(EU) 2019/1122Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 177, 2.7.2019, s. 3-62 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1122

ze dne 12. března 2019,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 19 odst. 1 směrnice 2003/87/ES se požaduje, aby všechny povolenky vydané od 1. ledna 2012 byly zaznamenávány v registru Unie. Registr Unie byl původně zřízen nařízením Komise (EU) č. 920/2010 (2).

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 (3) zrušilo nařízení (EU) č. 920/2010 a stanovilo obecné požadavky a požadavky na provoz a údržbu, které se týkají registru Unie pro obchodovací období počínající 1. lednem 2013 a následující období, nezávislé evidence transakcí podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/87/ES a registrů podle článku 6 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (4).

(3)

Registr Unie zajišťuje přesné započítávání transakcí provedených v systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii (EU ETS), který byl zřízen směrnicí 2003/87/ES. Registr Unie je standardizovanou a zabezpečenou elektronickou databází obsahující společné datové prvky, která umožňuje sledovat vydávání, držení, převody a rušení povolenek, podle toho, co je použitelné, a dále umožňuje v příslušných případech přístup veřejnosti nebo zachování důvěrnosti. Registr by měl zajistit, že nedojde k žádným převodům, které jsou neslučitelné s povinnostmi vyplývajícími ze směrnice 2003/87/ES.

(4)

V roce 2021 začne nové období použitelnosti právních předpisů pro celé hospodářství, a tedy i nové období pro systém EU ETS. Je nezbytné zajistit, aby provádění a fungování systému registrů bylo rovněž v souladu s požadavky stanovenými pro toto nové období.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 (5) podstatně změnila směrnici 2003/87/ES, aby posílila nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií, z čehož plyne nutnost provést změny v registru Unie. Ustanovení zavedená pozměňující směrnicí se vztahují na období od roku 2021.

(6)

Článek 13 směrnice 2003/87/ES stanoví, že povolenky vydané po 1. lednu 2013 včetně zůstávají v platnosti na dobu neurčitou. Povolenky vydané od roku 2021 však mají obsahovat označení obchodovacího období, v němž byly vytvořeny. Je proto nezbytné zajistit příslušné funkce v registru Unie. Označení uvádějící, ve kterém desetiletém období byly povolenky vytvořeny, by mělo být viditelné pouze pro držitele účtů, pokud je tato informace nutná k odlišení povolenek vytvořených v jedné fázi od povolenek vytvořených v jiné fázi. Bude tomu tak během přechodu od třetího obchodovacího období ke čtvrtému vzhledem ke skutečnosti, že povolenky vytvořené v období počínajícím v roce 2021 budou platit pouze pro emise od 1. ledna 2021 dále.

(7)

Kromě toho by se mělo omezit odevzdávání povolenek, aby se zajistilo, že povolenky lze použít pro emise pouze od prvního roku desetiletého období, ve kterém byly vydány. Pravidla pro výpočet údaje o stavu shody jsou nezbytná, aby bylo zajištěno dodržování tohoto omezení.

(8)

Směrnice (EU) 2018/410 zrušila odstavec 7 článku 11b směrnice 2003/87/ES. V obchodovacím období počínajícím dnem 1. ledna 2021 proto již nebude možné používat v systému EU ETS mezinárodní kredity. Následně nebude možné držet na účtech ETS mezinárodní kredity a nároky na mezinárodní kredity přestanou existovat. Využití mezinárodních kreditů, a tedy i nároků na mezinárodní kredity, by však mělo být zachováno až do uzavření všech operací nezbytných ve vztahu k obchodovacímu období 2013–2020. Po skončení období pokračující použitelnosti příslušných ustanovení nařízení (EU) č. 389/2013 by nezpůsobilé jednotky měly být z účtů ETS odstraněny.

(9)

Po klasifikaci povolenek na emise, které jsou složeny z jednotek uznaných jako vyhovující požadavkům směrnice 2003/87/ES, za „finanční nástroje“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (6) je vhodné přizpůsobit pravidla upravující registr Unie tak, aby byla v nezbytném rozsahu uvedena do souladu s požadavky právních předpisů týkajících se finančních trhů, a to zejména tím, že se zajistí poskytování příslušných informací umožňujících účinné prosazování směrnice 2014/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (7).

(10)

V souladu se směrnicí 2014/65/EU a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (8) mají být finanční nástroje identifikovány pomocí mezinárodních identifikačních čísel cenných papírů (kódů ISIN) definovaných v normě ISO 6166. Aby se držitelům účtů usnadnilo plnění oznamovacích povinností, měly by být kódy ISIN povolenek na emise zobrazeny v registru Unie.

(11)

Hladké provádění procesu dražby podle nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 (9), především na základě zkušeností získaných při provádění dražebního procesu a na základě skutečnosti, že od 3. ledna 2018 jsou spotové povolenky na emise uvedené v bodě 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU klasifikovány jako finanční nástroje, vyžaduje změny nařízení (EU) č. 389/2013. Tato klasifikace znamená zejména to, že spotové povolenky na emise spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (10). Změny jsou nezbytné k lepšímu sladění postupů týkajících se dražeb v tomto nařízení s požadavky směrnice 98/26/ES včetně, v případě potřeby, jejich harmonizovaného provádění v rámci vnitrostátního práva pro účely dražeb povolenek na emise.

(12)

Jelikož povolenky existují pouze v dematerializované podobě a jsou zastupitelné, mělo by být vlastnické právo k povolence stanoveno na základě její existence na účtu v registru Unie, na kterém je držena. Navíc, aby se snížila rizika spojená se zrušením transakcí zaznamenaných v registru Unie a s následným narušením systému a trhu, které toto zrušení může způsobit, je nutné zajistit, aby povolenky byly zcela zastupitelné. Konkrétně se jedná o to, že transakce lze rušit, odvolávat nebo brát zpět pouze v souladu s pravidly registru během období stanoveného těmito pravidly. Žádná ustanovení tohoto nařízení by neměla bránit držiteli účtu nebo třetí osobě ve výkonu jakéhokoliv práva nebo uplatnění nároku vyplývajícího z uskutečněné transakce, které mají ze zákona za účelem vymáhání nebo odškodnění v souvislosti s transakcí, jež byla zadána do systému, například v případě podvodu nebo technické chyby, pokud to nevede ke zrušení, odvolání nebo zpětvzetí transakce. Navíc by mělo být chráněno získání povolenky v dobré víře.

(13)

Hlavními povinnostmi ústředního správce by mělo být zavést, provozovat a udržovat registr Unie a protokol transakcí Evropské unie (EUTL), spravovat ústřední účty a provádět operace, které jsou vykonávány na ústřední úrovni. Hlavními povinnostmi národních správců by mělo být jednat jako kontaktní místo pro jejich příslušné držitele účtů v registru Unie a vykonávat všechny operace, které se týkají přímého kontaktu s nimi, včetně otevírání účtů, pozastavení přístupu k účtům a uzavírání účtů.

(14)

Jestliže členské státy přidělují bezplatné povolenky na základě článku 10c směrnice 2003/87/ES, měly by tyto povolenky vydávat v souladu s článkem 10c uvedené směrnice.

(15)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2392 (11) změnilo směrnici 2003/87/ES. Tato změna prodloužila odchylku od povinností v rámci systému EU ETS pro lety do třetích a ze třetích zemí do 31. prosince 2023. V souladu s tím mají provozovatelé letadel, na něž se odchylka vztahuje, nadále až do daného data dostávat bezplatné povolenky. Od 1. ledna 2021 se na počet bezplatných povolenek přidělených provozovatelům letadel vztahuje lineární faktor uvedený v článku 9 směrnice 2003/87/ES.

(16)

V článku 11 směrnice 2003/87/ES je stanoveno, že příslušné orgány každoročně do 28. února převedou počet povolenek bezplatně přidělených provozovatelům za daný rok. V případě, že uvedená směrnice stanoví, že je třeba nově vypočítat počet povolenek přidělených provozovateli, měl by ústřední správce zajistit, aby byl přepočet přidělených povolenek proveden v souladu se směrnicí 2003/87/ES a požadované změny provedeny v registru Unie a v EUTL ještě předtím, než může příslušný vnitrostátní orgán provést převod povolenek příslušnému provozovateli.

(17)

V případech, kdy bylo přiděleno nadměrné množství povolenek, a to i v důsledku chyby v původním přídělu nebo kvůli tomu, že provozovatel příslušnému orgánu nepředložil správné či úplné informace, a za předpokladu, že ústřední správce provedl změnu národní alokační tabulky členského státu, by žádné ustanovení tohoto nařízení nemělo příslušnému orgánu bránit v tom, aby od provozovatele vyžadoval převést na alokační účet EU počet povolenek, které obdržel nad rámec svého upraveného přídělu pro daný rok.

(18)

Povolenky vydané poté, co provozovatel ukončil činnosti prováděné v zařízení, na něž se tyto povolenky vztahují, aniž by o tom předem informoval příslušný orgán, nelze klasifikovat jako povolenky na emise ve smyslu směrnice 2003/87/ES. To znamená, že v případě, kdy přebytek povolenek plyne ze skutečnosti, že provozovatel neohlásil ukončení produkce, by mělo být možné odebrat z vkladního účtu provozovatele odpovídající počet povolenek i bez jeho souhlasu.

(19)

Je nutno uplatňovat přiměřené a harmonizované požadavky na otevírání účtů, ověření a přístupová práva, aby byla chráněna bezpečnost informací v registru Unie a zabránilo se podvodům. Požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 389/2013 by měly být přezkoumány a aktualizovány s cílem zajistit jejich účinnost při současném zohlednění proporcionality. Přestože správci registru Unie přímo nepodléhají požadavkům stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (12), požadavky a ochranná opatření uvedené směrnice se odrážejí i v pravidlech pro otevření a vedení účtů v registru Unie, se zvláštním ohledem na informace skutečných vlastníků. Pravidla nařízení (EU) č. 389/2013 by měla být revidována tak, aby umožnila národním správcům přizpůsobit jejich postupy skutečnému riziku, které představuje konkrétní jednání.

(20)

Pokud je původní dokument pocházející z jiného členského státu nebo jeho ověřená kopie předložen jako důkaz podle příloh IV nebo VIII, měla by být odpovídajícím způsobem použita pravidla nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 (13).

(21)

Národní správci, ústřední správce a Komise mají dodržovat právní předpisy Unie a členských států o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (14) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (15), pokud se vztahují na informace uchovávané a zpracovávané podle tohoto nařízení.

(22)

Záznamy týkající se všech postupů, provozovatelů a osob v systému registrů by měly být uchovávány, zatímco osobní údaje, které jsou v nich obsaženy, by měly být po uplynutí příslušné doby uchovávání vymazány.

(23)

Komise a národní správci jsou společnými správci informací, které jsou uchovávány a zpracovávány podle tohoto nařízení. Registr Unie a EUTL plní úkoly, které jsou prováděny ve veřejném zájmu. V případě narušení bezpečnosti osobních údajů se použijí příslušné oznamovací postupy podle právních předpisů o ochraně údajů.

(24)

Národní správci, ústřední správce a Komise by měli zajistit, aby informace uchovávané a zpracovávané podle tohoto nařízení mohly být použity pouze pro účely fungování registru Unie.

(25)

Pravidla, jimiž se řídí registr Unie, by měla být zjednodušena, aby se v co nejvyšší možné míře snížila administrativní zátěž, aniž by byla narušena environmentální integrita, bezpečnost nebo spolehlivost EU ETS. Aby bylo možné definovat směr a rozsah možných zjednodušení a úlev, byly shromážděny praktické zkušenosti národních správců registru Unie a byly konzultovány členské státy. Výsledná nová pravidla mají zajistit snadnější pochopení a použití registru Unie jak ze strany uživatelů, tak správců.

(26)

V nezbytných případech a po dobu nezbytně nutnou k ochraně environmentální integrity EU ETS nesmí provozovatelé letadel a další provozovatelé v EU ETS používat povolenky vydané členským státem, který oznámil Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“).

(27)

Propojení EU ETS s jinými systémy obchodování s emisemi rozšiřuje příležitosti ke snížení emisí, čímž snižuje náklady na boj proti změně klimatu. Praktické provádění dohod o propojení podle článku 25 směrnice 2003/87/ES vyžaduje řadu úprav registru Unie. Nařízení (EU) č. 389/2013 by proto mělo být změněno mimo jiné s cílem zajistit uznávání povolenek třetích zemí za účelem dosažení souladu, umožnit převod takových povolenek, vytváření účtů, postupy transakcí a zahrnout podmínky pro pozastavení propojení.

(28)

Všechny operace nutné pro třetí obchodovací období systému EU ETS v letech 2013 až 2020 by měly být dokončeny v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (EU) č. 389/2013. Vzhledem k tomu, že směrnice 2003/87/ES umožňovala využívání mezinárodních kreditů získaných podle Kjótského protokolu, mělo by se uvedené nařízení nadále na tyto operace použít. Pro zajištění jasnosti ohledně pravidel platných pro všechny operace týkající se třetího obchodovacího období v souladu se směrnicí 2003/87/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES (16) na jedné straně a pravidel vztahujících se na všechny operace týkající se čtvrtého obchodovacího období v souladu se směrnicí 2003/87/ES ve znění směrnice (EU) 2018/410 na straně druhé by oblast působnosti těch ustanovení nařízení (EU) č. 389/2013, která se i po vstupu tohoto nařízení v platnost použijí na operace týkající se třetího obchodovacího období, měla být omezena na tento účel.

(29)

V souladu s článkem 42 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů a vydal své stanovisko dne 18. října 2018,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecné požadavky, požadavky na provoz a požadavky na údržbu registru Unie a nezávislé evidence transakcí podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/87/ES.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na povolenky vytvořené pro účely systému Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU ETS).

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 3 nařízení (EU) č. 1031/2010 a v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 (17). Použijí se rovněž tyto definice:

1)

„ústředním správcem“ se rozumí osoba určená Komisí podle článku 20 směrnice 2003/87/ES;

2)

„národním správcem“ se rozumí subjekt určený v souladu s článkem 7, který jménem členského státu spravuje v registru Unie soubor uživatelských účtů spadajících do jurisdikce členského státu;

3)

„držitelem účtu“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má účet v registru Unie;

4)

„informacemi o účtu“ se rozumějí veškeré informace nezbytné k otevření účtu nebo k registraci ověřovatele, včetně všech informací o zástupcích, kteří jsou k nim přiděleni;

5)

„příslušným orgánem“ se rozumí orgán nebo orgány určené členským státem podle článku 18 směrnice 2003/87/ES;

6)

„ověřovatelem“ se rozumí ověřovatel podle definice v čl. 3 bodě 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 (18);

7)

„povolenkami v oblasti letectví“ se rozumějí povolenky vytvořené podle čl. 3c odst. 2 směrnice 2003/87/ES, včetně povolenek vytvořených za stejným účelem a pocházejících ze systémů obchodování s emisemi, které jsou propojeny s EU ETS podle článku 25 uvedené směrnice;

8)

„všeobecnými povolenkami“ se rozumějí všechny ostatní povolenky vytvořené podle směrnice 2003/87/ES, včetně povolenek pocházejících ze systémů obchodování s emisemi, které jsou propojeny se systémem EU pro obchodování s emisemi podle článku 25 uvedené směrnice;

9)

„postupem“ se rozumí automatizované technické prostředky k uskutečňování činnosti týkající se účtu nebo jednotky v registru Unie;

10)

„provedením“ se rozumí finalizace postupu navrženého k provedení, která může vést k dokončení postupu, pokud jsou splněny všechny podmínky, nebo k jeho ukončení;

11)

„pracovním dnem“ se rozumí kterýkoli den roku od pondělí do pátku;

12)

„transakcí“ se rozumí postup v registru Unie, který zahrnuje převod povolenky z jednoho účtu na druhý;

13)

„odevzdáním“ se rozumí započtení povolenky provozovatelem nebo provozovatelem letadel podle ověřených emisí jeho zařízení nebo letadel;

14)

„výmazem“ se rozumí konečná likvidace povolenky jejím držitelem bez započtení podle ověřených emisí;

15)

„praním peněz“ se rozumí praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice (EU) 2015/849;

16)

„závažným trestným činem“ se rozumí závažný trestný čin ve smyslu čl. 3 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849;

17)

„financováním terorismu“ se rozumí financování terorismu ve smyslu čl. 1 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849;

18)

„řediteli“ se rozumějí osoby s řídicí pravomocí ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení (EU) č. 596/2014;

19)

„mateřským podnikem“ se rozumí mateřský podnik ve smyslu čl. 2 bodu 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (19);

20)

„dceřiným podnikem“ se rozumí dceřiný podnik ve smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU;

21)

„skupinou“ se rozumí skupina ve smyslu čl. 2 bodu 11 směrnice 2013/34/EU;

22)

„ústřední protistranou“ se rozumí ústřední protistrana ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (20).

KAPITOLA 2

Systém registrů

Článek 4

Registr Unie

1.   Ústřední správce provozuje a udržuje registr Unie včetně jeho technické infrastruktury.

2.   Členské státy používají registr Unie k plnění svých povinností podle článku 19 směrnice 2003/87/ES. Registr Unie zajišťuje národním správcům a držitelům účtů postupy stanovené v tomto nařízení.

3.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie splňoval požadavky na technické vybavení, síť, programové vybavení a bezpečnost stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75 tohoto nařízení.

Článek 5

Protokol transakcí Evropské unie

1.   Pro transakce v oblasti působnosti tohoto nařízení se podle článku 20 směrnice 2003/87/ES zřizuje protokol transakcí Evropské unie („EUTL“) v podobě standardizované elektronické databáze.

2.   Ústřední správce vede a udržuje EUTL v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

3.   Ústřední správce zajistí, aby EUTL byl schopen kontrolovat a zaznamenávat všechny postupy uvedené v tomto nařízení a splňoval požadavky na technické vybavení, síť a programové vybavení stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75 tohoto nařízení.

4.   Ústřední správce zajistí, aby EUTL byl schopen zaznamenávat všechny postupy popsané v kapitole 3 hlavy I a hlavách II a III.

Článek 6

Komunikační propojení mezi registry a EUTL

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie udržoval komunikační propojení s registry systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů, s nimiž je v platnosti dohoda o propojení v souladu s článkem 25 směrnice 2003/87/ES pro účely komunikace o transakcích s povolenkami.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie udržoval přímé komunikační propojení s EUTL pro účely kontroly a zaznamenávání transakcí s povolenkami a postupů správy účtů uvedených v kapitole 3 hlavy I. Všechny transakce týkající se jednotek povolenek se uskutečňují v registru Unie a jsou zaznamenány a zkontrolovány v EUTL. Ústřední správce může zřídit omezené komunikační propojení mezi EUTL a registrem třetí země, která podepsala smlouvu o svém přistoupení k Unii.

Článek 7

Národní správci

1.   Každý členský stát určí národního správce. Členský stát má přístup ke svým účtům a účtům v registru Unie, které spadají do jeho jurisdikce, a spravuje je podle článku 10 prostřednictvím svého národního správce podle definice v příloze I.

2.   Členské státy a Komise zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů mezi národními správci, ústředním správcem a držiteli účtů.

3.   Každý členský stát oznámí Komisi totožnost a kontaktní údaje svého národního správce, včetně telefonního čísla pro naléhavé situace, které se použije v případě bezpečnostního incidentu.

4.   Komise koordinuje provádění tohoto nařízení s národními správci v jednotlivých členských státech a s ústředním správcem. Komise zejména provádí veškeré příslušné konzultace stanovené ve Smlouvách ohledně otázek a postupů týkajících se provozu registrů upravených tímto nařízením a ohledně provádění tohoto nařízení. Podmínky spolupráce dohodnuté mezi ústředním správcem a národními správci zahrnují společné provozní postupy pro provádění tohoto nařízení, postupy pro změny a řízení incidentů registru Unie, technické specifikace pro fungování a spolehlivost registru Unie a EUTL a ustanovení týkající se úkolů správců osobních údajů shromážděných podle tohoto nařízení. Podmínky spolupráce mohou upravovat rovněž způsoby konsolidace vnějších komunikačních propojení, infrastrukturu informačních technologií a postupy přístupu uživatelů k účtu. K zajištění harmonizovaného provádění hlavy I kapitoly 3 předkládá ústřední správce každé dva roky národním správcům zprávu o příslušných postupech zavedených v každém členském státě.

5.   Ústřední správce, příslušné orgány a národní správci provádějí pouze postupy, které jsou nezbytné pro výkon jejich příslušných funkcí, jak jsou stanoveny směrnicí 2003/87/ES a opatřeními přijatými podle jejích ustanovení.

KAPITOLA 3

Účty

Oddíl 1

Obecná ustanovení použitelná na všechny účty

Článek 8

Účty

1.   Členské státy a ústřední správce zajistí, aby registr Unie obsahoval účty uvedené v příloze I.

2.   Na každém druhu účtu mohou být drženy druhy jednotek stanovené v příloze I.

Článek 9

Stav účtů

1.   Účty jsou označeny jedním z těchto stavů: „otevřené“, „blokované“, „před uzavřením“ nebo „uzavřené“. V konkrétních letech lze účet rovněž označit za „vyřazený“.

2.   Z blokovaných účtů nelze zahajovat žádné postupy vyjma postupů uvedených v článcích 22, 31 a 56.

3.   Účet lze před jeho uzavřením během období, kdy lze podat opravné prostředky proti uzavření, nebo do doby, než jsou splněny podmínky pro jeho uzavření, označit stavem „před uzavřením“, tento stav však nesmí trvat déle než 10 let. Z účtů se stavem „před uzavřením“ nelze zahajovat žádné postupy, tyto účty nemohou přijímat jednotky a veškerý přístup k těmto účtům je pozastaven. Účet se stavem „před uzavřením“ lze znovu nastavit jako „otevřený“, pouze pokud jsou splněny všechny podmínky pro otevření účtu.

4.   Z uzavřených účtů nelze zahajovat žádné postupy. Uzavřený účet nemůže být znovu otevřen a nemůže přijímat jednotky.

5.   Je-li zařízení vyřazeno z EU ETS podle článků 27 nebo 27a směrnice 2003/87/ES, označí národní správce odpovídající vkladní účet provozovatele po dobu vyřazení za vyřazený.

6.   Po oznámení příslušného orgánu, že lety provozovatele letadel již nejsou v daném roce zahrnuty v EU ETS v souladu s přílohou I směrnice 2003/87/ES, označí národní správce příslušný vkladní účet provozovatele letadel za vyřazený, a to poté, co tuto skutečnost dotčenému provozovateli letadel oznámí, a až do doby, kdy obdrží oznámení příslušného orgánu, že lety provozovatele letadel jsou opět zahrnuty do EU ETS.

7.   Z vyřazených účtů nelze zahajovat žádné postupy, kromě postupů uvedených v článcích 22 a 57 a postupů uvedených v článcích 31 a 56 odpovídajících období, ve kterém nebyl předmětný účet označen za vyřazený.

Článek 10

Vedení účtů

1.   Každý účet má správce, který je odpovědný za vedení účtu jménem členského státu nebo jménem Unie.

2.   Správce účtu je určen pro každý druh účtu stanovený v příloze I.

3.   Správce účtu účet otevírá, pozastavuje k němu přístup nebo jej uzavírá, mění jeho stav, schvaluje zmocněné zástupce, povoluje změny údajů o účtu, které si vyžadují schválení správce, zahajuje transakce, o něž žádá zástupce účtu nebo držitel účtu v souladu s čl. 20 odst. 6 a odst. 7, a zahajuje transakce, k nimž ho vyzve příslušný orgán nebo příslušný donucovací orgán, v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

4.   Správce může požadovat, aby držitelé účtů a jejich zástupci vyjádřili souhlas s přiměřenými podmínkami, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení s ohledem na záležitosti uvedené v příloze II.

5.   Účty se řídí právními předpisy členského státu jejich správce a spadají do pravomoci tohoto členského státu a jednotky, které jsou na nich drženy, se považují za nacházející se na území uvedeného členského státu.

Článek 11

Oznámení ústředního správce

Ústřední správce oznamuje zástupcům účtu a národnímu správci účtu návrh na provedení a dokončení nebo ukončení každého postupu týkajícího se účtu a změnu stavu účtu prostřednictvím automatizovaného mechanismu popsaného ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích stanovených v článku 75. Oznámení se zasílají v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu správce účtu.

Oddíl 2

Otevření a aktualizace účtů

Článek 12

Otevření účtů spravovaných ústředním správcem

Ústřední správce otevře všechny provozní účty ETS v registru Unie.

Článek 13

Otevření zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek v registru Unie

1.   Systém zúčtování nebo systém vypořádání definovaný v nařízení (EU) č. 1031/2010, který je připojený k dražební platformě jmenované podle článku 26 nebo článku 30 uvedeného nařízení, může předložit národnímu správci žádost o otevření zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek v registru Unie. Osoba žádající o účet poskytne informace stanovené v příloze IV.

2.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 21 otevře v registru Unie zajišťovací účet pro dodání vydražených povolenek, nebo podle článku 19 informuje osobu žádající o účet o zamítnutí otevření účtu.

3.   Povolenky, které jsou vedeny na zajišťovacím účtu pro dodání vydražených povolenek, představují zajištění ve smyslu čl. 2 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES.

Pro účely čl. 9 odst. 2 směrnice 98/26/ES představuje zajišťovací účet pro dodání vydražených povolenek vedený v registru Unie příslušný účet a má se za to, že se nachází v členském státě uvedeném v čl. 10 odst. 5 tohoto nařízení a řídí se jeho právními předpisy.

Článek 14

Otevření vkladních účtů provozovatelů v registru Unie

1.   Příslušný orgán nebo provozovatel poskytne příslušnému národnímu správci do 20 pracovních dnů od vstupu povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů v platnost informace uvedené v příloze VI a požádá národního správce o otevření vkladního účtu provozovatele v registru Unie.

2.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 21 otevře v registru Unie vkladní účet provozovatele pro každé zařízení, nebo podle článku 19 informuje potenciálního držitele účtu o zamítnutí otevření účtu.

3.   Nový vkladní účet provozovatele může být otevřen pouze tehdy, pokud zařízení již nemá vkladní účet provozovatele otevřený na základě téhož povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.

Článek 15

Otevření vkladních účtů provozovatelů letadel v registru Unie

1.   Příslušný orgán nebo provozovatel letadel poskytne příslušnému národnímu správci do 20 pracovních dnů od schválení monitorovacího plánu provozovatele letadel informace uvedené v příloze VII a požádá národního správce o otevření vkladního účtu provozovatele letadel v registru Unie.

2.   Každý provozovatel letadel má jeden vkladní účet provozovatele letadel.

3.   Provozovatelé letadel vykonávající činnosti v oblasti letectví s celkovou roční produkcí emisí nižší než 25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého za rok nebo provozující méně než 243 letů po dobu tří po sobě následujících čtyřměsíčních období mohou pověřit fyzickou nebo právnickou osobu, aby jejich jménem otevřela vkladní účet provozovatele letadel a odevzdala povolenky podle čl. 12 odst. 2a směrnice 2003/87/ES. Odpovědnost za soulad zůstává na provozovateli letadel. Při pověření fyzické nebo právnické osoby provozovatel letadel zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů mezi pověřenou fyzickou nebo právnickou osobou a příslušnými orgány, národními správci, ověřovateli nebo jinými subjekty podléhajícími ustanovením směrnice 2003/87/ES a aktům přijatým k jejímu provádění. Pro tento případ poskytne pověřená fyzická nebo právnická osoba informace požadované v odstavci 1.

4.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 21 otevře v registru Unie pro každého provozovatele letadel vkladní účet provozovatele letadel, nebo podle článku 19 informuje potenciálního držitele účtu o zamítnutí otevření účtu.

5.   Provozovatel letadel má pouze jeden vkladní účet provozovatele letadel.

Článek 16

Otevření obchodních účtů v registru Unie

1.   Žádost o otevření obchodního účtu v registru Unie podává národnímu správci potenciální držitel účtu. Potenciální držitel účtu poskytne informace vyžadované národním správcem, které zahrnují alespoň informace uvedené v příloze IV.

2.   Členský stát národního správce může jako podmínku pro otevření obchodního účtu požadovat, aby potenciální držitelé účtu měli trvalý pobyt nebo registraci v členském státě národního správce spravujícího účet.

3.   Členský stát národního správce může jako podmínku pro otevření obchodního účtu požadovat, aby potenciální držitelé účtů byli registrováni pro účely daně z přidané hodnoty (DPH) v členském státě národního správce účtu.

4.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 21 otevře v registru Unie obchodní účet, nebo podle článku 19 informuje potenciálního držitele účtu o zamítnutí otevření účtu.

Článek 17

Otevření národních vkladních účtů v registru Unie

Příslušný orgán členského státu vydá národnímu správci pokyn k otevření národního vkladního účtu v registru Unie do 20 pracovních dnů od obdržení informací stanovených v příloze III.

Článek 18

Registrace ověřovatelů v registru Unie

1.   Žádost o registraci ověřovatele v registru Unie se podává národnímu správci. Osoba žádající o registraci poskytne informace vyžadované národním správcem včetně informací uvedených v přílohách III a V.

2.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 21 registruje ověřovatele v registru Unie, nebo podle článku 19 informuje potenciálního ověřovatele o zamítnutí registrace.

Článek 19

Zamítnutí otevření účtu nebo registrace ověřovatele

1.   Národní správce ověří, zda jsou informace a dokumenty poskytnuté za účelem otevření účtu nebo registrace úplné, aktuální, přesné a pravdivé.

V případě odůvodněných pochybností může národní správce při provádění ověření uvedeného v prvním pododstavci požádat o pomoc jiného národního správce. Správce, který obdrží takovou žádost, ji může odmítnout. Potenciální držitel účtu nebo ověřovatel může o vyžádání takové pomoci národního správce výslovně požádat. Národní správce informuje potenciálního držitele účtu nebo ověřovatele o takové žádosti o pomoc.

2.   Národní správce může zamítnout otevření účtu nebo registraci ověřovatele:

a)

jsou-li poskytnuté informace a dokumenty neúplné, zastaralé nebo jinak nepřesné nebo nepravdivé;

b)

má-li národní správce od donucovacích orgánů nebo z jiných zdrojů informace o tom, že potenciální držitel účtu nebo v případě právnické osoby kterýkoli z ředitelů potenciálního držitele účtu je vyšetřován nebo byl v předchozích pěti letech odsouzen za podvod týkající se povolenek, za praní peněz, financování terorismu nebo jiné závažné trestné činy, pro které může účet sloužit jako nástroj;

c)

má-li národní správce přiměřené důvody se domnívat, že účty mohou být využity k podvodům s povolenkami, k praní peněz, financování terorismu nebo k jiným závažným trestným činům;

d)

z důvodů uvedených ve vnitrostátních právních předpisech.

3.   Pokud národní správce odmítne otevřít vkladní účet provozovatele nebo vkladní účet provozovatele letadel v souladu s odstavcem 2, může být účet otevřen na pokyn příslušného orgánu. V souladu s čl. 30 odst. 4 se pozastaví veškerý přístup k účtu, dokud důvody uvedené v odstavci 2 nepominou.

4.   Pokud národní správce zamítne otevření účtu, osoba žádající o otevření účtu může vznést námitky u kompetentního orgánu nebo u příslušného orgánu podle vnitrostátního práva, který buď vydá pokyn národnímu správci, aby účet otevřel, nebo zamítnutí potvrdí v odůvodněném rozhodnutí, v závislosti na požadavcích vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

Článek 20

Zmocnění zástupci

1.   Ústřední správce zajistí, aby zmocnění zástupci účtů v registru Unie měli přístup k příslušným účtům a měli jménem držitele účtu jedno z těchto práv:

a)

zahajovat postupy;

b)

v případě potřeby schvalovat postupy;

c)

zahajovat postupy a schvalovat postupy zahájené jiným zmocněným zástupcem.

2.   Při otevření má každý účet alespoň dva zmocněné zástupce s jednou z následujících kombinací práv:

a)

jednoho zmocněného zástupce s právem zahajovat postupy a jednoho s právem schvalovat postupy;

b)

jednoho zmocněného zástupce s právem zahajovat postupy a schvalovat postupy zahájené jiným zmocněným zástupcem a jednoho s právem schvalovat postupy;

c)

jednoho zmocněného zástupce s právem zahajovat postupy a jednoho s právem zahajovat postupy a schvalovat postupy zahájené jiným zmocněným zástupcem;

d)

dva zmocněné zástupce s právem zahajovat postupy a schvalovat postupy zahájené jiným zmocněným zástupcem.

3.   Ověřovatelé mají alespoň jednoho zmocněného zástupce, který zahajuje příslušné postupy jménem ověřovatele. Zástupce ověřovatele nesmí být zástupcem žádného účtu.

4.   Držitelé účtů mohou rozhodnout, že schválení druhého zmocněného zástupce není nutné k navrhování převodů, které mají být provedeny na účty zařazené na seznam důvěryhodných účtů podle článku 23. Držitel účtu může takové rozhodnutí odvolat. Rozhodnutí a odvolání rozhodnutí se sdělí v řádně podepsaném prohlášení předaném národnímu správci.

5.   Kromě zmocněných zástupců uvedených v odstavcích 1 a 2 mohou mít účty také zmocněné zástupce, kteří mají k účtům přístup „pouze pro čtení“.

6.   Pokud zmocněný zástupce nemůže vstoupit do registru Unie z technických nebo jiných důvodů, může národní správce, v souladu s právy přidělenými tomuto zmocněnému zástupci, jménem zmocněného zástupce na požádání zahajovat nebo schvalovat transakce za předpokladu, že národní správce takové žádosti povoluje a že přístup zmocněného zástupce nebyl pozastaven v souladu s tímto nařízením.

7.   Pokud zmocnění zástupci účtu nemohou vstoupit do registru Unie, mohou držitelé účtu požádat národního správce, aby, v souladu s tímto nařízením, jejich jménem navrhl postup k provedení, za předpokladu, že národní správce takové žádosti povoluje. Žádosti tohoto typu nelze předkládat pro účty označené za uzavřené.

8.   Ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích stanovených v článku 75 může být pro každý druh účtu stanoven maximální počet zmocněných zástupců.

9.   Zmocněnými zástupci jsou fyzické osoby starší 18 let. Všichni zmocnění zástupci jednotlivého účtu jsou různé osoby, ale tatáž osoba může být zmocněným zástupcem více než jednoho účtu. Členský stát národního správce může požadovat, aby alespoň jeden ze zmocněných zástupců účtu měl trvalý pobyt v uvedeném členském státě, s výjimkou zástupců ověřovatelů.

Článek 21

Jmenování a schválení zmocněných zástupců

1.   Při podání žádosti o otevření účtu nebo registraci ověřovatele jmenuje potenciální držitel účtu nebo ověřovatel několik zmocněných zástupců v souladu s článkem 20.

2.   Držitel účtu poskytne při jmenování zmocněného zástupce informace vyžadované správcem. Tyto informace zahrnují alespoň informace uvedené v příloze VIII.

Pokud byl potenciální zmocněný zástupce již jmenován pro některý účet a pokud o to držitel účtu požádá, může národní správce použít pro účely ověřování podle odstavce 4 dokumentaci, které byla předložena již při dřívějším jmenování.

3.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplných informací požadovaných v souladu s odstavcem 2 zmocněného zástupce schválí nebo informuje držitele účtu o zamítnutí. Jestliže si hodnocení informací o kandidátovi vyžaduje více času, správce může prodloužit postup hodnocení o dalších až 20 pracovních dnů a prodloužení oznámí držiteli účtu.

4.   Národní správce ověří, zda jsou informace a dokumenty poskytnuté za účelem jmenování zmocněného zástupce úplné, aktuální, přesné a pravdivé.

V případě odůvodněných pochybností může národní správce při provádění ověření uvedeného v prvním pododstavci požádat o pomoc jiného národního správce. Správce, který obdrží takovou žádost, ji může odmítnout. Potenciální držitel účtu nebo ověřovatel může o vyžádání takové pomoci národního správce výslovně požádat. Národní správce informuje potenciálního držitele účtu nebo ověřovatele o takové žádosti o pomoc.

5.   Národní správce může zamítnout schválení zmocněného zástupce:

a)

jsou-li předložené informace a dokumenty neúplné, zastaralé nebo jinak nepřesné nebo nepravdivé;

b)

má-li národní správce od donucovacích orgánů nebo z jiných zdrojů informace o tom, že potenciální zástupce je vyšetřován nebo byl v předchozích pěti letech odsouzen za podvod týkající se povolenek, za praní peněz, financování terorismu nebo jiné závažné trestné činy, pro které může účet sloužit jako nástroj;

c)

z důvodů uvedených ve vnitrostátních právních předpisech.

6.   Pokud národní správce zamítne schválit zmocněného zástupce, může držitel účtu vznést námitku k příslušnému orgánu podle vnitrostátního práva, který buď vydá národnímu správci pokyn, aby zástupce schválil, nebo zamítnutí potvrdí v odůvodněném rozhodnutí, v závislosti na požadavcích vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

Článek 22

Aktualizace informací o účtech a informací o zmocněných zástupcích

1.   Všichni držitelé účtů oznámí národnímu správci do 10 pracovních dnů změny v informacích o účtu. Držitelé účtu kromě toho každý rok do 31. prosince národnímu správci potvrdí, že informace o jejich účtu jsou stále úplné, aktuální, přesné a pravdivé.

2.   Provozovatelé a provozovatelé letadel oznámí správci svého účtu do 10 pracovních dnů, že byli předmětem fúze nebo rozdělení.

3.   Oznámení o změně je podloženo informacemi požadovanými národním správcem ve shodě s tímto oddílem. Příslušný národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení a podkladových informací schválí aktualizaci informací. Správce může zamítnout aktualizaci informací v souladu s čl. 21 odst. 4 a 5. Držitel účtu je o každém takovém zamítnutí vyrozuměn. Námitky proti tomuto zamítnutí lze podat u kompetentního orgánu nebo u příslušného orgánu podle vnitrostátního práva v souladu s čl. 19 odst. 4.

4.   Alespoň jednou za tři roky národní správce přezkoumá, zda jsou informace o účtu stále úplné, aktuální, přesné a pravdivé, a požádá, aby držitel účtu oznámil veškeré případné změny. V případě vkladních účtů provozovatelů, vkladních účtů provozovatelů letadel a ověřovatelů se přezkum provádí nejméně jednou za pět let.

5.   Držitel vkladního účtu provozovatele může tento vkladní účet provozovatele prodat nebo převést pouze spolu se zařízením souvisejícím s tímto účtem.

6.   S výhradou odstavce 5 nesmí žádný držitel účtu prodat nebo převést vlastnictví účtu na jinou osobu.

7.   Pokud se právnická osoba držící účet v registru Unie změní v důsledku fúze nebo rozdělení držitelů účtů, je držitelem účtu právní nástupce předchozího držitele účtu po předložení dokumentace požadované podle článků 14, 15 nebo 16.

8.   Zmocněný zástupce nesmí převést svůj status jako takový na jinou osobu.

9.   Držitel účtu nebo ověřovatel může požádat o výmaz zmocněného zástupce. Národní správce po obdržení žádosti pozastaví přístup zmocněného zástupce k účtu. Do 20 pracovních dnů od obdržení žádosti příslušný správce zmocněného zástupce vymaže.

10.   Držitel účtu může jmenovat nové zmocněné zástupce v souladu s článkem 21.

11.   V případě, že se členský stát, který spravuje provozovatele letadel, změní v souladu s postupem uvedeným v článku 18a směrnice 2003/87/ES, ústřední správce aktualizuje národního správce příslušného vkladního účtu provozovatele letadel. Při změně správce vkladního účtu provozovatele letadel může nový správce požádat provozovatele letadel, aby předložil informace pro otevření účtu, které vyžaduje v souladu s článkem 15, a informace o zmocněných zástupcích, které vyžaduje v souladu s článkem 21.

12.   S výhradou odstavce 11 se členský stát odpovědný za správu účtu nemění.

Článek 23

Seznam důvěryhodných účtů

1.   Účty v registru Unie mohou mít seznam důvěryhodných účtů.

2.   Na seznam důvěryhodných účtů jsou automaticky zařazeny účty držené stejným držitelem účtů a spravované stejným národním správcem.

3.   Na seznam důvěryhodných účtů jsou automaticky zařazeny alokační účet EU a účet Unie pro výmaz.

4.   Změny seznamu důvěryhodných účtů jsou navrženy k provedení a finalizovány postupem stanoveným v článku 35. Změnu zahájí a schválí jeden zmocněný zástupce s právem zahajovat postupy a jeden zmocněný zástupce s právem schvalovat postupy. Pokud se navrhovaná změna týká výmazu účtů ze seznamu důvěryhodných účtů, provede se okamžitě. Všechny ostatní změny seznamu důvěryhodných účtů se provedou ve 12.00 hodin středoevropského času (SEČ) čtvrtého pracovního dne následujícího po návrhu.

Oddíl 3

Uzavření účtů

Článek 24

Uzavření účtů

S výhradou článku 29 uzavře správce účet do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti od držitele jiného účtu než účtů uvedených v článcích 25 a 26.

Článek 25

Uzavření vkladních účtů provozovatelů

1.   Příslušný orgán informuje národního správce do 10 pracovních dnů o odebrání povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů nebo o tom, že se dozvěděl o ukončení provozu zařízení. Národní správce do 10 pracovních dnů od tohoto oznámení zaznamená příslušné datum v registru Unie.

2.   Národní správce může vkladní účet provozovatele uzavřít, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zařízení ukončilo provoz nebo mu bylo odebráno povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů;

b)

rok posledních emisí je zaznamenán v registru Unie;

c)

ověřené emise byly registrovány pro všechny roky, v nichž byl provozovatel zařazen do EU ETS;

d)

provozovatel příslušného zařízení odevzdal množství povolenek rovnající se jeho ověřeným emisím nebo vyšší;

e)

v souladu s čl. 48 odst. 4 se nečeká na vrácení nadměrně přidělených povolenek.

Článek 26

Uzavření vkladních účtů provozovatelů letadel

1.   Příslušný orgán oznámí národnímu správci do 10 pracovních dnů od oznámení držitele účtu nebo po zjištění plynoucím z posouzení jiných důkazů, že se provozovatel letadel sloučil s jiným provozovatelem letadel nebo že provozovatel letadel ukončil všechny své činnosti, na něž se vztahuje příloha I směrnice 2003/87/ES.

2.   Národní správce může vkladní účet provozovatele letadel uzavřít, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

bylo učiněno oznámení podle odstavce 1;

b)

rok posledních emisí je zaznamenán v registru Unie;

c)

ověřené emise byly registrovány pro všechny roky, v nichž byl provozovatel letadel zařazen do EU ETS;

d)

provozovatel letadel odevzdal množství povolenek rovnající se jeho ověřeným emisím nebo vyšší;

e)

v souladu s čl. 50 odst. 6 se nečeká na vrácení nadměrně přidělených povolenek.

Článek 27

Výmaz ověřovatelů

1.   Národní správce vymaže ověřovatele do 10 pracovních dnů od obdržení jeho žádosti o výmaz z registru Unie.

2.   Příslušný orgán může rovněž vydat národnímu správci pokyn, aby vymazal ověřovatele z registru Unie, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

akreditace ověřovatele vypršela nebo byla zrušena;

b)

ověřovatel ukončil svou činnost.

Článek 28

Uzavření účtů a výmaz zmocněných zástupců z iniciativy správce

1.   Není-li situace, která způsobila pozastavení přístupu k účtům podle článku 30, v přiměřené lhůtě vyřešena navzdory opakovaným oznámením, příslušný orgán nebo příslušný donucovací orgán může národnímu správci vydat pokyn, aby uzavřel účty, k nimž byl pozastaven přístup.

V případě vkladních účtů provozovatelů nebo vkladních účtů provozovatelů letadel může příslušný orgán nebo příslušný donucovací orgán vydat národnímu správci pokyn, aby účty, k nimž byl pozastaven přístup, označil za blokované do doby, než příslušný orgán rozhodne, že situace vedoucí k pozastavení již netrvá.

2.   Pokud na obchodním účtu nedošlo v období jednoho roku k žádným transakcím, může národní správce tento obchodní účet uzavřít, poté, co držitele účtu informuje, že obchodní účet bude do 40 pracovních dnů uzavřen, jestliže národní správce neobdrží žádost, aby byl účet zachován. V případě, že národní správce neobdrží od držitele účtu žádnou takovou žádost, může účet uzavřít nebo označit za účet před uzavřením.

3.   Národní správce uzavře vkladní účet provozovatele nebo vkladní účet provozovatele letadel na pokyn příslušného orgánu na základě skutečnosti, že není reálný předpoklad, že budou odevzdány další povolenky nebo vráceny nadměrně přidělené povolenky.

4.   Národní správce může zmocněného zástupce vymazat, pokud se domnívá, že schválení zmocněného zástupce mělo být zamítnuto v souladu s čl. 21 odst. 3, zejména pokud zjistí, že dokumenty a údaje o totožnosti předložené při jmenování byly neúplné, zastaralé nebo jinak nepřesné či nepravdivé.

5.   Držitel účtu může do 30 kalendářních dnů vznést námitky proti změně stavu účtu v souladu s odstavcem 1 nebo proti výmazu zmocněného zástupce v souladu s odstavcem 4 u orgánu příslušného podle vnitrostátního práva, který buď národnímu správci vydá pokyn, aby účet nebo zmocněného zástupce obnovil, nebo v odůvodněném rozhodnutí potvrdí změnu stavu účtu či výmaz, s výhradou požadavků vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

Článek 29

Kladný zůstatek na uzavíraných účtech

Pokud je na účtu, který má správce uzavřít v souladu s články 24, 25, 26 a 28, kladný zůstatek povolenek, požádá správce držitele účtu, aby určil jiný účet, na který se takové povolenky převedou. Neodpoví-li držitel účtu na žádost správce do 40 pracovních dnů, může správce převést povolenky na svůj národní vkladní účet nebo označit účet za účet před uzavřením.

Oddíl 4

Pozastavení přístupu k účtům

Článek 30

Pozastavení přístupu k účtům

1.   Správce může pozastavit přístup zmocněného zástupce k jakémukoliv účtu nebo ověřovateli v registru nebo k postupům, k nimž by zmocněný zástupce měl jinak přístup, má-li správce přiměřené důvody se domnívat, že zmocněný zástupce:

a)

se pokusil získat přístup k účtům nebo postupům, ke kterým nemá oprávnění;

b)

se opakovaně pokoušel o přístup k účtu nebo postupu s použitím nesprávného uživatelského jména nebo hesla; nebo

c)

se pokusil ohrozit bezpečnost, dostupnost, integritu nebo důvěrnost registru Unie či EUTL nebo údajů, se kterými je v nich manipulováno či které jsou v nich uchovávány.

2.   Správce může pozastavit veškerý přístup zmocněných zástupců ke konkrétnímu účtu nebo ověřovateli, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

držitel účtu zemřel nebo přestal existovat jako právnická osoba;

b)

držitel účtu nezaplatil poplatky;

c)

držitel účtu porušil podmínky vztahující se na účet;

d)

držitel účtu nesouhlasil se změnami podmínek, které stanovil národní správce nebo ústřední správce;

e)

držitel účtu neohlásil změny informací o účtu nebo neposkytl důkazy týkající se změn informací o účtu nebo důkazy týkající se nových požadavků na informace o účtu;

f)

držitel účtu nesplnil požadavek členského státu, aby měl zmocněného zástupce s trvalým pobytem v členském státě národního správce;

g)

držitel účtu nesplnil požadavek členského státu, aby měl trvalý pobyt nebo registraci v členském státě správce účtu.

3.   Správce může pozastavit veškerý přístup zmocněných zástupců ke konkrétnímu účtu nebo ověřovateli v kterémkoli z těchto případů:

a)

maximálně na dobu čtyř týdnů, má-li správce přiměřené důvody domnívat se, že účet byl či bude využit k podvodu, praní peněz, financování terorismu, korupci nebo k jiným závažným trestným činům. V takovém případě se použijí ustanovení článku 67. Na pokyn finanční zpravodajské jednotky může být tato lhůta prodloužena;

b)

na základě ustanovení vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl, a v souladu s nimi.

4.   Národní správce může pozastavit veškerý přístup zmocněných zástupců ke konkrétním účtům nebo ověřovatelům, pokud se domnívá, že otevření účtu nebo registrace ověřovatele měly být zamítnuty v souladu s článkem 19 nebo že držitel účtu již nesplňuje požadavky pro otevření účtu.

5.   Národní správce může pozastavit veškerý přístup zmocněných zástupců ke všem účtům držitele účtu, pokud obdrží informaci, že se držitel účtu stal předmětem insolvenčního řízení. Toto pozastavení může být zachováno do doby, než národní správce obdrží oficiální informace o tom, kdo má práva zastupovat držitele účtu, a jsou potvrzeni zmocnění zástupci nebo jmenováni noví zmocnění zástupci v souladu s článkem 21.

6.   Správce účtu zruší pozastavení ihned, jakmile se vyřeší situace, která pozastavení způsobila.

7.   Držitel účtu nebo zástupce účtu může v souladu s odstavci 1 až 3 vznést do 30 kalendářních dnů námitky proti pozastavení svého přístupu u kompetentního orgánu nebo u příslušného orgánu podle vnitrostátního práva, který buď vydá pokyn národnímu správci, aby přístup obnovil, nebo pozastavení potvrdí v odůvodněném rozhodnutí, s výhradou požadavků vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

8.   Příslušný orgán nebo Komise může národnímu správci nebo ústřednímu správci rovněž vydat pokyn k pozastavení na základě některého z důvodů uvedených v odstavcích 1 až 5.

9.   Vnitrostátní donucovací orgán členského státu správce může rovněž správce požádat o pozastavení na základě vnitrostátního práva a v souladu s ním.

10.   Pokud bylo držiteli vkladního účtu provozovatele nebo vkladního účtu provozovatele letadel zamezeno v odevzdání povolenek v průběhu 10 pracovních dnů před termínem pro odevzdání stanoveným v čl. 12 odst. 2a a 3 směrnice 2003/87/ES z důvodu pozastavení v souladu s tímto článkem, odevzdá národní správce, bude-li o to požádán držitelem účtu, počet povolenek upřesněný držitelem účtu.

11.   Pokud na účtu, k němuž byl pozastaven přístup, existuje kladný zůstatek, může příslušný orgán nebo příslušný donucovací orgán v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy dát národnímu správci pokyn, aby okamžitě převedl povolenky na příslušný národní účet nebo označil účet za „účet před uzavřením“.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO REGISTR UNIE V SYSTÉMU UNIE PRO OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI

KAPITOLA 1

Ověřené emise a soulad

Článek 31

Údaje o ověřených emisích pro zařízení nebo provozovatele letadel

1.   Kdykoli to vyžadují vnitrostátní právní předpisy, vybere každý provozovatel a provozovatel letadel ověřovatele ze seznamu ověřovatelů registrovaných u národního správce, který spravuje jeho účet.

2.   Národní správce, příslušný orgán nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu držitel účtu či ověřovatel zapíše údaje o emisích za předchozí rok.

3.   Roční údaje o emisích se předkládají s použitím formuláře uvedeného v příloze IX.

4.   Ověřovatel nebo příslušný orgán schválí roční údaje o emisích po uspokojivém ověření zprávy provozovatele zařízení o emisích ze zařízení za předcházející rok nebo zprávy provozovatele letadel o emisích ze všech činností letectví, které vykonával během předcházejícího roku, v souladu s článkem 15 směrnice 2003/87/ES.

5.   Národní správce nebo příslušný orgán označí v registru Unie emise schválené podle odstavce 4 jako „ověřené“. Příslušný orgán může rozhodnout, že namísto národního správce je za označení emisí jako „ověřených“ v registru Unie odpovědný ověřovatel. Všechny schválené emise se označí jako „ověřené“ do 31. března.

6.   Příslušný orgán může národnímu správci vydat pokyn, aby pro zajištění souladu s články 14 a 15 směrnice 2003/87/ES opravil roční ověřené emise zařízení nebo provozovatele letadel tím, že do registru Unie zaznamená opravené ověřené nebo odhadnuté emise tohoto zařízení nebo provozovatele letadel za daný rok.

7.   Pokud nebyl ke dni 1. května každého roku do registru Unie zaznamenán žádný údaj o ověřených emisích zařízení nebo provozovatele letadel za předchozí rok nebo pokud se údaje o ověřených emisích ukázaly jako nesprávné, vypočte se každá náhradní hodnota odhadu emisí zaznamenaná v registru Unie co možná nejvíce v souladu s články 14 a 15 směrnice 2003/87/ES.

Článek 32

Zablokování účtů z důvodu nepředložení ověřených emisí

1.   Pokud ke dni 1. dubna každého roku nebudou roční emise zařízení nebo provozovatele letadel za předchozí rok zaneseny do registru Unie a označeny za „ověřené“, ústřední správce zajistí, aby registr Unie změnil stav příslušného vkladního účtu provozovatele nebo vkladního účtu provozovatele letadel na blokovaný.

2.   Jakmile budou všechny chybějící ověřené emise zařízení nebo provozovatele letadel za daný rok zaznamenány v registru Unie, ústřední správce zajistí, aby byl příslušný účet označen v registru Unie za otevřený.

Článek 33

Výpočet údajů o stavu souladu

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie ke dni 1. května každého roku uvedl údaj o stavu shody za předcházející rok pro každého provozovatele zařízení a provozovatele letadel s vkladním účtem provozovatele nebo vkladním účtem provozovatele letadel, který není označen za uzavřený, tím, že vypočte součet všech povolenek odevzdaných za běžné období, od něhož odečte součet všech ověřených emisí v běžném období až po předchozí rok včetně a uplatní opravný faktor. Údaj o stavu shody se nevypočítává pro účty, u nichž byla předchozí hodnota údaje o stavu shody nulová nebo kladná, a rok posledních emisí byl stanoven na jeden rok před předchozím rokem. Při výpočtu se neberou v úvahu odevzdané povolenky vydané na období následující po současném období souladu.

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie vypočítával údaj o stavu shody před uzavřením účtu podle článků 25 a 26.

2.   Pro obchodovací období 2008–2012 a 2013–2020 je opravný faktor uvedený v odstavci 1 nulový, byla-li hodnota údaje o stavu shody za poslední rok předchozího období vyšší než nula, avšak zůstane stejný jako údaj o stavu shody pro poslední rok předchozího období, je-li toto číslo nižší než nula nebo rovno nule. Pro obchodovací období začínající dne 1. ledna 2021 je opravný faktor uvedený v odstavci 1 stejný jako hodnota údaje o stavu shody za poslední rok předchozího období.

3.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie zaznamenal údaj o stavu shody pro každého provozovatele zařízení a provozovatele letadel za každý rok.

KAPITOLA 2

Transakce

Oddíl 1

Obecné informace

Článek 34

Každý druh účtu zahajuje pouze transakce výslovně stanovené v tomto nařízení pro uvedený druh účtu.

Článek 35

Provádění převodů

1.   U všech transakcí specifikovaných v této kapitole požaduje registr Unie ještě před navržením provedení transakce mimopásmové potvrzení. S výhradou čl. 20 odst. 4 se provedení transakce navrhuje pouze tehdy, kdy zmocněný zástupce zahájil a jiný zástupce účtu schválil transakci mimo pásmo.

2.   Ústřední správce zajistí, aby veškeré převody uvedené v článku 55 na účty uvedené na seznamu důvěryhodných účtů byly provedeny okamžitě, jsou-li navrženy k provedení v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 SEČ.

Převod na účty uvedené na seznamu důvěryhodných účtů, který je navržen k provedení v kteroukoli jinou dobu, se provede ve stejný pracovní den v 10:00 SEČ, je-li navržen k provedení před 10:00 SEČ, nebo následující pracovní den v 10:00 SEČ, je-li navržen k provedení po 16:00 SEČ.

3.   Ústřední správce zajistí, aby veškeré převody uvedené v článku 55 na účty neuvedené na seznamu důvěryhodných účtů a převody ze zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek navržené k provedení před 12:00 SEČ pracovního dne byly provedeny ve 12:00 SEČ následujícího pracovního dne. Transakce navržené k provedení po 12:00 SEČ pracovního dne se provedou ve 12.00 hodin SEČ druhého pracovního dne následujícího po dni návrhu na provedení.

4.   Ústřední správce zajistí, aby převody byly dokončeny před 16:00 SEČ dne provedení.

5.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie umožňoval zrušit transakci, na kterou se vztahují pravidla provádění stanovená v odstavci 3, před jejím provedením. Zmocněný zástupce může zahájit zrušení transakce nejméně dvě hodiny před jejím provedením. Pokud bylo zrušení transakce zahájeno kvůli podezření z podvodu, držitel účtu to neprodleně oznámí příslušnému vnitrostátnímu donucovacímu orgánu. Toto oznámení se do sedmi pracovních dnů předá národnímu správci.

6.   Pokud má zástupce účtu nebo držitel účtu podezření, že převod, na nějž se vztahují pravidla provádění podle odstavce 3, byl navržen k provedení podvodně, může nejpozději dvě hodiny před provedením převodu požádat národního správce nebo v příslušném případě ústředního správce o zrušení převodu jménem zástupce účtu nebo držitele účtu. Držitel účtu okamžitě po této žádosti oznámí podezření z podvodu příslušnému vnitrostátnímu donucovacímu orgánu. Toto oznámení se do sedmi pracovních dnů předá národnímu správci nebo v příslušném případě ústřednímu správci.

7.   Jakmile je navrženo provedení převodu, zašle se všem zástupcům účtu oznámení o daném návrhu na provedení převodu. Jakmile je zahájeno zrušení transakce podle odstavce 5, zašle se oznámení všem zástupcům účtu a národnímu správci spravujícímu účet.

8.   Pro účely čl. 3 odst. 11 mohou členské státy rozhodnout, že v daném roce se státní svátky nepovažují za pracovní dny pro účely použití tohoto nařízení v daném členském státě. Takové rozhodnutí, v němž jsou vymezeny dny, o které se jedná, se zveřejní nejpozději do 1. prosince roku předcházejícího dotčenému roku.

Článek 36

Povaha povolenek a neodvolatelnost transakcí

1.   Povolenka je zastupitelný, dematerializovaný nástroj obchodovatelný na trhu.

2.   Z dematerializované povahy povolenek vyplývá, že záznam v registru Unie představuje dostatečný důkaz prima facie prokazující vlastnické právo k povolence a dostatečný důkaz jakékoli jiné operace, která se tímto nařízením řídí nebo která může být podle tohoto nařízení zaznamenána v registru Unie.

3.   Ze zastupitelnosti povolenek vyplývá, že jakékoli povinnosti vymáhání nebo odškodnění, které mohou ve vztahu k povolence vzniknout podle vnitrostátního práva, se uplatní pouze na věcnou povolenku.

S výhradou článku 58 a postupu sesouhlasení podle článku 73 se transakce stává konečnou a neodvolatelnou po své finalizaci podle článku 74. Aniž je dotčeno jakékoli ustanovení nebo nápravné opatření podle vnitrostátního práva, z něhož může vyplynout požadavek nebo příkaz provést novou transakci v registru Unie, žádný právní předpis, žádná pravidla nebo praxe upravující zrušení smluv nebo transakcí nevedou v registru ke zpětvzetí transakce, která se stala konečnou a neodvolatelnou podle tohoto nařízení.

Žádnému držiteli účtu nebo třetí straně se nebrání v uplatňování jakéhokoli práva nebo nároku vyplývajícího z podkladové transakce, které mohou mít ze zákona za účelem vymáhání, odškodnění nebo náhrady v souvislosti s transakcí, jež byla finalizována v registru Unie, například v případě podvodu nebo technické chyby, pokud to nevede ke zrušení, odvolání nebo zpětvzetí transakce v registru Unie.

4.   Kupující a držitel povolenky jednající v dobré víře získá vlastnické právo k povolence bez jakýchkoli narušení ve vlastnickém právu převoditele.

Oddíl 2

Vytváření povolenek

Článek 37

Vytváření povolenek

1.   Ústřední správce může vytvořit účet EU pro celkové množství, účet EU pro celkové množství pro letectví, dražební účet EU, dražební účet EU pro letectví, podle potřeby, a vytváří či ruší účty a povolenky, jak vyžadují právní předpisy Unie, mj. podle směrnice 2003/87/ES nebo čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie přidělil každé povolence při jejím vytvoření jedinečný identifikační kód jednotky.

3.   Povolenky vytvořené počínaje 1. lednem 2021 zahrnují údaj o tom, ve kterém desetiletém období od 1. ledna 2021 byly vytvořeny.

4.   Ústřední správce zajistí, aby v registru Unie byly pro povolenky zobrazeny kódy ISIN definované v normě ISO 6166.

5.   S výhradou odstavce 6 jsou povolenky vytvořené podle národní alokační tabulky členského státu, který oznámil Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, nebo povolenky, které mají být vydraženy dražební platformou jmenovanou tímto státem, identifikovány pomocí kódu země a jsou rozlišitelné podle roku vytvoření.

6.   Vytvořené povolenky se neoznačují kódem země:

a)

v letech, v nichž se právo Unie v tomto členském státě ještě použije do 30. dubna následujícího roku, nebo pokud je dostatečně zajištěno, že se odevzdání povolenek musí uskutečnit právně vymahatelným způsobem předtím, než se v tomto členském státě přestanou uplatňovat Smlouvy;

b)

jsou-li povolenky vytvořeny ve vztahu k rokům, v nichž je dodržování směrnice 2003/87/ES pro emise vzniklé v těchto letech zajištěno dohodou o podmínkách vystoupení členského státu, který oznámil svůj úmysl vystoupit z Unie, a ratifikační listiny obou stran dohody o vystoupení jsou uloženy.

Oddíl 3

Převody na účtech před dražbami a přidělováním

Článek 38

Převod všeobecných povolenek, které mají být vydraženy

1.   Ústřední správce jménem příslušného dražícího členského státu zastupovaného dražitelem jmenovaným v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 včas převede všeobecné povolenky z účtu EU pro celkové množství na dražební účet EU v množství, které odpovídá ročním objemům určeným podle článku 10 uvedeného nařízení.

2.   V případě úprav ročních objemů v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1031/2010 převede ústřední správce odpovídající množství všeobecných povolenek z účtu EU pro celkové množství na dražební účet EU nebo v příslušném případě z dražebního účtu EU na účet EU pro celkové množství.

Článek 39

Převod všeobecných povolenek, jež mají být přiděleny bezplatně

Ústřední správce včas převede všeobecné povolenky z účtu EU pro celkové množství na alokační účet EU v množství, které odpovídá součtu povolenek přidělených bezplatně podle národních alokačních tabulek každého členského státu.

Článek 40

Převod povolenek pro letectví, které mají být vydraženy

1.   Ústřední správce jménem příslušného dražícího členského státu zastupovaného dražitelem jmenovaným v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 včas převede povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na dražební účet EU pro letectví v množství, které odpovídá ročním objemům určeným podle uvedeného nařízení.

2.   V případě úprav ročních objemů v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1031/2010 převede ústřední správce odpovídající množství povolenek pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na dražební účet EU pro letectví nebo v příslušném případě z dražebního účtu EU pro letectví na účet EU pro celkové množství pro letectví.

Článek 41

Převod povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny bezplatně

1.   Ústřední správce včas převede povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na alokační účet EU pro letectví v množství, které odpovídá počtu povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny bezplatně, určenému rozhodnutím Komise přijatým na základě čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

2.   Bude-li počet povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny bezplatně, zvýšen rozhodnutím podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, převede ústřední správce další povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na alokační účet EU pro letectví v množství, které odpovídá navýšení počtu povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny bezplatně.

3.   Bude-li počet povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny bezplatně, snížen rozhodnutím podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, vymaže ústřední správce povolenky pro letectví na alokačním účtu EU pro letectví v množství, které odpovídá snížení počtu povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny bezplatně.

Článek 42

Převod povolenek pro letectví do zvláštní rezervy

1.   Ústřední správce včas převede povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na zvláštní rezervní účet EU v množství, které odpovídá počtu povolenek pro letectví ve zvláštní rezervě určenému rozhodnutím přijatým podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

2.   Bude-li počet povolenek pro letectví ve zvláštní rezervě zvýšen rozhodnutím přijatým podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, převede ústřední správce další povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na zvláštní rezervní účet EU v množství, které odpovídá navýšení počtu povolenek pro letectví ve zvláštní rezervě.

3.   Bude-li počet povolenek pro letectví ve zvláštní rezervě snížen rozhodnutím přijatým na základě čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, vymaže ústřední správce povolenky pro letectví na zvláštním rezervním účtu EU v množství, které odpovídá snížení počtu povolenek ve zvláštní rezervě.

4.   V případě přidělení povolenek ze zvláštní rezervy podle článku 3f směrnice 2003/87/ES je výsledné konečné množství povolenek pro letectví přidělených bezplatně provozovateli letadel na celé obchodovací období automaticky převedeno ze zvláštního rezervního účtu EU na alokační účet EU pro letectví.

Článek 43

Převod všeobecných povolenek na účet EU pro celkové množství

Na konci každého obchodovacího období převede ústřední správce všechny povolenky, které zbývají na alokačním účtu EU, na účet EU pro celkové množství.

Článek 44

Převod povolenek pro letectví na účet EU pro celkové množství pro letectví

Na konci každého obchodovacího období převede ústřední správce všechny povolenky, které zbývají na zvláštním rezervním účtu EU, na účet EU pro celkové množství pro letectví.

Článek 45

Výmaz povolenek pro letectví

Ústřední správce zajistí, aby na konci každého obchodovacího období byly všechny povolenky, které zbývají na alokačním účtu EU pro letectví, převedeny na účet Unie pro výmaz.

Oddíl 4

Přidělování povolenek stacionárním zařízením

Článek 46

Zaznamenání národních alokačních tabulek do registru Unie

1.   Každý členský stát oznámí Komisi svou národní alokační tabulku pro období 2021–2025 do 31. prosince 2020 a pro období 2026–2030 do 31. prosince 2025. Členské státy zajistí, aby národní alokační tabulky zahrnovaly informace uvedené v příloze X.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby zapsal národní alokační tabulku do registru Unie, domnívá-li se, že národní alokační tabulka je v souladu se směrnicí 2003/87/ES, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 a rozhodnutími přijatými Komisí podle článku 10c směrnice 2003/87/ES. V opačném případě národní alokační tabulku v přiměřené lhůtě zamítne a neprodleně o tom informuje dotčený členský stát, přičemž uvede důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato. Daný členský stát Komisi předloží revidovanou národní alokační tabulku do tří měsíců.

Článek 47

Změny národních alokačních tabulek

1.   Ústřední správce zajistí, aby veškeré změny národní alokační tabulky provedené podle pravidel, jimiž se řídí přidělování bezplatných povolenek pro stacionární zařízení, byly provedeny v registru Unie.

2.   Po provedení změny podle odstavce 1 se zašle oznámení národnímu správci spravujícímu zařízení, jehož se změna týká.

3.   Členský stát oznámí Komisi změny své národní alokační tabulky týkající se bezplatných povolenek podle článku 10c směrnice 2003/87/ES.

Jakmile Komise obdrží oznámení podle prvního pododstavce, vydá ústřednímu správci pokyn, aby provedl odpovídající změny národní alokační tabulky obsažené v registru Unie, domnívá-li se, že změny národní alokační tabulky jsou v souladu s článkem 10c směrnice 2003/87/ES. V opačném případě změny v přiměřené lhůtě zamítne a neprodleně o tom informuje dotčený členský stát, přičemž uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato.

Článek 48

Bezplatné přidělení všeobecných povolenek

1.   Národní správce v národní alokační tabulce pro každého provozovatele, pro každý rok a pro každý právní základ stanovený v příloze X uvede, zda by zařízení mělo obdržet příděl na uvedený rok, či nikoliv.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie automaticky převáděl všeobecné povolenky z alokačního účtu EU v souladu s příslušnou národní alokační tabulkou na příslušný otevřený nebo blokovaný vkladní účet provozovatele, s ohledem na pravidla pro automatický převod stanovená ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75.

3.   V případě, že vyřazený vkladní účet provozovatele nepřijme povolenky podle odstavce 2, nebudou povolenky na roky, v nichž byl daný účet vyřazen, na daný účet převedeny, pokud bude tento účet v následujících letech označen za otevřený.

4.   Ústřední správce zajistí, aby provozovatel mohl provádět převody, kterými na alokační účet EU vrátí nadměrně přidělené povolenky v případě, že národní alokační tabulka členského státu byla změněna podle článku 47, aby se opravil nadměrný příděl povolenek danému provozovateli, a pokud příslušný orgán požádal provozovatele o vrácení takových nadměrně přidělených povolenek.

5.   Příslušný orgán může národnímu správci vydat pokyn, aby na alokační účet EU převedl nadměrně přidělené povolenky, které mají být vráceny, pokud nadměrné přidělení povolenek plyne z toho, že povolenky byly přiděleny poté, co provozovatel ukončil činnosti prováděné v zařízení, jehož se přidělení týká, aniž by o tom informoval příslušný orgán.

Oddíl 5

Přidělování provozovatelům letadel

Článek 49

Změny národních alokačních tabulek pro letectví

1.   Členský stát oznámí Komisi změny své národní alokační tabulky pro letectví.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby provedl odpovídající změny národních alokačních tabulek pro letectví v registru Unie, domnívá-li se, že změna národní alokační tabulky pro letectví je v souladu se směrnicí 2003/87/ES, zejména s přidělenými povolenkami vypočítanými a zveřejněnými podle čl. 3f odst. 7 uvedené směrnice v případě přidělení povolenek ze zvláštní rezervy. V opačném případě změny v přiměřené lhůtě zamítne a neprodleně o tom informuje členský stát, přičemž uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato.

3.   Pokud se spojení mezi provozovateli letadel týká provozovatelů letadel, které spravují různé členské státy, změnu zahájí národní správce spravující provozovatele letadel, jehož příděl se má spojit s přídělem jiného provozovatele letadel. Před provedením změny je nutné získat souhlas národního správce, který spravuje provozovatele letadel, do jehož přídělu se zahrne příděl sloučeného provozovatele letadel.

Článek 50

Bezplatné přidělení povolenek pro letectví

1.   Národní správce uvede v národní alokační tabulce pro letectví u každého provozovatele letadel na každý rok, zda by provozovatel letadel měl obdržet příděl na uvedený rok, či nikoliv.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie automaticky převáděl povolenky pro letectví z alokačního účtu EU pro letectví v souladu s příslušnou alokační tabulkou na příslušný otevřený nebo blokovaný vkladní účet provozovatele letadel, s ohledem na pravidla pro automatický převod stanovená ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75.

3.   Pokud je v platnosti dohoda podle článku 25 směrnice 2003/87/ES a vyžaduje převedení povolenek pro letectví na vkladní účty provozovatelů letadel v registru jiného systému obchodování s emisemi skleníkových plynů, ústřední správce ve spolupráci se správcem druhého registru zajistí, aby registr Unie převedl tyto povolenky pro letectví z alokačního účtu EU pro letectví na odpovídající účty v druhém registru.

4.   Pokud je v platnosti dohoda podle článku 25 směrnice 2003/87/ES a vyžaduje převedení povolenek pro letectví odpovídajících jinému systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů na vkladní účty provozovatelů letadel v registru Unie, zajistí ústřední správce ve spolupráci se správcem druhého registru, aby registr Unie převedl tyto povolenky pro letectví z příslušných účtů druhého registru na vkladní účty provozovatelů letadel v registru Unie, a to po schválení příslušným orgánem odpovědným za správu druhého systému obchodování s emisemi skleníkových plynů.

5.   V případě, že vyřazený vkladní účet provozovatele letadel nepřijme povolenky podle odstavce 2, nebudou povolenky na roky, v nichž byl daný účet vyřazen, na daný účet převedeny, pokud bude tento účet v následujících letech označen za otevřený.

6.   Ústřední správce zajistí, aby provozovatel letadel mohl provádět převody, kterými na alokační účet EU pro letectví vrátí nadměrně přidělené povolenky v případě, že národní alokační tabulka členského státu pro letectví byla změněna podle článku 49, aby se opravil nadměrný příděl povolenek danému provozovateli letadel, a pokud příslušný orgán požádal provozovatele letadel o vrácení takových nadměrně přidělených povolenek.

7.   Příslušný orgán může národnímu správci vydat pokyn, aby na alokační účet EU převedl nadměrně přidělené povolenky, které mají být vráceny, pokud nadměrné přidělení povolenek plyne z toho, že povolenky byly přiděleny poté, co provozovatel letadel ukončil činnosti, jichž se přidělení týká, aniž by o tom informoval příslušný orgán.

Článek 51

Vracení povolenek pro letectví

Pokud se po převodu povolenek na vkladní účty provozovatelů letadel za daný rok v souladu s článkem 50 tohoto nařízení provede na základě článku 25a směrnice 2003/87/ES změna národní alokační tabulky, ústřední správce provede každý převod, který je vyžadován jakýmkoli opatřením přijatým na základě článku 25a směrnice 2003/87/ES.

Oddíl 6

Dražba

Článek 52

Zaznamenání dražebních tabulek do EUTL

1.   Do jednoho měsíce od určení a před zveřejněním kalendáře dražeb podle čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a 2 nebo čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) č. 1031/2010 poskytne příslušný systém vypořádání nebo systém zúčtování vymezený v nařízení (EU) č. 1031/2010 Komisi odpovídající dražební tabulku.

Od roku 2012 poskytne uvedený systém vypořádání nebo systém zúčtování dvě dražební tabulky na každý kalendářní rok, jednu pro dražbu všeobecných povolenek a jednu pro dražbu povolenek pro letectví, a zajistí, aby dražební tabulky obsahovaly informace uvedené v příloze XIII.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby zaznamenal dražební tabulku do EUTL, domnívá-li se, že je dražební tabulka v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010. V opačném případě dražební tabulku v přiměřené lhůtě zamítne a neprodleně informuje systém vypořádání nebo systém zúčtování definovaný v nařízení (EU) č. 1031/2010, přičemž uvede důvody a stanoví kritéria, která musí následně předložená tabulka splnit, aby byla přijata. Daný systém vypořádání nebo systém zúčtování následně do tří měsíců předloží Komisi revidovanou dražební tabulku.

3.   Každá dražební tabulka nebo revidovaná dražební tabulka, která je následně zaznamenána do EUTL podle odstavce 2 tohoto článku, představuje převodní příkaz ve smyslu čl. 2 písm. i) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/26/ES.

Aniž je dotčen čl. 53 odst. 3, představuje okamžik předložení každé takové dražební tabulky nebo revidované dražební tabulky Komisi okamžik vstupu převodního příkazu do systému, jak je definován v čl. 2 písm. a) směrnice č. 98/26/ES, podle čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice.

Článek 53

Změny dražebních tabulek

1.   Příslušný systém vypořádání nebo příslušný systém zúčtování ve smyslu nařízení (EU) č. 1031/2010 neprodleně oznámí Komisi všechny nezbytné změny dražební tabulky.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby zaznamenal revidovanou dražební tabulku do EUTL, domnívá-li se, že je tato revidovaná dražební tabulka v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010. V opačném případě změny v přiměřené lhůtě zamítne a neprodleně o tom informuje příslušný systém vypořádání nebo systém zúčtování, přičemž uvede důvody a stanoví kritéria, která musí následně předložená tabulka splnit, aby byla přijata.

3.   Komise může vydat ústřednímu správci pokyn, aby pozastavil převod povolenek specifikovaný v dražební tabulce, dozví-li se o potřebné změně dražební tabulky, kterou výše uvedený systém vypořádání nebo systém zúčtování neoznámil.

Článek 54

Dražení povolenek

1.   Komise vydá ústřednímu správci včas pokyn, aby na žádost dražícího členského státu zastoupeného dražitelem jmenovaným v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 včas převedl všeobecné povolenky z dražebního účtu EU a/nebo povolenky pro letectví z dražebního účtu EU pro letectví na příslušný zajišťovací účet pro dodání vydražených povolenek v souladu s dražebními tabulkami. Držitel příslušného zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek zajistí převod vydražených povolenek úspěšným nabízejícím nebo jejich právním nástupcům v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010.

2.   V souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 může být zmocněný zástupce zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek požádán o převedení jakýchkoliv povolenek, které nebyly dodány ze zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek na dražební účet EU nebo na dražební účet EU pro letectví.

Oddíl 7

Obchodování

Článek 55

Převody povolenek

1.   S výhradou odstavce 2 ústřední správce na žádost držitele účtu zajistí, aby registr Unie provedl převod povolenek na jakýkoli jiný účet, pokud tomuto převodu nebrání stav zahajovacího či přijímacího účtu.

2.   Vkladní účty provozovatelů a vkladní účty provozovatelů letadel mohou převést povolenky pouze na účet na seznamu důvěryhodných účtů zřízený podle článku 23.

3.   Držitelé vkladního účtu provozovatele nebo vkladního účtu provozovatele letadel mohou rozhodnout, že z jejich účtu lze provádět převody na účty neuvedené na seznamu důvěryhodných účtů zřízeném podle článku 23. Držitelé vkladního účtu provozovatele nebo provozovatele letadel mohou toto rozhodnutí odvolat. Rozhodnutí a odvolání rozhodnutí se sdělí v řádně podepsaném prohlášení předaném národnímu správci.

4.   Po zahájení převodu zmocněný zástupce, který převod zahájil, v registru Unie uvede, zda převod představuje dvoustrannou transakci, ledaže je tato transakce registrována v obchodním místě nebo je vypořádána ústřední protistranou nebo představuje převod mezi různými účty téhož držitele účtu v registru Unie.

Oddíl 8

Odevzdání povolenek

Článek 56

Odevzdání povolenek

1.   Provozovatel nebo provozovatel letadel odevzdá povolenky tak, že registru Unie navrhne, aby:

a)

převedl určitý počet povolenek z příslušného vkladního účtu provozovatele nebo vkladního účtu provozovatele letadel na účet Unie pro výmaz povolenek;

b)

zaznamenal počet a druh převedených povolenek jako povolenky odevzdané na pokrytí emisí zařízení provozovatele nebo emisí provozovatele letadel v běžném období.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie zabránil návrhu na odevzdání povolenek, k nimž se nemá přihlížet pro výpočet údaje o stavu shody podle čl. 33 odst. 1.

3.   Povolenku, která již byla odevzdána, nelze znovu odevzdat.

4.   Pokud je v platnosti dohoda podle článku 25 směrnice 2003/87/ES, použijí se odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku na jednotky vydané v rámci systému obchodování s emisemi skleníkových plynů propojeného s EU ETS.

5.   Povolenky, které mají kód země podle čl. 37 odst. 5, nelze odevzdat.

Oddíl 9

Výmaz povolenek

Článek 57

Výmaz povolenek

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie provedl na žádost držitele účtu podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES výmaz povolenek držených na účtech držitele účtu takto:

a)

převedením určitého počtu povolenek z příslušného účtu na účet Unie pro výmaz;

b)

zaznamenáním počtu převedených povolenek jako vymazaných povolenek za běžný rok.

2.   Vymazané povolenky se u žádných emisí nezaznamenají jako odevzdané.

Oddíl 10

Zrušení transakcí

Článek 58

Zrušení finalizovaných postupů zahájených omylem

1.   Zahájil-li držitel účtu nebo národní správce jednající jménem držitele účtu neúmyslně nebo omylem jednu z transakcí uvedených v odstavci 2, může držitel účtu prostřednictvím písemné žádosti správci svého účtu navrhnout, aby provedl zrušení dokončené transakce. Žádost musí být řádně podepsána zmocněným zástupcem nebo zmocněnými zástupci držitele účtu oprávněnými zahajovat druh transakce, která má být zrušena, a podána do deseti pracovních dní od finalizace postupu. Žádost musí obsahovat prohlášení, že transakce byla zahájena omylem nebo neúmyslně.

2.   Držitelé účtů mohou navrhnout zrušení těchto transakcí:

a)

odevzdání povolenek;

b)

výmaz povolenek.

3.   Pokud správce účtu zjistí, že žádost splňuje podmínky podle odstavce 1, a se žádostí souhlasí, může navrhnout zrušení transakce v registru Unie.

4.   Pokud národní správce neúmyslně nebo omylem zahájil jednu z transakcí uvedených v odstavci 5, může ústřednímu správci prostřednictvím písemné žádosti navrhnout zrušení dokončené transakce. Žádost musí obsahovat prohlášení, že transakce byla zahájena omylem nebo neúmyslně.

5.   Národní správci mohou navrhnout zrušení těchto transakcí:

a)

přidělení všeobecných povolenek;

b)

přidělení povolenek pro letectví.

6.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie přijal návrh na zrušení předložený podle odstavce 1, zablokoval jednotky, které mají být v rámci zrušení převedeny, a zaslal návrh ústřednímu správci, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

transakce, kterou se odevzdávají nebo vymazávají povolenky a která má být zrušena, nebyla dokončena dřív než 30 pracovních dnů před podáním návrhu správce účtu podle odstavce 3;

b)

po zrušení transakce týkající se odevzdání povolenek nedojde k tomu, že by provozovatel nebo provozovatel letadel přestal v důsledku zrušení splňovat požadavky na soulad.

7.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie přijal návrh na zrušení předložený podle odstavce 4, zablokoval jednotky, které mají být v rámci zrušení převedeny, a zaslal návrh ústřednímu správci, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

cílový účet transakce, která má být zrušena, ještě obsahuje množství jednotek takového druhu, jichž se týkala transakce, která má být zrušena;

b)

přidělení všeobecných povolenek, které mají být zrušeny, bylo provedeno po datu zrušení povolení pro zařízení nebo poté, co zařízení plně nebo částečně ukončilo provoz.

8.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie provedl zrušení s jednotkami stejného druhu na cílovém účtu rušené transakce.

KAPITOLA 3

Propojení s jinými systémy pro obchodování s emisemi skleníkových plynů

Článek 59

Provádění propojovacích ujednání

Ústřední správce může ve vhodnou dobu vytvářet účty a postupy a provádět transakce a jiné operace, jimiž se provádí dohody a ujednání podle článků 25 a 25a směrnice 2003/87/ES.

HLAVA III

SPOLEČNÁ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Technické požadavky platné pro registr Unie a EUTL

Oddíl 1

Dostupnost

Článek 60

Dostupnost a spolehlivost registru Unie a EUTL

1.   Ústřední správce přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby:

a)

registr Unie byl zástupcům účtů a národním správcům dostupný 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu;

b)

komunikační propojení mezi registrem Unie a EUTL uvedená v článku 6 byla udržována 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu;

c)

bylo připraveno záložní technické a programové vybavení potřebné pro případ poruchy provozu základního technického a programového vybavení;

d)

registr Unie a EUTL pohotově reagovaly na požadavky zástupců účtů.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie a EUTL obsahovaly odolné systémy a postupy pro zabezpečení všech příslušných údajů a usnadnění včasného obnovení údajů a operací v případě selhání nebo havárie systému.

3.   Ústřední správce usiluje o to, aby byl provoz registru Unie a EUTL přerušován co nejméně.

Článek 61

Kontaktní místa

1.   Národní správci poskytují prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst pomoc a podporu držitelům a zástupcům účtů v registru Unie, které spravují.

2.   Ústřední správce poskytuje podporu národním správcům prostřednictvím ústředního kontaktního místa, aby jim pomohl v poskytování podpory uvedené v odstavci 1.

Oddíl 2

Bezpečnost a ověření

Článek 62

Ověření registru Unie

Totožnost registru Unie ověřuje EUTL s ohledem na specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace stanovené v článku 75.

Článek 63

Přístup k účtům v registru Unie

1.   Zástupci účtů mají přístup ke svým účtům v registru Unie prostřednictvím zabezpečené oblasti registru Unie. Ústřední správce zajistí, aby zabezpečená oblast internetové stránky registru Unie byla přístupná prostřednictvím internetu. Internetová stránka registru Unie je dostupná ve všech úředních jazycích Unie.

2.   Národní správci mají přístup k účtům, které spravují v registru Unie, prostřednictvím zabezpečené oblasti registru Unie. Ústřední správce zajistí, aby zabezpečená oblast internetové stránky registru Unie byla přístupná prostřednictvím internetu.

3.   Komunikace mezi zmocněnými zástupci nebo národními správci a zabezpečenou oblastí registru Unie je šifrovaná se zohledněním bezpečnostních požadavků stanovených ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75.

4.   Ústřední správce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že nedojde k neoprávněnému přístupu do zabezpečené oblasti internetové stránky registru Unie.

5.   Pokud byla porušena bezpečnost ověřovacích údajů zmocněného zástupce, zmocněný zástupce neprodleně pozastaví přístup k příslušnému účtu, informuje správce účtu a požádá o nové ověřovací údaje. Jestliže zmocněný zástupce nemůže získat k účtu přístup, aby pozastavení přístupu provedl, neprodleně požádá o pozastavení přístupu k účtu národního správce.

Článek 64

Ověření a oprávnění v registru Unie

1.   Ústřední správce zajistí, aby národním správcům a každému zmocněnému zástupci byly přiděleny jejich ověřovací údaje za účelem ověření jejich přístupu do registru Unie.

2.   Zmocněný zástupce má v registru Unie přístup pouze k účtům, ke kterým má oprávnění pro přístup, a může požádat pouze o zahájení postupů, o něž je podle článku 21 oprávněn požádat. Přístup se uskutečňuje nebo žádost se podává prostřednictvím zabezpečené oblasti internetové stránky registru Unie.

3.   Kromě ověřovacích údajů uvedených v odstavci 1 použije zmocněný zástupce doplňující ověření pro přístup do registru Unie, s ohledem na druhy mechanismů doplňujícího ověření stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75.

4.   Správce účtu může předpokládat, že uživatel, který byl úspěšně ověřen registrem Unie, je zmocněný zástupce registrovaný na základě poskytnutých ověřovacích údajů, ledaže zmocněný zástupce informuje správce účtu, že bezpečnost jeho ověřovacích údajů byla narušena, a požádá o jejich výměnu.

5.   Zmocněný zástupce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránil ztrátě, krádeži nebo narušení svých ověřovacích údajů. Zmocněný zástupce ztrátu, krádež nebo narušení svých osobních bezpečnostních údajů okamžitě oznámí národnímu správci.

Článek 65

Pozastavení veškerého přístupu z důvodu porušení bezpečnosti nebo bezpečnostního rizika

1.   Ústřední správce může dočasně pozastavit přístup k registru Unie nebo EUTL či jakékoli jeho části, má-li odůvodněné podezření, že došlo k narušení bezpečnosti nebo k závažnému riziku, jež má dopad na bezpečnost registru Unie nebo EUTL ve smyslu rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 (21), včetně záložních zařízení uvedených v článku 60. V případě, že důvody pro pozastavení trvají déle než pět pracovních dní, může Komise ústřednímu správci vydat pokyn, aby toto pozastavení zachoval.

Ústřední správce neprodleně informuje všechny národní správce o pozastavení, jeho důvodech a pravděpodobné době trvání.

2.   Národní správce, který zjistí narušení bezpečnosti nebo bezpečnostní riziko, o tom neprodleně informuje ústředního správce. Ústřední správce může přijmout opatření uvedená v odstavci 1.

3.   Národní správce, který se dozví o situaci popsané v odstavci 1, která vyžaduje pozastavení veškerého přístupu k účtům, jež spravuje v souladu s tímto nařízením, pozastaví veškerý přístup ke všem účtům, které spravuje, a neprodleně o tom informuje ústředního správce. Ústřední správce co nejdříve informuje všechny národní správce.

4.   Držitelé účtů jsou informováni o opatřeních přijatých podle odstavců 1, 2 a 3 s takovým předběžným oznámením o pozastavení, které je možno učinit. Oznámení obsahuje předpokládanou délku pozastavení a je zřetelně zobrazeno ve veřejně přístupné části internetové stránky registru Unie.

Článek 66

Pozastavení přístupu k povolenkám v případě podezření na podvodnou transakci

1.   Národní správce nebo národní správce jednající na základě pokynů kompetentního orgánu nebo příslušného orgánu podle vnitrostátního práva může pozastavit přístup k povolenkám v části registru Unie, kterou spravuje, v těchto případech:

a)

maximálně na čtyři týdny, má-li podezření, že povolenky jsou předmětem transakce, jež představuje podvod, praní peněz, financování terorismu, korupci či jiný závažný trestný čin;

b)

provádí-li se pozastavení na základě ustanovení vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl, a v souladu s nimi.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) se přiměřeně použijí ustanovení článku 67. Na pokyn finanční zpravodajské jednotky lze toto období prodloužit.

2.   Komise může vydat ústřednímu správci pokyn, aby pozastavil přístup k povolenkám v registru Unie či EUTL maximálně na čtyři týdny, má-li podezření, že povolenky jsou předmětem transakce, jež představuje podvod, praní peněz, financování terorismu, korupci či jiný závažný trestný čin.

3.   Národní správce nebo Komise o pozastavení okamžitě informuje donucovací orgán, který je v souvislosti s pozastavením příslušný.

4.   Vnitrostátní donucovací orgán členského státu národního správce může rovněž po správci požadovat pozastavení na základě vnitrostátního práva a v souladu s ním.

Článek 67

Spolupráce s příslušnými orgány a oznamování praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti

1.   Ústřední správce a národní správci spolupracují s veřejnými subjekty pověřenými dohledem nad dodržováním směrnice 2003/87/ES a veřejnými orgány příslušnými pro dohled nad primárními a sekundárními trhy s povolenkami, aby se zajistilo, že získají konsolidovaný přehled o trzích s povolenkami.

2.   Národní správce, jeho ředitelé a jeho zaměstnanci s příslušnými orgány plně spolupracují na zavedení přiměřených a vhodných postupů, aby předešli a zabránili operacím souvisejícím s praním peněz nebo financováním terorismu.

3.   Národní správce, jeho ředitelé a jeho zaměstnanci plně spolupracují s finanční zpravodajskou jednotkou uvedenou v článku 32 směrnice (EU) 2015/849 tím, že neprodleně:

a)

tuto jednotku z vlastního podnětu informují, jestliže vědí, mají podezření nebo mají přiměřené důvody k podezření, že dochází nebo došlo k praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti či k pokusu o ně;

b)

této jednotce na její žádost poskytnou všechny potřebné informace v souladu s postupy stanovenými platnými právními předpisy.

4.   Informace podle odstavce 2 se předávají finanční zpravodajské jednotce členského státu národního správce. Vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí metody a postupy pro zajišťování kontroly dodržování předpisů a komunikaci podle čl. 45 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849, určí osobu nebo osoby odpovědné za předávání informací v souladu s tímto článkem.

5.   Členský stát národního správce zajistí, aby se na národního správce vztahovala vnitrostátní opatření, kterými se provádí články 37, 38, 39, 42 a 46 směrnice (EU) 2015/849.

6.   Držitelé účtů neprodleně oznámí příslušnému vnitrostátnímu donucovacímu orgánu veškeré podvody nebo podezření na podvod. Zpráva se předá národním správcům.

Článek 68

Pozastavení postupů

1.   Komise může ústřednímu správci vydat pokyn, aby dočasně pozastavil přijímání některých nebo všech postupů v EUTL pocházejících z registru Unie, pokud tento registr není provozován a udržován v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Okamžitě uvědomí dotčené národní správce.

2.   Ústřední správce může dočasně pozastavit zahajování nebo přijímání některých nebo všech postupů v registru Unie za účelem provedení plánované či nouzové údržby registru Unie.

3.   Národní správce může Komisi požádat o obnovení postupů pozastavených v souladu s odstavcem 1, pokud se domnívá, že nevyřešené otázky, které způsobily pozastavení, již byly vyřešeny. Je-li tomu tak, vydá Komise ústřednímu správci pokyn, aby uvedené postupy obnovil. V opačném případě žádost v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje národního správce, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následná žádost splnit, aby byla přijata.

4.   Komise může, a to i na žádost členského státu, který oznámil Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, ústřednímu správci vydat pokyn, aby dočasně pozastavil přijímání příslušných postupů v EUTL v uvedeném členském státě, které se týkají bezplatného přidělování povolenek a dražení.

Článek 69

Pozastavení dohod o propojení

V případě pozastavení nebo ukončení dohody podle článku 25 směrnice 2003/87/CE přijme ústřední správce příslušná opatření v souladu s dohodou.

Oddíl 3

Automatická kontrola, zaznamenávání a provádění postupů

Článek 70

Automatická kontrola postupů

1.   Všechny postupy musejí splňovat všeobecné IT požadavky na elektronické zasílání zpráv, které zajišťují úspěšné čtení, kontrolu a zaznamenávání postupu registrem Unie. Všechny postupy musí splňovat specifické požadavky týkající se postupů stanovené v tomto nařízení.

2.   Ústřední správce zajistí, aby EUTL prováděl automatické kontroly, přičemž vezme úvahu specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace stanovené v článku 75, u všech postupů za účelem zjištění nesrovnalostí a rozporů, pokud navrhovaný postup nesplňuje požadavky směrnice 2003/87/ES a tohoto nařízení.

Článek 71

Zjišťování rozporů

V případě postupů prováděných prostřednictvím přímého komunikačního propojení mezi registrem Unie a EUTL uvedeného v čl. 6 odst. 2 ústřední správce zajistí, že EUTL ukončí všechny postupy, u nichž na základě automatických kontrol uvedených v čl. 72 odst. 2 zjistí rozpory, a informuje o tom registr Unie a správce účtů zapojeného do ukončené transakce odesláním kódu odezvy automatické kontroly. Ústřední správce zajistí, aby registr Unie neprodleně informoval příslušné držitele účtů o tom, že postup byl ukončen.

Článek 72

Zjišťování rozporů v registru Unie

1.   Ústřední správce a členské státy zajistí, aby registr Unie obsahoval vstupní kódy kontroly a kódy odezvy kontroly, aby byl zajištěn správný výklad informací vyměňovaných během každého postupu. Kódy kontroly zohledňují kódy obsažené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích stanovených v článku 75.

2.   Ústřední správce zajistí, aby před provedením všech postupů a během nich registr Unie prováděl příslušné automatické kontroly s cílem odhalit rozpory a ukončit nesprávné postupy před tím, než automatické kontroly provede EUTL.

Článek 73

Sesouhlasení údajů – zjišťování nesrovnalostí protokolem transakcí Evropské unie (EUTL)

1.   Ústřední správce zajistí, aby EUTL pravidelně zahajoval sesouhlasení údajů, aby bylo zajištěno, že záznamy EUTL o účtech a držení povolenek odpovídají záznamům o tomto držení v registru Unie. Ústřední správce zajistí, aby EUTL všechny postupy zaznamenával.

2.   Zjistí-li EUTL při sesouhlasení údajů uvedeném v odstavci 1 nesrovnalost spočívající v tom, že se informace týkající se účtů a držení povolenek poskytnuté registrem Unie jako součást pravidelného postupu sesouhlasení údajů liší od informací obsažených v EUTL, ústřední správce zajistí, aby EUTL zabránil provádění dalších postupů s účty a povolenkami, které jsou předmětem nesrovnalosti. Ústřední správce zajistí, aby EUTL o každé nesrovnalosti neprodleně informoval ústředního správce a správce příslušných účtů.

Článek 74

Finalizace postupů

1.   Všechny transakce a jiné postupy oznámené EUTL v souladu s čl. 6 odst. 2 se považují za konečné, když EUTL oznámí registru Unie, že postupy dokončil. Ústřední správce zajistí, aby EUTL automaticky přerušil dokončení transakce nebo postupu, pokud nemohly být dokončeny do 24 hodin od oznámení.

2.   Postup sesouhlasení údajů uvedený v čl. 73 odst. 1 je považován za konečný v okamžiku, kdy se vyřeší veškeré nesrovnalosti mezi informacemi obsaženými v registru Unie a informacemi obsaženými v EUTL, které se týkají určitého času a data, a postup sesouhlasení údajů byl znovu úspěšně zahájen a dokončen.

Oddíl 4

Specifikace a řízení změn

Článek 75

Specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace

1.   Komise poskytne národním správcům specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace, kterými se stanoví provozní požadavky platné pro registr Unie, včetně identifikačních kódů, automatických kontrol, kódů odezvy a požadavků na evidenci údajů, jakož i testovací postupy a bezpečnostní požadavky.

2.   Specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace jsou vypracovány po konzultaci s členskými státy.

3.   Normy vypracované v souladu s dohodami uzavřenými podle článku 25 směrnice 2003/87/ES musí být v souladu se specifikacemi pro výměnu údajů a technickými specifikacemi vypracovanými podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Článek 76

Řízení změn a verzí

Pokud bude nutná nová verze nebo nové vydání programového vybavení registru Unie, ústřední správce zajistí, aby testovací postupy stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a v technických specifikacích uvedených v článku 75 byly dokončeny před tím, než bude zřízeno a uvedeno v činnost komunikační propojení mezi novou verzí nebo novým vydáním tohoto programového vybavení a EUTL.

KAPITOLA 2

Záznamy, zprávy, důvěrnost údajů a poplatky

Článek 77

Zpracování informací a osobních údajů

1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů v registru Unie a EUTL se vnitrostátní správci považují za správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679. Komise je ve vztahu k povinnostem podle tohoto nařízení a k souvisejícímu zpracovávání osobních údajů považována za správce ve smyslu čl. 3 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1725.

2.   Jestliže některý národní správce zjistí narušení bezpečnosti osobních údajů, neprodleně informuje ústředního správce a ostatní národní správce o povaze a možných důsledcích tohoto narušení bezpečnosti a o přijatých a navrhovaných opatřeních, která mají být přijata k řešení případu narušení bezpečnosti osobních údajů a ke zmírnění možných nepříznivých důsledků.

3.   Jestliže ústřední správce zjistí narušení bezpečnosti osobních údajů, neprodleně informuje národní správce o povaze a možných důsledcích tohoto narušení bezpečnosti, o opatřeních, která přijal ústřední správce, a o opatřeních, která se navrhují pro přijetí národními správci, k řešení případu narušení bezpečnosti osobních údajů a ke zmírnění možných nepříznivých důsledků.

4.   Ujednání o odpovědnosti správců za dodržování jejich povinností v oblasti ochrany údajů jsou obsažena v podmínkách spolupráce vypracovaných podle čl. 7 odst. 4.

5.   Ústřední správce a členské státy zajistí, aby registr Unie a EUTL uchovávaly a zpracovávaly pouze údaje týkající se účtů, držitelů účtů a zmocněných zástupců, jež jsou uvedené v tabulce III-I přílohy III, tabulkách VI-I a VI-II přílohy VI, tabulce VII-I přílohy VII a tabulce VIII-I přílohy VIII. Veškeré další informace poskytované podle tohoto nařízení jsou uchovávány a zpracovávány mimo registr Unie nebo EUTL.

6.   Národní správci zajistí, aby informace požadované tímto nařízením, které však nejsou uloženy v registru Unie ani v EUTL, byly zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů.

7.   V registru Unie nebo EUTL se nezaznamenávají žádné zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 9 směrnice (EU) 2016/679 a článku 10 nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 78

Záznamy

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie uchovával záznamy týkající se všech postupů, evidenčních údajů a držitelů účtů po dobu pěti let po uzavření účtu.

2.   Osobní údaje se ze záznamů vymažou po pěti letech od uzavření účtu nebo po pěti letech od uzavření obchodního vztahu, jak je vymezeno v čl. 3 odst. 13 směrnice (EU) 2015/849, s fyzickou osobou.

3.   Osobní údaje mohou být dalších pět let uchovávány pouze s přístupem pro ústředního správce výhradně pro účely vyšetřování, odhalování, stíhání, daňové správy nebo vymáhání, auditu a finančního dohledu, které se týkají činností zahrnujících povolenky nebo praní peněz, financování terorismu, jiných závažných trestných činů nebo zneužívání trhu, pro něž mohou účty v registru Unie sloužit jako nástroj, nebo které se týkají porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů zajišťujících fungování systému EU ETS.

4.   Pro účely vyšetřování, odhalování, stíhání, daňové správy nebo vymáhání, auditu a finančního dohledu, které se týkají činností zahrnujících povolenky nebo praní peněz, financování terorismu, jiných závažných trestných činů nebo zneužívání trhu, pro něž mohou účty v registru Unie sloužit jako nástroj, nebo které se týkají porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů zajišťujících fungování systému EU ETS, mohou být osobní údaje spravované národními správci uchovávány po ukončení obchodního vztahu až do konce období, které odpovídá maximální době promlčení těchto typů protiprávního jednání stanovené ve vnitrostátních právních předpisech národního správce.

5.   Informace o účtu obsahující osobní údaje shromážděné podle ustanovení tohoto nařízení, které nejsou uloženy v registru Unie ani v EUTL, se uchovávají podle ustanovení tohoto nařízení.

6.   Ústřední správce zajistí, aby národní správci měli přístup ke všem záznamům v registru Unie týkajícím se účtů, které spravují nebo spravovali, a mohli vznášet dotazy k těmto záznamům a exportovat je.

Článek 79

Podávání zpráv a dostupnost informací

1.   Ústřední správce zpřístupní příjemcům uvedeným v příloze XIII transparentním a uspořádaným způsobem informace uvedené v dané příloze. Ústřední správce učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby informace uvedené v příloze XIII zpřístupnil v intervalech stanovených v dané příloze. Ústřední správce nezveřejní další informace obsažené v EUTL nebo v registru Unie, pokud to není povoleno podle článku 80.

2.   Národní správci také mohou příjemcům uvedeným v příloze XIII transparentním a uspořádaným způsobem v intervalech stanovených danou přílohou zpřístupnit část informací uvedených v dané příloze, k nimž mají přístup v souladu s článkem 80, na stránce veřejně přístupné prostřednictvím internetu. Národní správci nezveřejní další informace obsažené v registru Unie, pokud to není povoleno podle článku 80.

Článek 80

Důvěrnost

1.   Veškeré informace, včetně držení všech účtů, všech provedených transakcí, jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek, které jsou drženy nebo dotčeny transakcí, uchovávané v EUTL a v registru Unie se považují za důvěrné s výjimkou případů stanovených právem Unie nebo ustanoveními vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřená.

První pododstavec se použije i na veškeré informace shromážděné podle tohoto nařízení a uchovávané ústředním správcem nebo národním správcem.

2.   Ústřední správce a národní správci zajistí, aby všechny osoby, které pro ně pracují nebo pracovaly, nebo subjekty, na něž jsou přeneseny úkoly, i jimi pověření odborníci, byli vázáni povinností zachovávat profesní tajemství. Nesmějí vyzradit žádné důvěrné informace, které získají při výkonu svých povinností, aniž jsou dotčeny požadavky vnitrostátního trestního nebo daňového práva nebo jiná ustanovení tohoto nařízení.

3.   Ústřední správce nebo národní správce může poskytnout údaje uchovávané v registru Unie a v EUTL nebo shromážděné podle tohoto nařízení následujícím subjektům:

a)

policii nebo jinému donucovacímu nebo soudnímu orgánu a daňovým orgánům členského státu;

b)

Evropskému úřadu pro boj proti podvodům Evropské Komise;

c)

Evropskému účetnímu dvoru;

d)

Eurojustu;

e)

příslušným orgánům uvedeným v článku 48 směrnice (EU) 2015/849;

f)

příslušným orgánům uvedeným v článku 67 směrnice (EU) 2014/65;

g)

příslušným orgánům uvedeným v článku 22 nařízení (EU) č. 596/2014;

h)

Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (22);

i)

Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů, zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (23);

j)

příslušným vnitrostátním orgánům pro dohled;

k)

národním správcům členských států a příslušným orgánům uvedeným v článku 18 směrnice 2003/87/ES;

l)

orgánům uvedeným v článku 6 směrnice 98/26/ES;

m)

Evropskému inspektorovi ochrany údajů a příslušným vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů.

4.   Subjektům uvedeným v odstavci 3 mohou být údaje poskytnuty, jestliže o to požádají ústředního správce nebo národního správce, pokud jsou tyto žádosti odůvodněné a nezbytné pro účely vyšetřování, zjišťování a stíhání, správy a vymáhání daní, auditů a finančního dohledu, které souvisejí s podvody týkajícími se povolenek nebo s praním peněz, financováním terorismu, další závažnou trestnou činností, zneužíváním trhu, k nimž může registr Unie sloužit jako nástroj, nebo s porušením práva Unie nebo vnitrostátních právních předpisů zajišťujících fungování EU ETS.

Aniž je dotčeno vnitrostátní trestní nebo daňové právo, smí ústřední správce, národní správci nebo jiné orgány, subjekty, fyzické či právnické osoby, které obdrží důvěrné informace podle tohoto nařízení, tyto informace použít v případě ústředního správce a národních správců pouze k plnění svých povinností a výkonu svých funkcí v oblasti působnosti tohoto nařízení nebo v případě jiných orgánů, subjektů nebo fyzických či právnických osob pouze k účelu, ke kterému jim byly poskytnuty, a/nebo ve správních nebo soudních řízeních, která s výkonem těchto funkcí konkrétně souvisejí.

Veškeré důvěrné informace obdržené, vyměněné nebo předané podle tohoto nařízení podléhají podmínkám stanoveným v tomto článku. Tento článek však nebrání ústřednímu správci ani národním správcům ve výměně nebo předávání důvěrných informací v souladu s tímto nařízením.

Tento článek nebrání ústřednímu správci a národním správcům vyměňovat si nebo předávat v souladu s vnitrostátními právními předpisy důvěrné informace, které nebyly získány od ústředního správce nebo národního správce jiného členského státu.

5.   Subjekt, který obdrží údaje v souladu s odstavcem 4, zajistí, aby obdržené údaje byly použity pouze pro účely uvedené v žádosti podané podle odstavce 4 a nejsou vědomě nebo náhodně zpřístupněny osobám nezúčastněným na zamýšleném účelu použití údajů. Toto ustanovení nevylučuje, aby uvedené subjekty zpřístupnily údaje jiným subjektům uvedeným v odstavci 3, je-li to nezbytné pro účely oznámené v žádosti, která byla podána v souladu s odstavcem 4.

6.   Ústřední správce může poskytnout přístup k údajům o transakcích, které neumožňují přímou identifikaci konkrétních osob, subjektům uvedeným v odstavci 3 na základě jejich žádosti pro účely vyhledávání případů podezřelých transakcí. Subjekty s tímto přístupem mohou případy podezřelých transakcí oznámit jiným subjektům uvedeným v odstavci 3.

7.   Europol získá pro účely článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 (24) trvalý přístup k údajům uchovávaným v registru Unie a EUTL v režimu pouze pro čtení. Europol Komisi informuje o tom, jak údaje využívá.

8.   Národní správci dají všem ostatním národním správcům a ústřednímu správci zabezpečeným způsobem k dispozici údaje o jméně, státní příslušnosti, datu a místě narození osob, jimž odmítli otevřít účet v souladu s čl. 19 odst. 2 písm. a), b) a c) nebo které odmítli jmenovat zmocněným zástupcem v souladu s čl. 21 odst. 5 písm. a) a b), a údaje o jméně, státní příslušnosti a datu narození držitele účtu a zmocněného zástupce účtů, k nimž byl pozastaven přístup v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. c), čl. 30 odst. 2 písm. a), čl. 30 odst. 3 písm. a) a b) a čl. 30 odst. 4 nebo účtů, které byly uzavřeny v souladu s článkem 28. Národní správci zajistí, aby informace byly aktualizovány a přestaly být sdíleny, jakmile důvody vedoucí ke sdílení pominou. Informace nelze sdílet déle než pět let.

Národní správci informují dotčené osoby o tom, že jejich totožnost byla sdílena s ostatními národními správci, a o době trvání tohoto sdílení informací.

Dotčené osoby mohou vznést námitku proti sdílení informací u kompetentního orgánu nebo u příslušného orgánu podle vnitrostátního práva do 30 kalendářních dnů. Kompetentní orgán nebo příslušný orgán vydá národnímu správci pokyn buď k zastavení sdílení informací, nebo k zachování sdílení informací na základě odůvodněného rozhodnutí, s výhradou požadavků vnitrostátních právních předpisů.

Dotčené osoby mohou od národního správce, který sdílí informace podle prvního pododstavce, požadovat, aby je informoval o tom, jaké údaje, které se jich týkají, sdílel. Národní správci vyhoví těmto žádostem do 20 pracovních dnů od obdržení žádosti.

9.   Národní správci mohou vnitrostátním orgánům pro vymáhání práva a daňovým orgánům oznámit všechny transakce, které zahrnují počet jednotek překračující počet stanovený národním správcem, a oznámit každý účet zapojený v určitém období do počtu transakcí, který překračuje počet stanovený národním správcem.

10.   EUTL a registr Unie nesmí od držitelů účtů vyžadovat, aby předložili informace o cenách týkající se povolenek.

11.   Subjekt sledující dražby jmenovaný podle článku 24 nařízení (EU) č. 1031/2010 má přístup ke všem informacím, které se týkají zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek v registru Unie.

Článek 81

Poplatky

1.   Ústřední správce neúčtuje držitelům účtů v registru Unie žádné poplatky.

2.   Národní správci mohou držitelům účtů a ověřovatelům, které spravují, účtovat přiměřené poplatky.

3.   Národní správci oznámí ústřednímu správci účtované poplatky a všechny změny v poplatcích do deseti pracovních dnů. Ústřední správce zobrazí informace o poplatcích na veřejné internetové stránce.

Článek 82

Narušení fungování

Ústřední správce zajistí, aby fungování registru Unie bylo narušováno co nejméně, a to tím, že přijme všechna náležitá opatření, aby registr Unie a EUTL byly přístupné a bezpečné ve smyslu rozhodnutí (EU, Euratom) 2017/46, a tím, že zajistí odolné systémy a postupy na ochranu všech informací.

HLAVA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 83

Provádění

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro provedení tohoto nařízení, zejména proto, aby národní správci plnili povinnosti ověřování a přezkumu informací předložených podle čl. 19 odst. 1, čl. 21 odst. 4 a čl. 22 odst. 4.

Článek 84

Další používání účtů

1.   Účty uvedené v kapitole 3 hlavě I tohoto nařízení otevřené nebo používané podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 zůstanou nadále používány pro účely tohoto nařízení.

2.   Osobní vkladní účty otevřené podle článku 18 nařízení (EU) č. 389/2013 se mění na obchodní účty.

Článek 85

Omezení použití

1.   Kjótské jednotky definované v čl. 3 odst. 12 nařízení (EU) č. 389/2013 lze na účtech ETS v registru Unie držet do 1. července 2023.

2.   Po datu uvedeném v odstavci 1 ústřední správce poskytne národním správcům seznam účtů ETS, na nichž jsou kjótské jednotky. Na základě tohoto seznamu požádá národní správce držitele účtu, aby určil účet KP, na který se tyto mezinárodní kredity mají převést.

3.   Neodpoví-li držitel účtu na žádost národního správce do 40 pracovních dnů, převede národní správce mezinárodní kredity na národní účet KP nebo na účet vymezený vnitrostátními právními předpisy.

Článek 86

Poskytování nových informací o účtu

Informace o účtu požadované tímto nařízením, které nebyly požadovány podle nařízení (EU) č. 389/2013, se národnímu správci poskytnou nejpozději během příštího přezkumu uvedeného v čl. 22 odst. 4.

Článek 87

Změny nařízení (EU) č. 389/2013

Nařízení (EU) č. 389/2013 se mění takto:

1)

v článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie udržoval komunikační propojení s registry systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů, s nimiž je v platnosti dohoda o propojení v souladu s článkem 25 směrnice 2003/87/ES pro účely sdělování informací o transakcích s povolenkami.“;

2)

v článku 56 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Pokud je v platnosti dohoda uzavřená podle článku 25 směrnice 2003/87/ES a vyžaduje převedení povolenek pro letectví na vkladní účty provozovatelů letadel v registru jiného systému obchodování s emisemi skleníkových plynů, ústřední správce ve spolupráci se správcem druhého registru zajistí, aby registr Unie převedl tyto povolenky pro letectví z alokačního účtu EU pro letectví na odpovídající účty v druhém registru.

5.   Pokud je v platnosti dohoda uzavřená podle článku 25 směrnice 2003/87/ES a vyžaduje převedení povolenek pro letectví odpovídajících jinému systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů na vkladní účty provozovatelů letadel v registru Unie, zajistí ústřední správce ve spolupráci se správcem druhého registru, že registr Unie převede tyto povolenky pro letectví z příslušných účtů druhého registru na vkladní účty provozovatelů letadel v registru Unie, a to po schválení příslušným orgánem odpovědným za správu druhého systému obchodování s emisemi skleníkových plynů.“;

3)

v článku 67 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Pokud je v platnosti dohoda podle článku 25 směrnice 2003/87/ES, použijí se odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku na jednotky vydané v rámci systému obchodování s emisemi skleníkových plynů propojeného s EU ETS.“;

4)

článek 71 se nahrazuje tímto:

„Článek 71

Provádění ujednání o propojení

Ústřední správce může ve vhodnou dobu vytvářet účty a postupy a provádět transakce a jiné operace, jimiž se provádí dohody a ujednání podle článků 25 a 25a směrnice 2003/87/ES.“;

5)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 99a

Pozastavení dohod o propojení

V případě pozastavení nebo ukončení dohody uzavřené podle článku 25 směrnice 2003/87/CE přijme ústřední správce opatření v souladu s dohodou.“;

6)

v článku 105 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Normy vypracované v souladu s dohodami uzavřenými podle článku 25 směrnice 2003/87/ES musí být v souladu se specifikacemi pro výměnu údajů a technickými specifikacemi vypracovanými podle odstavců 1 a 2.“;

7)

článek 108 se nahrazuje tímto:

„Článek 108

Záznamy

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie uchovával záznamy týkající se všech postupů, evidenčních údajů a držitelů účtů po dobu pěti let po uzavření účtu.

2.   Osobní údaje se ze záznamů vymažou po pěti letech od uzavření účtu nebo po pěti letech od uzavření obchodního vztahu, jak je vymezeno v čl. 3 odst. 13 směrnice (EU) 2015/849, s fyzickou osobou.

3.   Osobní údaje mohou být dalších pět let uchovávány pouze s přístupem pro ústředního správce výhradně pro účely vyšetřování, odhalování, stíhání, daňové správy nebo vymáhání, auditu a finančního dohledu, které se týkají činností zahrnujících povolenky nebo praní peněz, financování terorismu, jiných závažných trestných činů nebo zneužívání trhu, pro něž mohou účty v registru Unie sloužit jako nástroj, nebo které se týkají porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů zajišťujících fungování systému EU ETS.

4.   Pro účely vyšetřování, odhalování, stíhání, daňové správy nebo vymáhání, auditu a finančního dohledu, které se týkají činností zahrnujících povolenky nebo praní peněz, financování terorismu, jiných závažných trestných činů nebo zneužívání trhu, pro něž mohou účty v registru Unie sloužit jako nástroj, nebo které se týkají porušení vnitrostátních právních předpisů zajišťujících fungování systému EU ETS, mohou být osobní údaje spravované národními správci uchovávány po ukončení obchodního vztahu až do konce období, které odpovídá maximální době promlčení těchto typů protiprávního jednání stanovené ve vnitrostátních právních předpisech národního správce.

5.   Informace o účtu obsahující osobní údaje shromážděné podle ustanovení tohoto nařízení, které nejsou uloženy v registru Unie ani v EUTL, se uchovávají podle ustanovení tohoto nařízení.

6.   Ústřední správce zajistí, aby národní správci měli přístup ke všem záznamům v registru Unie týkajícím se účtů, které spravují nebo spravovali, a mohli vznášet dotazy k těmto záznamům a exportovat je.“

8)

v příloze XIV se vkládá nový bod, který zní:

„4a.

Dne 1. května každého roku se o dohodách, které jsou v platnosti podle článku 25 směrnice 2003/87/ES, zveřejní tyto informace, které EUTL zaevidoval do 30. dubna:

a)

držení povolenek vydaných v propojeném systému pro obchodování s emisemi na všech účtech v registru Unie;

b)

počet povolenek vydaných v propojeném systému pro obchodování s emisemi pro dosažení souladu v EU ETS;

c)

součet povolenek vydaných v propojeném systému pro obchodování s emisemi, které byly převedeny na účty v registru Unie v předchozím kalendářním roce;

d)

součet povolenek, které byly převedeny na účty v propojeném systému pro obchodování s emisemi v předchozím kalendářním roce.“

Článek 88

Zrušení

Nařízení (EU) č. 389/2013 se zrušuje s platností od 1. ledna 2021.

Nařízení (EU) č. 389/2013 se však nadále použije do 1. ledna 2026 na všechny operace, které jsou nutné ve vztahu k obchodovacímu období 2013–2020, k druhému kontrolnímu období Kjótského protokolu a k období souladu definovanému v čl. 3 odst. 30 uvedeného nařízení.

Článek 89

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021 s výjimkou článku 87, který se použije ode dne jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 270, 14.10.2010, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a (EU) č. 1193/2011 (Úř. věst. L 122, 3.5.2013, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814 (Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 3).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2392 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby nadále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 7).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63).

(17)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 59, 27.2.2019, s. 8).

(18)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 334, 31.12.2018, s. 94.).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(21)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi (Úř. věst. L 6, 11.1.2017, s. 40).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1).

(24)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).


PŘÍLOHA I

Tabulka I-I: Druhy účtů a druhy jednotek, které mohou být obsaženy na každém druhu účtu

Název druhu účtu

Držitel účtu

Správce účtu

Počet účtů tohoto typu

Povolenky

Jednotky ze systémů obchodování s emisemi propojenými podle článku 25 směrnice 2003/87/ES

Všeobecné povolenky

Povolenky pro letectví

I.   Provozní účty ETS v registru Unie

Účet EU pro celkové množství

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Účet EU pro celkové množství pro letectví

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Dražební účet EU

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Alokační účet EU

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Dražební účet EU pro letectví

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Zvláštní rezervní účet EU

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Alokační účet EU pro letectví

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Účet Unie pro výmaz

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ano

Ano

Zajišťovací účet pro dodání vydražených povolenek

Dražitel, dražební platforma, systém zúčtování nebo systém vypořádání

Národní správce, který účet otevřel

jeden nebo více pro každou dražební platformu

Ano

Ano

Ne

II.   Vkladní účty ETS v registru Unie

Vkladní účet provozovatele

Provozovatel

Národní správce členského státu, kde se nachází zařízení

jeden pro každé zařízení

Ano

Ano

Ano

Vkladní účet provozovatele letadel

Provozovatel letadel

Národní správce členského státu, který spravuje provozovatele letadel

jeden pro každého provozovatele letadel

Ano

Ano

Ano

Národní vkladní účet

Členský stát

Národní správce členského státu držícího účet

jeden nebo více pro každý členský stát

Ano

Ano

Ano

III.   Obchodní účty ETS v registru Unie

Obchodní účet

Osoba

Národní správce nebo ústřední správce, který účet otevřel

jak bylo schváleno

Ano

Ano

Ano


PŘÍLOHA II

Podmínky

Placení poplatků

1.

Podmínky týkající se registračních poplatků za zřízení a vedení účtů a za registraci ověřovatelů a jejich vedení v registru.

Změna základních podmínek

2.

Změna základních podmínek v reakci na změny tohoto nařízení nebo změny ve vnitrostátních právních předpisech.

Řešení sporů

3.

Ustanovení týkající se sporů mezi držiteli účtů a volby soudu pro národního správce.

Odpovědnost

4.

Omezení odpovědnosti pro národního správce.

5.

Omezení odpovědnosti pro držitele účtu.

PŘÍLOHA III

Informace, které je třeba přiložit k žádostem o otevření účtu

1.

Informace uvedené v tabulce III-I.

Tabulka III-I: Údaje o účtu pro všechny účty

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné nebo volitelné?

Typ

Lze aktualizovat?

Je pro aktualizaci nutné schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Druh účtu

P

Volitelné

Ne

Nepoužije se

Ano

2

Jméno držitele účtu

P

Volné

Ano

Ano

Ano

3

Název účtu (přidělený držitelem účtu)

P

Volné

Ano

Ne

Ano

4

Adresa držitele účtu – země

P

Volitelné

Ano

Ano

Ano

5

Adresa držitele účtu – region nebo stát

V

Volné

Ano

Ano

Ano

6

Adresa držitele účtu – město

P

Volné

Ano

Ano

Ano

7

Adresa držitele účtu – poštovní směrovací číslo

P

Volné

Ano

Ano

Ano

8

Adresa držitele účtu – řádek č. 1

P

Volné

Ano

Ano

Ano

9

Adresa držitele účtu – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ano

Ano

10

Registrační číslo společnosti držitele účtu

P

Volné

Ano

Ano

Ano

11

Telefon 1 držitele účtu

P

Volné

Ano

Ne

Ne (*1)

12

Telefon 2 držitele účtu

P

Volné

Ano

Ne

Ne (*1)

13

E-mailová adresa držitele účtu

P

Volné

Ano

Ne

Ne (*1)

14

Datum narození (u fyzických osob)

P u fyzických osob

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

15

Místo narození – město (u fyzických osob)

P u fyzických osob

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

16

Místo narození – země

V

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

17

Druh dokladu prokazujícího totožnost (u fyzických osob)

P

Volitelné

Ano

Ano

Ne

18

Číslo dokladu prokazujícího totožnost (u fyzických osob)

P

Volné

Ano

Ano

Ne

19

Datum konce platnosti dokladu prokazujícího totožnost

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ano

Ne

20

Registrační číslo pro účely DPH s kódem země

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ano

Ne

21

Identifikační označení právního subjektu podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014

P, je-li přiděleno

Nastaveno předem

Ano

Ne

Ano


(*1)  Držitel účtu může rozhodnout, že informace budou zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce EUTL.


PŘÍLOHA IV

Informace, které je třeba předložit pro otevření účtu pro dodání vydražených povolenek nebo obchodního účtu

1.

Informace uvedené v tabulce III-I přílohy III.

2.

Důkaz, že osoba žádající o otevření účtu má otevřený bankovní účet v členském státě Evropského hospodářského prostoru.

3.

Důkaz o totožnosti fyzické osoby žádající o otevření účtu, jímž může být kopie jednoho z těchto dokladů:

a)

průkazu totožnosti vydaného státem, který je členem Evropského hospodářského prostoru nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

b)

cestovního pasu;

c)

dokumentu, který je akceptován jako osobní identifikační dokument podle vnitrostátních právních předpisů národního správce spravujícího účet.

4.

Důkaz o adrese trvalého bydliště fyzické osoby, která má být držitelem účtu, jímž může být kopie jednoho z těchto dokladů:

a)

průkazu totožnosti předloženého podle bodu 3, pokud obsahuje adresu trvalého bydliště;

b)

jakéhokoli jiného identifikačního dokumentu vydaného ústředním orgánem státní správy, který obsahuje adresu trvalého bydliště;

c)

pokud země trvalého bydliště nevydává průkazy totožnosti, které obsahují adresu trvalého bydliště, potvrzení místních orgánů o trvalém bydlišti kandidáta;

d)

jakéhokoli jiného dokumentu, který je v členském státě správce účtu obvykle akceptován jako důkaz trvalého bydliště kandidáta.

5.

Následující doklady v případě, že o otevření účtu žádá právnická osoba:

a)

dokument prokazující registraci právnické osoby;

b)

údaje o bankovním účtu;

c)

potvrzení o registraci pro účely DPH;

d)

jméno, datum narození a státní příslušnost skutečného majitele právnické osoby definovaného v čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, včetně druhu vlastnictví nebo kontroly, který uplatňuje;

e)

seznam ředitelů.

6.

Žádá-li o otevření účtu právnická osoba, mohou národní správci požádat o předložení těchto dalších dokumentů:

a)

kopie listin, kterými se zřizuje právnická osoba;

b)

kopie výroční zprávy či nejnovějších auditovaných finančních výkazů, nebo nejsou-li dostupné žádné auditované finanční výkazy, kopie finančních výkazů s otiskem razítka daňového úřadu či finančního ředitele.

7.

Důkaz o registrované adrese právnické osoby, která má být držitelem účtu, pokud adresa není jasná z dokumentu předloženého v souladu s bodem 5.

8.

Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby žádající o otevření účtu nebo jakýkoli jiný dokument, který správce účtu uznává jako výpis z rejstříku trestů.

Žádá-li o otevření účtu právnická osoba, může národní správce požádat o výpis z rejstříku trestů nebo jakýkoli jiný dokument, který správce účtu uznává jako výpis z rejstříku trestů, skutečného majitele a/nebo ředitelů této právnické osoby. Pokud národní správce požádá o výpis z rejstříku trestů, musí tuto žádost odůvodnit.

Místo žádosti o předložení výpisu z rejstříku trestů může národní správce požádat orgán příslušný k vedení rejstříku trestů, aby příslušné informace poskytl elektronicky, v souladu s vnitrostátním právem.

Dokumenty předložené podle tohoto bodu se nesmějí uchovávat po otevření účtu.

9.

Pokud je dokument předložen národnímu správci v originále, může ho národní správce okopírovat a pravost vyznačit na kopii.

10.

Kopii dokumentu lze předložit jako důkaz podle této přílohy, pokud je ověřena notářem nebo jinou podobnou osobou, kterou určí národní správce. Aniž jsou dotčena pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/1191, v případě dokumentů vystavených mimo členský stát, v němž se kopie dokumentu předkládá, musí být tato kopie legalizována, nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak. Datum ověření nebo legalizace nesmí být starší než tři měsíce před datem žádosti.

11.

Správce účtu může požadovat, aby k předloženým dokumentům byl připojen ověřený překlad do jazyka určeného správcem.

12.

Namísto obdržení písemných dokumentů prokazujících informace požadované podle této přílohy mohou národní správci použít k získání příslušných informací digitální nástroje za předpokladu, že využití takových nástrojů k získání uvedených informací je povoleno vnitrostátními právními předpisy.

PŘÍLOHA V

Další informace, které je třeba předložit pro registraci ověřovatelů

Dokument prokazující, že ověřovatel, který žádá o registraci, je akreditován jako ověřovatel v souladu s článkem 15 směrnice 2003/87/ES.


PŘÍLOHA VI

Informace, které je třeba předložit pro otevření vkladního účtu provozovatele

1.

Informace uvedené v tabulce III-I přílohy III.

2.

V údajích předkládaných v souladu s tabulkou III-I přílohy III je provozovatel zařízení označen za držitele účtu. Jméno poskytnuté jako jméno držitele účtu by mělo být stejné jako jméno fyzické nebo právnické osoby, která je držitelem příslušného povolení na emise skleníkových plynů.

3.

Pokud je držitel účtu součástí skupiny, předloží dokument, který jasně vysvětluje strukturu skupiny. Je-li dokumentem kopie, musí být ověřena notářem nebo jinou podobnou osobou, kterou určí národní správce. Je-li ověřená kopie vydána mimo členský stát žádající o kopii, musí být legalizována, nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak. Datum ověření nebo legalizace nesmí být starší než tři měsíce před datem žádosti.

4.

Informace uvedené v tabulce VI-I a VI-II této přílohy.

5.

Žádá-li o otevření účtu právnická osoba, mohou národní správci požádat o předložení těchto dalších dokumentů:

a)

dokumentu prokazujícího registraci právnické osoby;

b)

údajů o bankovním účtu;

c)

potvrzení o registraci pro účely DPH;

d)

jména, data narození a státní příslušnosti skutečného majitele právnické osoby definovaného v čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, včetně druhu vlastnictví nebo kontroly, který uplatňuje,

e)

kopie listin, kterými se zřizuje právnická osoba;

f)

kopie výroční zprávy či nejnovějších auditovaných finančních výkazů, nebo nejsou-li dostupné žádné auditované finanční výkazy, kopie finančních výkazů s otiskem razítka daňového úřadu či finančního ředitele.

6.

Namísto obdržení písemných dokumentů prokazujících informace požadované podle této přílohy mohou národní správci použít k získání příslušných informací digitální nástroje za předpokladu, že využití takových nástrojů k získání uvedených informací je povoleno vnitrostátními právními předpisy.

Tabulka VI-I: Údaje o účtu pro vkladní účty provozovatelů

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné nebo volitelné?

Druh

Lze aktualizovat?

Je pro aktualizaci nutné schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Identifikační kód povolení

P

Volné

Ano

Ano

Ano

2

Datum vstupu povolení v platnost

P

Volné

Ano

Ano

3

Název zařízení

P

Volné

Ano

Ano

Ano

4

Druh činnosti zařízení

P

Volitelné

Ano

Ano

Ano

5

Adresa zařízení – země

P

Nastaveno předem

Ano

Ano

Ano

6

Adresa zařízení – region nebo stát

V

Volné

Ano

Ano

Ano

7

Adresa zařízení – město

P

Volné

Ano

Ano

Ano

8

Adresa zařízení – poštovní směrovací číslo

P

Volné

Ano

Ano

Ano

9

Adresa zařízení – řádek č. 1

P

Volné

Ano

Ano

Ano

10

Adresa zařízení – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ano

Ano

11

Telefon 1 zařízení

P

Volné

Ano

Ne

Ne

12

Telefon 2 zařízení

P

Volné

Ano

Ne

Ne

13

E-mailová adresa zařízení

P

Volné

Ano

Ne

Ne

14

Název mateřského podniku

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ne

Ano

15

Název dceřiného podniku

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ne

Ano

16

Identifikační kód držitele účtu mateřského podniku (přidělený registrem Unie)

P, je-li přiděleno

Nastaveno předem

Ano

Ne

Ne

17

Identifikační číslo EPRTR

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ne

Ano

18

Zeměpisná šířka

V

Volné

Ano

Ne

Ano

19

Zeměpisná délka

V

Volné

Ano

Ne

Ano

20

Rok prvních emisí

P

Volné

 

 

Ano

Tabulka VI-II: Údaje o kontaktní osobě zařízení

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné nebo volitelné?

Druh

Lze aktualizovat?

Je pro aktualizaci nutné schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Kontaktní osoba v členském státě – jméno

V

Volné

Ano

Ne

Ne

2

Kontaktní osoba v členském státě – příjmení

V

Volné

Ano

Ne

Ne

3

Adresa kontaktní osoby – země

V

Nastaveno předem

Ano

Ne

Ne

4

Adresa kontaktní osoby – region nebo stát

V

Volné

Ano

Ne

Ne

5

Adresa kontaktní osoby – město

V

Volné

Ano

Ne

Ne

6

Adresa kontaktní osoby – poštovní směrovací číslo

V

Volné

Ano

Ne

Ne

7

Adresa kontaktní osoby – řádek č. 1

V

Volné

Ano

Ne

Ne

8

Adresa kontaktní osoby – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ne

Ne

9

Telefon 1 kontaktní osoby

V

Volné

Ano

Ne

Ne

10

Telefon 2 kontaktní osoby

V

Volné

Ano

Ne

Ne

11

E-mailová adresa kontaktní osoby

V

Volné

Ano

Ne

Ne


PŘÍLOHA VII

Informace, které je třeba předložit pro otevření vkladního účtu provozovatele letadel

1.

Informace uvedené v tabulce III-I přílohy III a VII-I přílohy VII.

2.

V údajích předkládaných v souladu s tabulkou III-I je provozovatel letadel označen za držitele účtu. Jméno zapsané pro držitele účtu je stejné jako jméno v monitorovacím plánu. Pokud je jméno v monitorovacím plánu zastaralé, použije se jméno uvedené v systému obchodování nebo jméno, které používá Eurocontrol.

3.

Pokud je držitel účtu součástí skupiny, předloží dokument, který jasně vysvětluje strukturu skupiny. Je-li dokumentem kopie, musí být ověřena notářem nebo jinou podobnou osobou, kterou určí národní správce. Je-li ověřená kopie vydána mimo členský stát žádající o kopii, musí být tato kopie legalizována, nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak. Datum ověření nebo legalizace není starší než tři měsíce před datem žádosti.

4.

Volací znak je kód Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v kolonce 7 letového plánu, nebo není-li k dispozici, registrační značka letadla.

5.

Žádá-li o otevření účtu právnická osoba, mohou národní správci požádat o předložení těchto dalších dokumentů:

a)

dokumentu prokazujícího registraci právnické osoby.

b)

údajů o bankovním účtu;

c)

potvrzení o registraci pro účely DPH;

d)

jména, data narození a státní příslušnosti skutečného majitele právnické osoby definovaného v čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, včetně druhu vlastnictví nebo kontroly, který uplatňuje,

e)

kopie listin, kterými se zřizuje právnická osoba;

f)

kopie výroční zprávy či nejnovějších auditovaných finančních výkazů, nebo nejsou-li dostupné žádné auditované finanční výkazy, kopie finančních výkazů s otiskem razítka daňového úřadu či finančního ředitele.

6.

Namísto obdržení písemných dokumentů prokazujících informace požadované podle této přílohy mohou národní správci použít k získání příslušných informací digitální nástroje za předpokladu, že využití takových nástrojů k získání uvedených informací je povoleno vnitrostátními právními předpisy.

Tabulka VII-I: Údaje o účtu pro vkladní účty provozovatelů letadel

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné nebo volitelné?

Druh

Lze aktualizovat?

Je pro aktualizaci nutné schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Jedinečný kód podle nařízení Komise č. 748/2009

P

Volné

Ano

Ano

Ano

2

Volací znak (kód ICAO)

V

Volné

Ano

Ano

Ano

3

Identifikační znak monitorovacího plánu

P

Volné

Ano

Ano

Ano

4

Monitorovací plán – první rok použitelnosti

P

Volné

Ano

Ano

Ano


PŘÍLOHA VIII

Informace týkající se zmocněných zástupců, které je třeba předložit správci účtu

1.

Informace uvedené v tabulce VIII-I přílohy VIII.

Tabulka VIII-I: Údaje o zmocněném zástupci

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné nebo volitelné?

Druh

Lze aktualizovat?

Vyžaduje aktualizace schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Jméno

P

Volné

Ano

Ano

Ne

2

Příjmení

P

Volné

Ano

Ano

Ne

3

Titul

V

Volné

Ano

Ne

Ne

4

Pracovní zařazení

V

Volné

Ano

Ne

Ne

5

Název zaměstnavatele

V

Volné

Ano

Ne

Ne

6

Oddělení zaměstnavatele

V

Volné

Ano

Ne

Ne

7

Země

P

Nastaveno předem

Ne

Nepoužije se

Ne

8

Region nebo stát

V

Volné

Ano

Ano

Ne

9

Město

P

Volné

Ano

Ano

Ne

10

PSČ

P

Volné

Ano

Ano

Ne

11

Adresa – řádek č. 1

P

Volné

Ano

Ano

Ne

12

Adresa – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ano

Ne

13

Telefon 1

P

Volné

Ano

Ne

Ne

14

Mobilní telefon

P

Volné

Ano

Ano

Ne

15

Emailová adresa

P

Volné

Ano

Ano

Ne

16

Datum narození

P

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

17

Místo narození – město

P

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

18

Místo narození – země

P

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

19

Druh dokladu prokazujícího totožnost

P

Volitelné

Ano

Ano

Ne

20

Číslo dokladu prokazujícího totožnost

P

Volné

Ano

Ano

Ne

21

Datum konce platnosti dokladu prokazujícího totožnost

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ano

Ne

22

Národní registrační číslo

V

Volné

Ano

Ano

Ne

23

Zvolený jazyk

V

Volitelné

Ano

Ne

Ne

24

Práva jako zmocněný zástupce

P

Volba vícero možností

Ano

Ano

Ne

2.

Řádně podepsané prohlášení držitele účtu, v němž se uvádí, že chce jmenovat konkrétní osobu zmocněným zástupcem, a potvrzuje, že zmocněný zástupce má právo zahájit, schválit, zahájit a schválit transakce jménem držitele účtu nebo že má přístup „pouze pro čtení“ (jak je uvedeno v čl. 20 odst. 1 a 5).

3.

Důkaz o totožnosti kandidáta, jímž může být kopie jednoho z těchto dokladů:

a)

průkazu totožnosti vydaného státem, který je členem Evropského hospodářského prostoru nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

b)

cestovního pasu;

c)

dokumentu, který je akceptován jako osobní identifikační dokument podle vnitrostátních právních předpisů národního správce spravujícího účet.

4.

Důkaz o adrese trvalého bydliště kandidáta, jímž může být kopie jednoho z těchto dokladů:

a)

průkazu totožnosti předloženého podle bodu 3, pokud obsahuje adresu trvalého bydliště;

b)

jakéhokoli jiného identifikačního dokumentu vydaného ústředním orgánem státní správy, který obsahuje adresu trvalého bydliště;

c)

pokud země trvalého bydliště nevydává průkazy totožnosti, které obsahují adresu trvalého bydliště, potvrzení místních orgánů o trvalém bydlišti kandidáta;

d)

jakéhokoli jiného dokumentu, který je v členském státě správce účtu obvykle akceptován jako důkaz trvalého bydliště kandidáta.

5.

Výpis z rejstříku trestů kandidáta nebo jakýkoli jiný dokument, který správce účtu uznává jako výpis z rejstříku trestů, s výjimkou zmocněných zástupců ověřovatelů.

Místo žádosti o předložení výpisu z rejstříku trestů může národní správce požádat orgán příslušný k vedení rejstříku trestů, aby příslušné informace poskytl elektronicky, v souladu s vnitrostátním právem.

Dokumenty předložené podle tohoto bodu se nesmějí uchovávat po jmenování zástupce účtu.

6.

Pokud je dokument předložen národnímu správci v originále, může ho národní správce okopírovat a pravost vyznačit na kopii.

7.

Kopii dokumentu lze předložit jako důkaz podle této přílohy, pokud je ověřena notářem nebo jinou podobnou osobou, kterou určí národní správce. Aniž jsou dotčena pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/1191, v případě dokumentů vystavených mimo členský stát, v němž se kopie dokumentu předkládá, musí být tato kopie legalizována, nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak. Datum ověření nebo legalizace nesmí být starší než tři měsíce před datem žádosti.

8.

Správce účtu může požadovat, aby k předloženým dokumentům byl připojen ověřený překlad do jazyka určeného národním správcem.

9.

Namísto obdržení písemných dokumentů prokazujících informace požadované podle této přílohy mohou národní správci použít k získání příslušných informací digitální nástroje za předpokladu, že využití takových nástrojů k získání uvedených informací je povoleno vnitrostátními právními předpisy.

PŘÍLOHA IX

Formuláře pro předkládání ročních údajů o emisích

1.

Údaje provozovatelů o emisích obsahují informace uvedené v tabulce IX-I, s ohledem na elektronický formulář pro předkládání údajů o emisích popsaný ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75.

Tabulka IX-I: Údaje provozovatelů o emisích

 

 

 

 

1

Identifikační kód zařízení:

 

2

Rok, za který se podává zpráva

 

Emise skleníkových plynů

 

v tunách

v tunách ekvivalentu CO2

3

Emise CO2

 

 

4

Emise N2O

 

 

5

Emise PFC

 

 

6

Emise celkem

Σ (C3 + C4 + C5)

2.

Údaje provozovatelů letadel o emisích obsahují informace uvedené v tabulce IX-II, s ohledem na elektronický formulář pro předkládání údajů o emisích popsaný ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 75.

Tabulka IX-II: Údaje provozovatelů letadel o emisích

 

 

 

1

Identifikační kód provozovatele letadel:

 

2

Rok, za který se podává zpráva

 

Emise skleníkových plynů

 

v tunách CO2

3

Vnitrostátní emise

(Vztahuje se na všechny lety uskutečněné z letiště, které se nachází na území členského státu, na letiště na území téhož členského státu.)

 

4

Jiné než vnitrostátní emise

(Vztahuje se na všechny lety uskutečněné z letiště, které se nachází na území členského státu, na letiště na území jiného členského státu.)

 

5

Emise celkem

Σ (C3 + C4)


PŘÍLOHA X

Národní alokační tabulka

Řádek č.

 

Množství všeobecných povolenek, jež mají být přiděleny zdarma

 

Podle čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES

Podle čl. 10c směrnice 2003/87/ES (převoditelné)

 

Podle jiného ustanovení směrnice 2003/87/ES

Celkem

 

1

Kód země členského státu

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

2

 

Identifikační kód zařízení

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

3

 

Množství, které má být přiděleno:

 

 

 

 

 

 

4

 

 

v roce X

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

5

 

 

v roce X+1

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

6

 

 

v roce X+2

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

7

 

 

v roce X+3

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

8

 

 

v roce X+4

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

9

 

 

v roce X+5

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

10

 

 

v roce X+6

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

11

 

 

v roce X+7

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

12

 

 

v roce X+8

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

13

 

 

v roce X+9

 

 

 

 

 

Vkládá se ručně

Řádky č. 2 až 13 se opakují pro každé zařízení.


PŘÍLOHA XI

Národní alokační tabulka pro letectví

Řádek č.

 

Množství povolenek v oblasti letectví, jež mají být přiděleny zdarma

 

Podle článku 3e směrnice 2003/87/ES

Podle článku 3f směrnice 2003/87/ES

Celkem

 

1

Kód země členského státu

 

 

 

Vkládá se ručně

2

 

Identifikační kód provozovatele letadel

 

 

 

Vkládá se ručně

3

 

Množství, které má být přiděleno:

 

 

 

 

4

 

 

v roce X

 

 

 

Vkládá se ručně

5

 

 

v roce X + 1

 

 

 

Vkládá se ručně

6

 

 

v roce X + 2

 

 

 

Vkládá se ručně

7

 

 

v roce X + 3

 

 

 

Vkládá se ručně

8

 

 

v roce X + 4

 

 

 

Vkládá se ručně

9

 

 

v roce X + 5

 

 

 

Vkládá se ručně

10

 

 

v roce X + 6

 

 

 

Vkládá se ručně

11

 

 

v roce X + 7

 

 

 

Vkládá se ručně

12

 

 

v roce X + 8

 

 

 

Vkládá se ručně

13

 

 

v roce X + 9

 

 

 

Vkládá se ručně

Řádky č. 2 až 13 se opakují pro každého provozovatele letadel.


PŘÍLOHA XII

Dražební tabulka

Řádek č.

Informace o dražební platformě

 

 

1

Identifikační kód dražební platformy

 

 

2

Totožnost subjektu sledujícího dražby

 

 

3

Číslo zajišťovacího účtu pro dodání vydražených povolenek

 

 

4

Informace o jednotlivých dražbách [všeobecných povolenek/povolenek v oblasti letectví]

 

5

Jednotlivý objem dražby

Datum a čas dodání na zajišťovací účet pro dodání vydražených povolenek

Totožnost dražitele (dražitelů) v souvislosti s každou dražbou

Objem pro příslušné(ho) dražitele v jednotlivém objemu dražby případně včetně příslušného objemu povolenek podle čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES

Vkládá se ručně

6

 

 

 

 

Vkládá se ručně

7

 

 

Vkládá se ručně

8

 

 

Vkládá se ručně

9

 

 

Vkládá se ručně

10

 

 

Vkládá se ručně

11

 

 

Vkládá se ručně

12

 

 

Vkládá se ručně

13

 

 

 

 

Vkládá se ručně

14

 

 

Vkládá se ručně

15

 

 

Vkládá se ručně

16

 

 

Vkládá se ručně

17

 

 

Vkládá se ručně

18

 

 

Vkládá se ručně

19

 

 

Vkládá se ručně


PŘÍLOHA XIII

Požadavky na podávání zpráv ústředního správce

I.   Informace v registru Unie týkající se systému Unie pro obchodování s emisemi

Informace přístupné pro veřejnost

1.

EUTL zobrazí na své veřejně přístupné internetové stránce tyto informace pro každý účet:

a)

všechny informace, u nichž je v tabulce III-I přílohy III, tabulce VI-I přílohy VI a tabulce VII-I přílohy VII uvedeno, že mají být „zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce EUTL“;

b)

povolenky přidělené jednotlivým držitelům účtů podle článků 48 a 50;

c)

stav účtu v souladu s čl. 9 odst. 1;

d)

rok prvních emisí a rok posledních emisí;

e)

počet povolenek odevzdaných v souladu s článkem 6;

f)

objem ověřených emisí, spolu s jeho úpravami pro zařízení spojené s vkladním účtem provozovatele pro rok X, se zobrazuje od 1. dubna roku (X + 1) dále;

g)

symbol a prohlášení ukazující, zda provozovatel zařízení nebo provozovatel letadel související s vkladním účtem provozovatele odevzdal do 30. dubna počet povolenek, který se rovná nejméně veškerým jeho emisím ve všech minulých letech.

Informace uvedené v písmenech a) až d) se aktualizují každých 24 hodin.

Pro účely písmene g) jsou symboly a prohlášení, jež se mají zobrazit, uvedeny v tabulce XIV-I. Symbol se aktualizuje k 1. květnu a, s výjimkou přidání hvězdičky „*“ v případech popsaných v řádku 5 tabulky XIV-I, se nemění do 1. května dalšího roku, není-li účet uzavřen ještě před tímto datem.

Tabulka XIV-I: Prohlášení o souladu

Řádek č.

Údaj o stavu shody podle článku 33

Jsou ověřené emise za poslední úplný rok zaznamenány?

Symbol

Prohlášení

zobrazované na veřejně přístupné internetové stránce EUTL

1

0 nebo jakékoli kladné číslo

Ano

A

„Počet povolenek odevzdaných do 30. dubna se rovná ověřeným emisím nebo je větší.“

2

Jakékoli záporné číslo

Ano

B

„Počet povolenek odevzdaných do 30. dubna je nižší než ověřené emise.“

3

Jakékoli číslo

Ne

C

„Ověřené emise za předchozí rok nebyly do 30. dubna zaznamenány.“

4

Jakékoli číslo

Ne (protože postup odevzdání povolenek a/nebo postup aktualizace ověřených emisí byl pro registr členského státu pozastaven)

X

„Zaznamenání ověřených emisí a/nebo odevzdání povolenek nebylo do 30. dubna možné, protože postup odevzdání povolenek a/nebo postup aktualizace ověřených emisí byl pro registr členského státu pozastaven.“

5

Jakékoli číslo

Ano nebo ne (ale následně aktualizováno příslušným orgánem)

* [doplněno k původnímu symbolu]

„Ověřené emise byly odhadnuty nebo opraveny příslušným orgánem.“

2.

EUTL zobrazuje na své veřejně přístupné internetové stránce tyto všeobecné informace, které aktualizuje každých 24 hodin:

a)

národní alokační tabulku každého členského státu, včetně označení všech změn provedených v tabulce v souladu s článkem 47;

b)

národní alokační tabulku pro letectví každého členského státu, včetně označení všech změn provedených v tabulce v souladu s článkem 49;

c)

celkový počet povolenek držených předchozího dne v registru Unie na všech uživatelských účtech;

d)

poplatky, které účtují národní správci v souladu s článkem 81.

3.

EUTL zobrazí na své veřejně přístupné internetové stránce ke dni 30. dubna každého roku tyto všeobecné informace:

a)

součet ověřených emisí podle členského státu zapsaných pro předchozí kalendářní rok jako procentuální podíl součtu ověřených emisí roku před tímto rokem;

b)

procentuální podíl patřící na účty spravované konkrétním členským státem v počtu a objemu všech transakcí převodu povolenek a kjótských jednotek v předchozím kalendářním roce;

c)

procentuální podíl patřící na účty spravované konkrétním členským státem v počtu a objemu všech transakcí převodu povolenek a kjótských jednotek v předchozím kalendářním roce mezi účty spravovanými různými členskými státy.

4.

EUTL na své veřejně přístupné internetové stránce zobrazí následující informace o každé dokončené transakci zaznamenané v EUTL do 30. dubna daného roku, a to dne 1. května tři roky po záznamu:

a)

jméno držitele účtu a identifikátor převádějícího účtu;

b)

jméno držitele účtu a identifikátor přijímajícího účtu;

c)

množství povolenek nebo kjótských jednotek, jichž se transakce týká, včetně kódu země, ale bez jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek;

d)

identifikační kód transakce;

e)

datum a čas, kdy byla transakce dokončena (středoevropský čas);

f)

druh transakce.

První pododstavec se nepoužije na transakce, u nichž byl převádějící i přijímající účet provozním účtem ETS, jak je uvedeno v tabulce I-I přílohy I.

5.

Dne 1. května každého roku se zveřejní tyto informace o dohodách, které jsou v platnosti podle článku 25 směrnice 2003/87/ES, které EUTL zaznamenal do 30. dubna:

a)

držení povolenek vydaných v propojeném systému pro obchodování s emisemi na všech účtech v registru Unie;

b)

počet povolenek vydaných v propojeném systému pro obchodování s emisemi pro dosažení souladu v EU ETS;

c)

součet povolenek vydaných v propojeném systému pro obchodování s emisemi, které byly převedeny na účty v registru Unie v předchozím kalendářním roce;

d)

součet povolenek, které byly převedeny na účty v propojeném systému pro obchodování s emisemi v předchozím kalendářním roce.

Informace, které jsou k dispozici držitelům účtů

6.

Registr Unie zobrazí na části své internetové stránky, která je přístupná pouze držiteli účtu, tyto informace, které aktualizuje v reálném čase:

a)

aktuální stavy povolenek a kjótských jednotek, včetně kódu země, a v příslušných případech údaj ukazující, v kterém desetiletém období byly povolenky vytvořeny, ale bez jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek;

b)

seznam navržených transakcí zahájených daným držitelem účtu, přičemž se u každé navrhované transakce uvedou

i)

prvky vyjmenované v bodě 4 této přílohy;

ii)

číslo účtu a jméno držitele přijímajícího účtu;

iii)

datum a čas, kdy byla transakce navržena (středoevropský čas);

iv)

současný stav navržené transakce;

v)

všechny kódy odezvy odeslané po kontrolách, které provádí registr a EUTL;

c)

seznam povolenek nebo kjótských jednotek převedených na tento účet nebo přijatých na tomto účtu v důsledku dokončených transakcí, přičemž se u každé transakce uvedou

i)

prvky vyjmenované v bodě 4;

ii)

číslo účtu a jméno držitele převádějícího a přijímajícího účtu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU