(EU) 2019/888Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/888 ze dne 13. března 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 43-46 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 2019 Nabývá účinnosti: 18. června 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1610 Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/888

ze dne 13. března 2019,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy I nařízení (EU) 2018/956 stanoví údaje, které mají členské státy sledovat a vykazovat u nových těžkých vozidel poprvé zaregistrovaných v Unii.

(2)

V části B bodě 2 přílohy I nařízení (EU) 2018/956 jsou stanoveny údaje, které mají u každého nového těžkého vozidla sledovat a vykazovat výrobci těžkých vozidel.

(3)

Od 1. července 2019 výrobci vozidel stanovují a oznamují další údaje týkající se emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (2) a jeho prováděcích opatření. V zájmu účinného provádění právních předpisů týkajících se emisí CO2 u těžkých vozidel je důležité zajistit komplexní, transparentní a náležitý sběr údajů o uspořádání vozového parku těžkých vozidel v Unii, jeho vývoji v čase a potenciálním dopadu na emise CO2. Výrobci těžkých vozidel by proto měli tyto údaje sledovat a vykazovat je Komisi.

(4)

Aby bylo možné provést důkladnou analýzu uvedených dodatečných údajů, zejména pro identifikaci účelových vozidel, je rovněž vhodné, aby příslušné orgány členských států sledovaly a vykazovaly doplňující informace o registracích.

(5)

Příloha I nařízení (EU) 2018/956 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2018/956 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2018/956 se mění takto:

1)

část A se mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

u vozidel registrovaných do 31. prosince 2019, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. ledna 2020 ve všech případech kód karoserie, jak je uveden v bodě 38 prohlášení o shodě, v relevantních případech včetně doplňujících číselných znaků uvedených v dodatku 2 k příloze II směrnice 2007/46/ES;“;

b)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

u vozidel registrovaných od 1. ledna 2020 maximální rychlost vozidla, jak je uvedena v bodě 29 prohlášení o shodě.“;

2)

v části B se bod 2 mění takto:

a)

položka č. 5 se nahrazuje tímto:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„5

Certifikační číslo náprav

1.7.2

Specifikace nápravy“;

b)

položka č. 15 se nahrazuje tímto:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„15

Značka (obchodní název výrobce)

Specifikace vozidla“;

c)

položka č. 21 se nahrazuje tímto:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„21

Typ paliva (motorová nafta CI/CNG PI/LNG PI …)

1.2.7

Specifikace motoru“;

d)

položka č. 73 se nahrazuje tímto:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„73

Kryptografický klíč souboru záznamů výrobce

3.1.4

Informace o softwaru“;

e)

doplňují se nové položky č. 79 až 100, které znějí:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„79

Model vozidla

1.1.2

Specifikace vozidla

80

Účelové vozidlo (ano/ne)

1.1.9

81

Těžké vozidlo s nulovými emisemi (ano/ne)

1.1.10

82

Těžké vozidlo s hybridním elektrickým pohonem (ano/ne)

1.1.11

83

Dvoupalivové (dual-fuel) vozidlo (ano/ne)

1.1.12

84

Kabina s lůžky (ano/ne)

1.11.13

85

Model motoru (*1)

1.2.1

Specifikace motoru

86

Model převodovky (*1)

1.3.1

Specifikace převodovky

87

Model odlehčovací brzdy (*1)

1.4.1

Specifikace odlehčovací brzdy

88

Certifikační číslo odlehčovací brzdy

1.4.2

89

Certifikační možnost použitá pro vytvoření mapy ztrát (standardní hodnoty/měření)

1.4.3

90

Model měniče točivého momentu (*1)

1.5.1

Specifikace měniče točivého momentu

91

Certifikační číslo měniče točivého momentu

1.5.2

92

Certifikační možnost použitá pro vytvoření mapy ztrát (standardní hodnoty/měření)

1.5.3

93

Model úhlového převodu (*1)

1.6.1

Specifikace úhlového převodu

94

Certifikační číslo úhlového převodu

1.6.2

95

Model nápravy (*1)

1.7.1

Specifikace nápravy

96

Model odporu vzduchu (*1)

1.8.1

Aerodynamika

97

Systém stop-start během zastavení vozidla (ano/ne)

1.12.1

Pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS)

98

Systém eco-roll bez systému stop-start (ano/ne)

1.12.2

99

Systém eco-roll se systémem stop-start (ano/ne)

1.12.3

100

Prediktivní tempomat (ano/ne)

1.12.4


(*1)  Údajové položky č. 85, 86, 87, 90, 93, 95 a 96 se nezveřejňují v centrálním registru údajů o těžkých vozidlech.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU