(EU) 2019/1129Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1129 ze dne 2. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Publikováno: Úř. věst. L 179, 3.7.2019, s. 1-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1129

ze dne 2. července 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 a 3, čl. 21 odst. 3 a čl. 21a odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. f) a čl. 21 odst. 2a nařízení (EU) č. 904/2010 vyžadují, aby členské státy uchovávaly informace o dovozech osvobozených od DPH, které shromáždily podle čl. 143 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES (2), a aby k těmto informacím poskytly automatizovaný přístup ostatním členským státům, a pomohly jim tak zjistit nesrovnalosti ve vykazování DPH a možné podvody v oblasti DPH.

(2)

Informace o uvedených dovozech osvobozených od DPH již shromažďují vnitrostátní celní orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3) a přeposílají je Komisi prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4). Uchovávání informací o dovozech osvobozených od DPH, jakož i automatizovaný přístup k těmto informacím podle čl. 17 odst. 1 písm. f) a čl. 21 odst. 2a nařízení (EU) č. 904/2010 by měly v zájmu větší účinnosti probíhat prostřednictvím uvedeného elektronického systému. Aby bylo zaručeno jednotné provádění uvedených článků nařízení (EU) č. 904/2010, je nezbytné upřesnit datové prvky celních informací shromažďovaných podle nařízení (EU) č. 952/2013, které odpovídají informacím uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010.

(3)

Technické podrobnosti týkající se automatizované žádosti o informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010 by měly umožnit automatizovaný přístup k elektronickému systému uvedenému v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 vnitrostátním správcům daně a kontaktním úředníkům Eurofiscu.

(4)

Článek 21a nařízení (EU) č. 904/2010 uděluje kontaktním úředníkům Eurofiscu automatizovaný přístup k určitým informacím o registraci vozidel. Automatizovaná žádost o tyto informace by měla být učiněna prostřednictvím Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS), který byl zvlášť navržen pro účely článku 21a uvedeného nařízení. Kontaktní úředníci Eurofiscu by měli mít v souvislosti s DPH možnost požadovat přesné identifikační údaje o vozidlech, jejich majitelích a držitelích. Za tímto účelem je třeba upřesnit údaje a prostředky, které budou použity k získání údajů ze systému. Je rovněž nezbytné definovat dostupnost a spolehlivost systému, jakož i to, jak bude výměna informací zabezpečena a jaká komunikační síť k ní bude využívána.

(5)

Na vnitrostátní úrovni budou příchozí žádosti o přístup k údajům o registraci vozidel pro účely DPH zpravidla zpracovávány vnitrostátními orgány jednotlivých členských států odpovědnými za registraci vozidel. Členské státy by nicméně měly mít možnost svěřit tuto odpovědnost jinému orgánu, pokud si to přejí. Pokud jde o odchozí žádosti, členské státy by rovněž měly mít možnost rozhodnout, zda odpovědnost za zpracování uvedených žádostí svěří svým vnitrostátním orgánům odpovědným za registraci vozidel nebo jiným orgánům, například svým správcům daně.

(6)

Ustanovení čl. 21 odst. 2 písm. e) a odst. 2a písm. d) a čl. 21a odst. 2 nařízení (EU) č. 904/2010 stanoví podmínky, za kterých se poskytne přístup k určitým informacím. Za účelem splnění těchto podmínek by členské státy měly každému svému kontaktnímu úředníkovi Eurofiscu přidělit jedinečnou osobní uživatelskou identifikaci a zpřístupnit seznam těchto osobních uživatelských identifikací ostatním členským státům a Komisi. Měly by rovněž zajistit, aby veškeré automatizované žádosti o informace odeslané jejich kontaktními úředníky Eurofiscu obsahovaly jejich osobní uživatelskou identifikaci.

(7)

Ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. f), čl. 21 odst. 2a a článku 21a nařízení (EU) č. 904/2010 se mají použít ode dne 1. ledna 2020 v souladu s článkem 3 nařízení Rady (EU) 2018/1541 (5). Opatření stanovená tímto nařízením by se proto měla rovněž použít ode dne 1. ledna 2020.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 (6) se mění takto:

1)

článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článku 14, čl. 17 odst. 1 písm. f), čl. 21 odst. 2 písm. e), čl. 21 odst. 2a písm. d), čl. 21a odst. 1 a 2, článkům 32, 48 a 49 a čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010.“;

2)

vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 5a

Výměna celních informací

1.   Uchovávání informací uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010 a automatizovaný přístup příslušných orgánů k těmto informacím se uskuteční prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1).

2.   Automatizovaný přístup podle čl. 21 odst. 2a nařízení (EU) č. 904/2010 se poskytuje na úrovni položky zboží celního prohlášení v souladu s hlavou I kapitolou 2 oddílem 3 a hlavou I kapitolou 3 oddílem 1 sloupcem H1 přílohy B nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (*2).

3.   Každá položka zboží se v souladu s článkem 226 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 označí:

a)

referenčním číslem (MRN) a

b)

datem přijetí celního prohlášení.

4.   Příloha VII tohoto nařízení stanoví, které informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010 odpovídají jednotlivým datovým prvkům celního systému definovaným v příloze B prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 5b

Výměna informací o registraci vozidel

1.   Automatizovaná žádost o informace uvedené v čl. 21a odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010 (dále jen „údaje o registraci vozidel“) se provádí prostřednictvím verze softwarové aplikace Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS), která byla zvlášť navržena pro účely článku 21a uvedeného nařízení, a prostřednictvím upravených verzí tohoto softwaru.

Automatizovaná žádost o údaje o registraci vozidel probíhá v rámci decentralizované struktury.

Údaje o registraci vozidel vyměňované prostřednictvím systému EUCARIS se předávají v zašifrované podobě.

Zvláštní verze softwarové aplikace vyvinutá jmenovanou smluvní stranou odpovědnou za provoz systému EUCARIS určená pro automatizované žádosti o údaje o registraci vozidel pro účely čl. 21a nařízení (EU) č. 904/2010 musí být oddělená od ostatních verzí uvedené softwarové aplikace, které jsou v systému EUCARIS dostupné. Automatizované žádosti se uskutečňují v souladu s požadavky na zabezpečení údajů a technické podmínky výměny údajů uvedenými v kapitole 3 bodech 2 a 3 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (*3). Příloha VIII tohoto nařízení stanoví datové prvky údajů o registraci vozidel, které mají být v rámci výměny sděleny, a typy povolených žádostí.

2.   Automatizovaný přístup k údajům o registraci vozidel se uskutečňuje prostřednictvím sítě transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (dále jen „TESTA“) a jejích dalších verzí.

3.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly automatizované žádosti a automatizovaný přístup k údajům o registraci vozidel přístupné dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. V případě technické poruchy se vnitrostátní kontaktní místa členských států neprodleně vzájemně informují, případně i za podpory jmenované smluvní strany odpovědné za provoz systému EUCARIS. Automatizovaná výměna údajů se obnoví co nejdříve.

4.   Každý členský stát určí jeden vnitrostátní orgán jako vnitrostátní kontaktní místo odpovědné v rámci daného členského státu za zpracování příchozích žádostí o údaje o registraci vozidel pro účely DPH podle článku 21a nařízení (EU) č. 904/2010 a jeden vnitrostátní orgán jako místo odpovědné za zpracování odchozích žádostí. Za zpracování obou typů žádostí může odpovídat jeden orgán. V takovém případě o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

Článek 5c

Identifikace kontaktních úředníků Eurofiscu přistupujících k informacím shromážděným celními orgány, souhrnným hlášením shromážděným podle hlavy XI kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES a údajům o registraci vozidel

Aby mohly členské státy kontaktní úředníky Eurofiscu přistupující k informacím poskytnutým těmito členskými státy za podmínek stanovených v čl. 21 odst. 2 písm. e) nebo odst. 2a písm. d) nebo čl. 21a odst. 2 nařízení (EU) č. 904/2010 identifikovat, musí být provedena tato opatření:

a)

každý členský stát přidělí každému svému kontaktnímu úředníkovi Eurofiscu jedinečnou osobní uživatelskou identifikaci;

b)

každý členský stát vede a neprodleně aktualizuje seznam jmen a jedinečných osobních uživatelských identifikací všech svých kontaktních úředníků Eurofiscu a zpřístupní tento aktualizovaný seznam ostatním členským státům a Komisi;

c)

každý členský stát zajistí, aby každá automatizovaná žádost o informace uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. e) nebo odst. 2a písm. d) nebo čl. 21a odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010 obsahovala jedinečnou osobní uživatelskou identifikaci kontaktního úředníka Eurofiscu přistupujícího k dotčeným informacím.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558)."

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1)."

(*3)  Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).“;"

3)

v přílohách se doplňují přílohy obsažené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2018/1541 ze dne 2. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010 a (EU) 2017/2454, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 29, 1.2.2012, s. 13).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VII

Společný soubor údajů a technické podrobnosti pro uchovávání celních informací a automatizovaný přístup k těmto informacím

Tabulka uvádí, které informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010 odpovídají jednotlivým datovým prvkům vyměňovaným prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010

Pořadové číslo datového prvku stanovené prováděcím nařízením (EU) 2015/2447

Název datového prvku a dodatečné informace stanovené prováděcím nařízením (EU) 2015/2447

Identifikační číslo dovozce pro účely DPH v zemi dovozu

3/40 FR1

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů (strana: dovozce)

Identifikační číslo daňového zástupce dovozce pro účely DPH v zemi dovozu

3/40 FR3

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů (strana: daňový zástupce)

Identifikační číslo zákazníka pro účely DPH v jiném členském státě

3/40 FR2

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů (strana: zákazník)

Země původu

5/15 nebo 5/16

Země původu nebo země preferenčního původu

Země určení

5/8

Země určení

Zbožový kód

6/14

Zbožový kód – kód kombinované nomenklatury

Celková částka

4/4 B00

Základ pro vyměření poplatku (*1)

Cena položky

8/6

Statistická hodnota

Čistá hmotnost

6/1

Čistá hmotnost (kg)

Měnou informací uložených v elektronickém systému uvedeném v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 je euro. Směnný kurz mezi měnou členského státu dovozu a eurem bude systémem poskytován automaticky.

PŘÍLOHA VIII

Společný soubor údajů a technické podrobnosti pro automatizované vyhledávání údajů o registraci vozidel

1.   POVINNOST

Všechny datové prvky uvedené v oddíle 4 této přílohy musí být sděleny, pokud jsou k dispozici ve vnitrostátním registru vozidel členského státu.

2.   VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDLA, VLASTNÍKA NEBO DRŽITELE

Údaje o registraci vozidel lze vyhledávat pěti různými způsoby:

1)

podle čísla podvozku vozidla (VIN), referenčního data a času (nepovinné),

2)

podle registrační značky, čísla podvozku vozidla (VIN) (nepovinné), referenčního data a času (nepovinné),

3)

podle držitele vozidla, data narození (nepovinné), referenčního data a času (nepovinné),

4)

podle vlastníka vozidla, data narození (nepovinné), referenčního data a času (nepovinné),

5)

podle identifikačního čísla držitele/vlastníka vozidla pro účely DPH, referenčního data a času (nepovinné).

Aniž je dotčena povinnost stanovená v oddíle 1 této přílohy, členské státy se mohou rozhodnout, že nezpřístupní všechny uvedené způsoby vyhledávání, pokud mají za to, že jeden nebo více z nich nesplňuje potřeby kontaktních úředníků Eurofiscu (v případě odchozích žádostí), nebo když požadované informace nejsou dostupné ve vnitrostátním registru vozidel daného členského státu (v případě příchozích žádostí).

3.   TYPY ŽÁDOSTÍ

Na základě souboru údajů definovaného v oddíle 4 této přílohy a způsobů vyhledávání stanovených v oddíle 2 lze podat sedm různých typů žádostí:

1)

Vyhledávání vlastníka/držitele vozidla:

Vyhledávání omezeného souboru informací o vozidle a vlastníkovi a/nebo držiteli vozidla na základě kódu země a registrační značky nebo čísla podvozku vozidla (VIN) a referenčního data/času. V případě vyhledávání podle čísla podvozku vozidla je možné žádost rozeslat několika nebo všem zúčastněným státům.

2)

Rozšířené vyhledávání vlastníka/držitele vozidla:

Vyhledávání rozšířeného souboru technických informací o vozidle, registračních údajů a údajů o vlastníkovi a držiteli vozidla na základě kódu země a registrační značky nebo čísla podvozku vozidla (VIN) a referenčního data/času. V případě vyhledávání podle čísla podvozku vozidla (VIN) je možné žádost rozeslat několika nebo všem zúčastněným státům.

3)

Vyhledávání historie vlastníků/držitelů vozidla:

Vyhledávání seznamu všech předchozích vlastníků/držitelů vozidla bez ohledu na země, kde bylo vozidlo v minulosti registrováno, prostřednictvím čísla podvozku vozidla (VIN) bez referenčního data/času. Žádost lze rozeslat několika nebo všem zúčastněným státům.

4)

Vyhledávání vozidla podle vlastníka/držitele:

Vyhledávání na základě omezeného souboru identifikačních údajů všech vozidel zaevidovaných na jméno dané fyzické osoby podle jména, příjmení, data narození (nepovinné) nebo identifikačního čísla vlastníka/držitele (nepovinné), v případě právnické osoby podle názvu, pod kterým je daná společnost registrována.

5)

Vyhledávání vozidla podle identifikačního čísla pro účely DPH:

Vyhledávání všech vozidel zaevidovaných na jméno dané fyzické nebo právnické osoby prostřednictvím identifikačního čísla pro účely DPH na základě omezeného souboru identifikačních údajů.

6)

Dávková verze žádostí 1, 2, 3, 4 a 5 uvedených výše obsahující několik případů. Dávka se zašle vždy jednomu konkrétnímu státu.

7)

Vyhledávání výskytů shody zahrnující několik čísel podvozků vozidel (VIN) se zašle několika státům. Žádající členský stát obdrží v odpovědi několik tabulek (jednu tabulku od každého odpovídajícího členského státu) s údaji o tom, která čísla podvozků vozidel (ne)byla nalezena. Tato funkce bude k dispozici pouze v dávkovém režimu.

Obvykle se při vyhledávání používá skutečné datum a čas, je však možné provádět vyhledávání na základě referenčního data a času v minulosti. Provádí-li se vyhledávání na základě referenčního data a času v minulosti a informace z minulých let nejsou v registru konkrétního členského státu k dispozici, protože žádné takové informace vůbec nejsou registrovány, lze poskytnout aktuální informace a uvést, že se jedná o aktuální informace.

Aniž je dotčena povinnost stanovená v oddíle 1 této přílohy, členské státy se mohou rozhodnout, že nezpřístupní všechny uvedené způsoby vyhledávání, pokud mají za to, že jeden nebo více z nich nesplňuje potřeby kontaktních úředníků Eurofiscu (v případě odchozích žádostí), nebo když požadované informace nejsou dostupné ve vnitrostátním registru vozidel daného členského státu (v případě příchozích žádostí).

4.   SOUBOR ÚDAJŮ

Údaje o držiteli vozidla

Příjmení držitele registrace (případně název společnosti)

pro příjmení, dodatky za jménem, tituly atd. se použijí samostatné kolonky a příjmení/název se uvede v tisknutelném formátu

Jméno

pro jméno (jména) a iniciály se použijí samostatné kolonky a jméno se uvede v tisknutelném formátu

Adresa

pro ulici, číslo domu a dodatek, poštovní směrovací číslo, místo pobytu, zemi bydliště atd. se použijí samostatné kolonky a adresa se uvede v tisknutelném formátu

Datum narození

 

Právní subjekt

fyzická osoba, sdružení, společnost, firma atd.

Identifikační číslo

identifikační údaj, který jednoznačným způsobem identifikuje osobu nebo společnost

Typ identifikačního čísla

typ identifikačního čísla (např. číslo pasu)

Identifikační číslo pro účely DPH

 

Datum zahájení držby

datum zahájení držby vozidla. Toto datum bude zpravidla totožné s datem uvedeným v části I) osvědčení o registraci vozidla.

Datum ukončení držby

datum ukončení držby vozidla

Údaje o vlastníkovi vozidla

Příjmení vlastníka (případně název společnosti)

pro příjmení, dodatky za jménem, tituly atd. se použijí samostatné kolonky a příjmení/název se uvede v tisknutelném formátu

Jméno

pro jméno (jména) a iniciály se použijí samostatné kolonky a jméno se uvede v tisknutelném formátu

Adresa

pro ulici, číslo domu a dodatek, poštovní směrovací číslo, místo pobytu, zemi bydliště atd. se použijí samostatné kolonky a adresa se uvede v tisknutelném formátu

Datum narození

 

Právní subjekt

fyzická osoba, sdružení, společnost, firma atd.

Identifikační číslo

identifikační údaj, který jednoznačným způsobem identifikuje osobu nebo společnost

Typ identifikačního čísla

typ identifikačního čísla (např. číslo pasu)

Identifikační číslo pro účely DPH

 

Datum zahájení vlastnictví

datum zahájení vlastnictví vozidla. Toto datum bude zpravidla totožné s datem uvedeným v části I) osvědčení o registraci vozidla.

Datum ukončení vlastnictví

datum ukončení vlastnictví vozidla

Údaje o vozidlech

Registrační značka

 

Číslo podvozku/VIN

 

Země registrace

 

Značka

(D.1) např. Ford, Opel, Renault atd.

Model vozidla

(D.3) např. Focus, Astra, Megane

Druh vozidla/kód kategorie EU

např. moped, motocykl, automobil atd.

Barva

 

Počet ujetých kilometrů

 

Hmotnost

provozní hmotnost vozidla

Datum první registrace

datum první registrace vozidla kdekoli na světě

Datum zahájení (stávající) registrace

datum registrace, které je uvedeno v daném osvědčení o registraci vozidla

Datum ukončení registrace

datum ukončení registrace, které je uvedeno v osvědčení o registraci vozidla. Toto datum může označovat dobu platnosti uvedenou v daném osvědčení o registraci vozidla, pokud není neomezená (zkratka dokumentu = H).

Stav

sešrotované, odcizené, vyvezené atd.

Datum začátku stavu

 

Datum konce stavu

 


(*1)  Pokud je pro datový prvek č. 4/3 (Výpočet poplatků – druh poplatku) uveden kód Unie B00.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU