(EU) 2019/1140Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1140 ze dne 3. července 2019, kterým se stanoví vzory pro kontrolní zprávy a výroční zprávy o auditu týkající se finančních nástrojů, které provádějí EIB a jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Publikováno: Úř. věst. L 180, 4.7.2019, s. 15-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2019 Nabývá účinnosti: 5. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1140

ze dne 3. července 2019,

kterým se stanoví vzory pro kontrolní zprávy a výroční zprávy o auditu týkající se finančních nástrojů, které provádějí EIB a jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), ve znění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (2), a zejména na čl. 40 odst. 1 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 40 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013, ve znění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, stanoví požadavek, že EIB a jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, poskytnou orgánům určeným v souladu s článkem 124 uvedeného nařízení a s článkem 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3) s každou žádostí o platbu na jedné straně kontrolní zprávu Komisi a na druhé straně určeným orgánům předloží rovněž výroční zprávu o auditu vypracovanou svými externími auditory.

(2)

Aby se zajistila ucelenost, kvalita a včasné předkládání informací, které má EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, poskytovat určeným orgánům a Komisi, a to zejména s ohledem na lhůtu pro předložení zprávy uvedené v čl. 127 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (4), měl by být pro kontrolní zprávu i pro výroční zprávu o auditu stanoven standardní formát, kterým se stanoví jednotné požadavky na strukturu, časový rámec a obsah informací.

(3)

Aby mohly určené orgány plnit své povinnosti, pokud jde o ověření, kontroly a audity, je vhodné, aby EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, poskytly určeným orgánům nezbytné dokumenty.

(4)

Aby se zajistilo, že budou určené orgány moci účinně využívat nová ustanovení, která se v souladu s článkem 282 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 použijí od 2. srpna 2018, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor kontrolní zprávy

Kontrolní zpráva uvedená v čl. 40 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013 se vyhotoví podle vzoru stanoveného v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Vzor výroční zprávy o auditu

Výroční zpráva o auditu uvedená v čl. 40 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013 se vyhotoví podle vzoru stanoveného v příloze II tohoto nařízení a předloží určeným orgánům a Komisi do 31. prosince po skončení referenčního účetního období.

Článek 3

Dokumenty nezbytné pro kontroly a audity

EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, poskytnou určeným orgánům veškeré dostupné dokumenty, které jsou pro tyto orgány nezbytné ke splnění povinností stanovených v čl. 125 odst. 5 a článku 127 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 9 a čl. 59 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).


PŘÍLOHA I

Vzor kontrolní zprávy

A.

Kontrolní zpráva týkající se žádosti o platbu předložené Komisi: [reference] [plánované datum]

B.

Datum žádosti členského státu o kontrolní zprávu (nejméně dva měsíce před plánovaným datem výše uvedeným v písmeni A): [datum]

C.

Referenční období:

1.

Celková částka plateb konečným příjemcům a v případech uvedených v čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 platby ve prospěch konečných příjemců, uvádějící odděleně ESI fondy a vnitrostátní příspěvky z veřejných a soukromých zdrojů.

2.

Celková částka prostředků vyčleněných na smlouvy o zárukách, bez ohledu na to, zda jsou dosud nesplacené nebo zda se již staly splatnými, aby bylo umožněno čerpání záruky za ztráty, podle výpočtu založeného na obezřetném předběžném posouzení rizik se zahrnutím více částek příslušných nových půjček či jiných rizikových nástrojů pro nové investice do konečných příjemců, uvádějící odděleně ESI fondy a vnitrostátní příspěvky z veřejných a soukromých zdrojů.

3.

Celková částka vzniklých správních nákladů a/nebo správních poplatků placených z finančního nástroje, uvádějící odděleně ESI fondy a vnitrostátní příspěvky z veřejných a soukromých zdrojů.

4.

Stav provádění investiční strategie nebo rovnocenné dokumenty podle definice uvedené v dohodě o financování.

5.

Analýza postupu: objem přidělených částek z operačního programu a vyplacených částek finančním zprostředkovatelům.

6.

Monitorovací činnosti a následné kontroly.

7.

Výše úroků a jiné výnosy, jež připadají na podporu z ESI fondů poskytovanou na finanční nástroje podle článku 43 nařízení (EU) č. 1303/2013.

8.

Výše zdrojů vložených zpět do finančních nástrojů a pocházejících z investic nebo z uvolnění prostředků vyčleněných na smlouvy o zárukách, včetně kapitálových splátek a výnosů a jiných příjmů, jako jsou úroky, poplatky za záruky, dividendy, kapitálové výnosy nebo jiné příjmy vytvořené investicemi, které mohou být připsány podpoře z ESI fondů, jak se uvádí v článku 44 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Příloha: seznam transakcí konečným příjemcům, kteří získali podporu z finančního nástroje, jejichž celková částka by měla odpovídat částkám uvedených výše v bodech 1 a 2, a podrobný rozpis částek uvedených výše v bodě 3 podle finančních nástrojů.


PŘÍLOHA II

Vzor výroční zprávy o auditu

1.   ÚVOD

1.1   Identifikace externí auditorské společnosti, která se podílela na přípravě zprávy

1.2   Referenční období (např. 1. července N-1 do 30. června N)

1.3   Identifikace finančního nástroje (finančních nástrojů)/mandátu (mandátů) a operačního programu (operačních programů) nebo programu (programů) rozvoje venkova, na něž se vztahuje zpráva o auditu. Identifikace dohody o financování, jíž se se zpráva týká (dále jen „dohoda o financování“).

2.   AUDIT SYSTÉMŮ VNITŘNÍ KONTROLY UPLATŇOVANÝCH EIB/EIF NEBO JINÝMI MEZINÁRODNÍMI FINANČNÍMI INSTITUCEMI

Výsledky externího auditu systému vnitřní kontroly EIB nebo jiných mezinárodních finančních institucí, jejichž akcionářem je členský stát, posuzujícího nastavení a účinnost tohoto systému vnitřní kontroly a zahrnujícího tyto prvky:

2.1.

Postup přijetí pověření.

2.2.

Postup hodnocení a výběru finančních zprostředkovatelů: formální a kvalitativní posouzení.

2.3.

Postup schvalování transakcí s finančními zprostředkovateli a podpis příslušných dohod o financování.

2.4.

V případě finančního příspěvku na finanční nástroje zřízené na úrovni Unie, včetně nástrojů iniciativy na podporu malých a střední podniků, a v případě kombinování ESI fondů a EFSI podle článku 39a nařízení (EU) č. 1303/2013 postup pro nastavení nástroje v souladu s pravidly stanovenými v příslušných článcích (např. článek 39 a článek 39a nařízení (EU) č. 1303/2013).

2.5.

Postupy monitorování finančních zprostředkovatelů týkající se:

2.5.1.

podávání zpráv ze strany finančních zprostředkovatelů;

2.5.2.

vedení záznamů;

2.5.3.

vyplácení konečným příjemcům;

2.5.4.

způsobilost podpory konečným příjemcům;

2.5.5.

správní poplatky a náklady na správu účtované finančními zprostředkovateli;

2.5.6.

požadavky na viditelnost;

2.5.7.

provádění požadavků týkajících se státní podpory finančními zprostředkovateli a v případě EZFRV (který je od pravidel týkajících se státní podpory částečně osvobozen) provádění specifických požadavků fondu, případně včetně požadavků týkajících se kumulace podpory;

2.5.8.

případně rozdílné zacházení s investory;

2.5.9.

soulad s daňovými požadavky článku 38 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve znění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.6.

Systémy zpracování plateb obdržených od řídicího orgánu.

2.7.

Systémy pro výpočet a platbu částek souvisejících se správními náklady a poplatky.

2.8.

Systémy zpracování plateb finančním zprostředkovatelům.

2.9.

Systémy zpracování úroků a jiných výnosů vytvořených podporou finančních nástrojů z ESI fondů.

V souvislosti s výše uvedenými body 2.1 až 2.4 po předložení první výroční zprávy o auditu: pouze údaje o aktualizacích nebo změnách zavedených postupů nebo režimů a jejich posouzení pro následné výroční zprávy.

V souvislosti s výše uvedenými body 2.5 až 2.9: výsledky auditního testování vztahující se na příslušné vnitřní použitelné systémy a postupy.

2.10.

Při uzavření se do poslední výroční zprávy o auditu kromě prvků uvedených výše v bodech 2.1 až 2.9 zahrnou tyto prvky:

2.10.1.

uplatnění rozdílného zacházení s investory;

2.10.2.

dosažený multiplikační poměr ve srovnání s multiplikačním poměrem ujednaným v záručních dohodách pro finanční nástroje poskytujících záruky;

2.10.3.

částka kapitalizovaných subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky v souladu s čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013;

2.10.4.

částka kapitalizovaných správních nákladů a poplatků v souladu s čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013;

2.10.5.

částka příspěvku z programu na vázaný účet v souladu s čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013;

2.10.6.

použití úroků a jiných výnosů, včetně zisků, které mohou být připsány podpoře z ESI fondů vyplacené na finanční nástroje v souladu článkem 43 nařízení (EU) č. 1303/2013;

2.10.7.

použití zdrojů vložených zpět do finančních nástrojů, které mohou být připsány podpoře z ESI fondů, do konce období způsobilosti a zavedené režimy pro použití uvedených zdrojů po skončení období způsobilosti v souladu s články 44 a 45 nařízení (EU) č. 1303/2013.

3.   ZÁVĚRY AUDITU

3.1   Závěry ohledně toho, zda externí auditorská společnost může poskytnout přiměřenou jistotu ohledně nastavení a účinnosti systému vnitřní kontroly zavedeného EIB nebo jinými mezinárodními finančními institucemi, jejichž akcionářem je členský stát, v souladu s platnými pravidly, podle jednotlivých prvků uvedených v oddíle 2.

3.2   Zjištění a doporučení vyplývající z provedené auditní činnosti

Body 3.1 a 3.2 se opírají o výsledky auditní činnosti uvedené v oddíle 2 a případně zohledňují výsledky jiné auditní činnosti na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie provedené v souvislosti s tímtéž subjektem, který provádí finanční nástroje, a/nebo s týmž pověřením k provádění finančních nástrojů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU