(EU) 2019/906Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/906 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2019, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/906

ze dne 13. března 2019,

kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti.

(3)

Tyto víceleté plány uvádějí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Dne 4. července 2018 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (EU) 2018/973, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace. Článek 11 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi, aby přijala akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobnosti povinnosti vykládky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(5)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov předložily Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království Komisi dne 30. května 2018 společné doporučení týkající se podrobností provádění povinnosti vykládky pro druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Dne 30. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(6)

Na základě uvedeného společného doporučení stanovilo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 (3) plán výmětů pro uvedené druhy rybolovu v letech 2019–2021.

(7)

Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království předložily další společná doporučení dne 6. listopadu 2018 a 19. prosince 2018 za účelem oprav předchozího společného doporučení ze dne 30. května 2018 ve znění ze dne 30. srpna 2018.

(8)

Podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 má Komise usnadnit spolupráci mezi členskými státy, včetně případného zajištění vědeckého příspěvku od příslušných vědeckých subjektů. Před přijetím nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 byly od příslušných vědeckých subjektů získány vědecké příspěvky, které přezkoumal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). Nová společná doporučení obsahují opravy technické povahy, tudíž se nadále vychází z týchž vědeckých informací. Doplňkový typ zařízení, který je součástí společného doporučení, spadá do stejné kategorie vlečných sítí. Vzhledem k tomu, že vlečná síť OTT, která je součástí nového společného doporučení, je typem vlečné sítě pro lov při dně, má stejný dopad jako ostatní lovná zařízení pro lov při dně. Proto je vědecké poradenství i nadále stejné. Pokud jde o formulaci opravy týkající se výjimky de minimis, stávající znění stanoví, že procentní podíly výjimky de minimis by se měly vypočíst na základě celkového ročního odlovu druhů nedosahujících minimální referenční velikosti v rámci povinnosti vykládky. Procentní podíly de minimis by se však měly spíše vypočítávat na základě celkových ročních úlovků tresky bezvousé a tresky obecné.

(9)

Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) 2018/973 má Komise před přijetím aktu v přenesené pravomoci vést konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Opatření stanovená v nových společných doporučeních jsou v souladu se stanoviskem skupiny odborníků v oblasti rybolovu, která se skládá ze zástupců 28 členských států, z Komise a z Evropského parlamentu jako pozorovatele.

(10)

Ve společném doporučení ze dne 6. listopadu 2018 se navrhuje zařadit lovné zařízení OTT na seznamy kódů lovných zařízení pro vlečné sítě v některých lovištích. V technické opravě je vysvětleno, že určité výjimky pro plavidla, která používají vlečné sítě pro lov při dně, se vztahují rovněž na zdvojené vlečné sítě pro lov při dně (dvě k sobě připevněné vlečné sítě, které táhne jedno plavidlo). Vzhledem k tomu, že znění společného doporučení ze dne 30. května 2018 již uvedlo výraz „vlečné sítě“, z čehož vyplývá, že jsou zahrnuty všechny vlečné sítě, včetně zařízení se zdvojenými deskami, je třeba doplnit příslušný kód lovného zařízení.

(11)

Společné doporučení ze dne 19. prosince 2018 navrhuje opravu chyby týkající se některých hledisek výpočtu používaného pro výjimky de minimis pro:

a)

tresku bezvousou a tresku obecnou nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, ulovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 4c;

b)

tresku bezvousou a tresku obecnou nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, ulovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 4a a 4b.

(12)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Jelikož plán výmětů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 vstoupil v platnost 1. ledna 2019, mělo by se toto nařízení použít se zpětnou platností ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 se mění takto:

(1)

v čl. 3 odst. 1 písm. b) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„odlovy pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) vybavených:“

(2)

v čl. 6 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok nejméně 120 mm při lovu zaměřeném na platýsovité či jiné ryby v zimních měsících (od 1. listopadu do 30. dubna).“;

(3)

článek 9 se mění takto:

a)

v písmenu c) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„při rybolovu humra severského v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) o velikosti ok 70 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm:“;

b)

v písmenu d) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„při rybolovu krevety severní v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT) o velikosti ok 35 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby:“;

c)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách divize ICES 4c plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm (TR2):

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 6 % v roce 2019 a 5 % v letech 2020 a 2021 celkových ročních úlovků tresky bezvousé a tresky obecné; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů“;

d)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách divizí ICES 4a a 4b plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm (TR2):

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 6 % v roce 2019 celkových ročních úlovků tresky bezvousé a tresky obecné; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů;“

e)

v písmenu g) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„při rybolovu v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN, PTB) o velikosti ok 90–119 m vybavené dílcem seltra nebo vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN, PTB) o velikosti ok 120 mm a více:“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 17).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU