(EU) 2019/923Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/923 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 148, 6.6.2019, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2019 Nabývá účinnosti: 26. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/923

ze dne 3. června 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek sestávající z alkoholické kapaliny s obsahem alkoholu 4 % až 6 % objemových.

Vyrábí se smícháním kvašené jablečné šťávy s destilovaným ethylalkoholem, sycenou vodou, cukrem, kyselinou citronovou, aromaty, konzervantem (E 202), kofeinem a barvivy (E 102, E 124).

Přidáním destilovaného ethylalkoholu do kvašené jablečné šťávy se zvyšuje obsah alkoholu: 62,05 litru kvašené jablečné šťávy s obsahem alkoholu 18 % objemových (11,17 litru alkoholu) se smíchá s 37,95 litru destilovaného ethylalkoholu s obsahem alkoholu 28,28 % objemových (10,73 litru alkoholu). Kvašená alkoholová složka ve výrobku činí 51 % a destilovaný alkohol představuje 49 % celkového obsahu alkoholu.

Výsledná směs se ředí sycenou vodou tak, aby obsah alkoholu v nápoji činil 4 % až 6 % objemových. Rovněž se přidává cukr, kyselina citronová, konzervant (E 202), kofein, barviva (E 102, E 124) a aromata (například mango, rum, mučenka nebo portské).

Výrobek je určen k použití při výrobě koktejlů. Vůně a chuť je alkoholová, kyselá a sladká.

Výrobek je určen k lidskému požívání a je předkládán v balení pro drobný prodej v nádobách o obsahu nepřesahujícím dva litry.

2208 90 69

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2208 , 2208 90 a 2208 90 69 .

Výrobek je alkoholický nápoj, který si nezachoval charakter výrobku spadajícího do čísla 2206 (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 2206 , třetí odstavec), neboť přidané látky vedly ke ztrátě vlastností a charakteristik kvašené jablečné šťávy.

Skutečnost, že destilovaný alkohol nepřesahuje v objemu ani v procentech 49 % alkoholu přítomného ve výrobku a že zbývající obsah alkoholu 51 % objemových vzniká v důsledku kvašení, není kritériem pro zařazení, neboť neexistuje žádné většinové pravidlo založené na procentních podílech, které by určovalo povahu výrobků čísla 2206 .

Zařazení do čísla 2206 je proto vyloučeno, protože výrobek vykazuje objektivní vlastnosti podobné vlastnostem lihového nápoje, a nikoli vlastnosti získané kvašením konkrétního ovoce nebo rostliny.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 2208 90 69 jako ostatní lihové nápoje v nádobách o obsahu nepřesahujícím dva litry.

2.

Výrobek sestávající z alkoholické kapaliny s obsahem alkoholu 15 % objemových.

Vyrábí se kvašením výtažku z cukrové řepy, sestávajícího z 93,4 % hmotnostních sacharózy (96,7 % sacharózy v sušině), bílkovin, stopových prvků, vlákniny a vody.

Ke kvašení dochází přidáním vody a kvasnic a probíhá tak dlouho, dokud obsah alkoholu nečiní 15 % objemových. Kvasnice se poté odstraní sedimentací a mikrofiltrací. Výrobek nemá žádnou typickou vůni ani chuť, pouze po alkoholu.

Je určen k použití jako základ při přípravě alkoholických nápojů.

Je dodáván ve velkém objemu.

2208 90 99

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2208 , 2208 90 a 2208 90 99 .

Výtažek z cukrové řepy je nevýrazný surový cukr, výrobek tudíž nemůže mít chuť, vůni ani vzhled nápoje vyráběného z konkrétního ovoce nebo přírodního produktu. Nezískává proto vlastnosti výrobku spadajícího do čísla 2206 , nýbrž vlastnosti ethylalkoholu čísla 2208 .

Výrobek, který se získává zpracováním kvašeného výtažku z cukrové řepy a je určen k použití jako základ při přípravě alkoholických nápojů, neboť je neutrální z hlediska barvy, vůně a chuti v důsledku čištění (včetně mikrofiltrace), tedy spadá do čísla 2208 .

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 2208 90 99 jako ostatní ethylalkohol nedenaturovaný v nádobách o obsahu převyšujícím dva litry.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU