(EU) 2019/1177Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1177 ze dne 10. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz želatiny, dochucovacích masových výtažků a tavených/škvařených tuků (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 185, 11.7.2019, s. 26-29 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 2019 Nabývá účinnosti: 31. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1177

ze dne 10. července 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz želatiny, dochucovacích masových výtažků a tavených/škvařených tuků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 29 odst. 4 a čl. 41 odst. 4 uvedeného nařízení.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví podmínky z hlediska zdraví lidí nebo zvířat pro dovoz želatiny, dochucovacích masových výtažků a tavených/škvařených tuků.

(2)

Tabulka 1 v oddíle 1 kapitoly I a tabulka 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví požadavky na dovoz vedlejších produktů živočišného původu do Unie.

(3)

Egypt poskytl Komisi dostatečné záruky pro kontroly výroby želatiny ze strany příslušného orgánu. Je proto odůvodněné doplnit Egypt na seznam třetích zemí, ze kterých lze želatinu dovážet do Unie.

(4)

Dochucovací masové výtažky k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu lze získat z domácích zvířat, ale také z volně žijících zvířat poražených nebo usmrcených k lidské spotřebě. Je vhodné uvést seznam třetích zemí způsobilých k dovozu dochucovacích masových výtažků do souladu s odkazem na seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz masa volně žijící zvěře k lidské spotřebě.

(5)

Nařízením Komise (EU) 2017/1261 (3) byla zavedena alternativní metoda pro výrobu obnovitelných paliv v návaznosti na hodnocení provedené úřadem EFSA (4). Je vhodné povolit dovoz tavených/škvařených tuků uvedených v článcích 8, 9 a 10 nařízení (ES) č. 1069/2009 pro použití u nové alternativní metody, neboť používání stejných materiálů je v Unii povoleno. Kapitola II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1261 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků (Úř. věst. L 182, 13.7.2017, s. 31).

(4)  Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1) (EFSA Journal 2015;13(11):4307).


PŘÍLOHA

Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

a)

V tabulce 1 oddílu 1 kapitoly I se řádek 5 nahrazuje tímto:

„5

Želatina a hydrolyzované bílkoviny

Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), e), f), g), i) a j), a v případě hydrolyzovaných bílkovin materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. d), h) a k).

Želatina a hydrolyzované bílkoviny musí být vyrobeny v souladu s oddílem 5 kapitoly II přílohy X.

a)

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země:

 

(KR) Jižní Korea

 

(MY) Malajsie

 

(PK) Pákistán

 

(TW) Tchaj-wan

 

(EG) Egypt.

b)

V případě želatiny a hydrolyzovaných bílkovin z ryb: třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.

a)

V případě želatiny: příloha XV kapitola 11.

b)

V případě hydrolyzovaných bílkovin: příloha XV kapitola 12.“

b)

V tabulce 2 oddílu 1 kapitoly II se řádek 13 nahrazuje tímto:

„13

Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Materiály uvedené v čl. 35 písm. a).

Dochucovací masové výtažky musí být vyrobeny v souladu s kapitolou III přílohy XIII.

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů, přičemž je povoleno pouze nevykostěné maso.

V případě dochucovacích masových výtažků z rybích materiálů třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.

V případě dochucovacích masových výtažků z drůbeže třetí země uvedené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa.

V případě dochucovacích masových výtažků z některých volně žijících suchozemských savců a zajícovitých třetí země uvedené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů.

Příloha XV kapitola 3 bod E.“

c)

V tabulce 2 oddílu 1 kapitoly II se řádek 17 nahrazuje tímto:

„17

Tavené/škvařené tuky pro určité účely mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata

a)

V případě materiálů určených k výrobě bionafty, tukových produktů nebo obnovitelných paliv uvedených v bodě L oddílu 2 kapitoly IV přílohy IV: materiály kategorie 1, 2 a 3 uvedené v článcích 8, 9 a 10.

b)

V případě materiálů určených k výrobě obnovitelných paliv uvedených v bodě J oddílu 2 kapitoly IV přílohy IV: materiály kategorie 2 a 3 uvedené v článcích 9 a 10.

c)

V případě materiálů určených pro organická hnojiva a pomocné půdní látky:

materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 písm. f) bodě i) a materiály kategorie 3 uvedené v článku 10 kromě čl. 10 písm. c) a p).

d)

V případě materiálů určených k jiným účelům:

materiály kategorie 1 uvedené v čl. 8 písm. b), c) a d), materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 písm. f) bodě i) a materiály kategorie 3 uvedené v článku 10 kromě čl. 10 písm. c) a p).

Tavené/škvařené tuky musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 9.

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a v případě materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.

Příloha XV kapitola 10 bod B.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU