(EU) 2019/1000Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1000 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 pro Čínskou lidovou banku (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 163, 20.6.2019, s. 56-58 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. července 2019 Nabývá účinnosti: 10. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1000

ze dne 14. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 pro Čínskou lidovou banku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 1 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obchody, u nichž jsou protistranami členové Evropského systému centrálních bank (ESCB), jsou v souladu s čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014 vyňaty z požadavků na obchodní transparentnost, pokud jsou prováděny v rámci měnové politiky, politiky směnných kurzů nebo politiky finanční stability.

(2)

Tuto výjimku z působnosti nařízení (EU) č. 600/2014 lze v souladu s čl. 1 odst. 9 uvedeného nařízení rozšířit na centrální banky třetích zemí, jakož i na Banku pro mezinárodní platby.

(3)

Seznam centrálních bank třetích zemí, na něž se vztahuje výjimka, stanovený v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799 (2) by měl být aktualizován, včetně případného rozšíření působnosti výjimky stanovené v čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014 na jiné centrální banky třetích zemí, nebo naopak vynětí těchto veřejných subjektů z daného seznamu. Komise sleduje a posuzuje příslušný vývoj ve třetích zemích a může dodatečnou výjimku kdykoli přezkoumat.

(4)

Na základě informací poskytnutých Čínskou lidovou republikou Komise připravila zprávu hodnotící mezinárodní zacházení s Čínskou lidovou bankou a předložila ji Evropskému parlamentu a Radě. V této zprávě (3) došla k závěru, že je vhodné centrální bance Čínské lidové republiky udělit výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014. Seznam veřejných subjektů, na něž se vztahuje výjimka, uvedený v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799 by proto měl být změněn tak, aby zahrnoval Čínskou lidovou banku.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem skupiny odborníků Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799 ze dne 12. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability (Úř. věst. L 259, 7.10.2017, s. 11).

(3)  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výjimce pro centrální banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) (COM(2019) 143 ze dne 14.3.2019).


PŘÍLOHA

1.

Austrálie:

Australská rezervní banka (Reserve Bank of Australia),

2.

Brazílie:

Brazilská centrální banka (Central Bank of Brazil),

3.

Kanada:

Kanadská centrální banka (Bank of Canada),

4.

Zvláštní administrativní oblast Hongkong:

Hongkongský měnový úřad (Hong Kong Monetary Authority),

5.

Indie:

Indická rezervní banka (Reserve Bank of India),

6.

Japonsko:

Japonská centrální banka (Bank of Japan),

7.

Mexiko:

Mexická centrální banka (Bank of Mexico),

8.

Čínská lidová republika:

Čínská lidová banka (People's Bank of China),

9.

Korejská republika:

Korejská centrální banka (Bank of Korea),

10.

Singapur:

Singapurský měnový úřad (Monetary Authority of Singapore),

11.

Švýcarsko:

Švýcarská národní banka (Swiss National Bank),

12.

Turecko:

Centrální banka Turecké republiky (Central Bank of the Republic of Turkey),

13.

Spojené království:

Britská centrální banka (Bank of England),

14.

Spojené státy americké:

Federální rezervní systém (Federal Reserve System),

15.

Banka pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU