(EU) 2019/714Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/714 ze dne 7. března 2019, kterým se nahrazuje příloha I a mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

Publikováno: Úř. věst. L 123, 10.5.2019, s. 30-33 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 7. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2019 Nabývá účinnosti: 30. května 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/788 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/714

ze dne 7. března 2019,

kterým se nahrazuje příloha I a mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 211/2011 se stanoví, že nejméně v jedné čtvrtině členských států by měl minimální počet osob, jež podepsaly občanskou iniciativu, odpovídat počtu členů Evropského parlamentu, kteří jsou voleni v každém členském státě, vynásobenému 750. Tyto minimální počty jsou uvedeny v příloze I nařízení.

(2)

Dne 29. března 2017 předložilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo dva roky po uvedeném oznámení, tj. od 30. března 2019, pokud dohoda uzavřena nebude, se na Spojené království přestanou vztahovat Smlouvy, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(3)

Evropská rada přijala dne 28. června 2018 rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 (2), kterým se stanoví složení Evropského parlamentu. Uvedené rozhodnutí, jež vstoupilo v platnost dne 3. července 2018, stanoví počet zástupců v Evropském parlamentu volených v každém členském státu na volební období 2019–2024, které začíná dne 2. července 2019.

Za účelem zohlednění těchto pravidel, pokud jde o minimální počet podepsaných osob uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 211/2011, je třeba změnit přílohu I nařízení (EU) č. 211/2011. Tato změna by měla začít být použitelná dne 2. července 2019, kdy začne volební období Evropského parlamentu 2019–2024. Pokud by však období dvou let uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii bylo prodlouženo po uplynutí uvedené lhůty, změna by měla být použitelná po uplynutí prodloužené lhůty. Z důvodu jasnosti by měla být příloha I nahrazena.

(4)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 211/2011 stanoví, že organizátoři navrhované občanské iniciativy musí zaregistrovat iniciativu u Komise a poskytnout informace uvedené v příloze II uvedeného nařízení.

(5)

Článek 9 nařízení (EU) č. 211/2011 stanoví, že za účelem předložení občanské iniciativy Komisi mají organizátoři použít formulář obsažený v příloze VII nařízení.

(6)

Formuláře obsažené v přílohách II a VII nařízení (EU) č. 211/2011 obsahují poznámku pod čarou, která poskytuje informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje organizátorů a sponzorů. Aby se zabránilo záměně s prohlášením o ochraně soukromí uplatňovaným pro dané zpracování údajů, je třeba informace v této poznámce zkrátit a zjednodušit.

(7)

Znění poznámek pod čarou odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3). Nařízení (ES) č. 45/2001 bylo zrušeno a od 11. prosince 2018 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4). Odkaz na nařízení (ES) č. 45/2001 by proto měl být z těchto poznámek pod čarou vypuštěn.

(8)

Příloha I nařízení (EU) č. 211/2011 by proto měla být nahrazena a přílohy II a VII nařízení by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 211/2011 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

2)

Poznámka pod čarou (1) v příloze II se nahrazuje tímto:

„(1)

Veřejnosti budou v on-line registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jména a příjmení organizátorů, e-mailové adresy kontaktních osob a informace o zdrojích podpory a finančních prostředků.

Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zveřejnění jejich osobních údajů ze závažných oprávněných důvodů týkajících se jejich konkrétní situace.“.

3)

Poznámka pod čarou (1) v příloze VII se nahrazuje tímto:

„(1)

Veřejnosti budou v on-line registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jména a příjmení organizátorů, e-mailové adresy kontaktních osob a informace o zdrojích podpory a finančních prostředků.

Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zveřejnění jejich osobních údajů ze závažných oprávněných důvodů týkajících se jejich konkrétní situace.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 1 se použije ode dne 2. července 2019 nebo ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestanou vztahovat Smlouvy, podle toho, co nastane později.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (Úř. věst. L 165 I, 2.7.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

MINIMÁLNÍ POČET PODEPSANÝCH OSOB NA ČLENSKÝ STÁT

Belgie

15 750

Bulharsko

12 750

Česká republika

15 750

Dánsko

10 500

Německo

72 000

Estonsko

5 250

Irsko

9 750

Řecko

15 750

Španělsko

44 250

Francie

59 250

Chorvatsko

9 000

Itálie

57 000

Kypr

4 500

Lotyšsko

6 000

Litva

8 250

Lucembursko

4 500

Maďarsko

15 750

Malta

4 500

Nizozemsko

21 750

Rakousko

14 250

Polsko

39 000

Portugalsko

15 750

Rumunsko

24 750

Slovinsko

6 000

Slovensko

10 500

Finsko

10 500

Švédsko

15 750


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU