(EU) 2019/1188Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1188 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 187, 12.7.2019, s. 11-13 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1188

ze dne 14. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská norma EN 13561 o vnějších clonách a markýzách byla původně přijata Evropským výborem pro normalizaci (CEN) v roce 2004 a změněna v roce 2008. Obsahuje čtyři třídy vlastností u vnějších clon a markýz, zejména ve vztahu k odolnosti těchto výrobků proti zatížení větrem.

(2)

Třídy zavedené v normě EN 13561 nejsou dostačující pro všechny výrobky, které jsou v současnosti dostupné na trhu. Nejnovější výrobky představují vyšší odolnost proti zatížení větrem než dříve. Používání stávajících tříd může v některých případech vést k bezpečnostním problémům spojeným s připevněním těchto výrobků.

(3)

Je proto nezbytné ke klasifikaci uvedené v normě EN 13561 přidat další tři třídy vlastností pro odolnost proti zatížení větrem. Rovněž je nezbytné rozlišovat používání tříd mezi podskupinami výrobků, na něž se tato norma vztahuje, zejména u markýz s kloubovým ramenem, u vnějších clon s látkou pevně vedenou v bočních vodicích lištách (postranních kolejnicích) a u markýz pro pergoly.

(4)

V souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou být třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků stanoveny buď Komisí, nebo evropským normalizačním orgánem na základě revidovaného mandátu. Vzhledem k tomu, že je třeba stanovit další třídy vlastností co nejdříve, měla by nové třídy vlastností stanovit Komise. Podle čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení se mají tyto třídy používat v harmonizovaných normách,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zavádí se třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz stanovené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

Tabulka 1

Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon s látkou pevně vedenou v bočních vodicích lištách (postranních kolejnicích) a u markýz pro pergoly

Třídy

0

1

2

3

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

< 40

? 40 – < 70

? 70 – < 110

? 110 – < 170

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

< 48

? 48 – < 84

? 84 – < 132

? 132 – < 204


Třídy

4

5

6

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

? 170 – < 270

? 270 – < 400

? 400

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

? 204 – < 324

? 324 – < 480

? 480

Tabulka 2

Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u markýz s nůžkovým ramenem, markýz se sklopným ramenem, markýz s vodicími rameny, svislých svinovacích markýz, balkónových markýz, fasádních markýz, markýz pro střešní okna, markýz pro zimní zahrady a sítí proti hmyzu

Třídy

0

1

2

3

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

< 40

? 40 – < 70

? 70 – < 110

? 110

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

< 48

? 48 – < 84

? 84 – < 132

? 132


Tabulka 3

Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u markýz s kloubovým ramenem

Třídy

0

1

2

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

< 40

? 40 – < 70

? 70

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

< 48

? 48 – < 84

? 84


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU