(EU) 2019/803Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/803 ze dne 17. května 2019 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 132, 20.5.2019, s. 23-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. června 2019 Nabývá účinnosti: 9. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/803

ze dne 17. května 2019

o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/1952 stanoví rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny.

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1952 předkládají členské státy každé tři roky Komisi (Eurostatu) standardní zprávy o kvalitě údajů v souladu s kritérii kvality stanovenými v čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2). Tyto zprávy musí obsahovat informace o rozsahu a shromažďování údajů, kritériích výpočtu, použité metodice a zdrojích použitých údajů a o veškerých jejich změnách.

(3)

V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1952 Komise (Eurostat) posoudí kvalitu poskytnutých údajů a použije toto hodnocení a analýzu ze zpráv o kvalitě k tomu, aby připravila a zveřejnila zprávu o kvalitě evropských statistik, na které se vztahuje nařízení (EU) 2016/1952.

(4)

Po vstupu nařízení (EU) 2016/1952 v platnost Komise (Eurostat) úzce spolupracovala s členskými státy na hodnocení příslušných požadavků na zabezpečení technické kvality obsahu a vhodného načasování zpráv o kvalitě.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V příloze jsou stanoveny požadavky na zabezpečení technické kvality obsahu zpráv o kvalitě údajů o cenách zemního plynu a elektřiny.

2.   Členské státy předloží první zprávy o kvalitě do 15. června 2019.

3.   Každá zpráva o kvalitě se vztahuje na celé roky, jež uplynuly od data předchozí zprávy o kvalitě. První zprávy o kvalitě se však vztahují na referenční roky 2017 a 2018.

Článek 2

Zprávy o kvalitě se podávají prostřednictvím jednotného kontaktního místa, jež poskytuje Komise (Eurostat), aby mohla tyto zprávy o kvalitě přijímat elektronicky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ TECHNICKÉ KVALITY OBSAHU ZPRÁV O KVALITĚ EVROPSKÝCH STATISTIK CEN ZEMNÍHO PLYNU A ELEKTŘINY

Zprávy o kvalitě obsahují informace týkající se všech kritérií kvality stanovených v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

1.   RELEVANCE

Členské státy ve zprávách o kvalitě poskytnou tyto informace:

a)

popis uživatelů, jejich potřeby a odůvodnění těchto potřeb;

b)

postupy sloužící k měření spokojenosti uživatelů a k vytvoření výsledků;

c)

rozsah, v němž jsou požadované statistiky k dispozici.

2.   PŘESNOST

Zprávy o kvalitě musí obsahovat:

a)

hodnocení přesnosti, jež shrnuje různé složky datového souboru;

b)

popis chyb při výběru vzorku;

c)

popis veškerých jiných chyb.

3.   VČASNOST A DOCHVILNOST

Členské státy poskytnou informace o:

a)

době, jež uplynula mezi událostí nebo jevem, jež popisují, a datem dostupnosti údajů (včasnost);

b)

době, jež uplynula mezi cílovým datem pro předání údajů a skutečným datem předání údajů (dochvilnost);

c)

počtu opakování nezbytných pro získání zcela validovaných údajů (opakování validace).

4.   DOSTUPNOST A SROZUMITELNOST

Členské státy poskytnou informace o podmínkách a způsobech, jimiž mohou uživatelé:

a)

získávat a využívat údaje (mimo jiné včetně tiskových zpráv, publikací, online databází, přístupu k mikrodatům);

b)

interpretovat údaje, jako je poskytování dokumentace o metodice a řízení kvality.

5.   SROVNATELNOST

Členské státy poskytnou informace o tom, do jaké míry jsou statistiky srovnatelné:

a)

mezi zeměpisnými oblastmi;

b)

v průběhu času.

6.   SOUDRŽNOST

Členské státy poskytnou informace o tom, do jaké míry jsou statistiky:

a)

slučitelné s údaji získanými z jiných zdrojů (soudržnost napříč oblastmi);

b)

v souladu s příslušným souborem údajů (vnitřní soudržnost).

Členské státy rovněž poskytnou informace o těchto dalších aspektech kvality:

1.   ŘÍZENÍ KVALITY

Členské státy poskytnou informace o zavedených systémech a rámcích pro řízení kvality statistických produktů a postupů. Poskytnou rovněž informace o svém posouzení kvality údajů.

2.   REVIZE ÚDAJŮ

Členské státy vysvětlí, proč byly validované údaje revidovány. Důvody mohou zahrnovat informace o novém zdroji dostupných údajů, nových metodách nebo jiných relevantních informacích. Zpráva rovněž obsahuje datum, velikost a rozsah revizí.

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1952 obsahují tyto zprávy informace o rozsahu a shromažďování údajů, kritériích výpočtu, použité metodice a zdrojích použitých údajů a o veškerých jejich změnách.

1.   STATISTICKÁ PREZENTACE

Členské státy poskytnou následující popis šířených údajů, jež mohou být uživatelům zobrazeny jako tabulky, grafy nebo mapy:

a)

popis údajů;

b)

klasifikační systém;

c)

odvětvové pokrytí;

d)

statistické pojmy a definice;

e)

statistická jednotka;

f)

statistický soubor;

g)

referenční oblast (zeměpisná oblast působnosti);

h)

doba, za kterou jsou údaje k dispozici;

i)

referenční období (období zahrnuté ve zprávě);

j)

měrná jednotka.

2.   STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Zprávy o kvalitě obsahují popis všech postupů použitých pro sběr, validaci a kompilaci údajů a pro odvození nových informací.

3.   POLITIKA ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Zprávy o kvalitě obsahují pravidla pro šíření údajů na vnitrostátní úrovni.

4.   FREKVENCE ŠÍŘENÍ

Ve zprávách se rovněž uvede frekvence, v níž jsou údaje šířeny na vnitrostátní úrovni.

V souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) a f) nařízení (ES) č. 223/2009 poskytují členské státy informace o:

1.   DŮVĚRNOSTI

Zprávy o kvalitě obsahují informace o legislativních opatřeních nebo jiných formálních postupech, jež brání jakémukoli neoprávněnému zveřejnění údajů, jež by mohlo přímo nebo nepřímo způsobit identifikaci osoby nebo hospodářského subjektu. Stanoví rovněž pravidla používaná pro zajištění statistické důvěrnosti a zabránění neoprávněnému zveřejnění.

2.   NÁKLADECH A ZATÍŽENÍ

Zprávy o kvalitě obsahují informace o nákladech a zatížení spojených se sběrem a tvorbou statistického produktu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU