(EU) 2019/1139Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1139 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly potravin živočišného původu v souvislosti s požadavky na informace o potravinovém řetězci a na produkty rybolovu a s odkazy na uznané testovací metody pro mořské biotoxiny a testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 180, 4.7.2019, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. července 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1139

ze dne 3. července 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly potravin živočišného původu v souvislosti s požadavky na informace o potravinovém řetězci a na produkty rybolovu a s odkazy na uznané testovací metody pro mořské biotoxiny a testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 8 první pododstavec písm. f) uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin. Stanoví zejména úřední kontroly týkající se produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 (2) stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky, na něž se vztahuje mimo jiné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (3). Tyto výrobky zahrnují živé mlže, syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 (4) mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly. Uvedené nařízení stanoví, že v případě požadavků na informace o potravinovém řetězci se zrušuje oddíl II a dodatek v příloze I nařízení (ES) č. 2074/2005 a v případě požadavků týkajících se produktů rybolovu se zrušuje oddíl II v příloze II nařízení (ES) č. 2074/2005.

(4)

Nařízení (ES) č. 853/2004 ukládá provozovatelům jatek, aby u všech zvířat kromě volně žijící zvěře, která byla odeslána nebo mají být odeslána na jatka, požadovali, obdrželi a zkontrolovali informace o potravinovém řetězci a aby podle těchto informací jednali. Kromě toho by měli zajistit, aby informace o potravinovém řetězci obsahovaly veškeré podrobnosti požadované podle nařízení (ES) č. 853/2004.

(5)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví požadavky na parazitologické kontroly v rámci manipulace s produkty rybolovu na pevnině a na palubě plavidel. V souladu s pravidly podle části D kapitoly V oddílu VIII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 musí provozovatelé potravinářských podniků provádět u produktů rybolovu ve všech fázích produkce vlastní kontroly s cílem zabránit tomu, aby byly produkty rybolovu viditelně napadené parazity uvedeny na trh k lidské spotřebě. Přijetí podrobných pravidel týkajících se vizuálních vyšetření s sebou nese nutnost definovat pojmy viditelných parazitů a vizuálního vyšetření a stanovit druh a četnost pozorování.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/627 stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol potravin živočišného původu. Uvedené nařízení stanoví v příloze V uznané testovací metody pro zjišťování mořských biotoxinů v živých mlžích, jež mají příslušné orgány používat pro účely úředních kontrol. Vedle toho v příloze III stanoví testovací metody, jež mají příslušné orgány používat pro účely úředních kontrol syrového mléka a tepelně ošetřeného kravského mléka. Nařízení (ES) č. 853/2004 ukládá provozovatelům potravinářských podniků, aby ve všech fázích produkce prováděli vlastní kontroly s cílem zajistit, že živí mlži, syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko splňují hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu stanovená v uvedeném nařízení. Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin, mělo by nařízení (ES) č. 2074/2005 stanovit pro provozovatele potravinářských podniků povinnost používat tytéž uznané testovací metody pro mořské biotoxiny a testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko, jaké mají používat příslušné orgány v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/627.

(7)

Nařízení (ES) č. 2074/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné s účinkem ode dne 14. prosince 2019, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2074/2005 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Požadavky na informace o potravinovém řetězci pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Požadavky na informace o potravinovém řetězci uvedené v příloze II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004 jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.“

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Požadavky na produkty rybolovu pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Požadavky na produkty rybolovu uvedené v čl. 11 odst. 9 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.“

3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Uznané testovací metody pro mořské biotoxiny pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Uznané testovací metody pro zjišťování mořských biotoxinů uvedené v čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou stanoveny v příloze V prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627.“

4)

Článek 6a se nahrazuje tímto:

„Článek 6a

Testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko

Ke kontrole dodržování limitů stanovených v příloze III oddílu IX kapitole I části III nařízení (ES) č. 853/2004 a k zajištění řádného použití procesu pasterizace mléčných výrobků podle přílohy III oddílu IX kapitoly II části II uvedeného nařízení použijí provozovatelé potravinářských podniků analytické metody stanovené v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2019/627.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU