(EU) 2019/681Nařízení Komise (EU) 2019/681 ze dne 30. dubna 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 115, 2.5.2019, s. 5-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. května 2019 Nabývá účinnosti: 22. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/681

ze dne 30. dubna 2019,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Látka 2-Chloro-p-Phenylenediamine, včetně jejího sulfátu a dihydrochloridu, se používá v přípravcích k barvení obočí a řas v koncentraci nejvýše 4,6 %. Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) uvedl ve svém stanovisku ze dne 19. září 2013 (2) (dále jen „stanovisko VVBS“), že pro použití látky 2-Chloro-p-Phenylenediamine v oxidačních přípravcích k barvení obočí a řas v koncentraci nejvýše 4,6 % nelze odvodit žádnou dostatečnou hranici bezpečnosti. VVBS dále uvedl, že na základě dostupných údajů a s ohledem na absenci řádné zkoušky in vivo na indukci genových mutací nelze dospět k závěru ohledně genotoxického potenciálu látky 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Proto VVBS konstatoval, že použití látky 2-Chloro-p-Phenylenediamine není pro spotřebitele bezpečné. VVBS následně objasnil, že je toho názoru, že k sulfátu a dihydrochloridu látky 2-Chloro-p-Phenylenediamine by se mělo přistupovat se stejnou obezřetností jako k látce 2-Chloro-p-Phenylenediamine, dokud nebude prokázána bezpečnost, protože mají stejnou základní strukturu, včetně genotoxického potenciálu, jako látka 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Kromě toho VVBS objasnil, že působnost stanoviska VVBS a jeho závěru lze rozšířit na vlasy (3).

(2)

S ohledem na stanovisko VVBS a na následné objasnění ze strany VVBS existuje potenciální riziko pro lidské zdraví plynoucí z používání látky 2-Chloro-p-Phenylenediamine, jejího sulfátu a dihydrochloridu v přípravcích k barvení obočí a řas. V případě přípravků k barvení vlasů je expozice této látce ještě vyšší, protože se tyto přípravky aplikují na větší povrch těla. Na uvedeném základě a s ohledem na objasnění ze strany VVBS existuje rovněž potenciální riziko pro lidské zdraví plynoucí z používání látky 2-Chloro-p-Phenylenediamine, jejího sulfátu a dihydrochloridu v přípravcích k barvení vlasů. Proto by látka 2-Chloro-p-Phenylenediamine, její sulfát a dihydrochlorid měly být zakázány v přípravcích k barvení vlasů, včetně přípravků k barvení obočí, a v přípravcích k barvení řas a doplněny na seznam zakázaných látek v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009.

(3)

Je vhodné stanovit přiměřené lhůty, aby se dané odvětví mohlo tomuto novému zákazu přizpůsobit. Při stanovení délky těchto lhůt by měl být zájem hospodářských subjektů vyvážen zjištěnými rizikovými faktory pro zdraví.

(4)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Ode dne 22. listopadu 2019 nesmí být na trh Unie uváděny přípravky k barvení vlasů, včetně přípravků k barvení obočí, a přípravky k barvení řas, které obsahují látky zakázané tímto nařízením.

Ode dne 22. února 2020 nesmí být na trh Unie dodávány přípravky k barvení vlasů, včetně přípravků k barvení obočí, a přípravky k barvení řas, které obsahují látky zakázané tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1510/13.

(3)  Zápis z plenárního zasedání SCCS ve dnech 21.–22. června 2018.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009 se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

„1384

2-Chlorbenzen-1,4-diamin (2-Chloro-p-Phenylenediamine), jeho sulfát a dihydrochlorid (*1), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů, včetně přípravků k barvení obočí, a v přípravcích k barvení řas

615-66-7

61702-44-1 (sulfát)

615-46-3 (dihydrochlorid)

210-441-2

262-915-3

210-427-6


(*1)  Ode dne 22. listopadu 2019 nesmí být na trh Unie uváděny přípravky k barvení vlasů, včetně přípravků k barvení obočí, a přípravky k barvení řas, které obsahují uvedené látky. Ode dne 22. února 2020 nesmí být na trh Unie dodávány přípravky k barvení vlasů, včetně přípravků k barvení obočí, a přípravky k barvení řas, které obsahují uvedené látky.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU