(EU) 2019/1131Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1131 ze dne 2. července 2019, kterým se zřizuje celní nástroj za účelem provedení článku 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a článku 24a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037

Publikováno: Úř. věst. L 179, 3.7.2019, s. 12-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. července 2019 Nabývá účinnosti: 3. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1131

ze dne 2. července 2019,

kterým se zřizuje celní nástroj za účelem provedení článku 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a článku 24a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 14a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2), a zejména na čl. 24a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/1036 a nařízení (EU) 2016/1037 stanoví možnost uplatňovat a vybírat antidumpingové a/nebo vyrovnávací clo na určité zboží v kontinentálním šelfu členského státu nebo ve výlučné ekonomické zóně vyhlášené členským státem podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (3).

(2)

Jestliže je dotčený výrobek dovážen na umělý ostrov, pevné nebo plovoucí zařízení nebo jakoukoli jinou strukturu v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu Unie z celního území Unie, vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4), aby k prohlášení o uvedeném výrobku před jeho odesláním bylo použito prohlášení o zpětném vývozu, oznámení o zpětném vývozu nebo výstupní souhrnné celní prohlášení. Aby bylo zajištěno, že celním orgánům budou k dispozici informace nezbytné k určení toho, zda je antidumpingové a/nebo vyrovnávací clo splatné, nebo informace nezbytné ke splnění povinností v oblasti celní evidence a podávání zpráv podle čl. 14 odst. 5, 5a a 6 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 24. odst. 5, 5a a 6 nařízení (EU) 2016/1037, měl by být příjemce povinen podat u příslušného celního orgánu členského státu, který přijal prohlášení o zpětném vývozu nebo který zaevidoval oznámení o zpětném vývozu nebo výstupní souhrnné celní prohlášení, do 30 dnů od přijetí dotčeného výrobku na umělém ostrově, pevném nebo plovoucím zařízení nebo jakékoli jiné struktuře v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně prohlášení o jeho přijetí.

(3)

Jestliže je dotčený výrobek dovážen na umělý ostrov, pevné nebo plovoucí zařízení nebo jakoukoli jinou strukturu v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu Unie přímo z místa mimo celní území Unie, není možné nástrojů stanovených v nařízení (EU) č. 952/2013 využít. Aby bylo zajištěno, že celním orgánům budou k dispozici informace nezbytné k určení toho, zda je antidumpingové a/nebo vyrovnávací clo splatné, nebo informace nezbytné ke splnění povinností v oblasti celní evidence a podávání zpráv podle čl. 14 odst. 5, 5a a 6 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 24. odst. 5, 5a a 6 nařízení (EU) 2016/1037, měl by příjemce o dotčeném výrobku podat prohlášení o přijetí, a to do 30 dnů od přijetí dotčeného výrobku na umělém ostrově, pevném nebo plovoucím zařízení nebo jakékoli jiné struktuře v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně. Vzhledem k tomu, že nejlepší předpoklady k provádění kontrol má členský stát, kterému kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna patří, mělo by být uvedené prohlášení podáno u příslušného celního orgánu tohoto členského státu.

(4)

V zájmu zjednodušení kontrol, které mají provádět celní orgány na základě tohoto nařízení, by pojem „dlužník“ měl být v zásadě omezen na držitele licencí povolujících obchodní činnost v kontinentálním šelfu a výlučné ekonomické zóně členských států, kteří přijímají dotčené výrobky na umělém ostrově, pevném nebo plovoucím zařízení nebo jakékoli jiné struktuře v uvedeném kontinentálním šelfu nebo v uvedené výlučné ekonomické zóně bez ohledu na místo, z něhož je dotčený výrobek dovážen. Ve specifických situacích však mohou být dlužníky i jiné osoby než držitelé licencí.

(5)

S ohledem na případy, kdy je dotčený výrobek před dodáním na umělý ostrov, pevné nebo plovoucí zařízení nebo jakoukoli jinou strukturu v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu Unie propuštěn do režimu aktivního zušlechťovacího styku, je nezbytné stanovit zvláštní pravidlo s cílem zabránit možnému obcházení antidumpingového a/nebo antisubvenčního cla.

(6)

V zájmu účinného fungování rámce stanoveného v tomto nařízení by měly platit příslušné postupy, které jsou již stanoveny v nařízení (EU) č. 952/2013, pokud jde o výpočet, oznámení, vybrání, vrácení, prominutí a zánik celního dluhu a poskytnutí jistoty, pokud jsou relevantní podle tohoto nařízení.

(7)

Vzhledem k tomu, že ustanovení o celní kontrole obsažená v nařízení (EU) č. 952/2013 se nepoužijí mimo celní území Unie, je nezbytné v tomto nařízení stanovit zvláštní pravidla týkající se celních kontrol.

(8)

Aby měly celní orgány dostatek času připravit se na zpracovávání prohlášení o přijetí, mělo by se použití ustanovení tohoto nařízení odložit.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1037,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podmínky pro vybírání antidumpingového a/nebo antisubvenčního cla na výrobky dovážené na umělý ostrov, pevné nebo plovoucí zařízení nebo jakoukoli jinou strukturu v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu a rovněž postupy týkající se oznámení těchto výrobků a prohlášení o nich a platby tohoto cla, jestliže jsou uvedené výrobky předmětem kteréhokoli z následujících opatření:

a)

oznámení o zahájení antidumpingového nebo antisubvenčního šetření;

b)

prováděcího nařízení Komise, kterým se zavádí celní evidence dovozu;

c)

prováděcího nařízení Komise, kterým se ukládá prozatímní nebo konečné antidumpingové nebo vyrovnávací clo.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„celními orgány“ celní správy členských států, jež jsou příslušné pro uplatňování tohoto nařízení a celních předpisů vymezených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 952/2013;

2)

„kontinentálním šelfem“ kontinentální šelf vymezený Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu;

3)

„výlučnou ekonomickou zónou“ výlučná ekonomická zóna vymezená Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu, která byla členským státem prohlášena za výlučnou ekonomickou zónu v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu;

4)

„dotčeným výrobkem“ zboží, které je předmětem kteréhokoli z následujících opatření:

a)

oznámení o zahájení antidumpingového nebo antisubvenčního šetření;

b)

prováděcího nařízení Komise, kterým se zavádí celní evidence dovozu;

c)

prováděcího nařízení Komise, kterým se ukládá prozatímní nebo konečné antidumpingové nebo vyrovnávací clo;

5)

„prohlášením o přijetí“ úkon, v rámci něhož příjemce předepsanou formou a způsobem uvede příjem dotčených výrobků na umělém ostrově, pevném nebo plovoucím zařízení nebo jakékoli jiné struktuře v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu, obsahující datové prvky, které jsou nezbytné pro výběr splatné částky antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla nebo pro podávání zpráv a/nebo celní evidenci v souladu s aktem uvedeným čl. 1 písm. a) nebo b);

6)

„dluhem“ povinnost osoby zaplatit částku antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla, která se použije na dotčený výrobek;

7)

„příjemcem“ osoba, která je držitelem licence nebo povolení vykonávat obchodní činnost v kontinentálním šelfu nebo výlučné ekonomické zóně členského státu a která přijímá dotčený výrobek nebo zařizuje jeho přijetí na umělém ostrově, pevném nebo plovoucím zařízení nebo jakékoli jiné struktuře v uvedeném kontinentálním šelfu nebo v uvedené výlučné ekonomické zóně;

8)

„dlužníkem“ jakákoli osoba, která je odpovědná za dluh.

Článek 3

Podání prohlášení o přijetí

1.   Přijetí dotčeného výrobku na umělém ostrově, pevném nebo plovoucím zařízení nebo jakékoli jiné struktuře v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu musí být oznámeno příjemcem prostřednictvím prohlášení o přijetí.

2.   Prohlášení o přijetí se podává neprodleně a nejpozději do 30 dnů od přijetí dotčeného výrobku za použití metod elektronického zpracování dat u těchto celních orgánů:

a)

jestliže je dotčený výrobek dovážen z celního území Unie, u celního orgánu členského státu, kde bylo přijato prohlášení o zpětném vývozu nebo kde bylo zaevidováno oznámení o zpětném vývozu nebo výstupní souhrnné celní prohlášení;

b)

jestliže dotčený výrobek není dovážen z celního území Unie, u celního orgánu členského státu, jemuž kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna patří.

3.   Prohlášení o přijetí obsahuje datové prvky uvedené v části I přílohy a jsou k němu přiloženy doklady na podporu uvedených datových prvků.

4.   Celní orgán může povolit, aby prohlášení o přijetí bylo podáno jinými metodami než elektronickým zpracováním dat. V takovém případě předloží příjemce tištěný formulář uvedený v části II přílohy, a sice v originále a jedné kopii spolu s doklady na podporu datových prvků uvedených v tištěném formuláři. Originál je uschován celním orgánem. Kopii vrátí celní orgán příjemci poté, co prohlášení o přijetí zaevidoval a potvrdil jeho přijetí.

5.   Členské státy použijí informace v prohlášení o přijetí ke splnění povinností v oblasti celní evidence podle čl. 14 odst. 5 a 5a nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 24 odst. 5 a 5a nařízení (EU) 2016/1037 a rovněž povinností v oblasti podávání zpráv Komisi podle čl. 14 odst. 6 nařízení Rady (EU) 2016/1036 a čl. 24 odst. 6 nařízení Rady (EU) 2016/1037.

Článek 4

Dluh

1.   Dluh vzniká na základě:

a)

podání prohlášení o zpětném vývozu, oznámení o zpětném vývozu nebo výstupního souhrnného celního prohlášení týkajícího se dotčeného výrobku, včetně zpracovaného výrobku získaného z dotčeného výrobku na základě režimu aktivního zušlechťovacího styku uvedeného v nařízení (EU) č. 952/2013, dováženého na umělý ostrov, pevné nebo plovoucí zařízení nebo jakoukoli jinou strukturu v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu z celního území Unie;

b)

přijetí dotčeného výrobku dováženého z místa mimo celní území Unie na umělý ostrov, pevné nebo plovoucí zařízení nebo jakoukoli jinou strukturu v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně členského státu.

2.   V případech uvedených v odst. 1 písm. a) vzniká dluh okamžikem přijetí prohlášení o zpětném vývozu nebo evidencí oznámení o zpětném vývozu nebo výstupního souhrnného celního prohlášení.

V případech uvedených v odst. 1 písm. b) vzniká dluh okamžikem přijetí dotčených výrobků.

3.   Dlužníkem je příjemce.

V případech, kdy je prohlášení o zpětném vývozu, oznámení o zpětném vývozu, výstupní souhrnné celní prohlášení uvedené v odst. 1 písm. a) nebo prohlášení o přijetí uvedené v odstavci 4 vypracováno na základě informací, z nichž vyplývá, že antidumpingové a/nebo vyrovnávací clo není zcela nebo zčásti vybráno, je osoba, která poskytla informace požadované k vypracování prohlášení nebo oznámení a která věděla, nebo logicky měla vědět, že tyto informace nejsou pravdivé, rovněž dlužníkem.

Odpovídá-li za zaplacení částky antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla odpovídajícího jednomu celnímu dluhu více osob, odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení uvedené částky.

4.   Příjemce musí neprodleně a nejpozději do 30 dnů od přijetí dotčeného výrobku podat prohlášení o přijetí. Použije se čl. 3 odst. 2, 3 a 4.

5.   Pro účely použití odst. 1 písm. a) uvádí prohlášení o zpětném vývozu, oznámení o zpětném vývozu nebo výstupní souhrnné celní prohlášení informace o kontinentálním šelfu nebo výlučné ekonomické zóně členského státu, do nichž má být dotčený výrobek dovážen, za použití příslušného kódu dalšího podkladu vymezeného v datovém prvku 2/3 v příloze B hlavě II bodě 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5).

6.   Dluh vzniká v místě, kde je prohlášení o přijetí podáno, nebo pokud nebylo podáno v souladu s čl. 3 odst. 2 nebo čl. 4 odst. 4, v místě, kde mělo být podáno.

Článek 5

Výpočet částky antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla

1.   Výpočet splatného antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla se stanoví obdobně na základě pravidel nařízení (EU) č. 952/2013 pro výpočet splatného dovozního cla, která byla platná pro dotčený výrobek v okamžiku, kdy dluh v souvislosti s dotčeným výrobkem vznikl.

2.   Jestliže byl dotčený výrobek propuštěný do režimu aktivního zušlechťovacího styku uvedeného v nařízení (EU) č. 952/2013, stanoví se výpočet dluhu vztahujícího se na zušlechtěné výrobky získané z dotčeného výrobku, které jsou zpětně vyvezeny na místo určení kontinentálního šelfu nebo výlučné ekonomické zóny členského státu, na základě sazebního zařazení, celní hodnoty, množství, charakteru a původu dotčeného výrobku propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku v okamžiku přijetí celního prohlášení týkajícího se dotčeného výrobku.

Článek 6

Oznámení, vybrání, platba, vrácení, prominutí a zánik dluhu a poskytnutí jistoty

Pro účely oznámení, vybrání, platby, vrácení, prominutí a zániku dluhu a poskytnutí jistoty se obdobně použijí příslušná ustanovení hlavy III kapitol 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 7

Kontroly celních orgánů

1.   Celní orgány mohou dotčený výrobek kontrolovat nebo z něj odebrat vzorky, je-li jeho kontrola ještě možná, ověřovat správnost a úplnost informací uvedených v prohlášení o zpětném vývozu, oznámení o zpětném vývozu, výstupním souhrnném celním prohlášení nebo prohlášení o přijetí a ověřit existenci, pravost, správnost a platnost veškerých podkladů.

2.   Celní orgány mohou provádět kontrolu účetnictví dlužníka a jiných záznamů vztahujících se k operacím s dotčeným výrobkem nebo k předešlým nebo následným obchodním operacím s týmiž výrobky.

3.   Existují-li důkazy, že určitá osoba nesplnila některou z povinností stanovených v tomto nařízení, mohou celní orgány provádět kontrolu účetnictví uvedené osoby a jiných záznamů vztahujících se k operacím s dotčeným výrobkem nebo k předešlým nebo následným obchodním operacím s týmiž výrobky.

4.   Kontroly uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 lze provést v prostorách držitele zboží, jeho zástupce nebo jiné osoby, která se přímo nebo nepřímo obchodně podílí na uvedených operacích, nebo jiné osoby, která má v držení zmíněné doklady a údaje pro obchodní účely.

Článek 8

Uchovávání dokladů a jiných informací a poplatky a náklady

Článek 51 nařízení (EU) č. 952/2013 se použije obdobně na uchovávání dokladů a dalších informací.

Článek 52 nařízení (EU) č. 952/2013 se použije obdobně na poplatky a náklady.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se čtyři měsíce ode dne vyhlášení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ

ČÁST I

Datové prvky

Příjemce podá elektronické prohlášení o přijetí, které obsahuje následující datové prvky:

1)

Název, adresu a číslo EORI příjemce

2)

Popis dotčeného výrobku, který je předmětem prohlášení, zbožový kód – kód TARIC a případně doplňkový kód TARIC, hrubou a čistou hmotnost, případně množství vyjádřené v doplňkové jednotce, kód země původu a/nebo případně kód země odeslání (1)

3)

Příslušný členský stát (viz čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 4)

4)

Číslo nařízení nebo oznámení o zahájení šetření vztahujících se na toto prohlášení

Platné opatření:

Antidumpingová/vyrovnávací statistika

Oznámení o zahájení šetření

Celní evidence

Prozatímní antidumpingové clo

Prozatímní vyrovnávací clo

Konečné antidumpingové clo

Konečné vyrovnávací clo

5)

Čistá cena s dodáním na kontinentální šelf nebo hranice výlučné ekonomické zóny

6)

Případně výpočet částky prozatímního a/nebo konečného antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla

7)

Datum přijetí dotčeného výrobku a případně číslo MRN

8)

Předložené doklady, osvědčení a povolení, další podklady (v případě prodeje dotčeného výrobku musí být přiložena faktura)

9)

Datum, název a podpis příjemce

Celní orgány mohou povolit, aby tyto datové prvky byly poskytnuty bez použití metod elektronického zpracování dat. V takovém případě použije příjemce následující tištěný formulář „Prohlášení o přijetí“.

ČÁST II

Formulář

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu

Pozn.:

Na kopii prohlášení o přijetí se uvede:

„Kopie

pro příjemce“


(1)  V případě, že antidumpingová nebo antisubvenční opatření byla rozšířena na výrobky zasílané z jiné země než ze země dotčené opatřeními po šetření proti obcházení.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU