(EU) 2019/759Nařízení Komise (EU) 2019/759 ze dne 13. května 2019, kterým se stanoví přechodná opatření pro uplatňování hygienických požadavků v případě dovozu potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 125, 14.5.2019, s. 11-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 20. dubna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/759

ze dne 13. května 2019,

kterým se stanoví přechodná opatření pro uplatňování hygienických požadavků v případě dovozu potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví významné změny pravidel a postupů v oblasti veřejného zdraví (bezpečnosti potravin), které musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat. Stanoví zejména některé podmínky pro dovoz potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty) do Unie.

(2)

Nařízení Komise (EU) 2017/185 (2) stanoví přechodná opatření odchylující se od těchto pravidel pro provozovatele potravinářských podniků dovážející potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty) jiné než produkty uvedené v čl. 3 odst. 1 a 3 nařízení Komise (EU) č. 28/2012 (3), u nichž dosud nebyly na úrovni Unie stanoveny hygienické podmínky pro dovoz do Unie. Tato odchylka platí do 31. prosince 2020.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 („právní rámec pro zdraví zvířat“) (4) stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které jsou přenosné na zvířata nebo na člověka. Použije se na produkty živočišného původu, a tedy i na směsné produkty ve smyslu čl. 2 písm. a) rozhodnutí Komise 2007/275/ES (5). Jakmile bude nařízení použitelné, stanoví požadavky na vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie z třetích zemí a území. Uvedené nařízení se použije ode dne 21. dubna 2021.

(4)

Aby se zajistila právní jasnost a jednotnost a hospodářským subjektům a příslušným orgánům se usnadnil přechod na nová pravidla, je nezbytné určit jednotné datum pro uplatňování nových dovozních podmínek pro směsné produkty, na něž se vztahuje čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004. Doba platnosti těchto přechodných opatření by proto měl být prodloužena do 20. dubna 2021.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví přechodná opatření pro uplatňování určitých ustanovení nařízení (ES) č. 853/2004 během přechodného období od 1. ledna 2021 do 20. dubna 2021.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „směsným produktem“ rozumí směsný produkt podle definice v čl. 2 písm. a) rozhodnutí 2007/275/ES.

Článek 3

Odchylka týkající se hygienických požadavků v případě dovozu potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu

Odchylně od čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou provozovatelé potravinářských podniků dovážející potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu, kromě produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 28/2012, osvobozeni od požadavků uvedených v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004.

Dovoz takových produktů musí být v souladu s hygienickými dovozními požadavky členského státu dovozu.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021 do dne 20. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2017, s. 21).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU