Fax +49 6781562719

E-mail: [email protected]

Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9 a 10, čl. 14 odst. 3 a článků 15 a 17 tohoto nařízení, které se týkají zejména závazku informovat Komisi, je příslušným německým orgánem tento subjekt:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstra?e 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228303-49874

Fax +49 228303-99106

E-mail: [email protected]

IRSKO

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Tel. +353 16782000

E-mail: [email protected]

PORTUGALSKO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direç?o de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. +351 218813843/8

Fax +351 218813986

E-mail: [email protected]

V Portugalsku kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů EU, provádí pouze:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mail: [email protected]

RUMUNSKO

Autoritatea Na?ională pentru Protec?ia Consumatorilor

(Státní úřad pro ochranu spotřebitele)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 Bucure?ti, România

(72 Aviatorilor Bvd., sektor 1, Bukurešť, Rumunsko)

Cod postal (PSČ) 011865

Tel. +40 21 3184635/3129890/3121275

Fax +40 21 3184635/3143462

www.anpc.ro

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1 A 2AH

Tel. +44 2070086903/5797

E-mail: [email protected]


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV

Certifikát Společenství uvedený v článku 2

V souladu se změnami, které zavedla Lisabonská smlouva, a podle nichž Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupcem, odkazuje výraz „certifikát EU“ na certifikát Společenství definovaný v čl. 2 písm. g) tohoto nařízení.

Certifikát EU má níže uvedené vlastnosti. Členské státy jsou povinny zajistit, aby certifikáty, které vydávají, byly identické. Za tímto účelem předloží Komisi vzory certifikátů určených k vydání.

Členské státy zodpovídají za vytištění certifikátů EU. Certifikáty EU mohou být vytištěny tiskárnami jmenovanými členským státem, ve kterém jsou usazeny. V tom případě musí být na každém certifikátu EU uvedeno jmenování tiskárny členským státem. Na každém certifikátu EU musí být uvedeno jméno a adresa tiskárny nebo značka, podle které lze tiskárnu identifikovat. Tiskárna musí být tiskárnou cenin s vysokým zabezpečením. Tiskárna předloží patřičná doporučení od státních i soukromých zákazníků.

Evropská komise poskytne vzorky původních certifikátů EU orgánům EU.

Materiály

rozměry: A4 (210 mm × 297 mm),

vodoznak s neviditelnými (žlutá/modrá) UV vlákny,

citlivé na rozpouštědla,

materiály nereagují na UV záření (rysy dokumentu jasně vystoupí při osvícení UV lampou),

papír 95 g/m2.

Tisk

duhové pozadí (citlivé na rozpouštědla),

„duhový“ efekt má bezpečnostní pozadí, které se při fotografickém kopírování nezviditelní,

používané inkousty musí být „citlivé na rozpouštědla“, aby dokument chránily proti působení chemikálií použitých ke změně textu, např. bělidla,

jednobarevné pozadí (trvalé a světlostálé),

zajišťuje vytištění druhotné „duhy“, aby certifikát nebyl vystaven slunečnímu světlu,

neviditelné značení reagující na UV světlo (hvězdy vlajky EU),

tiskárna se zabezpečením by měla použít inkoust správné váhy, aby UV znak byl při normálním světle neviditelný,

vlajka EU: tisk v barvě zlata a evropské modři,

vyrytý okraj,

inkoust citlivý na dotyk je jednou z nejdůležitějších vlastností dokumentu,

nápis na řádce velmi malým písmem: „certifikát kimberleyského procesu“,

skrytý obraz: KP,

mikrotext „KPCS“,

dokument musí zahrnovat prvek antikopie („medailon“) v tisku pozadí malým písmem.

Číslování

Každý certifikát EU musí mít jedinečné sériové číslo, kterému předchází kód: EU.

Komise přidělí sériová čísla členským státům, které mají v úmyslu vydávat certifikáty EU.

Certifikáty by měly mít dvoje číslování – viditelné a neviditelné:

První = osmimístné sekvenční, jednou na všech částech dokumentu, vytištěné černě.

Tiskárna nese veškerou odpovědnost za číslování každého certifikátu.

Tiskárna rovněž vede databázi veškerého číslování.

Druhé = osmimístné sekvenční neviditelné tištěné číslování (shodné s výše uvedeným), fluoreskující pod UV zářením.

Jazyk

Angličtina a podle potřeby jazyk (jazyky) dotčeného členského státu.

Grafická a povrchová úprava

Povinné znaky

Drážková perforace v jedné poloze, rozřezáno na jednotlivé listy formátu A4, perforace 100 mm od pravého okraje.

a)

levá strana

Image 1

b)

pravá strana

Image 2

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU