(EU) 2019/1123Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1123 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého kontrolního období Kjótského protokolu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 177, 2.7.2019, s. 63-65 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 2019 Nabývá účinnosti: 22. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1123

ze dne 12. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého kontrolního období Kjótského protokolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 19 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (2) se všechny povolenky vydané od 1. ledna 2012 zaznamenávají v registru Unie. Tento registr Unie byl původně zřízen nařízením Komise (EU) č. 920/2010 (3).

(2)

Nařízením Komise (EU) č. 389/2013 (4) bylo zrušeno nařízení (EU) č. 920/2010 s cílem stanovit obecné požadavky a požadavky na provozování a údržbu registru Unie pro obchodovací období počínající 1. lednem 2013 a následující období, nezávislou evidenci transakcí ustanovenou v čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/87/ES a rejstříky stanovené v článku 6 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (5).

(3)

Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 stanoví zřízení registrů pro plnění povinností vyplývajících z Kjótského protokolu. Nařízení (EU) č. 389/2013 navíc upravuje fungování těchto registrů.

(4)

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu přijala změnu Kjótského protokolu dohodnutou v Dohá, kterou se zavádí druhé kontrolní období Kjótského protokolu, jež začíná dne 1. ledna 2013 a končí dne 31. prosince 2020 (dále jen „změna dohodnutá v Dohá“). Unie schválila změnu dohodnutou v Dohá rozhodnutím Rady (EU) 2015/1339 (6). Změnu Kjótského protokolu dohodnutou v Dohá je třeba provést v registru Unie a v národních registrech pro účely Kjótského protokolu. Příslušná ustanovení by však měla platit až ode dne, kdy vstoupí změna Kjótského protokolu dohodnutá v Dohá v platnost.

(5)

Norsko a Lichtenštejnsko se účastní systému EU pro obchodování s emisemi zřízeného směrnicí 2003/87/ES, nejsou ovšem smluvními stranami dohody o společném plnění (7) během druhého kontrolního období Kjótského protokolu. Proto by měl být na konci druhého kontrolního období stanoven zvláštní proces zúčtování, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 6 nařízení (EU) č. 525/2013.

(6)

Všechny operace vyžadované v souvislosti s třetím obchodovacím obdobím systému EU pro obchodování s emisemi v letech 2013 až 2020 by měly být dokončeny v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (EU) č. 389/2013. Vzhledem k tomu, že směrnice 2003/87/ES umožnila použití mezinárodních kreditů vytvořených podle Kjótského protokolu, uvedené nařízení se bude na uvedené operace nadále uplatňovat až do 1. července 2023, kdy končí dodatečné období pro plnění závazků podle druhého kontrolního období Kjótského protokolu. V zájmu zajištění srozumitelnosti pravidel platných pro všechny operace týkající se třetího obchodovacího období v souladu se směrnicí 2003/87/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES (8) na jedné straně a pravidel platných pro všechny operace týkající se čtvrtého obchodovacího období v souladu se směrnicí 2003/87/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 (9) na straně druhé bude oblast působnosti těch ustanovení nařízení (EU) č. 389/2013, která budou po vstupu tohoto nařízení v platnost nadále použitelná na operace týkající se třetího obchodovacího období, omezena na uvedený účel,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 389/2013 se doplňuje nový článek 73h, který zní:

„Článek 73h

Proces zúčtování pro země, které nejsou smluvními stranami dohody o společném plnění

1.   Do šesti měsíců od ukončení obchodovacího období 2013–2020 ústřední správce vypočítá zúčtovací hodnotu pro země, které nejsou smluvními stranami dohody o společném plnění, odečtením množství rovnajícího se množství povolenek v EU ETS, které vyplývá ze zahrnutí uvedené země do EU ETS během obchodovacího období 2013–2020, od celkového množství všeobecných povolenek odevzdaných provozovateli, které spravoval národní správce uvedené země během obchodovacího období 2013–2020.

2.   Ústřední správce informuje národní správce o výsledku výpočtu podle odstavce 1.

3.   Do pěti pracovních dnů od oznámení stanoveného v odstavci 2 ústřední správce převede množství AAU rovnající se zúčtovací hodnotě vypočítané podle odstavce 1 z ústředního zúčtovacího účtu ETS v registru Unie na vkladní účet smluvní strany KP v registru KP každé země s kladnou zúčtovací hodnotou.

4.   Do pěti pracovních dnů od oznámení stanoveného v odstavci 2 každý správce registru KP, jehož země má zápornou zúčtovací hodnotu, převede množství AAU rovnající se kladnému ekvivalentu zúčtovací hodnoty vypočítané podle odstavce 1 na ústřední zúčtovací účet ETS v registru Unie.

5.   Před provedením převodu podle odstavců 3 a 4 tohoto článku příslušný národní správce nebo ústřední správce nejprve převede počet AAU potřebných k dodržení podílu na zisku z prvních mezinárodních převodů AAU v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013.

6.   Do šesti měsíců od ukončení obchodovacího období 2013–2020 ústřední správce vypočítá zúčtovací hodnotu pro země, které nejsou smluvními stranami dohody o společném plnění, odečtením množství rovnajícího se množství ověřených emisí provozovatelů letadel zahrnutých podle UNFCCC do národní inventury uvedené země od celkového množství všeobecných povolenek odevzdaných provozovateli letadel, které spravoval národní správce uvedené země během obchodovacího období 2013–2020.

7.   Ústřední správce informuje národní správce o výsledku výpočtu podle odstavce 6.

8.   Do pěti pracovních dnů od oznámení podle odstavce 7 každý správce registru KP, jehož země má kladnou zúčtovací hodnotu, převede množství AAU rovnající se zúčtovací hodnotě vypočítané podle odstavce 6 na ústřední zúčtovací účet ETS v registru Unie.

9.   Do pěti pracovních dnů od oznámení podle odstavce 7 ústřední správce převede množství AAU rovnající se kladnému ekvivalentu zúčtovací hodnoty vypočítané podle odstavce 6 z ústředního zúčtovacího účtu ETS v registru Unie na vkladní účet smluvní strany KP v registru KP každé země se zápornou zúčtovací hodnotou.

10.   Před provedením převodu podle odstavců 8 a 9 tohoto článku příslušný národní správce nebo ústřední správce nejprve převede počet AAU potřebných k dodržení podílu na zisku z prvních mezinárodních převodů AAU v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije od data, kdy Komise v Úředním věstníku Evropské unie zveřejní sdělení o vstupu změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 270, 14.10.2010, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Úř. věst. L 122, 3.5.2013, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1339 ze dne 13. července 2015 o uzavření Změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících (Úř. věst. L 207, 4.8.2015, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1340 ze dne 13. července 2015 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 207, 4.8.2015, s. 15).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814 (Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU