(EU) 2019/1097Nařízení Rady (EU) 2019/1097 ze dne 26. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva

Publikováno: Úř. věst. L 175, 28.6.2019, s. 3-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. června 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1097

ze dne 26. června 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2019/124 (1) stanoví pro rok 2019 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

(2)

Víceletý plán pro západní vody (2), který vstoupil v platnost dne 26. března 2019, zrušil plán obnovy štikozubce novozélandského a humra severského (3). V souladu s tímto plánem obnovy byla stanovena omezení intenzity rybolovu uvedená v příloze II nařízení Rady (EU) 2019/124. Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanoveními víceletého plánu pro západní vody budou dotčené populace řízeny stanovením omezení odlovu, aby se dosáhlo cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci rozmezí maximálního udržitelného výnosu (dále jen „FMSY“), není již nadále nutné stanovovat pro loďstva lovící tyto populace omezení intenzity rybolovu. Příloha IIA nařízení Rady (EU) 2019/124 by tedy měla být zrušena.

(3)

Mezinárodní rada pro průzkum moří (dále jen „rada ICES“) vydala vědecké doporučení týkající se nulového odlovu tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v divizi ICES 7a (Irské moře). Byl stanoven celkový přípustný odlov (dále jen „TAC“) vedlejších úlovků těchto populací v roce 2019, aby se dosáhlo náležité rovnováhy mezi pokračováním v rybolovu s ohledem na potenciálně závažné sociálně-ekonomické důsledky a potřebou dosáhnout dobrého biologického stavu těchto populací a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací ve smíšeném rybolovu na úrovni FMSY. Aktualizovaná vědecká analýza rady ICES týkající se stavu populace tresky bezvousé v divizi ICES 7a a jejích nevyhnutelných vedlejších úlovků v jiných druzích rybolovu předpokládá zachování současného stavu a odhaduje odpovídající odlov na 1 385 tun. Na základě této vědecké analýzy by měl být TAC změněn, aby odrážel hodnotu, která bude minimalizovat riziko předčasného ukončení rybolovu a zároveň umožní další obnovu biomasy reprodukující se populace. Úroveň tohoto TAC by měla rovněž zohlednit, že se úmrtnost těchto populací nezvýšila a že TAC podněcuje zlepšení selektivity a zamezení úlovků.

(4)

V prosinci 2018 se dotčené členské státy dohodly, že budou spolupracovat v rámci skupiny členských států pro severozápadní vody a v úzké spolupráci s poradním sborem pro severozápadní vody, aby připravily víceletý plán ke snížení vedlejších úlovků. Tento plán by měl prostřednictvím opatření pro selektivitu a zamezení úlovků zajistit snížení vedlejších úlovků pěti dotčených populací, včetně tresky bezvousé v Irském moři, pro niž rada ICES vydala doporučení nulového odlovu pro rok 2019. Komise uvedla, že má v úmyslu tento plán předložit na plenárním zasedání Vědeckotechnického a hospodářského výboru (VTHVR) konajícím se v červenci 2019, aby se posoudila jeho účinnost. Pro případ, že z posouzení VTHVR vyplyne, že plán na snížení vedlejších úlovků nedosáhne požadovaného účinku na snížení úmrtnosti způsobené rybolovem u těchto vedlejších úlovků, Komise uvedla, že zváží alternativní opatření ke snížení úmrtnosti způsobené rybolovem u dotčených populací.

(5)

Podle doporučení rady ICES ze dne 28. března 2019 by odlov humra severského (Nephrops norvegicus) ve funkční jednotce 31 v divizi ICES 8c neměl za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 překročit 0,7 tuny. V souladu s tím by měla být stanovena rybolovná práva u humra severského ve funkční jednotce 31 divize ICES 8c.

(6)

Dne 28. března 2019 vydala rada ICES doporučení pro odlov krevety severní (Pandalus borealis) v divizích ICES 3a a 4a východ (Skagerrak a Kattegat a severní část Severního moře v norských hlubokých vodách). Na základě tohoto doporučení a konzultací s Norskem je vhodné stanovit kvótu Unie pro krevety severní v divizi ICES 3a v souladu s FMSY na 2 010 tun.

(7)

Dne 22. února 2019 vydala rada ICES aktualizované doporučení pro odlov tresky tmavé (Pollachius virens) v Severním moři. Na základě tohoto doporučení a po konzultacích s Norskem by měl být TAC tresky tmavé v souladu s FMSY odpovídajícím způsobem změněn.

(8)

Podle doporučení rady ICES ze dne 12. dubna 2019 by odlov šprota obecného (Sprattus sprattus) v divizi 3a (Skagerrak a Kattegat) a v podoblasti 4 (Severní moře) neměl za období od 1. července 2019 do 30. června 2020 překročit 138 726 tun. TAC šprota obecného v divizi 3a byl stanoven na 26 624 tun. Rybolovná práva pro šprota obecného ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 by měla být stanovena se zohledněním TAC, který byl již stanoven pro divizi ICES 3a, a v souladu s FMSY. S cílem zajistit využívání rybolovných práv v plném rozsahu je vhodné zavést mezioblastní flexibilitu pro šprota obecného z divize ICES 3a do podoblastí ICES 2a a 4.

(9)

TAC pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (dále jen „CECAF“) 34.1.1 na období od 1. července 2019 do 30. června 2020 byl stanoven na nulu, dokud nebude pro uvedené období k dispozici vědecké doporučení. Rada ICES vydá své doporučení pro tuto populaci až koncem června 2019, přičemž rybolov pokračuje i během letního období. S cílem zajistit, aby rybolovné činnosti mohly pokračovat, dokud nebude na základě nejnovějšího vědeckého doporučení stanoven TAC, by měl být na základě odlovu ve třetím čtvrtletí roku 2018 stanoven prozatímní TAC ve výši 4 902 tun. Uvedený TAC by byl v budoucnosti upraven v souladu s vědeckým doporučením ICES.

(10)

Dne 13. března 2019 Komise na základě společného doporučení skupiny členských států pro Severní moře přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/906 (4). Posledně uvedené nařízení stanoví změny výjimek de minimis z povinnosti vykládky uvedených v čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 1380/2013 (5) pro tresku bezvousou a tresku obecnou (Gadus morhua), jelikož větší množství nežádoucích úlovků těchto druhů bude podléhat povinnosti vykládky a již se na ně nebude vztahovat výjimka z této povinnosti. Za účelem zohlednění těchto změn by proto měly být příslušné TAC změněny a nadále by měly být stanoveny v souladu s FMSY. V souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (6) mají členské státy zajistit účinnou kontrolu plnění povinnosti vykládky, a zabránit tak zvýšení rybolovného tlaku na dotčené populace.

(11)

Na svém 21. mimořádném zasedání v roce 2018 přijala Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) doporučení 18-02, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři. Tento plán řízení se řídí doporučením Stálého výboru pro výzkum a statistiku ohledně zavedení víceletého plánu řízení populací v roce 2018, neboť současný stav populace již nevyžaduje mimořádná opatření zavedená plánem obnovy populace tuňáka obecného (doporučení 17–17, kterým se mění doporučení 14-04). Plán řízení zohledňuje specifika různých typů lovných zařízení a technik rybolovu. Je proto vhodné ustanovení týkající se limitů intenzity rybolovu a maximální míry vysazení v hospodářstvích chovajících tuňáka obecného zrevidovat.

(12)

Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2019/124 jsou použitelná od 1. ledna 2019. Ustanovení tohoto nařízení týkající se omezení odlovu by se proto měla použít rovněž od uvedeného data. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána.

(13)

Nařízení (EU) 2019/124 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/124 se mění takto:

a)

v článku 9 se zrušuje písmeno a);

b)

příloha IA se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

c)

příloha IIA se zrušuje;

d)

příloha IV se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2019.

Za Radu

předsedkyně

G.L. GAVRILESCU


(1)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/906 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (Úř. věst. L 145, 4.6.2019, s. 4).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

1.   

Příloha IA nařízení (EU) 2019/124 se mění takto:

1)

tabulka rybolovných práv pro sardel obecnou v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

2 344  (1)

 

 

Portugalsko

2 558  (1)

 

 

Unie

4 902  (1)

 

 

TAC

4 902  (1)

 

Preventivní TAC

2)

tabulka rybolovných práv pro tresku obecnou v podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie divize 2a a části divize 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a, část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

870 (2)

 

 

Dánsko

4 998  (2)

 

 

Německo

3 169  (2)

 

 

Francie

1 075  (2)

 

 

Nizozemsko

2 824  (2)

 

 

Švédsko

33 (2)

 

 

Spojené království

11 464  (2)

 

 

Unie

24 433  (2)

 

 

Norsko

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

Analytický TAC

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie

21 236 “;

3)

tabulka rybolovných práv pro tresku bezvousou v podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie divize 2a se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a

(WHG/2AC4.)

Belgie

320

 

 

Dánsko

1 385

 

 

Německo

360

 

 

Francie

2 082

 

 

Nizozemsko

801

 

 

Švédsko

3

 

 

Spojené království

10 012

 

 

Unie

14 963

 

 

Norsko

1 219  (4)

 

 

TAC

17 191

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)

Unie

10 881 “;

4)

tabulka rybolovných práv pro tresku bezvousou v divizi ICES 7a se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7a

(WHG/07 A.)

Belgie

3 (5)

 

 

Francie

43 (5)

 

 

Irsko

717 (5)

 

 

Nizozemsko

1 (5)

 

 

Spojené království

482 (5)

 

 

Unie

1 246  (5)

 

 

TAC

1 246  (5)

 

Analytický TAC

Použije se článek 8 tohoto nařízení

5)

tabulka rybolovných práv pro humra severského v divizi ICES 8c se nahrazuje tímto:

Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8c

(NEP/08C.)

Španělsko

2,7 (6)

 

 

Francie

0,0 (6)

 

 

Unie

2,7 (6)

 

 

TAC

2,7 (6)

 

Preventivní TAC

6)

tabulka rybolovných práv pro krevetu severní v divizi ICES 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

3a

(PRA/03 A.)

Dánsko

1 497

 

 

Švédsko

807

 

 

Unie

2 304

 

 

TAC

4 314

 

Analyticky TAC“

7)

tabulka rybolovných práv pro tresku tmavou v divizi ICES 3a, podoblasti 4 a ve vodách Unie divize 2a se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

(POK/2CSA4)

Belgie

33

 

 

Dánsko

3 865

 

 

Německo

9 759

 

 

Francie

22 967

 

 

Nizozemsko

98

 

 

Švédsko

531

 

 

Spojené království

7 482

 

 

Unie

44 735

 

 

Norsko

48 879  (7)

 

 

TAC

93 614

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení

8)

tabulka rybolovných práv pro tresku tmavou v podoblasti ICES 6 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 5b, 12 a 14 se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

6; Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 17

(POK/56-14)

Německo

468

 

 

Francie

4 650

 

 

Irsko

418

 

 

Spojené království

3 237

 

 

Unie

8 773

 

 

Norsko

940 (8)

 

 

TAC

9 713

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení

9)

tabulka rybolovných práv pro šprota obecného a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblasti 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast:

Vody Unie oblasti 3a

(SPR/03 A)

Dánsko

17 840  (9)  (10)

 

 

Německo

137 (9)  (10)

 

 

Švédsko

6 750  (9)  (10)

 

 

Unie

24 627  (9)

 

 

TAC

26 624

 

Preventivní TAC

10)

tabulka rybolovných práv pro šprota obecného a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí 2a a 4 se nahrazuje tímto:

Druh:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast:

vody Unie oblastí 2a a 4

(SPR/2AC4-C)

Belgie

1 154  (11)  (12)

 

 

Dánsko

91 347  (11)  (12)

 

 

Německo

1 154  (11)  (12)

 

 

Francie

1 154  (11)  (12)

 

 

Nizozemsko

1 154  (11)  (12)

 

 

Švédsko

1 330  (11)  (12)  (13)

 

 

Spojené království

3 809  (11)  (12)

 

 

Unie

101 102  (11)  (12)

 

 

Norsko

10 000  (11)

 

 

Faerské ostrovy

1 000  (11)  (14)

 

 

TAC

112 102  (11)

 

Analytický TAC

2.   

Příloha IV nařízení (EU) 2019/124 se mění takto:

1)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„Maximální počet rybářských plavidel každého členského státu oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři“.

2)

v odstavci 4 se zrušuje tabulka B.

3)

v odstavci 6 se tabulka B nahrazuje tímto:

Tabulka B  (15)

Maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného (v tunách)

Španělsko

6 300

Itálie

3 764

Řecko

785

Kypr

2 195

Chorvatsko

2 947

Malta

8 786

Portugalsko

350


(1)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2019 do 30. září 2019.“;

(2)  Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno ve: 7d (COD/*07D.).

(3)  Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC

(4)  Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

(5)  Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při rybolovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov tresky bezvousé.“;

(6)  Pouze pro úlovky brané jako součást ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o úlovku na jednotku (CPUE) plavidly převážejícími pozorovatele na palubě.

 

2 tuny ve funkční jednotce 25, vylovené během pěti měsíčních výjezdů v srpnu a září

 

0,7 tuny ve funkční jednotce 31, vylovené během 7 dnů v červenci.“;

(7)  Mohou být odloveny pouze ve vodách Unie oblasti 4 a v oblasti 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC“

(8)  Lze odlovit severně od 56°30? s. š. (POK/*5614N).“

(9)  Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné (OTH/*03 A.). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty

(10)  Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.“

(11)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2019 do 30. června 2020.

(12)  Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé (OTH/* 2AC4C). Vedlejší úlovky tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty

(13)  Včetně smačků rodu Ammodytes

(14)  Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného“;

(15)  Celková kapacita chovu, která činí v případě Portugalska 500 tun (odpovídající 350 tunám vysazení do chovu),je kryta nevyužitou kapacitou Unie uvedenou v tabulce A.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU