(EU) 2019/1010Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 115-127 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. června 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 2019 Nabývá účinnosti: 26. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1010

ze dne 5. června 2019

o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 114, čl. 192 odst. 1 a článek 207 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K uspokojení potřeby informací o provádění a dodržování několika legislativních aktů Unie souvisejících s životním prostředím by měly být provedeny jejich změny s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise ze dne 9. června 2017 o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí, kterou doprovází dokument o kontrole účelnosti podávání zpráv a sledování s ohledem na politiku EU v oblasti životního prostředí ze dne 9. června 2017 (společně dále jen „hodnocení kontroly účelnosti“).

(2)

Cílem tohoto nařízení je modernizovat správu informací a zajistit ucelenější přístup k legislativním aktům v oblasti jeho působnosti, a to podle okolností zjednodušením podávání zpráv s cílem snížit administrativní zátěž, posílením databáze pro budoucí hodnocení a zvýšením transparentnosti ku prospěchu veřejnosti.

(3)

Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší, zejména v případě nevládních subjektů, jako jsou malé a střední podniky. Tato dostupnost vyžaduje aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (3) a 2007/2/ES (4) a prováděcími pravidly k nim, aby byla zajištěna náležitá infrastruktura pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.

(4)

Údaje obsažené ve zprávách členských států a postup jejich uceleného a včasného podávání jsou nezbytné k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a posuzovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí podkladů pro veškeré budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Je vhodné vložit do několika legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení na základě údajů získaných během provádění, případně doplněných dalšími vědeckými a analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu unijních právních předpisů, a proto je nezbytné zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou rovněž sloužit jak subjektům s rozhodovací pravomocí, tak i široké veřejnosti jako ukazatele pro tento účel.

(5)

Je nutné změnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 10 a 17 směrnice Rady 86/278/EHS (6). Povinnost podávat zprávy Komisi by měla být zjednodušena a členské státy by současně měly být povinny zajistit vyšší úroveň transparentnosti, kdy jsou požadované informace poskytovány snadno přístupným způsobem elektronickými prostředky v souladu se směrnicemi 2003/4/ES a 2007/2/ES, zejména z hlediska přístupu veřejnosti, sdílení údajů a služeb. Vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité umožnit občanům Unie urychlený přístup k informacím o životním prostředí, je nezbytné, aby členské státy zveřejňovaly údaje tak rychle, jak je to technicky možné, s cílem zajistit dostupnost informací do tří měsíců od konce roku.

(6)

V souladu s hodnocením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES (7) provedeným 13. prosince 2016 je nutné zefektivnit lhůty pro předkládání hlukových map a akčních plánů, aby byl dostatek času na veřejnou konzultaci k akčním plánům. Za tímto účelem by lhůta pro přezkum nebo revizi akčních plánů měla být jednorázově o jeden rok prodloužena, takže lhůta pro čtvrté kolo akčních plánů by neměla být do 18. července 2023, nýbrž do 18. července 2024. Počínaje čtvrtým kolem budou mít členské státy mezi vyhotovením hlukových map a dokončením přezkumu nebo revize akčních plánů k dispozici přibližně dva roky místo jednoho roku, jak je tomu v současnosti. Pro následná kola přípravy akčních plánů bude poté obnoven pětiletý cyklus přezkumu nebo revize. Navíc by v zájmu lepšího plnění cílů směrnice 2002/49/ES a poskytnutí základny pro vypracování opatření na úrovni Unie měly členské státy zprávy podávat elektronickými prostředky. Je rovněž nutné posílit účast veřejnosti stanovením povinnosti zpřístupnit srozumitelné, přesné a srovnatelné informace veřejnosti a tuto povinnost sladit s dalšími legislativními akty Unie, jako je směrnice 2007/2/ES, aniž by se zdvojovaly praktické požadavky.

(7)

Unie je odhodlána transparentním způsobem posílit empirickou základnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES (8), jak to provedla odborná skupina Komise v případě uvedené směrnice. V zájmu přispění k zajištění srovnatelných důkazů by Komise měla vypracovat obecné zásady za účelem dosažení jednotného chápání pojmu „škoda na životním prostředí“, jak je definován v článku 2 směrnice 2004/35/ES.

(8)

Na základě zprávy ze dne 20. července 2016 o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení ze dne 10. srpna 2016 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním členskými státy vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezenou užitečnost těchto zpráv. Komise by měla nicméně nadále každých pět let provádět hodnocení směrnice 2007/2/ES a zveřejňovat je.

(9)

Komise při kontrole provedené dne 16. prosince 2016 týkající se právních předpisů EU o přírodě (směrnice o ptácích a stanovištích), totiž směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (9) a směrnice Rady 92/43/EHS (10), dospěla k závěru, že podle směrnice 2009/147/ES se vyžaduje cyklus podávání zpráv každé tři roky. V praxi se však pro účely směrnice 2009/147/ES již používá šestiletý cyklus podávání zpráv, jako podle směrnice 92/43/EHS, přičemž se hlavní pozornost podobně zaměřuje na poskytování aktuálních informací o stavu a trendech pro jednotlivé druhy. Nutnost efektivnějšího provádění směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES odůvodňuje potřebu přizpůsobit právní předpisy společné praxi, totiž zajištěním posuzování stavu každých šest let, přičemž se uznává, že členské státy stále potřebují vykonávat nezbytné činnosti v oblasti sledování některých zranitelných druhů. Tato společná praxe by měla usnadnit rovněž přípravu zpráv o uplatňování směrnic, které mají členské státy předkládat Komisi každých šest let. Aby bylo zajištěno posuzování pokroku politiky, měly by být členské státy povinny poskytovat informace zejména o stavu a trendech u druhů volně žijících ptáků, o hrozbách a tlacích, jimž jsou vystaveny, o přijatých ochranných opatřeních a o přínosu sítě zvláště chráněných oblastí k dosažení cílů směrnice 2009/147/ES.

(10)

V zájmu zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže je nutné změnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54 a 57 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU (11). Je nutné vytvořit centrální databázi s otevřeným přístupem a s možností vyhledávat netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení a svěřit Komisi prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení a stanovení společného formátu a informačního obsahu pro předkládání informací o provádění a statistických informací. Dále je třeba nahradit podávání statistických zpráv Komisí každé tři roky požadavkem, aby Komise zřídila a udržovala dynamickou centrální databázi a každoročně zveřejňovala statistické informace.

(11)

V souladu se zjištěními plynoucími z hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (12) provedeného Komisí dne 13. prosince 2017 v rámci programu REFIT je nutné ohlašovací povinnosti stanovené v uvedeném nařízení změnit či zrušit. Za účelem zvýšení soudržnosti s podáváním zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (13) by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení druhu, formátu a četnosti informací, které mají být poskytovány podle nařízení (ES) č. 166/2006, a zrušit formát ohlašování, jenž je v současnosti ve zmíněném nařízení stanoven. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (14). Vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité umožnit občanům Unie urychlený přístup k informacím o životním prostředí, je nezbytné, aby členské státy a Komise zveřejňovaly údaje tak rychle, jak je to technicky možné, s cílem zajistit dostupnost informací do tří měsíců od konce roku, přičemž tohoto cíle má být dosaženo mimo jiné prostřednictvím prováděcího aktu podle nařízení (ES) č. 166/2006. Je rovněž nutné změnit článek 11 nařízení (ES) č. 166/2006 o důvěrnosti, aby byla zajištěna větší transparentnost ohlašování Komisi. Aby se administrativní zátěž členských států a Komise snížila na minimum, je také nezbytné zrušit ohlašovací povinnosti stanovené v článcích 16 a 17 uvedeného nařízení, jelikož se týkají informací, které mají omezený význam nebo neodpovídají potřebám politiky.

(12)

K zlepšení a usnadnění přístupu veřejnosti k informacím o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 (15) by měla Komise údaje o provádění uvedeného nařízení, které poskytnou členské státy, zveřejňovat ve formě celounijního přehledu. Za účelem zvýšení soudržnosti informací a usnadnění sledování toho, jak uvedené nařízení funguje, by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení formátu a postupu pro poskytování informací členskými státy, přičemž četnost a lhůty pro poskytování informací by měly být sladěny s nařízením Rady (ES) č. 2173/2005 (16). Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(13)

K zlepšení a usnadnění přístupu veřejnosti k informacím o provádění nařízení (ES) č. 2173/2005 by měla Komise údaje o provádění uvedeného nařízení, které poskytnou členské státy, zveřejňovat ve formě celounijního přehledu. Ze zkušeností, které Komise a členské státy získaly během prvního roku udělování licencí podle režimu licencí v rámci akčního plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví, vyplývá potřeba aktualizovat ustanovení nařízení (ES) č. 2173/2005 týkající se podávání zpráv. Komisi by při výkonu jejích prováděcích pravomocí ke stanovení formátu a postupu pro poskytování informací členskými státy měl být nápomocen výbor zřízený článkem 11 uvedeného nařízení. Navíc je třeba aktualizovat ustanovení uvedeného nařízení o hodnocení.

(14)

Podávání zpráv podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 (17) je třeba zjednodušit a sladit s požadavky na podávání zpráv podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) ze dne 3. března 1973, mezi jejíž smluvní strany patří Unie a členské státy. Požadavky na podávání zpráv podle CITES byly na 17. zasedání konference smluvních stran CITES, které se konalo v roce 2016, změněny tak, že se upravila četnost podávání zpráv o opatřeních k uplatnění CITES a vytvořil se nový mechanismus pro podávání zpráv o nezákonném obchodu s druhy uvedenými v CITES. Tyto změny je třeba zohlednit v nařízení (ES) č. 338/97.

(15)

Evropská agentura pro životní prostředí již plní důležité úkoly při sledování a podávání zpráv s ohledem na právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí a tyto úkoly by měly být výslovně zakotveny do příslušných právních předpisů. U ostatních právních předpisů v oblasti životního prostředí bude úloze a zdrojům Evropské agentury pro životní prostředí v souvislosti s poskytováním podpory Komisi při podávání zpráv o životním prostředí věnována pozornost po dokončení probíhajícího hodnocení.

(16)

Nařízení (ES) č. 166/2006, (EU) č. 995/2010, (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES, 2010/63/EU a 86/278/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Směrnice 86/278/EHS se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„e)

„službami založenými na prostorových datech“ rozumějí služby založené na prostorových datech ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (*1),

f)

„souborem prostorových dat“ rozumí soubor prostorových dat ve smyslu čl. 3 bodu 3 směrnice 2007/2/ES.

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“"

2)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Členské státy zajistí, aby byly vedeny aktualizované záznamy obsahující následující údaje:

a)

množství vyrobeného kalu a množství kalu dodaného pro zemědělské používání;

b)

složení a vlastnosti kalu v souladu s ukazateli uvedenými v příloze II A;

c)

způsob úpravy kalu podle čl. 2 písm. b);

d)

jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má být kal použit;

e)

jakékoli jiné informace o provedení této směrnice ve vnitrostátním právu a o jejím uplatňování, které členské státy poskytnou Komisi podle článku 17.

K předkládání souborů prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby založené na prostorových datech.

2.   K záznamům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku za každý kalendářní rok v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES (*2) či jiném konsolidovaném formátu stanoveném podle článku 17 této směrnice se veřejnosti zajistí snadný přístup, a to do osmi měsíců od konce příslušného kalendářního roku.

Informace uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce předloží členské státy Komisi elektronicky.

3.   Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů se sdělí příslušným orgánům.

(*2)  Rozhodnutí Komise 94/741/ES ze dne 24. října 1994 o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS) (Úř. věst. L 296, 17.11.1994, s. 42).“"

3)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Komisi je svěřena pravomoc stanovit prováděcími akty formát, v němž mají členské státy poskytovat informace o provádění této směrnice, jak to vyžaduje článek 10. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článku 10 a tohoto článku, celounijní přehled včetně map.“

Článek 2

Změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

Směrnice 2002/49/ES se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„w)

„úložištěm dat“ rozumí informační systém spravovaný Evropskou agenturou pro životní prostředí, který obsahuje informace o hluku ve venkovním prostředí a údaje zpřístupněné prostřednictvím vnitrostátních uzlů pro předkládání a výměnu údajů, jež jsou pod kontrolou členských států.“

2)

V článku 8 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Akční plány se přezkoumají a podle potřeby revidují, dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, nejméně však každých pět let ode dne jejich schválení.

Přezkumy a revize, které mají být v souladu s prvním pododstavcem provedeny v roce 2023, se odkládají a provedou se nejpozději 18. července 2024.“

3)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí, aby jimi vypracované a podle potřeby upravené strategické hlukové mapy a akční plány byly zpřístupněny a distribuovány veřejnosti v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, zejména se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (*3) a 2007/2/ES (*4), a v souladu s přílohami IV a V této směrnice, včetně prostřednictvím dostupných informačních technologií.

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26)."

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“"

4)

V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy tyto informace pouze elektronickými prostředky do povinného úložiště dat, které zřídí Komise prováděcími akty. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace při poskytnutí aktualizovaných informací do úložiště dat.“

5)

V příloze VI se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Mechanismus výměny informací

Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, prováděcími akty vytvoří mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací ke sdílení informací ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2.“

Článek 3

Změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí

Směrnice 2004/35/ES se mění takto:

1)

V článku 14 se zrušuje odstavec 2.

2)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Informace o provádění a empirická základna

1.   Komise shromažďuje dostupné informace členských států o zkušenostech získaných při uplatňování této směrnice, které byly rozšířeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (*5). Tyto informace zahrnují údaje uvedené v příloze VI této směrnice a shromáždí se do 30. dubna 2022 a poté každých pět let.

2.   Na základě informací uvedených v odstavci 1 Komise provede hodnocení této směrnice, které zveřejní do 30. dubna 2023 a poté každých pět let.

3.   Komise do 31. prosince 2020 vypracuje obecné zásady za účelem dosažení jednotného chápání pojmu „škoda na životním prostředí“ ve smyslu článku 2.

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).“"

3)

Příloha VI se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VI

INFORMACE A ÚDAJE PODLE ČL. 18 ODST. 1

Informace podle čl. 18 odst. 1 se týkají případů škod na životním prostředí podle této směrnice, přičemž u každého případu se uvádějí tyto informace a údaje:

1.

Druh škody na životním prostředí, datum vzniku nebo zjištění škody. Druh škody na životním prostředí se klasifikuje jako škoda na chráněných druzích a přírodních stanovištích, vodě a půdě podle čl. 2 bodu 1.

2.

Popis činnosti v souladu s přílohou III.

Členské státy zahrnou všechny další relevantní informace o zkušenostech získaných při provádění této směrnice.“

Článek 4

Změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Směrnice 2007/2/ES se mění takto:

1)

Článek 21 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se úvodní text nahrazuje tímto:

„2.   Do 31. března každého roku členské státy zveřejní, v případě potřeby aktualizovanou, souhrnnou zprávu. Tyto zprávy zveřejní útvary Komise, jimž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí; zprávy zahrnují souhrnné popisy:“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

2)

Článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Evropská agentura pro životní prostředí každý rok zveřejní a aktualizuje celounijní přehled na základě metadat a údajů, které členské státy zpřístupní prostřednictvím svých síťových služeb v souladu s článkem 21. Celounijní přehled případně zahrnuje ukazatele výstupů, výsledků a dopadů této směrnice, přehledové mapy pro celou Unii a přehledové zprávy pro členské státy.

Komise provede do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění a toto hodnocení zveřejní. Hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

a)

zkušenosti získané při provádění této směrnice;

b)

informace shromážděné členskými státy v souladu s článkem 21 a celounijní přehledy sestavené Evropskou agenturou pro životní prostředí;

c)

příslušné vědecké a analytické údaje;

d)

další informace, včetně příslušných vědeckých a analytických údajů, vyžadované na základě pokynů pro zlepšování právní úpravy, zejména s využitím účinných a účelných postupů správy informací.“

Článek 5

Změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků

Směrnice 2009/147/ES se mění takto:

1)

Článek 12 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy každých šest let předloží Komisi zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření, a to v témže roce jako zprávu vyhotovenou podle čl. 17 odst. 1 směrnice Rady 92/43/EHS (*6). Uvedená zpráva je přístupná veřejnosti a zahrnuje zejména informace o stavu a trendech, pokud jde o druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, kterým jsou vystaveny, o opatřeních pro jejich zachování a o přínosu sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.

Komise prováděcími akty stanoví formát zprávy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce. Formát této zprávy odpovídá formátu zprávy uvedené v čl. 17 odst. 1 směrnice 92/43/EHS. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16a odst. 2 této směrnice.

(*6)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).“;"

b)

v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„2.   Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje a zveřejní každých šest let souhrnnou zprávu založenou na informacích uvedených v odstavci 1.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 16a

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (*7).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Jestliže výbor nevydá žádné stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

(*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

Článek 6

Změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

Směrnice 2010/63/EU se mění takto:

1)

Článek 43 se mění takto:

a)

odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.   Členské státy mohou vyžadovat, aby netechnické shrnutí projektu uvádělo, zda se na daný projekt vztahuje zpětné posouzení a v jaké lhůtě. Členské státy v takovém případě od 1. ledna 2021 zajistí, aby bylo netechnické shrnutí projektu aktualizováno o výsledky zpětného posouzení do šesti měsíců od jeho dokončení.

3.   Do 31. prosince 2020 zveřejní členské státy netechnická shrnutí schválených projektů a veškeré jejich aktualizace. Členské státy od 1. ledna 2021 předkládají Komisi prostřednictvím elektronického přenosu netechnická shrnutí projektů za účelem zveřejnění do šesti měsíců od jejich schválení, jakož i jejich případné aktualizace.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Komise prováděcími akty stanoví společný formát pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přijatými přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 3. Útvary Komise zřídí a udržují databázi netechnických shrnutí projektů a jejich případných aktualizací s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání.“

2)

Článek 54 se mění takto:

a)

název článku a odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A POSKYTOVÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

1.   Do 10. listopadu 2023 a poté každých pět let zasílají členské státy Komisi informace o provádění této směrnice, a zejména jejího čl. 10 odst. 1 a článků 26, 28, 34, 38, 39, 43 a 46.

Členské státy tyto údaje poskytují a zveřejňují prostřednictvím elektronického přenosu ve formátu, který stanoví Komise podle odstavce 4 tohoto článku.

Do šesti měsíců poté, co členské státy poskytnou údaje uvedené ve druhém pododstavci tohoto odstavce, zveřejní útvary Komise celounijní přehled a na základě těchto údajů jej pravidelně aktualizují.

2.   Členské státy každoročně shromažďují a zveřejňují statistické informace o používání zvířat k postupům včetně informací o skutečné závažnosti postupů a původu a druzích subhumánních primátů, kteří byli k postupům použiti.

Do 10. listopadu následujícího roku poskytnou členské státy tyto statistické údaje Komisi prostřednictvím elektronického přenosu v nesouhrnném formátu, který stanoví Komise podle článku 4.

Komise zřídí a udržuje databázi s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání, která obsahuje tyto statistické údaje. Útvary Komise každý rok zveřejňují statistické údaje předložené členskými státy podle tohoto odstavce a souhrnnou zprávu.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Komise prováděcími akty stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 3.“

3)

Článek 57 se zrušuje.

Článek 7

Změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Nařízení (ES) č. 166/2006 se mění takto:

1)

V čl. 5 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, oznámí svému příslušnému orgánu elektronickými prostředky informace k určení provozovny ve formátu uvedeném v čl. 7 odst. 2, pokud příslušný orgán již tyto informace nemá.“

2)

V článku 7 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Členské státy poskytnou Komisi každý rok prostřednictvím elektronického přenosu zprávu obsahující všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 ve formátu a ve lhůtě stanovených Komisí prováděcími akty. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2. Zpráva musí být předložena v každém případě nejpozději jedenáct měsíců od konce ohlašovacího roku.

3.   Útvary Komise, jimž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, začlení informace ohlášené členskými státy do evropského PRTR do jednoho měsíce od dokončení ohlašování členskými státy podle odstavce 2.“

3)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Důvěrnost

Kdykoli členský stát pokládá informace za důvěrné v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (*8), uvedou se ve zprávě podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení za dotčený ohlašovací rok samostatně za každou provozovnu informace, které nelze zveřejnit, a příslušný důvod.

4)

Články 16 a 17 se zrušují.

5)

Příloha III se zrušuje.

Článek 8

Změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

V článku 20 nařízení (EU) č. 995/2010 se název a odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

Sledování provádění a přístup k informacím

1.   Do 30. dubna každého roku zpřístupní členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prováděcími akty stanoví formát a postup pro zpřístupňování těchto informací členskými státy. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.

2.   Na základě informací uvedených v odstavci 1 zveřejňují útvary Komise každý rok celounijní přehled založený na údajích poskytnutých členskými státy. Při vypracovávání přehledu přihlédnou útvary Komise k pokroku, jehož bylo dosaženo při uzavírání a realizaci dohod o partnerství podle nařízení (ES) č. 2173/2005, a k tomu, nakolik tyto dohody přispěly k omezení přítomnosti nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřním trhu.

3.   Do 3. prosince 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací, zejména informací uvedených v odstavci 1, a zkušeností s uplatňováním tohoto nařízení fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a rozsah výrobků, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích tohoto přezkumu a v případě potřeby k nim připojí vhodné legislativní návrhy.“

Článek 9

Změny nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

Nařízení (ES) č. 2173/2005 se mění takto:

1)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Do 30. dubna každého roku zpřístupní členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.

2.   Komise prováděcími akty stanoví formát a postup pro zpřístupňování informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku členskými státy. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3.

3.   Na základě informací uvedených v odstavci 1 zveřejňují útvary Komise každý rok celounijní přehled založený na údajích poskytnutých členskými státy.“

2)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Do prosince roku 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací, zejména informací uvedených v čl. 8 odst. 1, a zkušeností s uplatňováním tohoto nařízení fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom zohlední pokrok při provádění dohod o partnerství. Komise podává každých pět let Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku tohoto přezkumu a v případě potřeby k nim připojí návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.“

Článek 10

Změny nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

V článku 15 nařízení (ES) č. 338/97 se odstavec 4 mění takto:

1)

Písmena b), c) a d) se nahrazují tímto:

„b)

Na základě informací uvedených v písmenu a) předložených členskými státy zveřejní útvary Komise do 31. října každého roku celounijní přehled dovozu exemplářů jednotlivých druhů podle tohoto nařízení do Unie a jejich vývozu či zpětného vývozu z Unie a předají sekretariátu úmluvy informace týkající se druhů, na které se úmluvy vztahuje.

c)

Aniž je dotčen článek 20 tohoto nařízení, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Formát, ve kterém mají být informace předávány, stanoví Komise prováděcími akty. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení.

d)

Na základě informací uvedených v písmenu c), které předloží členské státy, zveřejní Komise celounijní přehled provádění a prosazování tohoto nařízení.“

2)

Doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

Výkonné orgány členských států sdělí do 15. června každého roku Komisi veškeré informace týkající se předcházejícího roku za účelem vyhotovení výroční zprávy o nezákonném obchodu uvedené v usnesení konference smluvních stran CITES 11.17 (rev. CoP17).“

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne svého vstupu v platnost. Avšak čl. 7 body 2 a 5 a články 8, 9 a 10 se použijí ode dne 1. ledna 2020 a článek 1 ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 99.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. května 2019.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 12).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(10)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23).

(16)  Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1).

(17)  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).

(*8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU