(EU) 2019/855Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/855 ze dne 27. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 140, 28.5.2019, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. května 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. května 2019 Nabývá účinnosti: 29. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/855

ze dne 27. května 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

V souladu s čl. 46 odst. 7 nařízení (EU) č. 267/2012 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v přílohách IX a XIV uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že 17 položek uvedených v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být aktualizováno.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2019.

Za Radu

předseda

N. HURDUC


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„14.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Předseda Íránské organizace leteckého průmyslu (IAIO). Bývalý předseda íránské Organizace leteckého průmyslu (AIO). AIO se účastní citlivých íránských programů.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Současný vedoucí bezpečnostního útvaru v rámci výzkumného institutu Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), spadajícího pod Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil; ředitelem tohoto institutu je Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, označený ze strany OSN. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán odmítá spolupracovat. V rámci své funkce je Davoud Babaei odpovědný za to, aby se zabránilo poskytování informací, a to i MAAE.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

(také znám jako Seyed Shamseddin BORBOROUDI)

Datum narození: 21. září 1969

Zástupce ředitele Íránské organizace pro atomovou energii, označené ze strany OSN; v rámci této organizace je jeho nadřízeným Feridun Abbasi Davani, označený ze strany OSN. Do íránského jaderného programu je zapojen minimálně od roku 2002, mimo jiné i jako bývalý vedoucí útvaru pro pořizování vybavení a materiálu a logistiku v rámci projektu AMAD, v jehož rámci byl odpovědný za využívání krycích společností, jako je Kimia Madan, k pořizování vybavení a materiálu pro íránský program jaderných zbraní.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (také znám jako DANESHJOU)

 

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a technologie. Podporoval jaderné činnosti Íránu představující riziko šíření.

1.12.2011“

2)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazují těmito položkami:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Dceřiná společnost IAIO v rámci MODAFL (oba subjekty jsou označeny ze strany EU), která především vyrábí kompozitní materiály pro letecký průmysl.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Krycí jméno pro společnost Khorasan Metallurgy Industries (označená ze strany OSN), dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) přímo podporuje jaderné činnosti Íránu představující riziko šíření. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu. SPND provozuje Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, který je označen ze strany OSN, a je součástí Ministerstva obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil (MODAFL), označeného ze strany EU.

22.12.2012“

3)

V oddíle II se odpovídající položky seznamu v části „A. Osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Brigádní generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Bývalý náměstek ministra a generální inspektor MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

Narozen v roce 1961

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Bývalý ministr energetiky.

26.7.2010

4.

Brigádní generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Bývalý předseda íránské Organizace leteckého průmyslu (AIO) a bývalý generální ředitel Organizace obranného průmyslu (DIO), označené ze strany OSN. Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC) a náměstek íránského Ministerstva obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigádní generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Člen Nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernými otázkami.

23.6.2008

12.

Brigádní generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Zastával významné funkce v rámci MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Bývalý ministr MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Bývalý ředitel společnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

1.12.2011“

4)

V oddíle II se odpovídající položka seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazuje touto položkou:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštovní adresa: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Společnost je zapojena do přepravy zbraní jménem Islámských revolučních gard (IRGC).

23.1.2012“

5)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ doplňuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„20.

b)

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (zařazené na seznam EU), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení.

26.7.2010“

6)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ zrušuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (viz č. 20), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení. Toto zboží lze využít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

26.7.2010“

7)

V oddíle II se v části „B. Subjekty“ doplňuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Tuto společnost, která přispívá k financování strategických zájmů režimu, vlastní nebo ovládají Islámské revoluční gardy (IRGC).

26.7.2010“

8)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ vypouští tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin je blízká subjektům Naftar a Bonyad-e Mostazafan a přispívá k financování strategických zájmů režimu a paralelního íránského státu.

26.7.2010“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU