(EU) 2019/675Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/675 ze dne 29. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 114, 30.4.2019, s. 10-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2019 Nabývá účinnosti: 7. května 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/675

ze dne 29. dubna 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), zejména na čl. 187 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 (2) se stanoví otevření celkové celní kvóty pro dovoz 3 073 177 tun pšenice obecné kódu KN 1001 99 00, jiné než vysoce jakostní, s celní sazbou 12 EUR za tunu.

(2)

V rámci celkové celní kvóty stanoví čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1067/2008 podkvótu ve výši 2 378 387 tun pro třetí země, s výjimkou Kanady a Spojených států amerických, jakož i podkvótu erga omnes ve výši 122 790 tun.

(3)

V souvislosti s dohodou se Spojenými státy v rámci článku XXIV:6 GATT v důsledku rozšíření Evropské unie z roku 2004 (3) však bylo dohodnuto, že v rámci podkvóty erga omnes bude zohledněno množství 6 787 tun. K podkvótě erga omnes se proto přidá 6 787 tun, přičemž stejné množství je odečteno od podkvóty pro třetí země, s výjimkou Kanady a Spojených států amerických.

(4)

Na základě čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 se podkvóta pro třetí země, s výjimkou Kanady a Spojených států amerických, dělí na čtyři čtvrtletní tranše. Vzhledem k výše uvedenému snížení množství pro danou podkvótu je potřeba upravit množství u každé čtvrtletní tranše.

(5)

Nařízení (ES) č. 1067/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 se mění takto:

1)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Dovozní celní kvóta uvedená v čl. 2 odst. 1 je rozdělena do tří podkvót:

a)

podkvóta I (pořadové číslo 09.4123): 572 000 tun pro Spojené státy americké,

b)

podkvóta II (pořadové číslo 09.4125): 2 371 600 tun pro třetí země, kromě Kanady a Spojených států amerických,

c)

podkvóta III (pořadové číslo 09.4133): 129 577 tun pro erga omnes.“

2)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Podkvóta II se dělí na čtyři čtvrtletní tranše, jež se vztahují k těmto obdobím a množstvím:

a)

tranše 1: 1. leden až 31. březen: 592 900 tun;

b)

tranše 2: 1. duben až 30. červen: 592 900 tun;

c)

tranše 3: 1. červenec až 30. září: 592 900 tun;

d)

tranše 4: 1. říjen až 31. prosinec: 592 900 tun.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Rady 2006/333/ES ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU