(EU) 2019/1083Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1083 ze dne 21. června 2019, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 171, 26.6.2019, s. 8-99 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1083

ze dne 21. června 2019,

kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 46 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2017/1509 uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 (2).

(2)

Ve dnech 5. srpna a 11. září 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluce č. 2371 (2017) a 2375 (2017), které stanoví nová opatření vůči Severní Koreji. V souladu s body 4 a 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017) a body 4 a 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) zveřejnil dne 22. srpna, 5. září, 29. září a 2. října 2017 Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) čtyři seznamy dalších věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní a zbraní hromadného ničení, na něž se vztahují zákazy dodávek, nákupu, převodu, jakož i zákazy týkající se technické a finanční pomoci.

(3)

V návaznosti na přijetí rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017) a 2375 (2017) přijala Rada dne 14. září rozhodnutí (SZBP) 2017/1562 (3) a dne 10. října 2017 rozhodnutí (SZBP) 2017/1838 (4). Nařízení Rady (EU) 2017/1548 (5) a nařízení Rady (EU) 2017/1836 (6) odpovídajícím způsobem změnila nařízení Rady (EU) 2017/1509 doplněním částí VI, VII, VIII a IX do přílohy II a rovněž odkazu na příslušné seznamy OSN.

(4)

Je třeba určit zboží a technologie, které mají být zahrnuty do částí VI, VII, VIII a IX přílohy II nařízení (EU) 2017/1509, a související kategorie v nařízení Rady č. 428/2009 (7). Části I, II, III, IV a V přílohy II by měly být změněny, aby odrážely strukturu použitou v částech VI, VII, VIII a IX.

(5)

Příloha II nařízení Rady (EU) 2017/1509 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost pátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1562 ze dne 14. září 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 237, 15.9.2017, s. 86).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1838 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 17).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2017/1548 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 237, 15.9.2017, s. 39).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2017/1836 ze dne 10. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení Rady (EU) 2017/1509 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Zboží a technologie podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) a článku 7

Pro účely této přílohy se použijí poznámky, zkratková slova a zkratky a definice v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

ČÁST I

Veškeré zboží a technologie uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

ČÁST II

Další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy zboží a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Referenční číslo ve sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice pojmů uváděných ve dvojitých uvozovkách („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 s výjimkou těchto:

OBECNÉ POZNÁMKY

Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popřípadě položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Poznámka: Při posuzování, zda má být zakázaná položka (zakázané položky), považována (považovány) za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky (zakázaných položek) podstatný prvek dodávaného zboží.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s částí C)

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou zakázány v části A (Zboží), jsou zakázány podle ustanovení části B.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno.

Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

A.   ZBOŽÍ

II.A0.   JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Duté katodové lampy:

a.

duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu;

b.

duté katodové lampy z uranu.

Není relevantní.

II.A0.002

Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.

Není relevantní

II.A0.003

Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.

Není relevantní.

II.A0.004

Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek

500 nm–650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm.

Není relevantní.

II.A0.005

Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001:

a.

uzávěry;

b.

vnitřní součásti;

c.

vybavení pro uzavírání, testování a měření.

0A001

II.A0.006

Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů nebo záření jaderného původu, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.

Poznámka: Osobní vybavení viz položka II.A1.004 níže.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L jiné než uvedené v položce 0B001.c.6, 2A226 nebo 2B350.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Laserová zrcadla, jiná než uvedená v položce 6A005.e, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10– 6 K– 1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý nebo safír).

Pozn.: Tato položka nezahrnuje optické systémy speciálně vytvořené pro kosmické aplikace, s výjimkou zrcadel obsahujících tavený oxid křemičitý.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Laserové čočky, jiné než uvedené v položce 6A005.e.2, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10– 6 K– 1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu, jiné než uvedené v položce 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuové vývěvy jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231:

a.

turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším;

b.

Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m3/h;

c.

vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).

0B006

II.A0.013

‚Přírodní uran‘ nebo ‚ochuzený uran‘ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonační komory s absorpční kapacitou více než ekviv. 2,5 kg TNT.

Není relevantní.

II.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS: [CAS 298-07-7] v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %.

Není relevantní.

II.A1.002

Plynný fluor CAS: [7782-41-4] o čistotě nejméně 95 %.

Není relevantní.

II.A1.003

Kruhově tvarované ucpávky a těsnění s vnitřním průměrem 400 mm nebo méně z některého z těchto materiálů:

a.

kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b.

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c.

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

d.

polychlortrifluoretylen (PCTFE, například Kel-F ®);

e.

fluor-elastomery (například Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytetrafluoroetylen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu, jiné než uvedené v položce 1A004.c, včetně osobních dozimetrů.

1A004.c.

II.A1.005

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru, jiné než uvedené v položce 1B225, s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory, jiné než uvedené v položce 1A225 nebo 1B231, obsahující platinu, palladium nebo rhodium, použitelné k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A225

1B231

II.A1.007

Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.4 nebo 1C202.a., v surové nebo polotovarové formě s některou z těchto vlastností:

a.

‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) nebo

b.

s mezí pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).

Technická poznámka:

Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Magnetické kovy všeho druhu a všech forem, jiné než uvedené v položce 1C003.a. ‚s počáteční relativní propustností‘120 000 nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm.

Technická poznámka:

Měření ‚počáteční relativní propustnosti‘ se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

1C003.a.

II.A1.009

‚Vláknité materiály‘ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. nebo 1C210.b.:

a.

aramidové ‚vláknité materiály‘ s některou z těchto vlastností:

1.

A ‚měrný modul‘ větší než 10 × 106 m nebo

2.

A ‚měrná pevnost v tahu‘ větší než 17 × 104 m;

b.

skelné ‚vláknité materiály‘ s některou z těchto vlastností:

1.

A ‚měrný modul‘ větší než 3,18 × 106 m nebo

2.

A ‚měrná pevnost v tahu‘ větší než 76,2 × 103 m;

c.

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé ‚příze‘, ‚přásty‘, ‚kabílky‘ nebo ‚pásky‘ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené ze skelných ‚vláknitých materiálů‘ jiných než uvedených v položce I.A1.010.a.;

d.

uhlíkaté ‚vláknité materiály‘;

e.

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé ‚příze‘, ‚přásty‘, ‚kabílky‘ nebo ‚pásky‘ vyrobené z uhlíkatých ‚vláknitých materiálů‘;

f.

polyakrylonitrilové souvislé ‚příze‘, ‚přásty‘, ‚kabílky‘ nebo ‚pásky‘;

g.

paraaramidové ‚vláknité materiály‘ (Kevlar® a podobné jako Kevlar®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo ‚polotovary z uhlíkových vláken‘:

a.

vyrobená z ‚vláknitých materiálů‘ uvedených v položce II.A1.009;

b.

epoxidovou pryskyřicí impregnované ‚matrice‘ z uhlíkatých ‚vláknitých materiálů‘ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů prepregu nejvýše 50 cm × 90 cm;

c.

prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu.

1C010

1C210

II.A1.011

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v ‚řízených střelách‘, jiné než uvedené v položce 1C107.

1C107

II.A1.012

Nevyužito

 

II.A1.013

Tantal, karbid tantalu, wolfram, karbid wolframu a jejich slitiny, jiné než uvedené v položce 1C226, vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.

tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm a

b.

hmotnost větší než 5 kg.

1C226

II.A1.014

‚Elementární prášky‘ kobaltu, neodymu nebo samaria nebo slitiny či směsi z nich obsahující nejméně 20 % hmotnostních kobaltu, neodymu nebo samaria s velikostí částic menší než 200 μm.

Technická poznámka:‚Elementárním práškem‘ se rozumí prášek z jednoho prvku vysoké čistoty.

Není relevantní.

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (TBP) [CAS 126-73-8] nebo jakákoli jeho směs s obsahem tributylfosfátu vyšším než 5 % hmotnostních.

Není relevantní.

II.A1.016

Vysokopevnostní ocel jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216.

Technické poznámky:

1.

Výraz vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.

2.

Vysokopevnostní ocele jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.

1C116

1C216

II.A1.017

Kovy, kovové prášky a materiály:

a.

wolfram a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b.

molybden a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních molybdenu;

c.

wolframové materiály v tuhém stavu, jiné než uvedené v položce 1C226, s tímto složením:

1.

wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

2.

wolfram infiltrovaný mědí obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu nebo

3.

wolfram infiltrovaný stříbrem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu.

1C117

1C226

II.A1.018

Magneticky měkké slitiny, jiné než uvedené v položce 1C003, s tímto chemickým složením:

a.

obsah železa v rozpětí 30 % až 60 % a

b.

obsah kobaltu v rozpětí 40 % až 60 %.

1C003

II.A1.019

Nevyužito

 

II.A1.020

Grafit vyrobený nebo určený pro použití v elektrojiskrových obráběcích strojích (EDM), jiný než uvedený v položce 0C004 nebo 1C107.a.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Slitiny oceli ve formě desek nebo plátů, které mají některou z těchto vlastností:

a)

slitiny oceli ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 1 200 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) nebo

b)

dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel.

Pozn.: Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

Technická poznámka:‚Dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel‘ má dvoufázovou mikrostrukturu sestávající ze zrn feritické a austenitické oceli s přidáním dusíku ke stabilizaci mikrostruktury.

1C116

1C216

II.A1.022

Kompozitní materiál typu uhlík–uhlík.

1A002.b.1

II.A1.023

Slitiny niklu v surové nebo polotovarové formě obsahující nejméně 60 % hmotnostních niklu.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Slitiny titanu ve formě desek nebo plátů, ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 900 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Pozn.: Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.3

II.A1.025

Slitiny titanu jiné než uvedené v položkách 1C002 a 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirkonium a slitiny zirkonia, jiné než uvedené v položkách 1C011, 1C111 a 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Výbušné materiály jiné než uvedené v položce 1C239 nebo materiály nebo směsi obsahující více než 2 % hmotnosti takových výbušných materiálů s krystalickou hustotou větší než 1,5 g/cm3 a rychlostí výbuchu vyšší než 5 000 m/s.

1C239

II.A2.   ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B116:

a.

vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1 g rms (střední kvadratická hodnota) nebo větším v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na ‚holém stole‘;

b.

číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným ‚softwarem‘ pro vibrační testy, s ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.;

Technická poznámka:‚Řídicí šířka pásma v reálném čase‘ je definována jako maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c.

budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na ‚holém stole‘ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.;

d.

upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a.

Technická poznámka:‚Holým stolem‘ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B116

II.A2.002

Obráběcí stroje, jiné než uvedené v položkách 2B001 nebo 2B201 a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo ‚kompozitů‘, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro ‚číslicové řízení‘, s přesností nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při ‚všech dostupných kompenzacích‘ 30 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

Technická poznámka: Výrobci, kteří vypočítávají přesnost nastavení polohy podle normy ISO 230/2 (1997), by měli konzultovat příslušné orgány členského státu, ve kterém jsou usazeni.

2B001

2B201

II.A2.002a

Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně konstruované pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201 nebo I.A2.002.

Není relevantní.

II.A2.003

Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

a.

vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, s těmito vlastnostmi:

1.

nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.

jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500 otáček za minutu;

3.

jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách a

4.

jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g × mm/kg hmotnosti rotoru;

b.

‚indikační hlavice‘ konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v bodě a.

Technická poznámka:‚Indikační hlavice‘ jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B119

II.A2.004

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností:

a.

schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu) nebo

b.

schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace přes stěnu).

Technická poznámka: Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu ‚master/slave‘ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B225

II.A2.005

Pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování nebo oxidační pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje tunelové pece s válečkovým dopravníkem nebo vozíky, tunelové pece s pásovým dopravníkem, posunovací pece nebo mobilní pece speciálně vytvořené k výrobě skla, keramického nádobí nebo strukturální keramiky.

2B226

2B227

II.A2.006

Nevyužito

 

II.A2.007

‚Měřiče tlaku‘ jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:

a.

snímače tlaku zhotovené z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo jimi chráněné, a

b.

které mají některou z těchto vlastností:

1.

měřicí rozsah menší než 200 kPa a ‚přesnost‘ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice nebo

2.

měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a ‚přesnost‘ lepší než 2 kPa.

Technická poznámka: Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz ‚přesnost‘ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při teplotě okolí.

2B230

II.A2.008

Zařízení pro výměnu kapalina–kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, patrové kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

grafitu nebo ‚uhlíkového grafitu‘;

e.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

f.

tantalu nebo slitin tantalu;

g.

titanu nebo slitin titanu;

h.

zirkonia nebo slitin zirkonia nebo

i.

korozivzdorné oceli.

Technická poznámka:‚Uhlíkový grafit‘ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2B350.e.

II.A2.009

Průmyslové zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 2B350.d:

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2 a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

grafitu nebo ‚uhlíkového grafitu‘;

e.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

f.

tantalu nebo slitin tantalu;

g.

titanu nebo slitin titanu;

h.

zirkonia nebo slitin zirkonia;

i.

karbidu křemíku;

j.

karbidu titanu nebo

k.

korozivzdorné oceli.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje chladiče vozidel.

Technická poznámka: Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status tepelného výměníku.

2B350.d.

II.A2.010

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, nebo vakuové vývěvy, pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

keramiky;

c.

ferosilicia;

d.

fluorovaných polymerů;

e.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

f.

grafitu nebo ‚uhlíkového grafitu‘;

g.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

h.

tantalu nebo slitin tantalu;

i.

titanu nebo slitin titanu;

j.

zirkonia nebo slitin zirkonia;

k.

niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

l.

korozivzdorné oceli;

m.

slitin hliníku nebo

n.

kaučuku.

Technické poznámky: Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy.

‚Kaučukem‘ se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.

2B350.i.

II.A2.011

‚Odstředivé separátory‘, jiné než uvedené v položce 2B352.c., schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů a vyrobené ze:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

e.

tantalu nebo slitin tantalu;

f.

titanu nebo slitin titanu nebo

g.

zirkonia nebo slitin zirkonia.

Technická poznámka:

‚Odstředivé separátory‘ zahrnují též dekantační přístroje.

2B352.c.

II.A2.012

Spékané kovové filtry jiné než uvedené v položce 2B352.d., vyrobené z niklu nebo jeho slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

2B352.d.

II.A2.013

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, 2B109 a 2B209, a speciálně konstruované součásti těchto strojů.

Technická poznámka: Pro účely této položky se stroje kombinující funkce kontinuálního tváření a kovotlačitelského tváření považují za stroje pro kovotlačitelské tváření.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Vybavení a činidla, jiné než uvedené v položkách 2B350 nebo 2B352:

a.

fermentory vhodné pro kultivaci patogenních ‚mikroorganismů‘ či virů nebo pro tvorbu toxinů, bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 10 litrů nebo větší;

b.

míchadla pro fermentory uvedené v bodě a.;

Technická poznámka: Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c.

laboratorní vybavení:

1.

vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR);

2.

vybavení pro genetické sekvenování;

3.

genetické syntetizátory;

4.

vybavení pro elektroporaci;

5.

zvláštní činidla spojená se zařízením uvedeným výše v položce I.A2.014. č. 1–4;

d.

filtry, mikrofiltry, nanofiltry nebo ultrafiltry použitelné v průmyslové a laboratorní biologii k nepřetržité filtraci, kromě filtrů speciálně konstruovaných a upravených pro lékařské účely nebo k získávání čisté vody a využívaných v rámci projektů oficiálně podporovaných EU nebo OSN;

e.

ultracentrifugy, rotory a adaptéry pro centrifugy;

f.

zařízení pro vymrazování.

2B350

2B352

II.A2.015

Zařízení pro depozici kovových krycích vrstev a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství jiné než uvedené v položkách 2B005, 2B105 nebo 3B001.d:

a.

výrobní zařízení pro chemickou depozici v parní fázi (CVD);

b.

zařízení pro fyzikální depozici v parní fázi (PVD);

c.

výrobní zařízení pro depozici prostřednictvím indukčního nebo odporového ohřevu.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Otevřené nádrže nebo kontejnery, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,5 m3 (500 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

e.

tantalu nebo slitin tantalu;

f.

titanu nebo slitin titanu;

g.

zirkonia nebo slitin zirkonia;

h.

niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

i.

korozivzdorné oceli;

j.

dřeva nebo

k.

kaučuku.

Technická poznámka:‚Kaučukem‘ se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.

2B350

II.A3.   ELEKTRONIKA

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapěťové zdroje stejnosměrného proudu, jiné než uvedené v položce 0B001.j.5. nebo 3A227, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

jsou schopny nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho a

b.

mají stabilitu proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Hmotnostní spektrometry jiné než uvedené v položce 0B002.g. nebo 3A233, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a.

plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.

hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.

hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.

hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

e.

hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností:

1.

mají komoru zdroje vyrobenou z korozivzdorné oceli nebo molybdenu nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou a vymrazovací kapsu schopnou chlazení na 193 K (– 80 °C) nebo méně nebo

2.

mají komoru zdroje vyrobenou z materiálů odolných vůči UF6 nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

f.

hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, konstruované pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než uvedené v položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované součásti a programové vybavení:

a.

vícefázový výstup s výkonem nejméně 40 W;

b.

jsou schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz a

c.

řízení frekvence lepší (menší) než 0,1 %.

Technické poznámky:

1.

Měniče frekvencí jsou též známy jako konvertory, invertory, generátory, elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.

2.

Funkčnost uvedenou v této položce mohou splňovat některá zařízení prodávaná jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometry a difraktometry vyvinuté pro indikativní test nebo kvantitativní analýzu elementárního složení kovů nebo slitin bez chemického rozložení materiálu.

Není relevantní.

II.A6.   SNÍMAČE A LASERY

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG).

Není relevantní.

II.A6.002

Optické zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 6A002 nebo 6A004.b:

Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 μm do 17 μm a její součásti, včetně součástí z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Systémy na korekci dopadajících vlnoploch jiné než uvedené v položce 6A004.a, 6A005.e nebo 6A005.f. pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm a jejich speciálně konstruované součásti, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a ‚deformovatelná zrcadla‘ včetně biomorfních zrcadel.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Argon-iontové ‚lasery‘ s průměrným výstupním výkonem alespoň 5 W jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 6A005.a.6. nebo 6A205.a.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Polovodičové ‚lasery‘ jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.b. a jejich součásti:

a.

jednotlivé polovodičové ‚lasery‘ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství větším než 100;

b.

pole polovodičových ‚laserů‘ s výstupním výkonem vyšším než 20 W.

Poznámky:

1.

Polovodičové ‚lasery‘ se běžně nazývají ‚laserové‘ diody.

2.

Tato položka nezahrnuje ‚laserové‘ diody s rozmezím vlnových délek 1,2 μm–2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Laditelné polovodičové ‚lasery‘ a pole laditelných polovodičových ‚laserů‘, jiné než uvedené v položce 0B001.h.6. nebo 6A005.b., s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm a skupiny polí polovodičových ‚laserů‘ obsahující alespoň jedno pole laditelných polovodičových ‚laserů‘ takové vlnové délky.

Pozn.: Polovodičové ‚lasery‘ se běžně nazývají ‚laserové‘ diody.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

‚Laditelné‘‚lasery‘ v tuhé fázi jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.c.1. a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

titan-safírové lasery;

b.

alexandritové lasery.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Neodymem dopované ‚lasery‘ (jiné než skleněné) jiné než uvedené v položce 6A005.c.2.b., které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1,0 μm, avšak nejvýše 1,1 μm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Akusticko-optické součástky:

a.

snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací zařízení s opakovacím kmitočtem nejméně 1 kHz;

b.

příslušenství pro opakovací kmitočet;

c.

Pockelsovy cely.

6A203.b.4.

II.A6.010

Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203.c., speciálně konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy (křemík) (5 × 106 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů.

Technická poznámka: Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

6A203.c.

II.A6.011

Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních ‚laserů‘ na bázi barviva jiné než uvedené v položce 0B001.g.5, 6A005 nebo 6A205.c., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

b.

průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W;

c.

opakovací frekvence je větší než 1 kHz a

d.

šířka impulsu je menší než 100 ns.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje jednomodové oscilátory.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Pulsní ‚lasery‘ na bázi oxidu uhličitého jiné než uvedené v položce 0B001.h.6, 6A005.d. nebo 6A205.d., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

pracují na vlnových délkách 9 μm až 11 μm;

b.

opakovací frekvence je větší než 250 Hz;

c.

průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W a

d.

šířka impulsu je menší než 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lasery jiné než uvedené v položce 6A005 nebo 6A205.

6A005

6A205

II.A7.   NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Inerciální navigační systémy (INS) a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

inerciální navigační systémy, které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v ‚civilních letadlech‘, a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

inerciální navigační systémy (INS) (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení konstruovaná pro ‚letadla‘, pozemní vozidla, plavidla (povrchová nebo ponorná) nebo ‚kosmické lodi‘ pro určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a.

navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) nebo menší (lepší) nebo

b.

jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 10 g;

2.

hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s ‚datovými referenčními navigačními systémy‘ (‚DBRN‘) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS po ztrátě GNSS nebo ‚DBRN‘ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP);

3.

Inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i jejich zvláště konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a.

konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky nebo

b.

navržené pro neoperační nárazovou hladinu nejméně 900 g po dobu nejméně 1 msec;

b.

teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy speciálně konstruované za účelem civilního pozorování a konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky a jejich speciálně konstruované součásti;

c.

inerciální nebo jiné zařízení obsahující měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 nebo 7A101, které jsou speciálně konstruované a vyvinuté jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.

Pozn.: Parametry bodu a.1. a a.2. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí:

1.

náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry:

a.

stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 15 do 1 000 Hz a

b.

hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) se zeslabuje s frekvencí od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

úhlové výchylky (vybočení a klopení) jsou prováděny při rychlosti alespoň + 2,62 rad/s (150 o/s) nebo

3.

v souladu s vnitrostátními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1 nebo 2.

Technické poznámky:

1.

Bod a.2. se týká systémů, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu.

2.

‚Střední kruhová odchylka‘ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahujícího 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

7A001

7A003

7A101

7A103

II.A9.   LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Svorníky s pyropatronou.

Není relevantní.

II.A9.002

Spalovací motory (tj. axiální pístový motor nebo pístový rotační motor) konstruované nebo upravené pro pohon ‚letadel‘ nebo ‚vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch‘ a jejich speciálně konstruované součásti.

Není relevantní.

II.A9.003

Nákladní automobily, jiné než uvedené v položce 9A115, s více než jednou hnací nápravou a užitečným zatížením vyšším než 5 tun.

Pozn.: Tato položka zahrnuje plošinové přívěsy a návěsy a jiná přípojná vozidla.

9A115

B.   SOFTWARE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.B.001

Software potřebný pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).

Není relevantní.

C.   TECHNOLOGIE

Č.

Popis: předměty, materiály, vybavení, zboží a technologie

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.C.001

Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).

Není relevantní.

ČÁST III

Další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji odvětví balistických raket KLDR.

A.   ZBOŽÍ

III.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A1.001

Netvářený (surový) hliník

1C002

III.A1.002

Hliníkový odpad a šrot

1C002

III.A1.003

Hliníkový prášek a šupiny (vločky)

1C111

III.A1.004

Hliníkové tyče, pruty a profily

1C002

III.A1.005

Hliníkové dráty

1C002

III.A1.006

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

1C002

III.A1.007

Hliníkové trouby a trubky

1C002

III.A1.008

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)

1C002

III.A1.009

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované

1C002

ČÁST IV

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

A.   ZBOŽÍ

IV.A0.   JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IV.A0.001

Kruhové magnety

Permanentní magnety, které mají obě tyto vlastnosti:

i.

magnet prstencového tvaru, jehož poměr mezi vnějším a vnitřním průměrem je menší nebo roven 1,6:1, a

ii.

jsou vyrobené z některých z těchto magnetických materiálů: hliník-nikl-kobalt, ferity, samarium-kobalt nebo neodym-železo-bor.

3A201.b.

IV.A0.002

Měniče frekvencí (též označované jako konvertory nebo invertory)

Měniče frekvencí, jiné než uvedené v příloze 1 položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované programové vybavení:

i.

vícefázová výstupní frekvence;

ii.

schopné výkonu nejméně 40 W a

iii.

schopné provozu kdekoli (v jakémkoli bodě nebo více bodech) ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz.

Technické poznámky:

1)

Měniče frekvencí jsou též označované jako konvertory nebo invertory.

2)

Funkčnost uvedenou výše mohou splňovat různá zařízení popsaná nebo uváděná na trh jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru nebo pohony s proměnlivým kmitočtem.

0B001.b.13.

3A225

IV.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IV.A1.001

Vysokopevnostní ocel, která má obě tyto vlastnosti:

i.

„schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 500 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);

ii.

ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.

1C216

IV.A1.002

Magnetické slitinové materiály ve formě desek nebo tenkých pásů, které mají obě tyto vlastnosti:

a)

tloušťka 0,05 mm nebo menší, nebo výška 25 mm nebo menší a

b)

jsou vyrobené z některých z těchto magnetických slitinových materiálů: železo-chrom-kobalt, železo-kobalt-vanad, železo-chrom-kobalt-vanad nebo železo-chrom.

1C005

IV.A1.003

Vysokopevnostní slitiny hliníku

Slitiny hliníku, které mají obě tyto vlastnosti:

i.

„schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) a

ii.

ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.

Technická poznámka:

Výrazem „schopné dosáhnout“ se rozumějí slitiny hliníku před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C202

IV.A1.004

„Vláknité materiály“ a prepregy:

i.

uhlíkaté, aramidové nebo skelné „vláknité materiály“ s oběma těmito vlastnostmi:

1)

„měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m a

2)

„měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;

ii.

prepregy: termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 30 mm, vyrobené z uhlíkatých, aramidových nebo skelných „vláknitých materiálů“, na něž se vztahuje bod a) výše.

1C210

IV.A1.005

Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:

i.

stroje pro navíjení vláken se všemi těmito vlastnostmi:

1)

pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2)

jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“ a

3)

jsou schopné navíjet válcové roury s průměrem 75 mm nebo větším;

ii.

koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše;

iii.

trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše.

1B201

IV.A1.006

Hydridy kovů, např. zirkonia

1B231

IV.A1.007

kovový sodík (7440-23-5)

1C350

IV.A1.008

oxid sírový (7446-11-9)

1C350

IV.A1.009

chlorid hlinitý (7446-70-0)

Není relevantní.

IV.A1.010

bromid draselný (7758-02-3)

1C350

IV.A1.011

bromid sodný (7647-15-6)

1C350

IV.A1.012

dichlormethan (75-09-2)

1C350

IV.A1.013

isopropyl bromid (75-26-3)

1C350

IV.A1.014

isopropyl ether (108-20-3)

1C350

IV.A1.015

monoisopropylamin (75-31-0)

1C350

IV.A1.016

trimethylamin (75-50-3)

1C350

IV.A1.017

tributylamin (102-82-9)

1C350

IV.A1.018

triethylamin (121-44-8)

1C350

IV.A1.019

N,N-dimethylanilin (121-69-7)

1C350

IV.A1.020

pyridin (110-86-1)

1C350

IV.A2.   ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IV.A2.001

Stroje pro kovotlačitelské tváření

popsané v dokumentech INFCIRC/254/Rev.9/Part2 a S/2014/253

2B209

IV.A2.002

Zařízení pro laserové svařování

Není relevantní.

IV.A2.003

4-osé a 5-osé CNC obráběcí stroje

2B201

IV.A2.004

Plazmová řezací zařízení

Není relevantní.

IV.A2.005

Reakční nádoby, reaktory, míchadla, tepelné výměníky, kondenzátory, čerpadla, ventily, skladovací zásobníky, kontejnery, nádrže a destilační nebo absorpční kolony, které splňují výkonnostní parametry popsané v dokumentech S/2006/853 a S/2006/853/corr.1

Vývěvy s jedním těsněním s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h a pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a)

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

b)

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

c)

fluorovaných polymerů (polymerických nebo elastomerických materiálů s více než 35 % hmotnostních fluoru);

d)

skla nebo skleněného obložení (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu);

e)

grafitu nebo uhlíkového grafitu;

f)

tantalu nebo slitin tantalu;

g)

titanu nebo slitin titanu;

h)

zirkonia nebo slitin zirkonia;

i)

keramiky;

j)

ferosilicia (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku) nebo

k)

niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

2B350

IV.A2.006

Konvenční komory nebo komory s turbulentním prouděním čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorem s filtrem HEPA, které je možné použít pro ochranné zařízení typu P3 nebo P4 (BSL3, BSL4, L3, L4).

2B352

ČÁST V

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

A.   ZBOŽÍ

V.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A1.001

Isokyanáty ((toluendiisokyanát (TDI), methylendifenyldiisokyanát (MDI), isoforondiisokyanát (IPDI), hexametylen diisokyanát (MNMDI nebo HDI) a dimeryldiisokyanát (DDI)) a výrobní zařízení.

Není relevantní.

V.A1.002

Dusičnan amonný, chemicky čistý nebo ve fázově stabilizované verzi (PSAN).

1C111

V.A1.003

Polymerní látky [hydroxylem zakončený polyether (HTPE), hydroxylem zakončený polykaprolakton (HTCE), polypropylenglykol (PPG), polydiethyleneglycoladipát (PGA) a polyethylenglykol (PEG)].

1C111

V.A1.004

Manganové kovopájecí fólie.

1C111

V.A2.   ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A2.001

Hydraulické tvářecí stroje.

2B109

V.A2.002

Pece na tepelné ošetření – teploty větší než 850 °C a jeden rozměr >1 m.

II.A2.005

2B226

2B227

V.A2.003

Elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM)

2B001.d

V.A2.004

Stroje pro třecí svařování promíšením.

Není relevantní.

V.A2.005

Digestoře přimontované k podlaze (do nichž lze vstoupit) s minimální nominální šířkou 2,5 metru.

2B352

V.A2.006

Dávkovací odstředivky s kapacitou rotoru 4 L a vyšší, použitelné s biologickými materiály.

II.A2.014.e.

2B350

2B352

V.A2.007

Fermentory s vnitřním objemem 10–20 l (0,01–0,02 m3), použitelné s biologickými materiály.

2B352

II.A2.014.a.

V.A6.   SNÍMAČE A LASERY

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A6.001

Vysokorychlostní zobrazovací kamery s výjimkou kamer používaných v lékařských zobrazovacích systémech.

6A003.a.2

V.A9.   LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A9.001

Nedestruktivní zkušební komory s kritickým vnitřním rozměrem 1 m nebo větším.

9B106

V.A9.002

Turbočerpadla pro raketové motory na kapalná paliva nebo pro hybridní raketové motory

9A006

V.A9.003

Subsystémy pro účely protiopatření a penetrační pomůcky (např. rušiče (jammery), dipólové odražeče, klamné cíle) konstruované k zahlcení a oklamání protiraketové obrany nebo k úniku před ní.

Není relevantní.

V.A9.004

Podvozky nákladních vozidel se šesti nebo více nápravami

9A115

II.A9.003

B.   SOFTWARE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.B.001

Modelovací a konstrukční software k modelování aerodynamické a termodynamické analýzy raketových nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředků.

Není relevantní.

ČÁST VI

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určeny a označeny podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).

A.   ZBOŽÍ

VI.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VI.A1.001

Svorníky, matice a spony s pyropatronou, ohebné táhlé nálože, kulovité zámky, tlačné pružiny, kruhová řezací zařízení a zrychlovací rakety použitelné pro mechanismy raketových stupňů

Není relevantní.

VI.A1.002

Všechny klimatizační komory, které vytvářejí zkušební prostředí a jsou schopné simulovat letové podmínky (teplotu, tlak, nárazy a vibrace) s výjimkou těch, které se používají pro účely bezpečnosti civilních letadel

9B106

VI.A1.003

Zařízení pro rychlý vývoj prototypů, včetně aditivní výroby

Není relevantní.

VI.A1.004

Polyakrylonitrilové vlákno použitelné jako prekurzor pro výrobu uhlíkových vláken a výrobní zařízení, které s ní souvisí

1C010

1C210

9C110

VI.A1.005

Bodem 12 seznamu obsaženého ve zprávě výboru vypracované v souladu s bodem 25 rezoluce 2270 (2016) (S/2016/308, příloha) se rozumí „hydridy kovů, například hydrid zirkonia, hydrid beryllia, hydrid hliníku, hydrid lithno-hlinitý a hydrid titanu“.

1C111

VI.A1.006

Plastifikátory použitelné v kompozitních pohonných hmotách, například:

dioktyladipát (DOA) (CAS 123–79–5)

dioktylsebakát (DOS) (CAS 122-62-3)

dioktylazelát (DOZ) (CAS 103-24-2)

1C111

VI.A1.007

Vysokopevnostní ocel schopná dosáhnout meze pevnosti v tahu 1 950 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) a v kterékoli z těchto forem:

a)

plechy, desky nebo trubky s tloušťkou stěny nebo tabule nejvýše 5,0 mm;

b)

válcovité formy se stěnou o tloušťce 50 mm nebo menší, s vnitřním průměrem 270 mm nebo více

1C216

VI.A1.008

Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:

Stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken/kabílků, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, koordinační a programové řízení a přesné trny pro takové vybavení

1B001

1B101

1B201

VI.A1.009

Obličejová maska s dýchacími přístroji se vzduchovým filtrem s výjimkou těch, které se používají v dýchacím přístroji pro hasiče

1A004.a.

2B352

VI.A1.010

Další chemické látky vhodné pro dekontaminaci bojových chemických látek:

diethylentriamin (CAS 111-40-0)

Není relevantní.

VI.A1.011

Chemická profylaxe proti nervovým látkám

butyrylcholinesterasa

pyridostigminbromid (CAS 101-26-8)

obidoximiumchlorid (CAS 114-90-9)

Není relevantní.

ČÁST VII

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).

A.   ZBOŽÍ

VII.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A1.001

„Kompozitní“ struktury nebo lamináty sestávající z této organické „matrice“ a materiálů:

Pozn.:

Nevztahuje se na „kompozitní“ struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

povrch není větší než 1 m2,

délka není větší než 2,5 m,

šířka je větší než 15 mm.

Nevztahuje se na rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití: sportovní potřeby, automobilový průmysl, průmysl obráběcích strojů, lékařské aplikace. Nevztahuje se na dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.

a)

Anorganické „vláknité materiály“, které mají „měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m a bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 649 °C.

Pozn.: Nevztahuje se na:

nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m

molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu

borová vlákna

nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 1 770 °C.

b)

„Vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.

materiály sestávající z aromatických poly(etherimidů), u nichž je teplota skelného přechodu (Tg) vyšší než 290 °C;

2.

poly(arylenketony);

3.

poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

4.

poly(bifenylenethersulfon), u něhož je Tg vyšší než 290 °C, nebo

5.

kterýchkoli z výše uvedených materiálů „smísených“ s některým z těchto materiálů:

a.

organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 12,7 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

b.

uhlíkaté „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 14,65 × 106 m a měrnou pevností v tahu větší než 26,82 × 104 m;

c.

anorganické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 2,54 × 106 m a bodem tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšším než 1 649 °C.

Poznámky:

1.

Nevztahuje se na polyethylen.

2.

Nevztahuje se na:

„vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí civilních letadel nebo laminátů, jejichž povrch není větší než 1 m2, délka není větší než 2,5 m a šířka je větší než 15 mm,

mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

3.

Nevztahuje se na nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m; molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu; borová vlákna; nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 1 770 °C.

c)

Organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 12,7 × 106 m a s „měrnou pevností v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

d)

Organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 14,65 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 26,82 × 104 m.

e)

„Vláknité materiály“ zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo polotovary z uhlíkových vláken s některým z těchto „vláknitých materiálů“ a pryskyřic:

1.

anorganické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 2,54 × 106 m a bodem tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšším než 1 649 °C nebo

2.

organické nebo uhlíkové „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

„měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m a

b.

„měrná pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m nebo

3.

pryskyřice nebo smola z nezpracovaných fluorovaných sloučenin, například:

a.

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

b.

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru nebo

4.

fenolické pryskyřice s teplotou skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg) rovnající se 180 °C nebo vyšší a fenolickou pryskyřicí nebo

5.

jiná pryskyřice nebo smola s teplotou skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg) rovnající se 232 °C nebo vyšší.

Pozn.:

Nevztahuje se na:

epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

povrch není větší než 1 m2,

délka není větší než 2,5 m a

šířka je větší než 15 mm.

1A002

1A202

VII.A1.002

„Vláknité materiály“ s některým z těchto materiálů:

a)

materiály sestávající z aromatických poly(etherimidů), u nichž je teplota skelného přechodu (Tg) vyšší než 290 °C;

b)

poly(arylenketony);

c)

poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

d)

poly(bifenylenethersulfon), u něhož je Tg vyšší než 290 °C nebo

e)

kterýkoli z výše uvedených materiálů smísených s některým z těchto materiálů:

1.

organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 12,7 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

2.

uhlíkaté „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 14,65 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

3.

anorganické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 2,54 × 106 m a bodem tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšším než 1 649 °C.

Poznámky:

1.

Nevztahuje se na polyethylen.

2.

Nevztahuje se na:

„vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí civilních letadel nebo laminátů, jejichž povrch není větší než 1 m2, délka není větší než 2,5 m a šířka je větší než 15 mm,

mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

3.

Nevztahuje se na nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m; molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu; borová vlákna; nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 1 770 °C.

1C008

1C010

1C210

9C110

VII.A1.003

Zařízení pro „výrobu“ nebo kontrolu „kompozitních“ struktur

Speciálně konstruované součásti a příslušenství, které zahrnuje:

a)

stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

b)

„stroje pro kladení pásků“, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více „primárních osách servořízení“, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo střel;

c)

vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro „kompozitní“ struktury;

d)

zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

1.

zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.

zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;

3.

zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4.

zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý;

5.

zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce VII.A1.003 písmeni „d“ pod „materiály“ metodou horké taveniny;

6.

zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

a.

systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

b.

číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti.

Poznámky:

1.

Pro tyto účely jsou „stroje pro kladení pásků“ schopny klást jedno nebo více „vláknitých pásem“, omezených na šířky větší než 25 mm a menší než nebo rovné 305 mm, a během procesu kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých „vláknitých pásem“.

2.

Technika splétání zahrnuje též pletení.

1B001.a.

1B001.b.

1B001.c.

1B001.d.

1B001.e.

1B001

1B101

1B201

VII.A1.004

Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály, včetně:

a)

aluminidů, včetně

1.

aluminidů niklu obsahujících nejméně 15 % hmotnostních hliníku a nejvýše 38 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

2.

aluminidů titanu obsahujících nejméně 10 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

b)

slitin kovů vyrobených z prášku nebo částic materiálů, včetně:

1.

slitin niklu, které mají životnost na mezi pevnosti 10 000 hodin nebo delší při 650 °C a napětí 676 MPa nebo nízkocyklovou únavovou životnost 10 000 cyklů nebo více při 550 °C a maximálním napětí 1 095 MPa;

2.

slitin niobu, které mají životnost na mezi pevnosti 10 000 hodin nebo delší při 800 °C a napětí 400 MPa nebo nízkocyklovou únavovou životnost 10 000 cyklů nebo více při 700 °C a maximálním napětí 700 MPa;

3.

slitin titanu, které mají životnost na mezi pevnosti 10 000 hodin nebo delší při 450 °C a napětí 200 MPa nebo nízkocyklovou únavovou životnost 10 000 cyklů nebo více při 450 °C a maximálním napětí 400 MPa;

4.

slitin hliníku, které mají pevnost v tahu 240 MPa nebo větší při 200 °C nebo pevnost v tahu 415 MPa nebo větší při 25 °C;

5.

slitin hořčíku, které mají pevnost v tahu 345 MPa nebo větší a rychlost koroze menší než 1 mm/rok ve tříprocentním vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

6.

slitin kovů ve formě prášku nebo částic, které mají všechny tyto vlastnosti a jsou vyrobeny z některého z těchto kompozitních systémů:

a.

slitiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) schválené pro součásti nebo díly turbínových motorů, tj. s méně než třemi nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 μm v 109 částic slitiny;

b.

slitiny niobu (Nb-Al-X nebo Nb-X-Al, Nb-Si-X nebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);

c.

slitiny titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);

d.

slitiny hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe) nebo

e.

slitiny hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);

7.

jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a.

„vakuová atomizace“;

b.

„plynová atomizace“;

c.

„rotační atomizace“;

d.

„kalení na chlazenou kovovou desku“;

e.

„zvlákňování z taveniny“ a „rozmělňování“.

Pozn.:

Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy „kovy“ a „slitiny“ kovy a slitiny v níže uvedených surových a polotovarových formách:

Surové formy: anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody, krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, ingoty, hroudy, pelety, prášky, broky, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky. Polotovarové formy: tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky, silné plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát; litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.

1C002

1C202

VII.A1.005

Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z těchto vlastností:

a)

počáteční relativní propustnost 120 000 nebo větší a tloušťku 0,5 mm nebo menší;

b)

magnetostrikční slitiny, které mají některou z těchto vlastností:

1.

magnetostrikční nasycení větší než 5 × 10–4 nebo

2.

magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8 nebo

c)

pásy z amorfních nebo ‚nanokrystalických‘ slitin, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

složení: minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu;

2.

nasycená magnetická indukce (Bs) 1,6 T nebo větší, a některou z těchto vlastností:

a.

tloušťka pásu 0,02 mm nebo menší nebo

b.

elektrická rezistivita 2 × 10 – 4 Ω cm nebo větší.

1C003

VII.A1.006

Slitiny uranu s titanem nebo slitiny wolframu s „matricí“ na bázi železa, niklu nebo mědi, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

hustotu vyšší než 17,5 g/cm3;

b)

mez pružnosti vyšší než 880 MPa;

c)

mez pevnosti v tahu větší než 1 270 MPa a

d)

prodloužení větší než 8 %.

1C004

VII.A1.007

„Supravodivé“ kompozitní vodiče o délce větší než 100 m nebo o hmotnosti vyšší než 100 g:

a)

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových „vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou zality v „matrici“ jiné než z mědi nebo směsi na bázi mědi a

2.

mají plochu průřezu menší než 0,28 × 10–4 mm2 (u kruhových „vláken“ průměr 6 μm);

b)

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“ jiných než niob-titanových, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„kritická teplota“ při nulové magnetické indukci vyšší než – 263,31 °C) a

2.

zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě – 268,96 °C, jsou-li vystaveny magnetickému poli orientovanému v libovolném směru kolmému na podélnou osu vodiče a odpovídajícímu magnetické indukci 12 T, s kritickou hustotou proudu vyšší než 1 750 A/mm2 v celém průřezu vodiče;

c)

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než – 158,16 °C

1C005

VII.A1.008

Kapaliny a maziva:

a)

maziva obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

1.

fenylenethery, alkylfenylenethery nebo thioethery nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi nebo

2.

fluorované silikonové oleje s kinematickou viskozitou, měřenou při teplotě 25 °C, nižší než 5 000 mm2/s (5 000 cS);

b)

tlumicí nebo flotační kapaliny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

čistotu vyšší než 99,8 %;

2.

obsahují méně než 25 částic o velikosti nejméně 200 μm ve

3.

100 ml a

4.

jsou vyrobeny alespoň z 85 % z některých těchto sloučenin nebo materiálů:

a.

dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

polychlortrifluorethylen (pouze olejové a voskové modifikace) nebo

c.

polybromtrifluorethylen;

c)

fluorouhlíkaté chladicí kapaliny pro elektroniku, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

obsahují 85 % hmotnostních nebo více některých těchto látek nebo jejich směsí:

a.

monomerní formy perfluorpolyalkylether-triazinů nebo perfluorovaných alifatických etherů;

b.

perfluoroalkylaminy;

c.

perfluorocykloalkany nebo

d.

perfluoroalkany;

e.

hustota při 298 K (25 °C) 1,5 g/ml nebo vyšší;

f.

kapalné skupenství při 273 K (0 °C) a

g.

obsahují 60 % hmotnostních fluoru nebo více.

Pozn.: Nevztahuje se na materiály specifikované a balené jako léčivé přípravky.

1C006

VII.A1.009

Keramické prášky, „nekompozitní“ keramické materiály, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a prekurzorové materiály:

a)

keramické prášky z jednoduchých nebo komplexních boridů titanu, které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000 ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b)

„nekompozitní“ keramické materiály v surové nebo polotovarové formě z boridů titanu o hustotě nejméně 98 % teoretické hustoty;

c)

„kompozitní“ materiály typu keramika–keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené vlákny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-A1-O-N nebo

d.

Si-O-N a

2.

mají „měrnou pevnost v tahu“ větší než 12,7 × 103 m;

d)

„kompozitní“ materiály typu keramika – keramika se spojitou kovovou fází nebo bez ní, obsahující částice, whiskery nebo vlákna, kde „matrici“ tvoří karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

e)

prekurzorové materiály (tj. polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní účely) pro výrobu jakékoli fáze nebo fází materiálů uvedených výše:

1.

polydiorganosilany (pro výrobu karbidu křemíku);

2.

polysilazany (pro výrobu nitridu křemíku);

3.

polykarbosilazany (pro výrobu keramiky s křemíkovými, uhlíkovými a dusíkovými složkami);

f)

„kompozitní“ materiály typu keramika–keramika s oxidovou nebo skleněnou „matricí“ a vyztužené spojitými vlákny z některého z těchto materiálů:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1) nebo

2.

Si-C–N.

Poznámky:

1.

Nevztahuje se na brusiva.

2.

Nevztahuje se na „kompozity“ obsahující vlákna z těchto systémů s „pevností v tahu“ menší než 700 MPa při 1 273 K (1 000 °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273 K (1 000 °C) po dobu 100 hodin.

1C007

VII.A1.010

Nefluorované polymerní látky:

a)

tyto imidy:

1.

bismaleimidy;

2.

aromatické poly(amidimidy) (PAI), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 290 °C;

3.

aromatické polyimidy, u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 232 °C;

4.

aromatické poly(etherimidy), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 290 °C;

b)

poly(arylenketony);

c)

poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

d)

poly(bifenylenethersulfon), u něhož je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 290 °C.

Pozn.: Vztahuje se na látky v kapalné nebo pevné „tavitelné“ formě, včetně pryskyřice, prášku, pelet, filmu, listu, pásky nebo tkanice.

1C008

VII.A1.011

Nezpracované fluorové sloučeniny:

a)

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

b)

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru.

1C009

VII.A1.012

„Vláknité materiály“:

a)

organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ větší než 12,7 × 106 m a

2.

„měrná pevnost v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

b)

uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ větší než 14,65 × 106 m a

2.

„měrná pevnost v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

c)

anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m a

2.

bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 649 °C);

d)

„vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.

složené z některých těchto látek:

a.

poly(etherimidy) uvedené v položce VII.A1.010;

b.

jiné materiály uvedené v položce VII.A1.010;

2.

složené z materiálů uvedených výše a smísených s jinými vlákny uvedenými v položce VII.A1.012;

e)

vláknité materiály zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo polotovary z uhlíkových vláken, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

mají některou z těchto vlastností:

a.

anorganické „vláknité materiály“ uvedené výše;

b.

organické nebo uhlíkové „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m a

2.

„měrná pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m, a

2.

mají některou z těchto vlastností:

a.

pryskyřici nebo bitumen uvedené v předešlých oddílech;

b.

„teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 180 °C nebo vyšší a fenolickou pryskyřici nebo

c.

„teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 232 °C nebo vyšší a pryskyřici nebo smolu neuvedené dříve, které nejsou fenolickou pryskyřicí.

Poznámky:

1.

Nevztahuje se na polyethylen.

2.

Nevztahuje se na „vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

povrch není větší než 1 m2;

b)

délka není větší než 2,5 m a

c)

šířka je větší než 15 mm a ani na mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

3.

Nevztahuje se na:

a)

nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m;

b)

molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu;

c)

borová vlákna;

d)

nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 2 043 K (1 770 °C).

4.

Nevztahuje se na:

a)

epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

povrch není větší než 1 m2;

2.

délka není větší než 2,5 m a

3.

šířka je větší než 15 mm;

b)

úplně nebo zčásti pryskyřicí nebo smolou impregnované mechanicky nasekané, rozemleté nebo nařezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo méně, je-li použita pryskyřice nebo smola, které nejsou uvedeny výše.

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

VII.A1.013

Kovy a sloučeniny:

a)

kovy, jejichž částice jsou menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobené z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více zirkonia, hořčíku a jejich slitin;

b)

bor nebo slitiny boru s velikostí částic 60 μm nebo méně:

1.

bor s čistotou 85 % hmotnostního obsahu nebo vyšší;

2.

slitiny boru s obsahem 85 % hmotnostních boru nebo vyšším;

c)

guanidin nitrát (CAS 506-93-4);

d)

nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

Pozn.: Zde uvedené kovy rovněž odkazují na kovy nebo slitiny zapouzdřené hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

1C011

VII.A1.014

Ochranné obleky a jejich součásti:

a)

měkké ochranné obleky, které se nevyrábí podle vojenských norem nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

b)

pevné ochranné pláty pro obleky poskytující balistickou ochranu úrovně IIIA (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo horší (nižší), případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

Pozn.: Tento odstavec se nevztahuje na ochranné obleky, používá-li je uživatel pro svou vlastní ochranu, na ochranné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení a na ochranné obleky určené pouze k ochraně proti poranění nožem, bodcem, jehlou nebo tupým předmětem.

1A005

VII.A4.   POČÍTAČE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A4.001

Elektronické počítače a jejich systémy, příslušenství a součásti nebo „elektronické sestavy“, které mají některou z těchto vlastností:

a)

speciálně konstruované tak, aby měly některou z těchto vlastností:

1.

jsou radiačně odolné tak, že přesahují některý z těchto parametrů:

a.

celková dávka 5 × 103Gy (křemík);

b.

narušení při rychlosti dávky 5 × 106 Gy (křemík)/s nebo

c.

narušení způsobené jednorázovým dějem 1 × 10–8 chyby/bit/den.

4A001

VII.A5.   TELEKOMUNIKACE A „BEZPEČNOST INFORMACÍ“

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A5.001

Telekomunikační systémy a zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství, které mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo některý z těchto znaků:

a)

speciálně konstruované tak, aby měly některou z těchto vlastností:

1.

kódy pro rozprostření jsou programovatelné uživatelem nebo

2.

celková šířka pásma přenosu je 100 nebo vícekrát větší než šířka pásma kteréhokoli informačního kanálu a přesahuje 50 kHz.

Pozn.: Nevztahuje se na rádiová zařízení speciálně konstruovaná pro použití v:

a)

civilních celulárních radiokomunikačních systémech nebo

b)

stacionárních nebo mobilních družicových pozemských stanicích pro komerční civilní telekomunikační služby.

b)

číslicově řízené radiopřijímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

více než 1 000 kanálů;

2.

„doba přepínání kanálů“ kratší než 1 ms;

3.

automatické prohledávání nebo projíždění části elektromagnetického spektra a

4.

identifikace přijímaných signálů nebo typu vysílače.

Pozn.: Nevztahuje se na zařízení speciálně konstruovaná pro užití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech.

Technická poznámka:

„Doba přepínání kanálů“: doba (prodleva) potřebná k přechodu z jedné přijímací frekvence na druhou, aby se s povolenou odchylkou ±0,05 % dospělo k finální specifikované přijímací frekvenci. U položek, které mají specifikovaný frekvenční rozsah menší než ± 0,05 % od své středové frekvence, se má za to, že u nich frekvence nelze přepínat.

5A001.b.

VII.A5.002

Zkušební, kontrolní a výrobní telekomunikační zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti nebo příslušenství, speciálně konstruované pro „vývoj“ nebo „výrobu“ telekomunikačního zařízení, funkcí nebo parametrů.

Pozn.: Nevztahuje se na zařízení pro hodnocení optických vláken.

5B002

VII.A6.   SNÍMAČE A LASERY

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A6.001

Hydrofony, které mají některou z těchto vlastností:

a)

obsahují kontinuální pružné snímací prvky;

b)

obsahují pružné sestavy diskrétních snímacích prvků, buď s průměrem, nebo s délkou menší než 20 mm, a s mezerou mezi jednotlivými prvky menší než 20 mm;

c)

mají některý z těchto snímacích prvků:

1.

optická vlákna;

2.

„piezoelektrické polymerní filmy“ jiné než polyvinyliden fluorid (PVDF) a jeho kopolymery {P(VDF-TrFE) a P(VDF-TFE)};

3.

„pružné piezoelektrické kompozity“;

4.

olovo-hořčík-niobát/olovo-titanát (tj., Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 nebo PMN-PT) piezoelektrické monokrystaly vypěstované z práškového roztoku nebo

5.

olovo-indium-niobát/olovo-hořčík niobát/olovo-titanát (tj., Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3–PbTiO3 nebo PIN-PMN-PT) piezoelektrické monokrystaly vypěstované z práškového roztoku;

d)

jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m, s kompenzací zrychlení nebo

e)

jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 1 000 m.

Pozn.: Status hydrofonů speciálně konstruovaných pro jiná zařízení je určen statusem těchto jiných zařízení.

6A001.a.

VII.A6.002

Vlečená pole akustických hydrofonů, která mají některou z těchto vlastností:

a)

rozestup mezi skupinami hydrofonů méně než 12,5 m nebo „schopná modifikace“ pro rozestup méně než 12,5 m;

b)

jsou konstruovaná nebo „schopná modifikace“ pro provoz v hloubkách větších než 35 m;

c)

směrové snímače uvedené v položce VII.A6.003;

d)

podélně vyztužená hadicová pole;

e)

průměr seskupeného pole menší než 40 mm;

f)

vlastnosti hydrofonu uvedené v bodě a) výše nebo hydrofon s citlivostí hydrofonu lepší než 180 dB v jakékoli hloubce bez zrychlení nebo

g)

hydroakustické snímače založené na akcelerometrech, které mají tyto vlastnosti:

1.

tvoří je tři akcelerometry uspořádané podél tří různých os;

2.

jejich celková „citlivost zrychlení“ je lepší než 48 dB (referenční 1 000 mV ve střední kvadratické hodnotě na 1 g);

3.

jsou konstruovány pro provoz v hloubkách větších než 35 m a

4.

jejich pracovní frekvence je nižší než 20 kHz.

6A001.a.

VII.A6.003

Směrové snímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

„přesnost“ lepší než 0,5 ° a

b)

jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m nebo mají nastavitelná nebo odnímatelná hloubková snímací zařízení umožňující provoz v hloubkách nad 35 m.

6A001.a.

VII.A6.004

Podmořská nebo závěsná hydrofonní pole, která mají některou z těchto vlastností:

a)

zahrnují hydrofony uvedené v položce VII.A6.002 nebo hydrofon s citlivostí hydrofonu lepší než 180 dB v jakékoli hloubce bez zrychlení;

b)

zahrnují multiplexované moduly pro zpracování signálů skupin hydrofonů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m nebo mají nastavitelná nebo odnímatelná hloubková snímací zařízení umožňující provoz v hloubkách nad 35 m a

2.

lze je operativně zaměňovat s moduly vlečených polí akustických hydrofonů nebo

c)

zahrnují hydroakustické snímače založené na akcelerometrech.

Technická poznámka:

Hydroakustické snímače založené na akcelerometrech, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

tvoří je tři akcelerometry uspořádané podél tří různých os;

2.

jejich celková „citlivost zrychlení“ je lepší než 48 dB (referenční 1 000 mV ve střední kvadratické hodnotě na 1 g);

3.

jsou konstruovány pro provoz v hloubkách větších než 35 m a

4.

jejich pracovní frekvence je nižší než 20 kHz.

Poznámky:

1.

Nevztahuje se na snímače rychlosti částic ani geofony.

2.

Vztahuje se rovněž na přijímací zařízení, v běžné aplikaci související či nesouvisející s odděleným aktivním zařízením, a na součásti konstruované speciálně pro takové zařízení.

6A001.a.

VII.A6.005

„Jednospektrální zobrazovací snímače“ a „vícespektrální zobrazovací snímače“ konstruované pro dálkové snímání, které mají některou z těchto vlastností:

a)

okamžité zorné pole (IFOV) užší než 200 μrad nebo

b)

jsou určeny pro provoz v rozsahu vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 30 000 nm a mají všechny tyto vlastnosti:

1.

poskytují výstupní zobrazovací data v digitálním formátu a

2.

mají některou z těchto vlastností:

a.

jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ nebo

b.

jsou konstruovány pro letecký provoz, používají jiné než křemíkové detektory a mají okamžité zorné pole užší než 2,5 mrad.

Pozn.: Nevztahuje se na „jednospektrální zobrazovací snímače“ s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 300 nm, avšak nejvíce 900 nm, které obsahují pouze některý z těchto detektorů, které nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nebo z těchto „ohniskových polí“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace“:

a)

zařízení s nábojovou vazbou, která nejsou konstruována ani upravena tak, aby dosáhla „násobení náboje“, nebo

b)

zařízení typu CMOS (doplňující se kov-oxid-polovodič), která nejsou konstruována ani upravena tak, aby dosáhla „násobení náboje“.

6A002

VII.A6.006

Součásti optických systémů „vhodné pro kosmické aplikace“:

a)

součásti odlehčené na méně než 20 % „ekvivalentní hustoty“ v porovnání s plným polotovarem stejné apertury a tloušťky;

b)

surové substráty, zpracované substráty s povrchovými povlaky (jednovrstvými nebo vícevrstvými, kovovými nebo dielektrickými, vodivými, polovodičovými nebo izolačními) nebo s ochrannými fóliemi;

c)

segmenty nebo sestavy zrcadel, které jsou konstruovány tak, aby mohly být v kosmickém prostoru zamontovány do optického systému se sběrnou aperturou stejnou nebo větší než u jednoduchého optického prvku o průměru 1 m;

d)

součásti vyrobené z „kompozitních“ materiálů, jejichž koeficient lineární tepelné roztažnosti v jakémkoliv směru souřadnic je roven 5 × 10–6 nebo menší.

6A004.a.

VII.A6.007

Optická ovládací zařízení:

a)

zařízení speciálně konstruovaná pro udržování tvaru povrchu nebo orientace součástí „vhodných pro kosmické aplikace“ uvedených výše;

b)

zařízení pro směrování, sledování, stabilizaci nebo nastavení rezonátoru:

1.

stupně zrcadel s řízením směru paprsku konstruované pro zrcadla o průměru nebo délce hlavní osy větší než 50 mm, která mají všechny tyto vlastnosti, a speciálně pro ně konstruované zařízení pro elektronické řízení:

a.

nejvyšší úhlovou dráhu nejméně ±26 mrad;

b.

mechanickou rezonanční frekvenci nejméně 500 Hz a

c.

úhlovou „přesnost“ 10 μrad (mikroradiánů) nebo menší (lepší);

2.

zařízení pro nastavení rezonátoru s pásmovou šířkou rovnající se nebo větší než 100 Hz a „přesností“ 10 μrad nebo menší (lepší);

c)

kardanové závěsy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

maximální výkyv přes 5°;

2.

pásmová šířka nejméně 100 Hz;

3.

chyby úhlového zaměřování nejvýše 200 μrad (mikroradiánů) a

4.

mají některou z těchto vlastností:

a.

průměr nebo délka hlavní osy větší než 0,15 m, avšak nejvýše 1 m, a schopnost dosáhnout úhlových zrychlení přesahujících 2 rad/s2 nebo

b.

průměr nebo délka hlavní osy větší než 1 m a schopnost dosáhnout úhlových zrychlení přesahujících 0,5 rad/s2.

6A004.d.

VII.A6.008

„Magnetometry“ používající supravodivou „technologii“ (SQUID) a mající některou z těchto vlastností:

a)

systémy SQUID určené pro stacionární provoz, bez speciálně konstruovaných subsystémů pro snížení šumu při pohybu, s „citlivostí“ rovnající se nebo nižší (lepší) než 50 fT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz nebo

b)

systémy SQUID s „citlivostí“ magnetometru při pohybu nižší (lepší) než 2 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz a speciálně konstruované pro snížení šumu při pohybu.

6A006

S výjimkou:

6A006.a.3 „magnetometry“ používající fluxgate „technologii“,

6A006.a.4 „magnetometry“ s indukční cívkou,

6A006.b podvodní snímače elektrického pole.

VII.A6.009

„Magnetometry“ používající opticky čerpanou „technologii“ nebo „technologii“ jaderné precese (proton/Overhauser), s „citlivostí“ nižší (lepší) než 2 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz.

6A006

VII.A6.010

„Magnetické gradiometry“ používající více „magnetometrů“ uvedených v položce VII.A6.

6A006

VII.A6.011

„Vyrovnávací systémy“ pro:

a)

„magnetometry“ používající opticky čerpanou „technologii“ nebo „technologii“ jaderné precese (proton/Overhauser), s „citlivostí“ nižší (lepší) než 20 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz a používající opticky čerpanou „technologii“ nebo „technologii“ jaderné precese (proton/Overhauser), která těmto senzorům umožní „citlivost“ nižší (lepší) než 2 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz.

b)

podvodní snímače elektrického pole s „citlivostí“ nižší (lepší) než 8 nanovoltů na metr vztaženo na druhou odmocninu Hz při měření při 1 Hz;

c)

„magnetické gradiometry“ uvedené v položce VII.A6.010, které těmto senzorům umožní dosáhnout „citlivosti“ nižší (lepší) než 3 pT/m ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz.

Pozn.:

Vláknové optické „gradiometry s vlastní magnetizací“, které mají „citlivost“ gradientu magnetického pole nižší (lepší) než 0,3 nT/m ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz;

„gradiometry s vlastní magnetizací“ používající „technologii“ jinou, než je „technologie“ optických vláken, které mají „citlivost“ gradientu magnetického pole nižší (lepší) než 0,015 nT/m ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz.

6A006

VII.A6.012

Pdvodní elektromagnetické přijímače obsahující „magnetometr“ uvedený v položce VII.A6.008 nebo VII.A6.009.

6A006

VII.A7.   NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A7.001

Měřiče zrychlení uvedené níže, jakož i jejich speciálně konstruované součásti:

a)

lineární měřiče zrychlení, které mají některou z těchto vlastností:

1.

jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení menších nebo rovných 15 g a mají některou z těchto vlastností:

a.

„stabilita“„systematické chyby“ menší (lepší) než 130 mikro g s ohledem na pevnou kalibrační hodnotu po dobu jednoho roku nebo

b.

„stabilita“„konstanty stupnice“ menší (lepší) než 130 ppm s ohledem na pevnou kalibrační hodnotu po dobu jednoho roku;

2.

jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 15 g, avšak menších nebo rovných 100 g a mají obě tyto vlastnosti:

a.

„opakovatelnost“„systematické chyby“ menší (lepší) než 1 250 mikro g po dobu jednoho roku a

b.

„opakovatelnost“„konstanty stupnice“ menší (lepší) než 1 250 ppm po dobu jednoho roku nebo

3.

jsou určeny pro užití v inerciálních navigačních nebo naváděcích systémech a jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 100 g;

Pozn.: Odstavce výše se nevztahují na měřiče zrychlení, kterými se měří pouze vibrace nebo otřesy.

b)

úhlové nebo rotační měřiče zrychlení určené pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 100 g.

7A001

VII.A7.002

Gyroskopy nebo senzory úhlové rychlosti, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a)

jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení menších nebo rovných 100 g, a mají některou z těchto vlastností:

1.

rozsah rychlosti otáčení (rate range) méně než 500 stupňů za sekundu a mající některou z těchto vlastností:

a.

„stabilita“„systematické chyby“, menší (lepší) než 0,5 stupně za hodinu, měřená v prostředí 1 g po dobu jednoho měsíce, a vztažená na pevnou kalibrační hodnotu nebo

b.

„úhlová náhodná cesta“ nižší (lepší) než nebo stejná 0,0035 stupně vztaženo na druhou odmocninu hodiny nebo

Pozn.: Tento odstavec se nevztahuje na „gyroskopy s rotujícím závažím“.

2.

rozsah rychlosti otáčení (rate range) nejméně 500 stupňů za sekundu a mající některou z těchto vlastností:

a.

„stabilita“„systematické chyby“, menší (lepší) než 4 stupně za hodinu, měřená v prostředí 1 g po dobu jednoho měsíce, a vztažená na pevnou kalibrační hodnotu nebo

b.

„úhlová náhodná cesta“ nižší (lepší) než nebo stejná 0,1 stupně vztaženo na druhou odmocninu hodiny nebo

Pozn.: Tento odstavec se nevztahuje na „gyroskopy s rotujícím závažím“.

b)

jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 100 g.

7A002

VII.A7.003

„Inerciální měřicí zařízení nebo systémy“, které mají některou z těchto vlastností:

Poznámky:

1.

„Inerciální měřicí zařízení nebo systémy“ zahrnují měřiče zrychlení nebo gyroskopy, které po seřízení měří změny rychlosti a orientace za účelem určení nebo zachování směru nebo polohy, aniž by po seřízení potřebovaly vnější reference. „Inerciální měřicí zařízení nebo systémy“ zahrnují:

referenční systémy pro určení polohy a směru (AHRS),

gyrokompasy,

inerciální měřicí jednotky (IMU),

inerciální navigační systémy (INS),

inerciální referenční systémy (IRS),

inerciální referenční jednotky (IRU).

2.

Tento odstavec se nevztahuje na „inerciální měřicí zařízení nebo systémy“ certifikované orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států pro užití v „civilních letadlech“.

a)

konstruované pro „letadla“, pozemní vozidla nebo plavidla, udávající polohu bez použití „pomocných pozičních referencí“ a po běžném seřízení mající některou z dále uvedených „přesností“:

1.

0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) „střední kruhové odchylky“ („CEP“) nebo menší (lepší);

2.

0,5 % „CEP“ ve vztahu k překonané vzdálenosti nebo menší (lepší) nebo

3.

celkový posun za 24 hodin 1 námořní míle „CEP“ nebo menší (lepší);

b)

konstruované pro „letadla“, pozemní vozidla nebo plavidla, s integrovanou „pomocnou poziční referencí“ a udávající polohu po výpadku veškerých „pomocných pozičních referencí“ až po dobu 4 minut, s „přesností“ menší (lepší) než 10 metrů „CEP“;

c)

konstruované pro „letadla“, pozemní vozidla nebo plavidla, poskytující navádění nebo přesné určení severu a mající některou z těchto vlastností:

1.

maximální provozní úhlová rychlost menší (nižší) než 500 stupňů za sekundu a „přesnost“ kursového navádění bez použití „pomocných pozičních referencí“ rovnající se nebo menší (lepší) než 0,07° sec(Lat) (to odpovídá 6 obloukovým minutám ve střední kvadratické hodnotě na 45 stupních zeměpisné šířky) nebo

2.

maximální provozní úhlová rychlost rovnající se nebo větší (vyšší) než 500 stupňů za sekundu a „přesnost“ kursového navádění bez použití „pomocných pozičních referencí“ rovnající se nebo menší (lepší) než 0,2° sec(Lat) (to odpovídá 17 obloukovým minutám ve střední kvadratické hodnotě na 45 stupních zeměpisné šířky);

d)

poskytující měření zrychlení nebo měření úhlové rychlosti ve více než jednom rozměru a mající některou z těchto vlastností:

1.

výkon uvedený pro měřiče zrychlení a gyroskopy popsané výše podél kterékoli osy, bez použití jakýchkoli pomocných referencí nebo

2.

„vhodné pro kosmické aplikace“ a poskytující měření úhlové rychlosti s „úhlovou náhodnou cestou“ podél kterékoli osy menší (lepší) nebo rovnou 0,1 stupně vztaženo na druhou odmocninu hodiny.

7A003

VII.A8.   NÁMOŘNÍ TECHNIKA

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A8.001

Na vzduchu nezávislé pohonné systémy speciálně konstruované pro užití pod vodou:

a)

na vzduchu nezávislé pohonné systémy s motory s Braytonovým nebo Rankinovým cyklem, které mají některou z těchto vlastností:

1.

chemické pračky plynu nebo absorpční systémy speciálně konstruované pro odstraňování oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a pevných částic z recirkulovaných výfukových plynů motoru;

2.

systémy speciálně konstruované pro používání monoatomového plynu;

3.

zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů nebo

4.

systémy mající všechny tyto vlastnosti:

a.

speciálně konstruované pro stlačování reakčních zplodin nebo pro přepracování paliva;

b.

speciálně konstruované pro skladování produktů reakce a

c.

speciálně konstruované pro vypouštění reakčních produktů proti tlaku 100 kPa nebo více.

8A002.j.

VII.A8.002

Na vzduchu nezávislé systémy naftových motorů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

chemické pračky plynu nebo absorpční systémy speciálně konstruované pro odstraňování oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a pevných částic z recirkulovaných výfukových plynů motoru;

b)

systémy speciálně konstruované pro používání monoatomového plynu;

c)

zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů a

d)

speciálně konstruované výfukové systémy, které nevypouštějí spaliny nepřetržitě.

8A002.j.

VII.A8.003

Systémy palivových článků pro výrobu energie, které jsou nezávislé na vzduchu, mají výkon větší než 2 kW a mají některou z těchto vlastností:

a)

zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů nebo

b)

systémy mající všechny tyto vlastnosti:

1.

speciálně konstruované pro stlačování reakčních zplodin nebo pro přepracování paliva;

2.

speciálně konstruované pro skladování produktů reakce a

3.

speciálně konstruované pro vypouštění reakčních produktů proti tlaku 100 kPa nebo více.

8A002.j.

VII.A8.004

Motory se Stirlingovým cyklem, které nejsou závislé na přívodu vzduchu a mají všechny tyto vlastnosti:

a)

zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů a

b)

speciálně konstruované výfukové systémy, které vytlačují produkty spalování proti tlaku 100 kPa nebo více.

8A002.p.

VII.A8.005

Upoutaná ponorná plavidla s posádkou konstruovaná pro provoz v hloubkách větších než 1 000 m.

8A001.a.

VII.A9.   LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A9.001

Zařízení, nástroje nebo přípravky speciálně konstruované pro výrobu lopatek, listů nebo „vrchních věnců“ motorů s plynovou turbínou:

a)

zařízení pro odlévání na bázi technologie usměrněného tuhnutí nebo monokrystalické technologie;

b)

odlévací nástroje vyrobené ze žáruvzdorných kovů nebo keramiky:

1.

jádra;

2.

skořepiny (formy);

3.

kombinované kusy z jádra a skořepiny (formy);

c)

zařízení pro aditivní výrobu na bázi technologie usměrněného tuhnutí nebo monokrystalické technologie.

9B001

VII.A9.002

Letecké motory s plynovou turbínou, které splňují všechny tyto podmínky:

a)

certifikované úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států a

b)

určené pro pohon nevojenských pilotovaných „letadel“ s tímto specifickým typem motoru, pro něž úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států vydaly některý z těchto dokumentů:

1.

civilní typové osvědčení nebo

2.

rovnocenný dokument uznaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

9A001

B.   SOFTWARE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.B.001

„Software“ pro „vývoj“ materiálů uvedených v položce VII.A1.

1D002

VII.B.002

„Software“ speciálně vyvinutý pro „vývoj“ nebo „výrobu“ těchto zařízení:

a)

obráběcí stroje pro soustružení, které mají dvě nebo více os pohybu, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“ a které mají některou z těchto vlastností:

1.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm nebo

2.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

b)

obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1.

tři lineární osy a jedna otočná osa, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, které mají některou z těchto vlastností:

a.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm nebo

b.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

2.

pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“ a které mají některou z těchto vlastností:

a.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm;

b.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm;

c.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm;

3.

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro souřadnicové vyvrtávačky podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

4.

elektrojiskrové obráběcí stroje bezdrátového typu, které mají dvě nebo více otočných os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“;

5.

vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje upravené pro vrtání hlubokých děr, které mají schopnost maximální hloubky vrtání vyšší než 5 m, a jejich speciálně konstruované součásti;

6.

„číslicově řízené“ nebo ručně ovládané obráběcí stroje a jejich speciálně konstruované součásti, řídicí prvky a příslušenství, speciálně konstruované pro ševingování, superfinišování, broušení nebo honování kalených (Rc = 40 nebo více) čelních, šikmozubých nebo šípových ozubených kol s roztečným průměrem větším než 1 250 mm a šířkou kola nejméně 15 % roztečného průměru, dokončených na třídu jakosti AGMA 14 nebo lepší (odpovídající ISO 1 328 třídě 3).

2D001

2D002

VII.B.003

„Software“ pro námořní systémy, zařízení, konstrukční části, zkušební, kontrolní a „výrobní“ zařízení a související technologie.

8D001

8D002

C.   TECHNOLOGIE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.C.001

„Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v VII.A

1E001

1E002

1E102

1E103

1E104

1E201

VII.C.002

„Technologie“ pro opravy „kompozitních“ struktur, laminátů nebo materiálů, které jsou specifikovány „systémy, zařízeními a součástmi“ uvedenými v VII.A1.

Pozn.: Nevztahuje se na technologii pro opravy konstrukcí civilních letadel za použití uhlíkatých „vláknitých materiálů“ a epoxidových pryskyřic, uvedenou v příručkách výrobců letadel.

1E001

1E002

1E201

1E103

VII.C.003

„Technologie“ pro námořní systémy, zařízení, konstrukční části, zkušební, kontrolní a „výrobní“ zařízení a související technologie.

8E001

8E002

ČÁST VIII

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označeny podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

A.   ZBOŽÍ

VIII.A0.   JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A0.001

Kruhové magnety (kromě magnetů určených pro spotřební elektroniku nebo pro použití v automobilech)

0B001

VIII.A0.002

Horké komory

0B006

VIII.A0.003

Rukávové boxy vhodné pro použití s radioaktivními materiály

0B005

VIII.A0.004

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru

0B001

VIII.A0.005

Urychlovače částic

Není relevantní.

VIII.A0.006

Freonové a studenovodní chladicí systémy schopné nepřetržitého chladicího výkonu 100 000 Btu/h (29,3 kW) nebo větší

0B001

0B002

1B231

VIII.A0.007

Vlnovcové ventily

0B001

2A226

VIII.A0.008

Monelové příslušenství, včetně ventilů, potrubí, nádrží a nádob (potrubí a ventily s průměrem větším než 8 palců a klasifikované pro 500 liber na čtvereční palec a nádrže větší než 500 l)

0B001

2A226

2B350

VIII.A0.009

Pláty, ventily, potrubí, nádrže a nádoby z korozivzdorné oceli třídy 304, 316 a austenitické korozivzdorné oceli (potrubí a ventily s průměrem větším než 8 palců a klasifikované pro 500 liber na čtvereční palec a nádrže větší než 500 l)

0B001

1C116

1C216

VIII.A0.010

Vakuové ventily, potrubí, příruby, těsnicí kroužky a související příslušenství speciálně konstruované pro užití při vysokovakuovém provozu (tlak 0,1 Pa nebo méně)

0B001

0B002

2A226

2B350

VIII.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A1.001

Zařízení pro detekci, monitorování a měření záření

1A004

6A002

6A102

VIII.A1.002

Radiografická detekční zařízení, jako jsou rentgenové konvertory, a záznamové fosforové zobrazovací desky (s výjimkou rentgenových zařízení speciálně konstruovaných pro lékařské účely)

1B001

9B007

VIII.A1.003

Tributylfosfát (CAS 126-73-8)

Není relevantní.

VIII.A1.004

Kyselina dusičná v koncentracích 20 % hmotnostních nebo více

1C111

VIII.A1.005

Fluor (kromě fluoru používaného výhradně pro civilní účely, jako jsou chladiva, včetně freonu a fluoridu pro výrobu zubní pasty)

1C350

VIII.A1.006

Radionuklidy emitující záření alfa

1C236

VIII.A1.007

Radiačně odolné televizní kamery

6A003

VIII.A2.   ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A2.001

Přesná kuličková ložiska z tvrzené oceli a karbidu wolframu

(průměr 3 mm nebo větší)

2A001

2A101

VIII.A2.002

Izostatické lisy

2B004

2B104

2B204

VIII.A2.003

Zařízení pro elektrolytické pokovování konstruované pro potahování částí niklem nebo hliníkem

2B005

VIII.A2.004

Zařízení pro výrobu vlnovců, včetně hydraulických tvarovacích zařízení a forem pro tváření vlnovců

2B009

2B109

2B209

VIII.A2.005

Zařízení pro svařování tavící se elektrodou v inertním plynu

(více než 180 A, stejnosměrný proud)

Není relevantní.

VIII.A2.006

Odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje

2B119

2B219

VIII.A2.007

Zařízení pro seismickou detekci nebo systémy pro detekci seismického narušení, které detekují, klasifikují a určují azimut zjištěného signálu

2B116

9B006

VIII.A3.   ELEKTRONIKA

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A3.001

Měniče frekvencí schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 300–600 Hz

3A225

VIII.A3.002

Hmotnostní spektrometry

3A233

VIII.A3.003

Všechny zábleskové rentgenové přístroje a „části“ nebo „součásti“ pulsních výkonových systémů, které jsou konstruovány na jejich základě, včetně Marxových generátorů, vysokovýkonových sítí tvarování impulsů, vysokonapěťových kondenzátorů a spouštěčů

3A102

VIII.A3.004

Elektronická zařízení syntetizovaných frekvencí v rozsahu 31,8 GHz nebo více a výkonem 100 mW nebo více pro vytváření časového zpoždění nebo měření časového intervalu:

a)

digitální generátory časového zpoždění s rozlišením 50 nanosekund nebo méně v časových intervalech 1 mikrosekunda a nebo více nebo

b)

vícekanálové (tj. s 3 nebo více kanály) nebo modulární měřiče časového intervalu a chronometrická zařízení s rozlišením 50 nanosekund nebo méně v časových intervalech 1 mikrosekunda nebo více.

3B002

VIII.A3.005

Analytické nástroje chromatografie a spektrometrie

3A233

B.   SOFTWARE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.B.001

Software pro neutronové výpočty/modelování

0D001

VIII.B.002

Software pro výpočty/modelování přenosu radiace

0D001

VIII.B.003

Software pro hydrodynamické výpočty/modelování (kromě softwaru používaného výhradně pro civilní účely, mimo jiné pro obecní vytápění)

0D001

ČÁST IX

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

A.   ZBOŽÍ

IX.A1.   ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A1.001

Ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro „letadla“ nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakéhokoli fluorovaného polyimidu nebo fluorovaného fosfazenového elastomeru.

1A001

IX.A1.002

Výrobky „netavitelných“ aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků:

a)

mají tloušťku větší než 0,254 mm nebo

b)

jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.

Pozn.: Výše uvedená kategorie se nevztahuje na výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.

1A003

IX.A1.003

Ochranné a detekční vybavení a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití:

a)

celoobličejové masky, jejich filtry, ochranné oděvy, rukavice a obuv, systémy detekce a dekontaminační vybavení speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1.

„biologická agens“;

2.

‚radioaktivní materiály‘ nebo

3.

bojové chemické látky (CW).

1A004.a.

S výjimkou 1A004.a: látky k potlačení nepokojů

IX.A1.004

Zařízení a vybavení speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:

a)

výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce b);

b)

elektricky řízené rozněcovače:

1.

odpalovací můstek (EB);

2.

odpalovací můstkový drát (EBW);

3.

nárazová rozbuška nebo

4.

odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

1A007

IX.A1.005

Nálože, přístroje a součásti:

a)

„usměrněné nálože“;

1.

čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g a

2.

průměr vnějšího obalu 75 mm nebo více;

b)

usměrněné táhlé nálože;

1.

výbušná náplň větší než 40 g/m a

2.

šířka 10 mm nebo více;

c)

bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m nebo

d)

řezné nástroje a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg a jiné rozřezávací nástroje.

1A008

IX.A1.006

Zařízení pro výrobu nebo inspekci „kompozitních“ struktur nebo laminátů nebo „vláknitých materiálů“ a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

a)

„Stroje pro kladení kabílků“, jejichž pohyby určující položení kabílků nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo střel.

1B001.g.

IX.A1.007

Zařízení pro výrobu kovových slitin, kovových práškových slitin nebo legovaného materiálu, speciálně konstruované, aby zabránilo kontaminaci, a pro použití v jednom z těchto procesů:

a)

vakuová atomizace;

b)

plynová atomizace;

c)

rotační atomizace;

d)

kalení na chlazenou kovovou desku;

e)

zvlákňování z taveniny a rozmělňování.

f)

extrakce z taveniny a rozmělňování;

g)

mechanické legování nebo

h)

plazmová atomizace.

1B002

IX.A1.008

Nástroje, formy nebo přípravky pro „superplastické tváření“ nebo „difuzní spojování“ titanu, hliníku nebo jejich slitin:

a)

konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;

b)

„leteckých“ nebo kosmických motorů nebo

c)

speciálně konstruovaných součástí pro konstrukce uvedené v položce a) nebo pro motory uvedené v položce b).

1B003

IX.A1.009

Materiály speciálně konstruované pro použití jako absorbéry elektromagnetických vln nebo přirozeně vodivé polymery:

a)

přirozeně vodivé polymerní materiály s „objemovou elektrickou vodivostí“ větší než 10 000 S/m (Siemens na metr) nebo „povrchovou rezistivitou“ nižší než 100 Ω/m2, na bázi některého z těchto polymerů:

1.

polyanilin;

2.

polypyrrol;

3.

polythiofen;

4.

poly(fenylenvinylen) nebo

5.

poly(thienylen-vinylen).

Technická poznámka:„Objemová elektrická vodivost“ a „povrchová rezistivita“ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

1C001.c.

IX.A1.010

„Supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka: Pro účely výše uvedené položky mohou mít „vlákna“ podobu drátu, válce, filmu, pásky nebo tkanice.

1C005.a.

IX.A1.011

„Vláknité materiály“:

a)

organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ větší než 12,7 × 106 m a

2.

„měrná pevnost v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

Pozn.: Tato položka se nevztahuje na polyethylen.

b)

uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ větší než 14,65 × 106 m a

2.

„měrná pevnost v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

c)

anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m a

2.

bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 922 K (1 649 °C).

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

IX.A2.   ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A2.001

Valivá ložiska a ložiskové systémy a jejich součásti:

Pozn.: Tato kategorie se nevztahuje na kuličky s tolerancemi specifikovanými výrobcem v souladu s normou ISO 3290 jako stupeň 5 nebo horší.

a)

kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 4 (nebo odpovídající vnitrostátní normy) nebo lepší a která mají jak ‚kroužky‘, tak ‚valivé prvky‘, vyrobené z monelu nebo beryllia;

Technické poznámky:

1.

„Kroužek“ – prstencová část radiálního valivého ložiska, která má jednu nebo více oběžných drah (ISO 5593:1997).

2.

„Valivý prvek“ – kulička nebo valivé těleso, které se valí mezi oběžnými drahami (ISO 5593:1997).

b)

aktivní magnetické ložiskové systémy využívající některý z těchto prvků:

1.

materiály s magnetickou indukcí 2,0 T nebo větší a mezí průtažnosti větší než 414 MPa;

2.

konstrukce s plně elektromagnetickou trojrozměrnou homopolární předmagnetizací pro aktuátory nebo

3.

vysokoteplotní polohové snímače (450 K (177 °C) a vyšší).

2A001.a.

2A001.c.

IX.A2.002

Obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“:

a)

obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1.

tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm nebo

2.

pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

b)

obráběcí stroje pro úběr kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

ubírají materiál pomocí:

a.

paprsků vody nebo jiné kapaliny, případně obsahující abrazivní přísady;

b.

elektronového svazku nebo

c.

paprsku „laseru“ a

2.

nejméně dvě otočné osy, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“.

2B001.c.

IX.A2.003

Číslicově řízené obráběcí stroje pro konečnou úpravu optických zařízení vybavené pro selektivní odstraňování materiálu k výrobě nekulových optických povrchů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

konečná úprava tvaru s odchylkou nižší (lepší) než 1,0 μm;

b)

konečná úprava tvaru s drsností nižší (lepší) než 100 nm ve střední kvadratické hodnotě;

c)

čtyři nebo více os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“, a

d)

využívají kteréhokoliv z těchto procesů:

1.

„magnetoreologické konečné úpravy (MRF)“;

2.

„elektroreologické konečné úpravy (ERF)“;

3.

„konečné úpravy paprskem energetických částic“;

4.

„konečné úpravy nafukovací membránou“ nebo

5.

„konečné úpravy tekutou tryskou“.

Technické poznámky: Pro účel výše uvedených položek platí:

1.

„MRF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní magnetické kapaliny, jejíž viskozita je řízena magnetickým polem.

2.

„ERF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní kapaliny, jejíž viskozita je řízena elektrickým polem.

3.

„Konečná úprava pomocí energetických částicových paprsků“ využívá plasmy reaktivních atomů.

4.

„Konečná úprava nafukovací membránou“ je proces využívající tlakovou membránu, která provádí deformaci tak, aby kontakt s obrobkem nastal na malé ploše.

5.

„Konečná úprava tekutou tryskou“ využívá k odstranění materiálu proud tekutiny.

2B002.a.

2B002.b.

2B002.c.

2B002.d.

IX.A2.004

Vytápěné „izostatické lisy“, jakož i jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

mají řízenou teplotu prostředí uvnitř uzavřené dutiny a vnitřní průměr komorové dutiny nejméně 406 mm a

b)

mají některou z těchto vlastností:

1.

maximální pracovní tlak vyšší než 207 MPa;

2.

řízenou teplotu prostředí vyšší než 1 773 K (1 500 °C) nebo

3.

zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci a odstraňování vznikajících plynných produktů rozkladu.

2B004

2B104

2B204

IX.A2.005

Zařízení speciálně konstruovaná pro depozici, zpracování a regulaci anorganických krycích vrstev, povlaků a povrchových modifikací:

a)

výrobní zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze (CVD), které má obě tyto vlastnosti:

1.

proces modifikovaný pro jeden z těchto postupů:

a.

pulsační chemická depozice z plynné fáze;

b.

řízená nukleační tepelná depozice (CNTD) nebo

c.

plazmou prováděná nebo podporovaná chemická depozice z plynné fáze a

2.

mají některou z těchto vlastností:

a.

obsahuje vysokovakuová (0,01 Pa nebo méně) rotační těsnění nebo

b.

obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

b)

výrobní zařízení pro iontovou implantaci, které pracuje se svazkem proudů 5 mA nebo více;

c)

výrobní zařízení pro fyzikální depozici z plynné fáze elektronovým svazkem (EB-PVD), s energetickými systémy se jmenovitou hodnotou výkonu vyšší než 80 kW a s některou z těchto vlastností:

1.

„laserový“ systém řídící výšku hladiny v jímce, který přesně reguluje rychlost podávání ingotů nebo

2.

počítačově řízený monitor rychlosti, který pracuje na principu fotoluminiscence ionizovaných atomů v proudu odpařené látky, určený k řízení rychlosti depozice povlaků obsahujících dva nebo více prvků;

d)

výrobní zařízení pro plazmové stříkání, které má některou z těchto vlastností:

1.

pracuje s řízeným prostředím za sníženého tlaku (který činí nejvýše 10 kPa, měřeno přes a do 300 mm od výstupu trysky pistole) ve vakuové komoře, ve které je před procesem rozprašování možné snížit tlak na 0,01 Pa, nebo

2.

obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

e)

výrobní zařízení pro depozici naprašováním, které je schopné dosáhnout proudových hustot 0,1 mA/mm2 nebo vyšších při nanášecích rychlostech 15 μm/h nebo vyšších;

f)

výrobní zařízení pro depozici katodickým obloukem, které obsahuje mřížku elektromagnetů pro řízení obloukového bodu na katodě, nebo

g)

výrobní zařízení pro iontové pokovování, které je schopno měřit in situ některou z těchto veličin:

1.

tloušťka povlaku na podkladovém materiálu a řízení rychlosti nebo

2.

optické vlastnosti.

2B005

IX.A2.006

Systémy, zařízení a „elektronické sestavy“ pro měření nebo kontrolu rozměrů:

a)

počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ souřadnicové měřící stroje (CMM) s trojrozměrnou (volumetrickou) maximální povolenou chybou měření délky (E0,MPE) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu stroje (tj. podél celé délky měřených os) rovnou nebo lepší než 1,7 + L/1 000 μm (kde L je změřená délka v mm) podle normy ISO 10360-2 (2009);

b)

přístroje pro měření lineární nebo úhlové změny polohy:

1.

přístroje pro měření „lineární změny polohy“, které mají některou z těchto vlastností:

a.

bezdotykový měřicí systém s „rozlišovací schopností“ 0,2 μm nebo nižší (lepší) v měřicím rozsahu do 0,2 mm;

b.

systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem (LVDT):

1.

mají některou z těchto vlastností:

a.

„linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do po „plný provozní rozsah“, u LVDT s „plným provozním rozsahem“ až do ± 5 mm včetně nebo

b)

„linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do 5 mm u LVDT s „plným provozním rozsahem“ větším než ± 5 mm a

2.

Drift (posun) 0,1 % nebo menší za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K;

Technická poznámka:

Pro účely položky b) se „plným provozním rozsahem“ rozumí polovina celkového možného lineárního posunu LVDT. Například LVDT s „plným provozním rozsahem“ do ± 5 mm mohou měřit celkový možný lineární posun 10 mm.

c.

měřicí systémy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

obsahují „laser“;

2.

„rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,200 nm nebo menší (lepší) a

3.

schopnost dosáhnout „nejistoty měření“ rovnající se nebo menší (lepší) než (1,6 + L/2 000 ) μm (L je délka měřená v milimetrech) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu, pokud dochází ke kompenzaci indexu lomu vzduchu, a při měření po dobu 30 sekund při teplotě 20 ± 0,01 °C nebo

d.

„elektronické sestavy“ speciálně konstruované k zajištění možnosti zpětné vazby v systémech specifikovaných výše;

2.

přístroje pro měření úhlové změny polohy;

Pozn.: Výše uvedená kategorie se nevztahuje na optické přístroje, jako jsou například autokolimátory, které k detekci úhlové změny polohy zrcadla používají kolimované světlo (např. „laserové“ světlo).

c)

zařízení pro měření drsnosti povrchu (včetně povrchových vad) prostřednictvím měření optického rozptylu s citlivostí 0,5 nm nebo menší (lepší).

2B006.b.

2B206.b.

IX.A2.007

„Roboty“, které mají speciálně konstruované řídicí jednotky a „koncové efektory“ a některou z těchto vlastností:

a)

schopné v reálném čase zpracovat úplný trojrozměrný obraz nebo úplnou trojrozměrnou „analýzu scény“ za účelem vytvoření nebo úpravy „programů“ nebo vytvoření či úpravy číslicových dat programů;

Technická poznámka:

Omezení „analýzy scény“ nezahrnuje aproximaci třetího rozměru zobrazením pod daným úhlem ani omezený výklad stupnice šedi pro rozeznávání hloubky nebo textury pro schválené zadání (2 1/2 D).

b)

speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům týkajícím se manipulace s potenciálními výbušninami;

c)

speciálně konstruované nebo hodnocené jako radiačně odolné tak, aby vydržely více než 5 × 103 Gy (Si), aniž by se snížila provozní způsobilost, nebo

d)

speciálně konstruované pro provoz ve výškách nad 30 000 m.

2B007

2B207

IX.A2.008

Montážní celky nebo jednotky speciálně konstruované pro obráběcí stroje nebo pro zařízení pro měření nebo kontrolu rozměrů a zařízení:

a)

zpětnovazebné jednotky lineární polohy, které mají celkovou „přesnost“ menší (lepší) než (800 + (600 × L/1 000 )) nm (L se rovná efektivní délce v mm);

b)

zpětnovazebné jednotky úhlové polohy, které mají „přesnost“ menší (lepší) než 0,00025 °, nebo

c)

„kombinované otočné stoly“ a „naklápěcí vřetena“ pro takové použití s obráběcími stroji, že dosáhnou nebo překročí prahové hodnoty vymezené v této kategorii.

2B008

IX.A2.009

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem a které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a

b)

síla tvářecí kladky větší než 60 kN.

Technická poznámka: Stroje kombinující funkce kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B009

2B109

2B209

IX.A3.   ELEKTRONIKA

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A3.001

Elektronické zboží:

a)

integrované obvody pro všeobecné použití:

Poznámky:

1.

Status polovodičových destiček (dokončených nebo nedokončených) s určenou funkcí se hodnotí podle parametrů uvedených v položce 3A001.a.

2.

Do integrovaných obvodů patří tyto typy:

„monolitické integrované obvody“,

„hybridní integrované obvody“,

„vícečipové integrované obvody“,

„integrované obvody vrstvového typu“, včetně křemíkových obvodů na safírové podložce,

„optické integrované obvody“,

„trojrozměrné integrované obvody“,

„monolitické mikrovlnné integrované obvody“ („MMIC“).

3A001.a

IX.A3.002

Integrované obvody konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné, které vydrží:

a)

celkovou dávku radiace 5 × 103 Gy (Si) nebo vyšší;

b)

rychlost dávky 5 × 106 Gy (Si)/s nebo vyšší nebo

c)

hustotu (integrovaný tok) neutronů (ekvivalent 1 MeV) 5 × 1 013 n/cm2 nebo vyšší na křemíkové podložce nebo jeho ekvivalent pro jiné materiály.

Pozn.: Výše uvedená kategorie se nevztahuje na kov-izolant-polovodiče (MIS).

3A001.a.

IX.A3.003

„Mikroprocesorové mikroobvody“,

„mikropočítačové mikroobvody“, mikroregulátorové mikroobvody, paměťové integrované obvody vyrobené ze složených polovodičů, analogově-číslicové převodníky, integrované obvody obsahující analogově-číslicové převodníky a uchovávající nebo zpracovávající digitalizovaná data, číslicově-analogové převodníky, elektro-optické nebo „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, uživatelem programovatelná logická pole, zákaznické integrované obvody, pro které buď není známa funkce, nebo není znám status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit, procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), elektricky vymazatelné programovatelné permanentní paměti (EEPROM), vyrovnávací paměti flash, statické paměti s náhodným přístupem (SRAM) nebo magnetické paměti s náhodným přístupem (MRAM), které mají některou z těchto vlastností:

a)

jsou určeny pro provoz při okolní teplotě vyšší než 398 K (+125 °C);

b)

jsou určeny pro provoz při okolní teplotě nižší 218 K (–55 °C) nebo

c)

jsou určeny pro provoz v celém intervalu okolních teplot od 218 K (–55 °C) do 398 K (+125 °C).

Pozn.: Tato kategorie se nevztahuje na integrované obvody pro použití v civilních automobilech nebo v železničních vlacích.

3A001.a.2

IX.A3.004

Elektrooptické a „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

jedna nebo více vnitřních „laserových“ diod;

b)

jeden nebo více vnitřních prvků pro detekci světla a

c)

optické vlnovody.

3A001.a.

IX.A3.005

4.

Uživatelem programovatelná logická zařízení, která mají některou z těchto vlastností:

a)

maximální počet jednokoncových číselných vstupů/výstupů větší než 700 nebo

b)

„agregovanou špičkovou jednosměrnou rychlost sériového přenosu dat“ 500 Gb/s nebo vyšší.

Pozn.: Tato kategorie zahrnuje:

jednoduchá programovatelná logická zařízení (SPLD),

složitá programovatelná logická zařízení (CPLD),

uživatelem programovatelná hradlová pole (FPGA),

uživatelem programovatelná logická pole (FPLA),

uživatelem programovatelné vnitřní spoje (FPIC).

3A001.a.

IX.A3.006

Integrované obvody pro neuronové sítě

3A001.a.

IX.A3.007

Zákaznické integrované obvody, u nichž výrobci buď není známa funkce, nebo není znám status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit a které mají některou z těchto vlastností:

a)

více než 1 500 vývodů;

b)

typická „doba zpoždění základního hradla“ menší než 0,02 ns nebo

c)

pracovní frekvence větší než 3 GHz.

3A001.a.

IX.A3.008

Integrované obvody přímých digitálních syntetizátorů (DDS), které mají některou z těchto vlastností:

a)

hodinovou frekvenci číslicově–analogového převodníku (DAC) 3,5 GHz nebo vyšší a rozlišení DAC 10 bitů nebo větší, avšak menší než 12 bitů nebo

b)

hodinovou frekvenci DAC 1,25 GHz nebo vyšší a rozlišení DAC 12 bitů nebo větší.

Technická poznámka: Hodinovou frekvenci číslicově-analogového převodníku (DAC) je možno specifikovat jako hlavní hodinovou frekvenci nebo vstupní hodinovou frekvenci.

3A001.a.

IX.A3.009

Mikrovlnná zařízení nebo zařízení pracující s milimetrovými vlnami:

a)

„vakuové elektronické součástky“ s postupnou vlnou pulzní nebo průběžnou;

1.

součástky pracující při frekvencích vyšších než 31,8 GHz;

2.

součástky s ohřívačem katody s dobou náběhu na jmenovitý RF výkon menší než 3 s;

3.

součástky se spojenou dutinou nebo jejich odvozeniny, s „frakční šířkou pásma“ větší než 7 % nebo špičkovým výkonem vyšším než 2,5 kW;

4.

součástky založené na šroubovicovém, složeném vlnovodu nebo na serpentinových vlnovodových obvodech nebo jejich odvozeniny, které mají některou z těchto vlastností:

a.

„okamžitá šířka pásma“ větší než 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,5;

b.

„okamžitá šířka pásma“ nejvýše 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 1;

c.

jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ nebo

d.

mají elektronové dělo se síťkou;

5.

součástky s „frakční šířkou pásma“ větší nebo rovnou 10 % s některou z těchto vlastností:

a.

prstencový elektronový paprsek;

b.

neaxisymetrický elektronový paprsek nebo