(EU) 2019/886Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/886 ze dne 12. února 2019, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde o ustanovení o finančních nástrojích, zjednodušené vykazování nákladů, auditní stopu, rozsah a obsah auditů operací a metodiku výběru vzorku operací a přílohu III

Publikováno: Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 9-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2019 Nabývá účinnosti: 30. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/886

ze dne 12. února 2019,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde o ustanovení o finančních nástrojích, zjednodušené vykazování nákladů, auditní stopu, rozsah a obsah auditů operací a metodiku výběru vzorku operací a přílohu III

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 38 odst. 4, čl. 39a odst. 7, čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 6, čl. 61 odst. 3 písm. b), čl. 68 druhý odstavec, čl. 125 odst. 8 první pododstavec, čl. 125 odst. 9 a čl. 127 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (2) stanoví mimo jiné zvláštní pravidla týkající se úlohy, závazků a odpovědnosti subjektů provádějících finanční nástroje, jakož i souvisejících kritérií výběru a finančních produktů. V důsledku změny části druhé hlavy IV nařízení (EU) č. 1303/2013 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (3) by nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 mělo být změněno, aby bylo v souladu s uvedenými změnami.

(2)

V čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 byla zavedena nová prováděcí možnost pro kombinování finančních prostředků z ESI fondů s finančními produkty EIB v rámci Evropského fondu pro strategické investice, jejíž podmínky byly podrobně stanoveny v novém článku 39a uvedeného nařízení. Právní základ a rozsah působnosti určitých ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 týkajících se úlohy, závazků a odpovědnosti subjektů provádějících finanční nástroje a dále i souvisejících kritérií výběru a finančních produktů by proto měly být změněny tak, aby zahrnovaly rovněž odkaz na článek 39a nařízení (EU) č. 1303/2013.

(3)

V čl. 38 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 byla objasněna pravidla pro přímé zadání zakázky bankám nebo institucím ve veřejném vlastnictví. Články 7 a 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny. Vzhledem k tomu, že změny článku 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 jsou použitelné ode dne 1. ledna 2014, měly by změny článku 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 být použitelné ode dne 1. ledna 2014. Vzhledem k tomu, že změny článku 39a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 jsou použitelné ode dne 1. ledna 2018, měla by změna článku 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 být použitelná ode dne 1. ledna 2018.

(4)

Nový čl. 43a nařízení (EU) č. 1303/2013 objasňuje pravidla upravující rozdílné zacházení s investory v případě sdílení zisku a rizik. Ustanovení čl. 6 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Čl. 40 nařízení (EU) č. 1303/2013 byl změněn tak, aby určené orgány mohly získat nezbytnou jistotu při plnění svých závazků, pokud jde o ověřování, kontroly a audity na základě konzistentních, kvalitativních a včasných zpráv, jež mají být poskytovány EIB nebo jinými mezinárodními finančními institucemi, jejichž akcionářem je členský stát. Z toho důvodu a na základě získaných poznatků týkajících se provádění čl. 9 odst. 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 by uvedené odstavce měly být zrušeny.

(6)

Článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 stanoví dodatečná zvláštní pravidla pro řízení a kontrolu finančních nástrojů zřízených na celostátní, regionální, nadnárodní či přeshraniční úrovni. Kromě toho ustanovení odst. 1 písm. c) uvedeného článku obsahuje chybný odkaz na nařízení (EU) č. 1305/2013 pro EZFRV, který by měl být opraven.

(7)

Odkazy v příslušných ustanoveních nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 by měly být uvedeny do souladu s terminologií, která je uvedena v pozměněných ustanoveních nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o přímé zadávání, rozdílné zacházení s investory, právní pojem z oblasti státní podpory „investor působící podle zásady tržní ekonomiky“, a rovněž odrážet stejné zacházení s mezinárodními finančními institucemi jako s EIB v souladu s čl. 40 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(8)

Ustanovení čl. 61 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 bylo změněno nařízením (EU, Euratom) 2018/1046 s cílem stanovit, že se nevztahuje na operace, u nichž podpora představuje státní podporu. Ustanovení čl. 19 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 stanoví, že stanovení finančních diskontních sazeb se má provádět na úrovni členských států. Aby však byl zajištěn homogenní a hladký přezkum velkých projektů, pokud jde o ukazatele finanční ziskovosti u projektů se státní podporou, měl by být zrušen čl. 19 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, aby byly umožněny finanční diskontní sazby vázané na konkrétní projekt, které by odrážely povahu investora nebo odvětví.

(9)

Nařízením (EU, Euratom) 2018/1046 byly pozměněny články 67 a 68 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkající se zjednodušeného vykazování nákladů a byly vloženy nové články 68a a 68b. Články 20 a 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny, aby byly zajištěny správné odkazy na ustanovení nařízení (EU) č. 1303/2013.

(10)

V tomto nařízení by měla být rovněž stanovena zvláštní pravidla týkající se auditní stopy a auditu operací stanovených v článcích 25 a 27 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde o novou formu podpory operací prostřednictvím financování, které není spojeno s náklady, podle čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013.

(11)

Aby se zajistil jednotný přístup k získávání jistoty ohledně spolehlivosti údajů týkajících se ukazatelů a milníků, je vhodné v čl. 27 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 upřesnit, že tento prvek by měl být součástí auditu při auditu operací.

(12)

V čl. 28 odst. 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 je stanoven postup pro výběr vzorku, platí-li podmínky pro provádění přiměřených kontrol podle čl. 148 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013. V zájmu objasnění možností dostupných auditnímu orgánu je třeba upravit ustanovení tak, aby bylo stanoveno, že rozhodnutí použít buď vyloučení, nebo nahrazení jednotek vzorku by měl přijmout auditní orgán na základě svého odborného úsudku. Vzhledem k tomu, že toto objasnění již bylo členským státům poskytnuto, je vhodné, aby uvedená změna byla použita se zpětnou účinností ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost, jak bylo poprvé přijato.

(13)

Ustanovení čl. 28 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 o metodice týkající se dílčích výběrových souborů by mělo být změněno, aby se objasnily různé možné úrovně dílčích výběrových souborů ve složitých operacích a aby byly zahrnuty všechny zvláštní případy, včetně nestatistických metod výběru vzorků a zvláštních vlastností operací prováděných v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Vzhledem k tomu, že toto objasnění již bylo členským státům poskytnuto, je vhodné, aby uvedená změna byla použita se zpětnou účinností ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost, jak bylo poprvé přijato.

(14)

Vzhledem ke změně definice „příjemce“ v čl. 2 odst. 10 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 zavedené nařízením (EU, Euratom) 2018/1046 by některé položky údajů v příloze III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(15)

V souladu s čl. 149 odst. 3a nařízení (EU) č. 1303/2013 byla opatření stanovená uvedeným nařízením předmětem konzultací s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů (4).

(16)

Za účelem zajištění právní jistoty a omezení nesrovnalostí mezi pozměněnými ustanoveními nařízení (EU) č. 1303/2013, která jsou použitelná od 2. srpna 2018 nebo dříve v souladu s čl. 282 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, a ustanoveními tohoto nařízení na minimum, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(17)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 se mění takto:

1)

Článek 6 se mění takto:

a)

podnadpis se nahrazuje tímto:

„(Čl. 38 odst. 4 třetí pododstavec a čl. 39a odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)“;

b)

v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

rozdílné zacházení s investory působícími podle zásady tržní ekonomiky a s EIB při využívání záruky EU podle nařízení (EU) 2015/2017, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 2 písm. c) a v čl. 43a nařízení (EU) č. 1303/2013, bylo přiměřené rizikům, která tito investoři přijímají, a omezené na minimum nutné k přilákání takových investorů, což je zajištěno podmínkami a procesními zárukami.“

2)

Článek 7 se mění takto:

a)

podnadpis se nahrazuje tímto:

„(Čl. 38 odst. 4 třetí pododstavec a čl. 39a odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)“;

b)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Při výběru subjektu, který má provádět finanční nástroj, v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. a), čl. 38 odst. 4 písm. b) bodem iii), čl. 38 odst. 4 písm. c) a čl. 39a odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, se řídící orgán ujistí, že tento subjekt splňuje následující minimální podmínky:“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud subjekt, který provádí fond fondů, včetně EIB a mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát, svěří prováděcí úkoly dále finančnímu zprostředkovateli, musí zajistit, aby tento finanční zprostředkovatel splňoval požadavky a kritéria uvedené v odstavcích 1 a 2.“;

d)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Aniž je dotčen odstavec 3, pokud subjekt, který provádí finanční nástroj podle čl. 39a odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, je EIB nebo mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát, nepoužijí se odstavce 1 a 2.“

3)

Podnadpis článku 8 se nahrazuje tímto:

„(Čl. 38 odst. 4 třetí pododstavec a čl. 39a odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)“.

4)

Článek 9 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Řízení a kontrola finančních nástrojů uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013

(Čl. 40 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)“;

b)

odstavec 1 se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„1.   U operací s podporou z programů pro finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013 řídicí orgán zajistí, aby:“;

ii)

písmeno e) se mění takto:

aa)

bod ii) se nahrazuje tímto:

„ii)

dokumenty uvádějící výši příspěvku na finanční nástroj z každého programu a v rámci každé prioritní osy, výdaje způsobilé v rámci programů a úrok a další výnosy vytvářené podporou z ESI fondů a opakované použití prostředků připadajících na podporu z ESI fondů v souladu s články 43, 43a a 44 nařízení (EU) č. 1303/2013,“;

ab)

bod iv) se nahrazuje tímto:

„iv)

dokumenty dokládající soulad s články 43, 43a, 44 a 45 nařízení (EU) č. 1303/2013,“;

c)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„U operací s podporou z programů pro finanční nástroje v rámci EZFRV auditní orgány zajistí, aby finanční nástroje byly auditovány po celou dobu programového období až do uzavření, a to v rámci jak auditů systémů, tak auditů operací v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).“;"

d)

odstavce 3 a 4 se zrušují.

5)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Pravidla pro odejmutí plateb do finančních nástrojů a následné úpravy žádostí o platby

(Čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Členské státy a řídicí orgány mohou odejmout příspěvky z programů na finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013 a na finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení prováděné v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení, pouze pokud tyto příspěvky nebyly již zahrnuty v žádosti o platbu podle článku 41 uvedeného nařízení. Pokud však jde o finanční nástroje podporované z EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF, mohou být příspěvky rovněž odejmuty, je-li příští žádost o platbu změněna tak, aby příslušné výdaje byly odejmuty nebo nahrazeny.“

6)

V článku 13 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Pokud většinu kapitálu investovaného do finančních zprostředkovatelů poskytujících kapitál poskytují investoři působící podle zásady tržního hospodářství a příspěvek z programu je poskytnut za podmínek platných pro takové investory, náklady a poplatky spojené s řízením musí odpovídat tržním podmínkám a nesmí být vyšší než náklady a poplatky spojené s řízením hrazené soukromými investory.“

7)

V článku 19 se zrušuje odstavec 6.

8)

Podnadpis článku 20 se nahrazuje tímto:

„(Čl. 68 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)“.

9)

Podnadpis článku 21 se nahrazuje tímto:

„(Čl. 68 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)“.

10)

Ustanovení čl. 25 odst. 1 se mění takto:

a)

první odstavec se mění takto:

i)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

v souvislosti s náklady stanovenými v souladu s čl. 67 odst. 1 písm. d) a čl. 68 prvním pododstavcem písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 auditní stopa podle potřeby dokládá a odůvodňuje metodu výpočtu a základ, na němž bylo rozhodnuto o paušálních sazbách, a způsobilé přímé náklady nebo náklady vykázané v rámci jiných vybraných kategorií, u kterých se uplatní paušální sazba;“

ii)

vkládá se nové písmeno da), které zní:

„da)

v souvislosti s financováním, které není spojeno s náklady podle čl. 67 odst. 1 prvního pododstavce písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013 auditní stopa umožňuje ověření, zda byly splněny podmínky financování, a soulad podkladových údajů týkajících se podmínek pro úhradu výdajů;“

iii)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

v souvislosti s náklady stanovenými v souladu s čl. 68 prvním pododstavcem písm. b) a c), čl. 68a odst. 1 a článkem 68b nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1304/2013 před vstupem nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 v platnost a článkem 19 nařízení (EU) č. 1299/2013 auditní stopa umožňuje doložení a ověření způsobilých přímých nákladů, u kterých se uplatní paušální sazba;“

b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„U nákladů uvedených v písmenech c) a d) auditní stopa umožňuje ověřování metody výpočtu použité řídicím orgánem z hlediska souladu s čl. 67 odst. 5, článkem 68 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 1304/2013 před vstupem nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 v platnost.“

11)

Článek 27 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé.“;

ii)

vkládá se nový druhý pododstavec, který zní:

„Na operace, na které se vztahuje financování, které není spojeno s náklady podle čl. 67 odst. 1 prvního pododstavce písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, se vztahují pouze následující skutečnosti stanovené v písmenu a): operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy.“;

b)

v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě operací, na které se vztahuje forma podpory uvedená v čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, audity operací ověří, že podmínky pro úhradu výdajů příjemci byly splněny.“

12)

Článek 28 se mění takto:

a)

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„Platí-li podmínky přiměřené kontroly podle čl. 148 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, může auditní orgán buď vyloučit položky stanovené v uvedeném článku ze souboru, z něhož se vybírá vzorek, nebo zachovat zařazení položek v souboru, z něhož se vybírá vzorek, a nahradit je, pokud budou vybrány. Rozhodnutí použít buď vyloučení, nebo nahrazení jednotek vzorku by mělo být přijato auditním orgánem na základě jeho odborného úsudku.“;

b)

v odstavci 9 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„V závislosti na vlastnostech jednotky vzorku však může auditní orgán rozhodnout, že použije dílčí výběrový soubor. Metodika výběru jednotek dílčího výběrového souboru se řídí zásadami umožňujícími odhad na úrovni jednotky vzorku.“

13)

Příloha III se mění takto:

a)

datové pole 2 se nahrazuje tímto:

„Informace, zda je příjemce veřejnoprávním subjektem nebo soukromoprávním subjektem nebo fyzickou osobou“;

b)

datové pole 46 se nahrazuje tímto:

„Výše způsobilých výdajů v žádosti o platbu tvořících základ každé platby příjemci, doprovázená v případě operací, na které se vztahuje forma podpory uvedená v čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, odkazem na odpovídající splnění finančních podmínek“;

c)

datové pole 80 se nahrazuje tímto:

„Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemcem a uhrazených v průběhu realizace operace zahrnutých v každé žádosti o platbu, doprovázená v případě operací, na které se vztahuje forma podpory uvedená v čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, odkazem na odpovídající splnění finančních podmínek“;

d)

datové pole 87 se nahrazuje tímto:

„V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka zálohy zahrnutá v žádosti o platbu, pokrytá do tří let od vyplacení zálohy výdaji uhrazenými příjemcem nebo, pokud členské státy rozhodly, že příjemcem je subjekt poskytující podporu podle čl. 2 bodu 10 písm. a), výdaji uhrazenými subjektem, který dostává podporu“;

e)

datové pole 88 se nahrazuje tímto:

„V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka vyplacená příjemci v rámci operace nebo, pokud členské státy rozhodly, že příjemcem je subjekt poskytující podporu podle čl. 2 bodu 10 písm. a), vyplacená subjektu, který dostává podporu, jako záloha zahrnutá v žádosti o platbu, která nebyla kryta výdaji uhrazenými příjemcem a pro kterou dosud neuběhlo tříleté období“.

Článek 2

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 se opravuje takto:

„c)

řídicí kontroly byly po celou dobu programového období a během zřizování a provádění finančních nástrojů prováděny v souladu s čl. 125 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti a ENRF a v souladu s čl. 58 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 pro EZFRV;“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 2 se použije ode dne 1. ledna 2014.

Ustanovení čl. 1 bodu 5 se použije ode dne 1. ledna 2018.

Ustanovení čl. 1 bodu 12 a článek 2 se použijí ode dne 14. května 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(4)  Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU