(EU) 2019/686Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/686 ze dne 16. ledna 2019, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 116, 3.5.2019, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. května 2019 Nabývá účinnosti: 3. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/686

ze dne 16. ledna 2019,

kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola 3 směrnice 91/477/EHS stanoví formality požadované pro převod zbraní z jednoho členského státu do druhého a vyžaduje, aby si členské státy vyměňovaly příslušné informace o těchto převodech.

(2)

V čl. 13 odst. 5 směrnice 91/477/EHS se vyžaduje, aby Komise zajistila systém pro systematickou výměnu informací uvedených v tomto článku. V současnosti si příslušné orgány členských států vyměňují tyto informace elektronickou poštou nebo faxem.

(3)

Účinným nástrojem při provádění ustanovení o správní spolupráci obsažených v článku 13 směrnice 91/477/EHS, zejména ustanovení týkajících se převodu palných zbraní z jednoho členského státu do druhého, by mohl být systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 (2). Bylo proto přijato prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/689 (3) s cílem zajistit, aby se na tato ustanovení týkající se převodu palných zbraní vztahoval pilotní projekt podle článku 4 nařízení (EU) č. 1024/2012. Je proto vhodné určit systém IMI jako systém, který příslušné orgány členských států využívají za účelem výměny informací týkajících se převodu palných zbraní, a stanovit podrobná opatření pro tyto výměny.

(4)

V souladu s čl. 13 odst. 3 směrnice 91/477/EHS mohou mít členské státy více než jeden vnitrostátní orgán odpovědný za předávání a přijímání informací spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení. K usnadnění účelného a účinného toku informací mezi členskými státy by měl každý členský stát s více než jedním takovýmto vnitrostátním orgánem určit jeden ze svých vnitrostátních orgánů jako ústřední orgán, který jedná jako jednotné kontaktní místo pro přijímání a předávání informací vyměňovaných prostřednictvím systému IMI v souladu s tímto nařízením. Ústřední orgán může být členským státem zmocněn rovněž k předávání informací od svých vnitrostátních orgánů jinému členskému státu prostřednictvím systému IMI.

(5)

V souladu s článkem 11 směrnice 91/477/EHS vyžaduje převod palných zbraní z jednoho členského státu do druhého povolení členského státu, v němž se palná zbraň nachází (dále jen „členský stát odeslání“). Každý členský stát musí mimoto předat ostatním členským státům seznam palných zbraní, pro které může být vydán souhlas k přepravě na jeho území bez předchozího povolení. To znamená, že v případě palných zbraní, které nejsou v seznamu členského státu uvedeny, se předpokládá, že členský stát odeslání před vydáním souhlasu k přepravě palné zbraně do tohoto členského státu ověří, zda bylo uděleno předchozí povolení. V současnosti však prodejce předkládá členskému státu odeslání doklad o předchozím povolení až v době, kdy žádá o povolení na převod, nebo v případě spadajícím do oblasti působnosti čl. 11 odst. 3 směrnice 91/477/EHS je tento doklad předložen v době, kdy podnikatel v oboru zbraní sděluje členskému státu odeslání údaje o převodu. Aby bylo zajištěno, že povolení na převod nejsou vydávána na základě padělaných dokladů, měl by členský stát, na jehož území má být palná zbraň přepravena (dále jen „členský stát určení“), předat informace týkající se předchozího povolení členskému státu odeslání prostřednictvím systému IMI nejpozději do sedmi kalendářních dnů poté, co předchozí povolení udělil. Aby byla zaručena větší sledovatelnost a bezpečnost s ohledem na převod palných zbraní uvnitř Unie, měla by být kopie dokladu o předchozím povolení vložena do systému IMI současně s informacemi, které jsou zasílány prostřednictvím systému IMI.

(6)

Konkrétní informace, které by měly členské státy kromě vložení kopie příslušného dokladu předávat individuálně prostřednictvím systému IMI, by měly být omezeny na informace nezbytné k tomu, aby mohly příslušné vnitrostátní orgány snadno určit a vyhledat informace týkající se konkrétního převodu, zejména včetně informací k identifikaci prodejce a kupujícího nebo vlastníka (bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele v oboru zbraní či jinou osobu).

(7)

V zájmu transparentnosti a bezpečnosti by měl každý členský stát do systému IMI vložit seznam palných zbraní, pro které může být vydán souhlas k přepravě na jeho území bez předchozího povolení. Pokud takovéto palné zbraně neexistují, jinými slovy, vyžaduje-li se předchozí povolení při převodu veškerých palných zbraní, bude moci členský stát uvést tuto skutečnost v příslušném úložišti v systému IMI.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením byla projednána s odbornou skupinou pro výměnu informací, která sestává z odborníků z členských států,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na výměnu níže uvedených informací prostřednictvím systému uvedeného v čl. 13 odst. 5 směrnice 91/477/EHS:

a)

informace uvedené v odstavci 2 zmíněného článku, co se týká přepravy palných zbraní;

b)

informace uvedené v odstavci 4 zmíněného článku, vyjma informací týkajících se zamítnutí udělit povolení podle článků 6 a 7 uvedené směrnice.

Článek 2

Systém pro elektronickou výměnu informací

Pro účely výměny informací, na něž se vztahuje toto nařízení, je systémem uvedeným v čl. 13 odst. 5 směrnice 91/477/EHS systém pro výměnu informací o vnitřním trhu („systém IMI“), jak je stanoveno v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/689.

Článek 3

Určení ústředního orgánu členskými státy

1.   Má-li určitý členský stát více než jeden vnitrostátní orgán odpovědný (jak je uvedeno v čl. 13 odst. 3 směrnice 91/477/EHS) za předávání a přijímání informací, na něž se vztahuje toto nařízení, určí členský stát jeden z těchto orgánů jako ústřední orgán, který odpovídá za přijímání těchto informací od vnitrostátních orgánů ostatních členských států a za jejich předání příslušnému vnitrostátnímu orgánu na jeho území, jenž nese za tyto informace odpovědnost.

2.   Členský stát může ústřední orgán pověřit rovněž předáváním informací od svých vnitrostátních orgánů vnitrostátnímu či ústřednímu orgánu jiného členského státu prostřednictvím systému IMI.

Článek 4

Předchozí povolení

1.   Pokud určitý členský stát (dále jen „členský stát určení“) udělí předchozí povolení na převod palné zbraně nacházející se v jiném členském státě (dále jen „členský stát odeslání“) na jeho území, předá členský stát určení za účelem vyrozumění členského státu odeslání o předchozím povolení členskému státu odeslání tyto informace:

a)

název členského státu určení a členského státu odeslání;

b)

datum a vnitrostátní referenční číslo dokladu o předchozím souhlasu;

c)

informace k identifikaci kupujícího nebo nabyvatele palné zbraně nebo případně vlastníka;

d)

informace k identifikaci prodávajícího nebo případně převodce palné zbraně;

e)

datum skončení platnosti dokladu o předchozím povolení v souladu s vnitrostátními předpisy členského státu určení.

2.   Členský stát určení vloží do systému IMI kopii dokladu o předchozím povolení a předá tuto kopii členskému státu odeslání spolu s informacemi předávanými podle odstavce 1.

3.   Informace a doklad podle odstavců 1 a 2 jsou v systému IMI přístupné vnitrostátním orgánům odpovědným za tyto informace v členském státě určení a v členském státě odeslání.

4.   Informace a doklad podle odstavců 1 s 2 jsou vloženy a předány nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne vydání dokladu o předchozím povolení.

Článek 5

Seznam palných zbraní, pro které není zapotřebí předchozí povolení

Seznam palných zbraní, který má být předán ostatním členským státům podle čl. 11 odst. 4 směrnice 91/477/EHS, je vložen do systému IMI a je přístupný vnitrostátním orgánům všech členských států.

Článek 6

Oznámení povolení na převod nebo průvodního dokladu

1.   Při vydávání povolení na převod palné zbraně podle čl. 11 odst. 2 směrnice 91/477/EHS nebo při vydávání dokladu (dále jen „průvodní doklad“), jenž má být přiložen k palné zbrani podle čl. 11 odst. 3 prvního pododstavce zmíněné směrnice, předá příslušný orgán členského státu, v němž se palná zbraň nachází („členský stát odeslání“), níže uvedené informace členskému státu, na jehož území má být palná zbraň přepravena („členský stát určení“), a případným členským státům tranzitu:

a)

název členského státu odeslání, členského státu určení a případně členských států tranzitu;

b)

datum a vnitrostátní referenční číslo povolení na převod nebo průvodního dokladu;

c)

informace k identifikaci kupujícího nebo nabyvatele palné zbraně nebo případně vlastníka;

d)

informace k identifikaci prodávajícího nebo případně převodce palné zbraně;

e)

celkový počet palných zbraní, které mají být převedeny;

f)

v případě povolení na převod den odeslání a předpokládaný den převzetí palné zbraně;

g)

datum skončení platnosti povolení na převod nebo průvodního dokladu v souladu s vnitrostátními předpisy členského státu určení.

2.   Členský stát odeslání vloží do systému IMI kopii povolení na převod nebo kopii průvodního dokladu a předá tuto kopii členskému státu určení a případně členským státům tranzitu spolu s informacemi předávanými podle odstavce 1.

3.   Pokud členský stát určení nepředá informace týkající se předchozího povolení a kopii dokladu o předchozím povolení členskému státu odeslání podle článku 4, vloží členský stát odeslání do systému IMI kopii dokladu o předchozím povolení, kterou obdržel jiným způsobem.

4.   Informace a doklady podle odstavců 1, 2 a 3 jsou v systému IMI přístupné vnitrostátním orgánům pouze členského státu odeslání, členského státu určení a případně členských států tranzitu.

5.   Informace a doklady podle odstavců 1, 2 a 3 jsou vloženy a předány nejpozději v době přepravy do prvního členského státu tranzitu, nebo v případě, že členské státy tranzitu neexistují, do členského státu určení.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. září 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/689 ze dne 16. ledna 2019 o pilotním projektu k provedení určitých ustanovení o správní spolupráci obsažených ve směrnici Rady 91/477/EHS prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (viz strana 75 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU