(EU) 2019/891Nařízení Komise (EU) 2019/891 ze dne 28. května 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o funkční třídu „stabilizátory“ a použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus jako složky potravin ve švédských játrových paštikách (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 54-56 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 2019 Nabývá účinnosti: 18. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/891

ze dne 28. května 2019,

kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o funkční třídu „stabilizátory“ a použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus jako složky potravin ve švédských játrových paštikách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví pravidla pro potravinářské přídatné látky, jejich funkční třídy a seznam potravinářských přídatných látek Unie.

(2)

Příloha I nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví funkční třídy potravinářských přídatných látek v potravinách a potravinářských přídatných látek v potravinářských přídatných látkách a potravinářských enzymech.

(3)

Vědecký pokrok a technologický vývoj umožnily lepší pochopení technologické funkce potravinářské přídatné látky mléčnan železnatý (E 585). Při použití u houby Albatrellus ovinus mléčnan železnatý nepropůjčuje sám o sobě barvu a ani nezvýrazňuje stávající barvu houby Albatrellus ovinus. Barvu houby Albatrellus ovinus ovlivňuje a mění (z bílé na tmavou) tím, že reaguje s některými částmi tkáně této houby, jako jsou polyfenoly. Tato vlastnost mléčnanu železnatého nespadá pod stávající funkční třídu „stabilizátory“ ani pod žádnou jinou funkční třídu uvedenou v příloze I nařízení (ES) č. 1333/2008. Funkční skupina „stabilizátory“ by proto měla být změněna tak, že se odstraní slovo „stávající“, aby se zohlednila technologická funkce mléčnanu železnatého (E 585) při jeho použití u houby Albatrellus ovinus.

(4)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(5)

Tento seznam potravinářských přídatných látek Unie lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(6)

Dne 25. října 2016 byla předložena žádost o povolení použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus používané jako složka potravin ve švédských játrových paštikách a byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(7)

Některé švédské játrové paštiky („leverpastej“) tradičně obsahují houbu Albatrellus ovinus jako složku potravin. Než se tato houba přidá do játrových paštik, existuje technologická potřeba použít při ošetření přirozeně bílé houby Albatrellus ovinus mléčnan železnatý (E 585), aby se docílilo požadované tmavé barvy.

(8)

Vědecký výbor pro potraviny uznal bezpečnost použití mléčnanu železnatého (E 585) u oliv za přijatelnou (3). Švédské játrové paštiky obsahují pouze asi 0,5 % hub. Dodatečná expozice mléčnanu železnatému, který je přidán do houby Albatrellus ovinus používané jako složka potravin ve švédských játrových paštikách, by tedy byla zanedbatelná.

(9)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) s výjimkou případu, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(10)

Vzhledem k tomu, že povolení použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus používané jako složka potravin ve švédských játrových paštikách představuje aktualizaci seznamu potravinářských přídatných látek Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat úřad o stanovisko.

(11)

Proto je vhodné povolit mléčnan železnatý (E 585) jako stabilizátor pro houbu Albatrellus ovinus používanou jako složka potravin ve švédských játrových paštikách.

(12)

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Zpráva Vědeckého výboru pro potraviny, 25. řada, 1990.


PŘÍLOHA

Nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V příloze I se položka 24 „stabilizátory“ nahrazuje tímto:

„24.

„stabilizátory“ se rozumějí látky, které umožňují udržovat fyzikálně-chemický stav potraviny; mezi stabilizátory patří látky, které umožňují udržet jednotný rozptyl dvou nebo více navzájem se nesměšujících látek v potravinách, látky, které stabilizují, udržují nebo zintenzivňují barvu potravin, a látky, které zvyšují pojivost určité potraviny, včetně vytváření vzájemných vazeb mezi bílkovinami, které umožňují spojení kusů potravin do rekonstituované potraviny;“.

2)

V příloze II se část E mění takto:

a)

v kategorii potravin 04.2.2 „Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo slaném nálevu“ se položka týkající se mléčnanu železnatého (E 585) nahrazuje tímto:

 

„E 585

Mléčnan železnatý

150

(56)

pouze houba Albatrellus ovinus používaná jako složka potravin ve švédských játrových paštikách a olivy ztmavlé oxidací“;

b)

v kategorii potravin 04.2.3 „Sterilované ovoce a zelenina v plechovkách nebo sklenicích“ se položka týkající se mléčnanu železnatého (E 585) nahrazuje tímto:

 

„E 585

Mléčnan železnatý

150

(56)

pouze houba Albatrellus ovinus používaná jako složka potravin ve švédských játrových paštikách a olivy ztmavlé oxidací“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU