(EU) 2019/1099Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1099 ze dne 27. června 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky

Publikováno: Úř. věst. L 175, 28.6.2019, s. 14-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. června 2019 Nabývá účinnosti: 29. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1099

ze dne 27. června 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (2), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

Dne 13. května 2013 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 412/2013 konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní (dále jen „nádobí“) pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie.

(2)

Vzhledem k velkému počtu čínských vyvážejících výrobců vybrala Komise vzorek, který bude předmětem šetření v souladu s článkem 17 nařízení (EU) 2016/1036.

(3)

Rada uložila individuální celní sazby na dovoz nádobí ve výši od 13,1 % do 23,4 % pro společnosti vybrané do vzorku a váženou průměrnou sazbu cla ve výši 17,9 % pro ostatní spolupracující společnosti nezařazené do vzorku. Kromě toho byla uložena sazba cla ve výši 36,1 % na dovoz nádobí pro všechny ostatní čínské společnosti.

(4)

Seznam spolupracujících vyvážejících výrobců v příloze I nařízení (EU) č. 412/2013 byl změněn prováděcím nařízením Komise (EU) č. 803/2014 (3) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2207 (4).

(5)

V souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013 může být ustanovení čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení změněno tak, že novému vyvážejícímu výrobci bude přiznána celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku, tj. vážená průměrná sazba cla ve výši 17,9 %, pokud nový vyvážející výrobce nádobí v ČLR poskytne Komisi dostatečné důkazy.

B.   ŽÁDOST O UDĚLENÍ STATUSU NOVÉHO VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE

(6)

V květnu 2018 předložila společnost Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co., Ltd (dále jen „žadatel“) žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce (dále jen „status nového vyvážejícího výrobce“), přičemž tvrdila, že splňuje všechna tři kritéria stanovená v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013.

(7)

Na podporu svého tvrzení žadatel poskytl odpověď na dotazník Komise. Na základě analýzy odpovědi na dotazník požádala Komise o další informace a důkazy, které žadatel poskytl.

C.   ANALÝZA ŽÁDOSTI

(8)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 3 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013, totiž že žadatel během období šetření nevyvážel dotčený výrobek do Unie, žadatel předložil svou měsíční evidenci odbytu od roku 2011 do roku 2017. Z evidence vyplynulo, že zahájil uvádění dotčeného výrobku na trh až po období šetření v březnu 2012. Tyto důkazy byly potvrzeny mezinárodní evidencí odbytu, která uváděla, že žadatel začal dotčený výrobek vyvážet v březnu 2012 do USA a v červenci 2012 do Unie (Francie).

(9)

Při ověřování faktur a další dokumentace o prodeji nebyly zjištěny žádné důkazy, které by naznačovaly, že dotčený výrobek byl do Unie vyvážen před těmito daty a/nebo během období šetření. Komise proto na základě dostupných informací a dokumentace dospěla k závěru, že žadatel splňuje kritérium podle čl. 3 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013.

(10)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013, Komise zjistila, že do roku 2013 měl vlastník žadatele podíly ve dvou dalších společnostech. Byla vyžádána a prověřena dokumentace týkající se založení a obchodní činnosti těchto dvou společností ve spojení, včetně jejich účtů a evidence odbytu a nákupů. Byla vyžádána a prověřena dokumentace týkající se založení a obchodní činnosti těchto dvou společností ve spojení, včetně prodeje a nákupu dotčeného výrobku. Na základě poskytnuté dokumentace nebyly zjištěny žádné další obchodní nebo provozní vazby s vývozci nebo výrobci z ČLR, na které se vztahují antidumpingová opatření. Naopak jedné ze společností ve spojení byl v roce 2017 udělen status nového vyvážejícího výrobce (5). Komise tudíž dospěla k závěru, že žadatel splňuje podmínku stanovenou v čl. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013.

(11)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013, Komise na základě předložených dokladů zjistila, že žadatel skutečně vyvážel dotčený výrobek do Unie po období šetření. Žadatel předložil kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem v Německu společně s další dokumentací o prodeji pro transakci z října 2017. Komise tedy dospěla k závěru, že žadatel splňuje podmínku stanovenou v čl. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013.

(12)

Výrobní odvětví Unie neposkytlo žádné důkazy ani informace, z nichž by vyplývalo, že žadatel nesplnil jedno ze tří kritérií.

D.   ZÁVĚR

(13)

Komise dospěla k závěru, že žadatel splnil všechna tři kritéria, aby mohl být považován za nového vyvážejícího výrobce. Proto rozhodla, že žadateli by měl být udělen status nového vyvážejícího výrobce, a jeho název by tudíž měl být zařazen na seznam spolupracujících společností nezařazených do vzorku uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 412/2013.

E.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(14)

Žadatel a výrobní odvětví Unie byli informováni o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo považováno za vhodné udělit sazbu antidumpingového cla použitelnou pro čínské spolupracující vyvážející výrobce nezařazené do vzorku společnosti Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co., Ltd.

(15)

Stranám byla poskytnuta možnost předložit připomínky. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do seznamu čínských spolupracujících vyvážejících výrobců, kteří nebyli zařazeni do vzorku, uvedeného v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013 se doplňuje tato společnost:

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co., Ltd

C485

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 131, 15.5.2013, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 803/2014 ze dne 24. července 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 219, 25.7.2014, s. 33).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2207 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 314, 30.11.2017, s. 31).

(5)  Úř. věst. L 314, 30.11.2017, s. 31.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU