(EU) 2019/1132Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1132 ze dne 2. července 2019, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora na přizpůsobení pro zemědělce v odvětví hovězího a telecího masa v Irsku

Publikováno: Úř. věst. L 179, 3.7.2019, s. 20-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. července 2019 Nabývá účinnosti: 4. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1132

ze dne 2. července 2019,

kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora na přizpůsobení pro zemědělce v odvětví hovězího a telecího masa v Irsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 221 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odvětví hovězího a telecího masa je tradičně v důsledku řady faktorů nejzranitelnějším zemědělsko-potravinářským odvětvím, zejména kvůli omezenému přístupu na trhy třetích zemí a klesající domácí spotřebě. Další nové problémy vyplývají z obav, jak se toto odvětví podílí na emisích skleníkových plynů.

(2)

Kvůli své struktuře je odvětví hovězího a telecího masa náchylné k výkyvům, zejména kvůli dlouhému životnímu cyklu a vysokým nákladům spojeným s extenzivní produkcí. Tyto faktory ještě zhoršuje vyhlídka odchodu Spojeného království z Unie a nejistoty spojené s budoucím celním sazebníkem Spojeného království po jeho odchodu z Unie. Spojené království je pro odvětví hovězího a telecího masa vysoce kvalitní trh, který má zásadní význam pro udržitelnost celého tohoto odvětví v Unii. Zároveň se toto odvětví potýká s požadavky obchodních partnerů na lepší přístup na trh Unie.

(3)

Tyto problémy jsou ještě akutnější v případě irského odvětví hovězího a telecího masa. To se soustředí v malých podnicích v chudších regionech země, kde jsou alternativní typy produkce omezené. Po letech stagnace cen hovězího masa v Irsku se hrubé rozpětí během minulého roku propadlo o 11 až 19 %, přičemž největší ztráty utrpěly chovy krav bez tržní produkce mléka.

(4)

Irské odvětví hovězího a telecího masa je rozsáhlé a silně závislé na vývozu. Pět ze šesti tun vyprodukovaného hovězího masa se vyváží a téměř 50 % tohoto vývozu směřuje do Spojeného království. Nejistota ohledně vystoupení Spojeného království tlačí ceny dolů a dále zhoršuje situaci producentů hovězího masa v Irsku. K tomuto skutečně v měsících předcházejících dříve oznámeným datům pro vystoupení Spojeného království došlo.

(5)

Přizpůsobení trhu je obzvláště pomalé v irském systému extenzivní produkce hovězího, kde jsou zvířata obvykle porážena v pozdějším věku, kdy jim je od 18 do 30 měsíců. Tento zvláštní systém produkce vyhovuje požadavkům trhu s hovězím masem ve Spojeném království. Snahy o otevření nových trhů nadále brzdí omezení třetích zemích, zejména v souvislosti se zastaralými veterinárními předpisy.

(6)

S ohledem na výše uvedené konkrétní problémy irských producentů je v zájmu tržní stability odvětví hovězího a telecího masa v Unii přijmout opatření, která posílí odolnost irského odvětví hovězího masa. Ve spojitosti s potřebou zabránit tomu, aby se tlak na snižování cen u irského hovězího přenesl i do jiných členských států, představují tyto problémy konkrétní problémy ve smyslu článku 221 nařízení (EU) č. 1308/2013. Tyto konkrétní problémy nelze řešit přijetím opatření podle článku 219 nebo 220 uvedeného nařízení. Na jednu stranu nejsou konkrétně spojeny s výrazným narušením trhu nebo jeho hrozbou. Na druhou stranu opatření stanovená tímto nařízením nejsou přijímána v souvislosti s bojem proti šíření nákazy.

(7)

Dostupné nástroje v rámci společné zemědělské politiky, jako je veřejná intervence a podpora soukromého skladování, navíc nejsou vhodnými opatřeními pro řešení potřeb irského odvětví hovězího a telecího masa. Je proto vhodné Irsku poskytnout finanční pomoc na podporu zemědělců v tomto odvětví, kteří se účastní opatření na zvýšení jejich odolnosti a udržitelnosti, včetně přizpůsobení produkce trhům s jinými požadavky než Spojené království.

(8)

Podpora, kterou Unie Irsku poskytne, by měla zohlednit hlavní rysy jeho odvětví hovězího a telecího masa, včetně jeho podílu specializovaných chovatelů skotu a jeho zranitelnosti vůči narušení vývozu.

(9)

Irsko by mělo navrhnout opatření zaměřená na snížení produkce a restrukturalizaci svého odvětví hovězího a telecího masa s cílem ochránit jeho dlouhodobou životaschopnost, na základě jedné nebo více z těchto činností: podpora environmentální a ekonomické udržitelnosti, rozvoj nových trhů a zkvalitnění hovězího a telecího masa.

(10)

Irsko by mělo distribuovat podporu prostřednictvím opatření na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a zároveň zajistit, aby zemědělci v odvětví hovězího a telecího masa byli konečnými příjemci podpory, a zabránit jakémukoliv narušení trhu a hospodářské soutěže.

(11)

Vzhledem k tomu, že částka přidělená Irsku by kompenzovala jen část skutečných ztrát zemědělců v odvětví hovězího a telecího masa, mělo by být Irsku povoleno, aby mohlo zemědělcům za stejných podmínek objektivity, nediskriminace a nenarušení hospodářské soutěže poskytnout dodatečnou podporu.

(12)

S cílem poskytnout Irsku flexibilitu při rozdělování podpory tak, jak je za daných podmínek třeba, by mělo být Irsku povoleno kumulovat ji s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

(13)

V souladu s článkem 221 nařízení (EU) č. 1308/2013 by mělo být toto nařízení omezeno na dobu nejvýše dvanácti měsíců ode dne jeho vstupu v platnost. Platby, které Irsko provede ve prospěch příjemců po uplynutí této doby, by neměly být způsobilé pro financování z prostředků Unie.

(14)

S cílem zajistit transparentnost, sledování a řádnou správu částek, které jsou k dispozici, by Irsko mělo poskytnout Komisi určité informace, zejména včetně informací o konkrétních opatřeních, která mají být přijata, kritériích používaných k rozdělení podpory a opatřeních přijatých s cílem zabránit narušení hospodářské soutěže na dotčeném trhu.

(15)

Aby zemědělci obdrželi podporu co nejdříve, mělo by být Irsku umožněno provést toto nařízení neprodleně. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního dne po vyhlášení.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Irsku bude k dispozici podpora Unie v celkové výši 50 000 000 EUR, aby mohlo poskytovat mimořádnou podporu na přizpůsobení pro zemědělce v odvětví hovězího a telecího masa za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5.

2.   Irsko uvedenou částku, kterou bude mít k dispozici, použije na opatření uvedená v odstavci 3. Opatření budou provedena na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a za předpokladu, že výsledné platby nezpůsobí narušení hospodářské soutěže.

3.   Opatření přijatá Irskem se zaměří na snížení produkce nebo restrukturalizaci odvětví hovězího a telecího masa a na jeden nebo více z těchto cílů:

a)

provádění režimů jakosti v odvětví hovězího a telecího masa nebo projektů zaměřených na podporu jakosti a přidané hodnoty;

b)

podporu diverzifikace trhu;

c)

podporu a zlepšování environmentální, klimatické a hospodářské udržitelnosti zemědělců.

4.   Irsko zajistí, že pokud zemědělci v odvětví hovězího a telecího masa nejsou přímými příjemci plateb podpory Unie, je na ně hospodářský přínos podpory Unie přenesen v plné výši.

5.   Výdaje Irska v souvislosti s platbami za opatření uvedená v odstavci 3 jsou způsobilé pro podporu Unie pouze v případě, že tyto platby budou provedeny nejpozději do 31. května 2020.

6.   Opatření podle tohoto nařízení se mohou kumulovat s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Článek 2

Irsko může poskytnout dodatečnou vnitrostátní podporu pro opatření přijatá podle článku 1 v maximální výši 100 % částky stanovené v článku 1 na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a za předpokladu, že výsledné platby nezpůsobí narušení hospodářské soutěže.

Irsko vyplatí další podporu nejpozději do 31. května 2020.

Článek 3

Irsko oznámí Komisi:

a)

neprodleně a nejpozději dne 31. července 2019:

i)

popis opatření, která mají být přijata;

ii)

kritéria použitá ke stanovení metod udělování podpory;

iii)

zamýšlený účinek těchto opatření;

iv)

opatření přijatá s cílem ověřit, zda bylo zamýšleného účinku dosaženo;

v)

opatření přijatá s cílem zamezit narušení hospodářské soutěže;

vi)

výši dodatečné podpory udělené podle článku 2;

b)

nejpozději dne 31. července 2020 celkové částky vyplacené za jednotlivá opatření (případně roztříděná podle podpory Unie a dodatečné podpory), počet a druh příjemců a hodnocení účinnosti opatření.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU