(EU) 2019/676Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/676 ze dne 29. dubna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 114, 30.4.2019, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. května 2019 Nabývá účinnosti: 20. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/676

ze dne 29. dubna 2019,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 předložila pracovní skupina ABE-IT 56 dne 1. dubna 2016 Francii žádost o schválení účinné látky ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623) (dále jen „ABE-IT 56“).

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 oznámila Francie jakožto zpravodajský členský stát dne 25. května 2016 žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je přijatelná.

(3)

Dne 20. června 2017 předložil zpravodajský členský stát Komisi návrh zprávy o posouzení, v níž posoudil, zda lze očekávat, že dotčená účinná látka splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, a kopii této zprávy zaslal úřadu.

(4)

Úřad splnil podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009. V souladu s čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení požádal, aby žadatel předložil členským státům, Komisi a úřadu dodatečné informace. Posouzení dodatečných informací provedené zpravodajským členským státem bylo předloženo úřadu v podobě aktualizovaného návrhu zprávy o posouzení v květnu 2018.

(5)

Dne 26. července 2018 sdělil úřad žadateli, členským státům a Komisi svůj závěr o tom, zda lze očekávat, že účinná látka ABE-IT 56 splní kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 (2). Úřad svůj závěr zpřístupnil veřejnosti.

(6)

Dne 23. října 2018 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkoumání látky ABE-IT 56 a dne 22. března 2019 předlohu nařízení o schválení látky ABE-IT 56.

(7)

Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o přezkoumání připomínky.

(8)

S ohledem na jedno či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího dotčenou účinnou látku, a zvláště pak použití, jež byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě o přezkoumání, bylo zjištěno, že kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou splněna. Je proto vhodné látku ABE-IT 56 schválit.

(9)

Komise se navíc domnívá, že látka ABE-IT 56 je účinnou látkou představující nízké riziko podle článku 22 nařízení (ES) č. 1107/2009. Látka ABE-IT 56 není látkou vzbuzující obavy a splňuje podmínky stanovené v bodě 5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009. Látka ABE-IT 56 je frakcionační produkt lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623. Saccharomyces cerevisiae je nejvíce používanou kvasinkou v průmyslové/obchodní výrobě potravin a nápojů a je všudypřítomná v životním prostředí. Není patogenní pro člověka ani pro zvířata ani není infekční pro člověka. Obvykle se vyskytuje přirozeně a nepředstavuje zvláštní riziko pro žádnou složku životního prostředí.

(10)

Proto je vhodné látku ABE-IT 56 schválit jako látku představující nízké riziko na dobu 15 let.

(11)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3).

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení účinné látky

Účinná látka ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623), specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623). EFSA Journal 2018;16(9):5400, 14 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5400.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623)

Nepoužije se

1 000 g/kg (účinná látka)

20. května 2019

20. května 2034

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání látky ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

V části D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„16

ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623)

Nepoužije se

1 000 g/kg (účinná látka)

20. května 2019

20. května 2034

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání látky ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU