(EU) 2019/1124Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1124 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842

Publikováno: Úř. věst. L 177, 2.7.2019, s. 66-76 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1124

ze dne 13. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (2), stanoví pravidla pro fungování registru Unie zřízeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (3).

(2)

Všechny operace nutné pro období souladu 2013–2020 by měly být dokončeny v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 389/2013 (4). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (5) stanoví pravidla pro období souladu 2013–2020 včetně pravidel pro použití mezinárodních kreditů získaných podle Kjótského protokolu, bude se uvedené nařízení i nadále vztahovat na tyto operace až do 1. července 2023, což je konec dodatečného období pro splnění závazků v rámci druhého kontrolního období Kjótského protokolu. Pro zajištění jasnosti ohledně pravidel platných pro všechny operace týkající se období souladu 2013–2020 podle rozhodnutí č. 406/2009/ES na jedné straně a pravidel platných pro všechny operace týkající se období souladu 2021–2030 podle nařízení (EU) 2018/842 na straně druhé bude oblast působnosti těch ustanovení nařízení (EU) č. 389/2013, která se i po vstupu tohoto nařízení v platnost použijí na operace týkající se období souladu 2013–2020, omezena na tento účel.

(3)

Nařízení (EU) 2018/842 stanoví povinnosti členských států, pokud jde o jejich minimální příspěvky v období 2021–2030 ke splnění cíle Unie snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 30 % oproti úrovním z roku 2005.

(4)

Článek 12 nařízení (EU) 2018/842 stanoví, že přesné započítávání transakcí podle uvedeného nařízení se zajistí prostřednictvím registru Unie.

(5)

Jednotky ročního emisního přídělu by měly být vydávány na účtech členských států k zajištění souladu za účelem dosažení souladu s povinnostmi podle nařízení (EU) 2018/842 („účty k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“) zřízenými v registru Unie podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, v množstvích stanovených podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842. Jednotky ročního emisního přídělu by měly být vedeny pouze na účtech k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ v registru Unie.

(6)

Registr Unie by měl umožnit provádění cyklu k zajištění souladu podle nařízení (EU) 2018/842 tím, že stanoví procesy pro zadání údajů o ročních ověřených emisích skleníkových plynů na účty k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“, pro určení údaje o stavu shody každého členského státu s nařízením o „sdílení úsilí“ v daném období souladu a případně pro uplatňování koeficientu podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/842.

(7)

Registr Unie by měl též zajistit přesné započítávání transakcí podle článků 5, 6, 7 a 11 nařízení (EU) 2018/842.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se mění takto:

1)

v právních východiscích se doplňuje toto znění:

„s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (*1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

(*1)  Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26.“;"

2)

v článku 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Toto nařízení se použije rovněž na jednotky ročního emisního přídělu (AEA).“;

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

bod 12 se nahrazuje tímto:

„12)

„transakcí“ se rozumí postup v registru Unie, který zahrnuje převod povolenky nebo jednotky ročního emisního přídělu z jednoho účtu na druhý;“

b)

doplňují se nové body 23 a 24, které znějí:

„23)

„obdobím souladu podle nařízení o „sdílení úsilí““ se rozumí období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2030, během něhož mají členské státy omezit své emise skleníkových plynů podle nařízení (EU) 2018/842;

24)

„jednotkou ročního emisního přídělu“ se rozumí subdivize ročního emisního přídělu členského státu určená podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842, která se rovná jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého;“;

4)

v článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy používají registr Unie ke splnění svých povinností podle článku 19 směrnice 2003/87/ES a článku 12 nařízení (EU) 2018/842. Registr Unie zajišťuje národním správcům a držitelům účtů postupy stanovené v tomto nařízení.“;

5)

v článku 7 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Ústřední správce, příslušné orgány a národní správci provádějí pouze postupy, které jsou nezbytné pro výkon jejich příslušných funkcí v souladu se směrnicí 2003/87/ES a nařízením (EU) 2018/842.“;

6)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Otevření účtů spravovaných ústředním správcem

1.   Ústřední správce otevře všechny provozní účty ETS v registru Unie, účet EU pro celkové množství AEA podle nařízení o „sdílení úsilí“, účet pro výmaz pro účely nařízení (EU) 2018/842 („účet pro výmaz pro účely nařízení o „sdílení úsilí““), účet EU pro celkové množství AEA podle přílohy II, účet EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“ a jeden účet pro zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro každý členský stát pro každý rok období souladu.

2.   Národní správce určený podle čl. 7 odst. 1 vystupuje jako zmocněný zástupce účtů k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“.“;

7)

vkládá se nový článek 27a, který zní:

„Článek 27a

Uzavření účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“

Ústřední správce uzavře účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ nejdříve jeden měsíc poté, co pro daný účet určí údaj o stavu shody podle článku 59f, a po předchozím oznámení držiteli účtu.

Při uzavírání účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ ústřední správce zajistí, že registr Unie převede zbývající AEA na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ na účet pro výmaz pro účely nařízení o „sdílení úsilí.“;“

8)

vkládá se nová hlava IIA, která zní:

„HLAVA IIA

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TRANSAKCE TÝKAJÍCÍ SE ZAPOČÍTÁVÁNÍ PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2018/842 A (EU) 2018/841

KAPITOLA 1

Transakce podle nařízení (EU) 2018/842

Článek 59a

Vytváření AEA

1.   Na začátku období souladu vytvoří ústřední správce:

a)

na účtu EU pro celkové množství AEA podle nařízení o „sdílení úsilí“ množství AEA, jež se rovná součtu ročních emisních přídělů pro všechny členské státy na všechny roky období souladu, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2018/842 a v rozhodnutích přijatých podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842;

b)

na účtu EU pro celkové množství AEA podle přílohy II množství AEA, jež se rovná součtu všech ročních emisních přídělů pro všechny způsobilé členské státy na všechny roky období souladu, jak je stanoveno v rozhodnutích přijatých podle čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2018/842 na základě procentních podílů oznámených členskými státy podle čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie přidělil každé AEA při jejím vytvoření jedinečný identifikační kód jednotky.

Článek 59b

Jednotky ročního emisního přídělu

AEA jsou platné pouze pro účely toho, aby členské státy splnily požadavky na omezení emisí skleníkových plynů podle článku 4 nařízení (EU) 2018/842 a své závazky podle článku 4 nařízení (EU) 2018/841. Lze je převést pouze za podmínek stanovených v čl. 5 odst. 1 až 5, článku 6, čl. 9 odst. 2 a článku 11 nařízení (EU) 2018/842 a čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2018/841.

Článek 59c

Převedení AEA na každý účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“

1.   Na začátku období souladu převede ústřední správce množství AEA odpovídající ročnímu emisnímu přídělu pro každý členský stát na každý rok, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2018/842 a v rozhodnutích přijatých podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842, z účtu EU pro celkové množství AEA podle nařízení o „sdílení úsilí“ na příslušný účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“.

2.   Pokud při uzavření účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ členského státu pro rok 2020 podle článku 31 nařízení (EU) č. 389/2013 celkové množství emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého na uvedeném účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ překročí součet všech AEA, mezinárodních kreditů, tCER a lCER, množství odpovídající množství emisí, o které byl příděl překročen, vynásobené koeficientem snížení upřesněným v čl. 7 odst. 1 písm. a) rozhodnutí č. 406/2009/ES se odečte od množství AEA převedených na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ členského státu pro rok 2021 podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 59d

Zadání příslušných údajů o emisích skleníkových plynů

1.   Jakmile jsou dostupné příslušné údaje o přezkoumaných emisích skleníkových plynů za daný rok období souladu pro většinu členských států, ústřední správce včas zapíše celkové množství příslušných přezkoumaných emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého pro každý členský stát na jeho účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ za daný rok období souladu.

2.   Ústřední správce též zapíše součet příslušných údajů o přezkoumaných emisích skleníkových plynů pro všechny členské státy za daný rok na účet EU pro celkové množství AEA podle nařízení o „sdílení úsilí“.

Článek 59e

Výpočet zůstatku na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“

1.   Po zadání příslušných údajů o emisích skleníkových plynů podle článku 59d ústřední správce zajistí, aby registr Unie vypočetl zůstatek na příslušném účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ tak, že od součtu všech AEA na příslušném účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ odečte celkové množství přezkoumaných emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého na témž účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie vykazoval zůstatek každého účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“.

Článek 59f

Určení údajů o stavu shody

1.   Ústřední správce zajistí, aby šest měsíců po zadání příslušných údajů o emisích skleníkových plynů podle článku 59d tohoto nařízení na roky 2025 a 2030 registr Unie určil údaj o stavu shody pro každý účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ na roky 2021 a 2026, který vypočte jako součet všech AEA, kreditů podle článku 24a směrnice 2003/87/ES a jednotek omezování emisí v důsledku využívání půdy minus celkové množství přezkoumaných emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého na témž účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie určil údaj o stavu shody pro každý účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ na roky 2022 až 2025 a 2027 až 2030, který vypočte jako součet všech AEA, kreditů podle článku 24a směrnice 2003/87/ES a jednotek omezování emisí v důsledku využívání půdy minus celkové množství přezkoumaných emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého na témž účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ k datu, které následuje jeden měsíc po určení údaje o stavu shody za předchozí rok.

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie údaj o stavu shody pro každý účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ zaznamenával.

Článek 59g

Uplatňování čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/842

1.   Pokud je údaj o stavu shody vypočítaný podle článku 59f tohoto nařízení záporný, ústřední správce zajistí, aby registr Unie převedl přebývající množství přezkoumaných emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého a vynásobené koeficientem 1,08 uvedeným v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/842 z účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ členského státu pro daný rok na jeho účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro následující rok.

2.   Ústřední správce současně zablokuje účty k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ dotčeného členského státu vztahující se ke zbývajícím rokům období souladu.

3.   Ústřední správce změní stav účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ ze zablokovaného na otevřený pro všechny zbývající roky období souladu počínaje rokem, za který je údaj o stavu shody vypočítaný podle článku 59f roven nule nebo je kladným číslem.

Článek 59h

Využívání flexibility stanovené v článku 6 nařízení (EU) 2018/842

Ústřední správce zajistí, aby na základě žádosti členského státu registr Unie provedl převod AEA z účtu EU pro celkové množství AEA podle přílohy II na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ daného členského státu pro daný rok období souladu. Takový převod se neprovede v kterémkoli z následujících případů:

a)

žádost členského státu je předložena před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ nebo po určení údaje o stavu shody pro daný rok;

b)

členský stát, který podal žádost, není uveden v příloze II nařízení (EU) 2018/842;

c)

požadované množství přesahuje celkový zbývající zůstatek množství, jež je podle přílohy II nařízení (EU) 2018/842 k dispozici uvedenému členskému státu, jak je stanoveno v rozhodnutích přijatých podle čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2018/842 a s ohledem na případné snížení množství podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení;

d)

požadované množství přesahuje množství nadměrných emisí za daný rok vypočtené s ohledem na množství AEA převedené z účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ uvedeného členského státu pro daný rok na jeho účet k zajištění souladu LULUCF podle článků 59x odst. 3 nebo 59za odst. 2.

Článek 59i

Vypůjčení AEA

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok období souladu z jeho účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro následující rok období souladu. Takový převod se neprovede v kterémkoli z následujících případů:

a)

žádost členského státu je předložena před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ nebo po určení údaje o stavu shody pro daný rok;

b)

požadované množství přesahuje 10 procent ročního emisního přídělu pro následující rok stanoveného podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842 v souvislosti s roky 2021 až 2025 a 5 procent ročního emisního přídělu pro následující rok stanoveného podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842 v souvislosti s roky 2026 až 2029.

Článek 59j

Započtení AEA

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA z účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok období souladu na jeho účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro některý z následujících roků období souladu. Takový převod se neprovede v kterémkoli z následujících případů:

a)

žádost členského státu je předložena před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro daný rok;

b)

v souvislosti s rokem 2021 přesahuje požadované množství kladný zůstatek účtu vypočítaný podle článku 59e;

c)

v souvislosti s roky 2022 až 2029 přesahuje požadované množství kladný zůstatek účtu vypočítaný podle článku 59e tohoto nařízení nebo 30 % kumulativních ročních emisních přídělů uvedeného členského státu pro daný rok stanovených podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842;

d)

stav účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zahájen, převod neumožňuje.

Článek 59k

Využití jednotek omezování emisí v důsledku využívání půdy

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie žádost na členského státu provedl převod jednotek omezování emisí v důsledku využívání půdy z účtu k zajištění souladu LULUCF členského státu na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ daného členského státu. Takový převod se neprovede v kterémkoli z následujících případů:

a)

požadované množství přesahuje dostupné množství jednotek omezování emisí v důsledku využívání půdy způsobilých pro převod na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ podle článku 59x nebo zbývající množství;

b)

požadované množství přesahuje dostupné množství podle přílohy III nařízení (EU) 2018/842 nebo zbývající množství;

c)

požadované množství přesahuje množství emisí za daný rok, od něhož se odečte jak množství AEA pro daný rok stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2018/842 a v rozhodnutích přijatých podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 uvedeného nařízení, tak součet všech AEA započtených z předchozích let do stávajícího roku nebo některého z následujících roků podle článku 59j tohoto nařízení;

d)

daný členský stát nepředložil svou zprávu podle čl. 7 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 525/2013 o svém záměru využít flexibilitu stanovenou v článku 7 nařízení (EU) 2018/842;

e)

daný členský stát nesplňuje požadavky nařízení (EU) 2018/841;

f)

převod je zahájen před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu LULUCF daného členského státu nebo po určení údaje o stavu shody na dané období souladu podle článků 59u a 59za;

g)

převod je zahájen před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ daného členského státu nebo po určení údaje o stavu shody pro daný rok.

Článek 59l

Převody ex ante ročního emisního přídělu členského státu

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA z účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ jiného členského státu. Takový převod se neprovede v kterémkoli z následujících případů:

a)

v souvislosti s roky 2021 až 2025 požadované množství přesahuje pět procent ročního emisního přídělu na daný rok členského státu zahajujícího převod, jenž je stanoven podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842, nebo zbývající množství, které je k dispozici;

b)

v souvislosti s roky 2026 až 2030 požadované množství přesahuje deset procent ročního emisního přídělu na daný rok členského státu zahajujícího převod, jenž je stanoven podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842, nebo zbývající množství, které je k dispozici;

c)

členský stát požádal o převod na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro rok, který předchází danému roku;

d)

stav účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zahájen, převod neumožňuje.

Článek 59m

Převody po vypočtení zůstatku na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA z účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ jiného členského státu. Takový převod se neprovede v kterémkoli z následujících případů:

a)

žádost členského státu je předložena před vypočtením zůstatku účtu podle článku 59e;

b)

požadované množství přesahuje kladný zůstatek účtu vypočítaný podle článku 59e nebo zbývající množství;

c)

stav účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zahájen, převod neumožňuje.

Článek 59n

Bezpečnostní rezerva

Po zadání příslušných údajů o emisích skleníkových plynů podle článku 59d tohoto nařízení pro rok 2030 vytvoří ústřední správce na účtu EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“ množství dalších AEA, jež se rovnají rozdílu mezi 70 % součtu přezkoumaných emisí všech členských států za rok 2005 za použití metodiky stanovené v rozhodnutí přijatém podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2018/842 a součtem údajů o příslušných přezkoumaných emisích skleníkových plynů pro všechny členské státy na rok 2030. Toto množství je mezi 0 a 105 miliony AEA.

Článek 59o

První kolo rozdělení bezpečnostní rezervy

1.   Ústřední správce zajistí, aby na žádost členského státu registr Unie provedl převod AEA z účtu EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“ na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ daného členského státu pro některý z roků 2026 až 2030 dle požadavku daného členského státu. Takový převod se neprovede v kterémkoli z následujících případů:

a)

žádost se týká účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ na jiný rok, než jsou roky 2026 až 2030;

b)

žádost členského státu je předložena před vypočtením zůstatku na rok 2030;

c)

žádost členského státu je předložena méně než šest týdnů před určením údaje o stavu shody na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro rok 2026;

d)

žádost podal členský stát, který není uveden v rozhodnutí zveřejněném podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 2018/842;

e)

požadované množství přesahuje 20 % z celkového množství, kterým daný členský stát překročil cíle v období 2013–2020, jak je stanoveno v rozhodnutí zveřejněném podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 2018/842, nebo množství sníženého podle odstavce 3 tohoto článku, nebo zbývající množství, které je k dispozici;

f)

množství AEA prodaných jiným členským státům podle článků 59 l a 59 m přesahuje množství AEA získaných od jiných členských států podle článků 59l a 59m;

g)

požadované množství přesahuje množství nadměrných emisí pro daný rok, vezme-li se v úvahu:

i)

množství AEA pro daný rok stanovené v rozhodnutích přijatých podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842;

ii)

množství AEA získané na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ nebo z tohoto účtu prodané na daný rok podle článků 59l a 59m;

iii)

množství započtené v plném rozsahu z předchozích let do stávajícího roku nebo některého z následujících roků podle článku 59j;

iv)

celkové množství AEA povolených k vypůjčení na uvedený rok podle článku 59i;

v)

množství jednotek omezování emisí v důsledku využívání půdy způsobilých pro převod na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ podle článku 59x nebo zbývající množství, které je k dispozici podle článku 59m.

2.   Šest týdnů před určením údaje o stavu shody na rok 2026 ústřední správce zajistí, aby registr Unie vypočítal a vykázal celkové množství AEA požadované všemi členskými státy podle odstavce 1.

3.   Je-li celkové množství uvedené v odstavci 2 vyšší než celkové množství AEA na účtu EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“, ústřední správce zajistí, aby registr Unie provedl převod množství požadovaného každým členským státem, snížené na poměrném základě.

4.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie vypočítal množství snížené na poměrném základě tím, že požadované množství vynásobí poměrem celkového množství AEA na účtu EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“ a celkovým množstvím, které požadují všechny členské státy podle odstavce 1.

Článek 59p

Druhé kolo rozdělení bezpečnostní rezervy

1.   Je-li celkové množství uvedené v čl. 59o odst. 2 nižší než celkové množství AEA na účtu EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“, ústřední správce zajistí, aby registr Unie povolil další žádosti členských států, pokud:

a)

žádost členského státu je předložena nejdříve šest týdnů před určením údaje o stavu shody pro rok 2026, avšak nejpozději tři týdny před určením údaje o stavu shody pro rok 2026;

b)

žádost podal členský stát, který je uveden v rozhodnutí zveřejněném podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 2018/842;

c)

množství AEA prodaných jiným členským státům podle článků 59 l a 59 m nepřesahuje množství AEA získaných od jiných členských států podle článků 59 l a 59 m;

d)

převedené množství nepřesahuje množství nadměrných emisí za daný rok s ohledem na veškerá množství uvedená v čl. 59o odst. 1 písm. g) a množství AEA obdržených podle článku 59o.

2.   Je-li součet všech platných žádostí vyšší než zbývající celkové množství, ústřední správce zajistí, aby registr Unie vypočítal množství, jež se má převést pro každou platnou žádost tím, že zbývající celkové množství AEA na účtu EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“ vynásobí poměrem dané žádosti k součtu všech žádostí splňujících kritéria stanovená v odstavci 1.

Článek 59q

Úpravy

1.   V případě úprav podle článku 10 nařízení (EU) 2018/842 nebo jiných změn součtu uvedeného v článku 59a tohoto nařízení, které by mohly mít za následek zvýšení ročního emisního přídělu některého členského státu během období souladu, vytvoří ústřední správce odpovídající množství AEA na účtu EU pro celkové množství AEA podle nařízení o „sdílení úsilí“ a převede je na příslušný účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ dotyčného členského státu.

2.   V případě úprav podle článku 10 nařízení (EU) 2018/842 nebo jiné změny součtu uvedeného v článku 59a tohoto nařízení, které by mohly mít za následek snížení ročního emisního přídělu některého členského státu během období souladu, převede ústřední správce odpovídající množství AEA z účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ daného členského státu na účet pro výmaz pro účely nařízení o „sdílení úsilí“.

3.   Pokud členský stát oznámí snížení procentního podílu podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2018/842 a po odpovídající změně množství uvedených v rozhodnutí přijatém podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2018/842, převede ústřední správce odpovídající množství AEA z účtu EU pro celkové množství AEA podle přílohy II na účet pro výmaz pro účely nařízení o „sdílení úsilí“. Celkové množství, jež je danému členskému státu k dispozici podle článku 6 nařízení (EU) 2018/842, se odpovídajícím způsobem upraví.

Článek 59r

Převody dříve započtených AEA

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA na účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ členského státu na daný rok období souladu z jeho účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ pro některý z následujících roků období souladu. Takový převod se neprovede, pokud:

a)

požadované množství přesahuje množství AEA započtených podle článku 59j na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zamýšlen;

b)

žádost členského státu je předložena před vypočtením zůstatku nebo po určení údaje o stavu shody na účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“, na který je převod zamýšlen.

Článek 59s

Provedení a zrušení převodů

1.   Na všechny převody popsané v této hlavě se použijí články 34, 35 a 55.

2.   Převody na účty k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ zahájené omylem mohou být zrušeny na žádost národního správce. V tomto případě se použije čl. 62 odst. 4, 6, 7 a 8.“;

9)

v článku 70 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ústřední správce zajistí, aby EUTL prováděl automatické kontroly, přičemž vezme úvahu specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace stanovené v článku 75 tohoto nařízení, u všech postupů za účelem zjištění nesrovnalostí a rozporů, pokud navrhovaný postup nesplňuje požadavky směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2018/842 a tohoto nařízení.“;

10)

příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

11)

příloha XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Úř. věst. L 122, 3.5.2013, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).


PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se doplňuje nová tabulka, která zní:

Tabulka I-II: Účty pro účely transakcí týkajících se započítávání podle hlavy IIA

Název druhu účtu

Držitel účtu

Správce účtu

Počet účtů tohoto druhu

AEA

Započtené emise/započtená pohlcení

Jednotka omezování emisí v důsledku využívání půdy

MFLFA

Účet EU pro celkové množství AEA podle nařízení o „sdílení úsilí“

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Ne

Účet pro výmaz pro účely nařízení o „sdílení úsilí“

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ano

Ne

Účet EU pro celkové množství AEA podle přílohy II

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Ne

Účet EU pro bezpečnostní rezervu podle nařízení o „sdílení úsilí“

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Ne

Účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“

Členský stát

Ústřední správce

1 pro každý z 10 roků souladu pro každý členský stát

Ano

Ne

Ano

Ne“


PŘÍLOHA II

V příloze XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se doplňuje nový oddíl II, který zní:

„II.   Informace týkající se započítávání transakcí podle hlavy IIA

Informace přístupné veřejnosti

7.

Ústřední správce zpřístupní veřejnosti u každého účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ následující informace, které případně aktualizuje do 24 hodin:

a)

informace o členském státu držícím účet;

b)

roční emisní příděly stanovené podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 nařízení (EU) 2018/842;

c)

stav každého účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ v souladu s článkem 10;

d)

příslušné údaje o emisích skleníkových plynů podle článku 59d;

e)

údaj o stavu shody podle článku 59f pro každý účet k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“ takto:

i)

A v případě shody;

ii)

I v případě, že shoda není dodržena;

f)

množství emisí skleníkových plynů zapsané podle článku 59g;

g)

následující informace o každé dokončené transakci:

i)

jméno držitele účtu a identifikační kód držitele převádějícího účtu;

ii)

jméno držitele účtu a identifikační kód držitele přijímacího účtu;

iii)

množství AEA, jichž se transakce týká, bez jedinečného identifikačního kódu jednotky AEA;

iv)

identifikační kód transakce;

v)

datum a čas, kdy byla transakce dokončena (středoevropský čas);

vi)

druh transakce.

Informace, které jsou k dispozici držitelům účtů

8.

Registr Unie zobrazí na části své internetové stránky, která je přístupná pouze držiteli účtu k zajištění souladu s nařízením o „sdílení úsilí“, tyto informace, které aktualizuje v reálném čase:

a)

aktuální stavy AEA, bez jedinečného identifikačního kódu jednotky AEA;

b)

seznam navržených transakcí zahájených daným držitelem účtu, přičemž se u každé navrhované transakce uvedou:

i)

prvky v bodě 7 písm. g);

ii)

datum a čas, kdy byla transakce navržena (středoevropský čas);

iii)

současný stav navržené transakce;

iv)

všechny kódy odezvy odeslané po kontrolách, které provádí registr a EUTL;

c)

seznam AEA přijatých na tomto účtu jako výsledek dokončených transakcí, přičemž se u každé transakce uvedou informace stanovené v bodě 7 písm. g);

d)

seznam AEA převedených z tohoto účtu jako výsledek dokončených transakcí, přičemž se u každé transakce uvedou informace stanovené v bodě 7 písm. g).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU