(EU) 2019/661Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/661 ze dne 25. dubna 2019 o zajištění bezproblémového fungování elektronického rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 112, 26.4.2019, s. 11-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. května 2019 Nabývá účinnosti: 16. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/661

ze dne 25. dubna 2019

o zajištění bezproblémového fungování elektronického rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 17 nařízení (EU) č. 517/2014 stanoví zřízení centrálního elektronického rejstříku pro správu kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh a jejich hlášení, včetně zařízení uváděných na trh částečně plněných fluorovanými uhlovodíky (dále jen „rejstřík“).

(2)

Po kigalské změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (2), spadají ode dne 1. ledna 2019 dovozy a vývozy velkého množství částečně fluorovaného uhlovodíku do a z Unie pod systém udělování licencí uvedený v článku 4B Montrealského protokolu. Platná registrace podniku, který působí jako dovozce nebo vývozce, v rejstříku podle nařízení (EU) č. 517/2014 se považuje za takovouto licenci.

(3)

Za účelem zajištění bezproblémového fungování rejstříku je důležité stanovit požadavky pro podniky, pro které je registrace povinná. Tyto požadavky by měly mimo jiné zahrnovat požadavek na poskytnutí informací týkajících se hospodářské a právní situace těchto podniků. Tyto informace mohou být nezbytné, aby se zajistilo účinné uplatňování přidělování kvót, zabránilo narušení přidělování kvót a předešlo obcházení a zneužívání legislativních požadavků.

(4)

V požadavcích na registraci by měla být zohledněna i odlišná situace podniků, které zmocnily výhradního zástupce v souladu s nařízením (EU) č. 517/2014.

(5)

Aby byl mechanismus kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh pomocí rejstříku prováděn účinně, je důležité poskytnout záruky, které by zajistily, že přidělování kvót bude prováděno zákonným a spravedlivým způsobem. Funkce rejstříku je umožňovat účinné uplatňování mechanismu kvót. Rejstřík by proto měl být organizován a spravován tak, aby mohl být používán jako nástroj k zamezení jakéhokoliv obcházení nebo zneužívání požadavků na přidělování kvót. Zejména v případě, kdy skutečný majitel (skuteční majitelé) zaregistruje (zaregistrují) několik podniků s cílem získat větší příděl kvót, než je podíl jednoho podniku na maximálním množství částečně fluorovaných uhlovodíků, které může být v Unii uvedeno na trh, v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014, by takové podniky registrované pod stejným skutečným vlastníkem (skutečnými vlastníky) měly být pro účely přidělování kvót uvedených v čl. 16 odst. 5 nařízení považovány za jeden. Skutečné vlastnictví se může týkat jakéhokoliv typu právního subjektu, včetně například malých a středních podniků.

(6)

S ohledem na vnitrostátní právní předpisy a pravidla, které upravují zřizování a provoz podniků, potřebuje Komise pomoc členských států k posouzení úplnosti a přesnosti informací, které podniky poskytují pro účely registrace. Členské státy by proto měly mít povinnost spolupracovat s Komisí a vyměňovat si s ní informace, aby se zajistilo bezproblémové fungování rejstříku.

(7)

Komise má povinnost zajistit, aby osobní údaje poskytnuté podle článku 17 nařízení (EU) č. 517/2014 byly zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3).

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecné provozní požadavky na registraci v rejstříku zřízeném podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014.

Článek 2

Definice

„Skutečný majitel“ znamená skutečný majitel, jak je definován v čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (4).

Článek 3

Požadavky na informace pro registraci v rejstříku

1.   Podniky usazené v Unii poskytnou Komisi pro účely zaregistrování se v rejstříku tyto informace:

a)

název a právní formu podniku, jak jsou uvedeny v příslušných úředních dokumentech v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy;

b)

úplnou adresu podniku, včetně názvu ulice a čísla budovy, poštovního směrovacího čísla, města a země;

c)

telefonní číslo podniku, včetně mezinárodní předvolby;

d)

podnikové identifikační číslo pro účely DPH;

e)

v příslušných případech podnikové registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI);

f)

celé jméno jedné kontaktní osoby, která splňuje podmínky v bodech i) a ii), a individuální elektronickou adresu používanou touto osobou k profesním účelům, pokud možno ukazující jasnou vazbu na podnik:

i)

osoba je skutečný majitel podniku nebo je zaměstnána u tohoto podniku;

ii)

osoba je oprávněna jménem podniku plnit všechny závazky a vykonávat příslušné činnosti související s rejstříkem tak, aby se staly pro podnik právně závazné;

g)

popis obchodní činnosti podniku;

h)

písemné potvrzení záměru podniku zapsat se do rejstříku podepsané skutečným majitelem nebo zaměstnancem podniku, který je oprávněn činit jménem podniku právně závazná prohlášení;

i)

údaje o bankovním účtu podniku potvrzené dokumentem podepsaným zástupcem banky nebo originál úředního výpisu z bankovního účtu v Unii, který podnik používá pro své obchodní činnosti, za období posledních tří měsíců.

2.   Podniky usazené mimo Unii, které pověřily výhradního zástupce, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014, poskytnou Komisi pro účely registrace v rejstříku tyto informace:

a)

informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c), avšak týkající se jak podniku, tak výhradního zástupce, v případě informací uvedených v písmeně a) s přiloženým příslušným úředním dokladem za každého z nich, na kterém je jeho název a právní forma, spolu s ověřeným překladem tohoto dokumentu do angličtiny;

b)

informace uvedené v odst. 1 písm. d), e) a i), avšak týkající se spíše výhradního zástupce než podniku;

c)

celé jméno jedné kontaktní osoby, která splňuje podmínky v bodech i) a ii), a individuální elektronickou adresu používanou touto osobou k profesním účelům, pokud možno ukazující jasnou vazbu na podnik:

i)

osoba je skutečný majitel výhradního zástupce nebo je zaměstnána výhradním zástupcem;

ii)

osoba je oprávněna jménem podniku a výhradního zástupce plnit všechny závazky a vykonávat příslušné činnosti souvisejících s rejstříkem tak, aby se staly pro podnik i výhradního zástupce právně závazné;

d)

elektronickou adresu výhradního zástupce;

e)

popis obchodní činnosti podniku;

f)

písemné potvrzení uvedené v odst. 1 písm. h), které je navíc podepsané skutečným majitelem nebo zaměstnancem výhradního zástupce, který je oprávněn činit jménem výhradního zástupce právně závazná prohlášení.

3.   Pro účely předložení prohlášení podle čl. 16 odst. 2 nebo čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 za daný rok jsou lhůty pro předložení a vyplnění žádosti o registraci v rejstříku uvedeny v oznámení vydaných Komisí podle čl. 16 odst. 2 třetího pododstavce nařízení.

4.   Podniky, které se registrovaly již před vstupem tohoto nařízení v platnost, předloží informace podle odstavců 1 nebo 2 (podle toho, který se na ně vztahuje) do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud již nebyly do rejstříku předloženy.

Článek 4

Dodatečné požadavky na informace pro registraci v rejstříku

1.   Komise si může od podniků vyžádat informace o totožnosti skutečného majitele (skutečných majitelů) podniku a případně výhradního zástupce podniku, včetně informací o typu skutečného vlastnictví a typu a úrovně kontroly, ke které je majitel oprávněn.

2.   Komise též může v odůvodněných případech po předběžném posouzení informací poskytnutých podle článku 3 a v příslušných případech podle odstavce 1 tohoto článku požádat daný podnik o poskytnutí:

a)

dodatečných informací či podpůrných důkazů prokazující správnost a úplnost informací poskytnutých podle článku 3 nebo případně odstavce 1 tohoto článku;

b)

účetní závěrky podniku za přechozí rok nebo, není-li k dispozici, důkaz, že má k dispozici dostatečné prostředky k vykonávání budoucích činností, se kterými se chce podnik zapsat do rejstříku;

c)

podnikatelského plánu podniku pro budoucí činnosti a přehled předchozích obchodních činností;

d)

dokladu potvrzujícího řídící strukturu podniku;

e)

informací o veškerých vazbách, jako jsou např. právní, hospodářské či fiskální vazby, s dalšími podniky nebo skutečnými majiteli jiných podniků, které požádaly o zapsání do rejstříku nebo už jsou v rejstříku zapsány.

3.   Komise může v příslušných případech požádat, aby k jakýmkoliv dodatečným informacím nebo podpůrným důkazům požadovaným podle odstavce 2 od podniků, které pověřily výhradního zástupce, byl připojen ověřený překlad do angličtiny.

4.   Podniky předloží veškeré informace nebo důkazy požadované na základě tohoto článku do deseti pracovních dnů od data žádosti nebo v delší lhůtě, kterou může Komise na základě řádně odůvodněné žádosti podniku o prodloužení lhůty povolit.

Článek 5

Povinnost aktualizovat informace

Podniky registrované v rejstříku zajistí, aby jimi nebo jejich jménem poskytnuté informace podle tohoto nařízení byly průběžně aktualizovány, a pokud se tyto informace změní nebo přestanou být úplné nebo přesné, poskytnou Komisi neprodleně aktualizované informace.

Článek 6

Zamítnutí, pozastavení a zrušení registrace

1.   Komise může odmítnout zaregistrovat podniky do rejstříku nebo může pozastavit registraci podniku, pokud jsou požadavky tohoto nařízení ve vztahu k danému podniku porušeny nebo pokud jakékoliv informace nebo důkazy poskytnuté podnikem nebo jeho jménem podle tohoto nařízení jsou nesprávné nebo neúplné. Dotyčný podnik a příslušný orgán příslušného členského státu budou prostřednictvím rejstříku informovány o důvodech zamítnutí nebo pozastavení registrace.

2.   V případě, kdy je registrace podniku pozastavena podle odstavce 1, Komise zruší pozastavení a obnoví registraci, jsou-li požadavky tohoto nařízení ve vztahu k danému podniku splněny, případně jsou-li informace nebo důkazy poskytnuté podnikem nebo jeho jménem podle tohoto nařízení aktualizovány tak, že jsou přesné a úplné.

3.   Komise zruší registraci podniků v případech, kdy jsou úmyslně podány nepravdivé informace nebo pokud podnik po pozastavení registrace vytrvale neposkytuje požadované informace nebo neaktualizuje informace podle tohoto nařízení. Dotyčný podnik a příslušný orgán příslušného členského státu budou prostřednictvím rejstříku informovány o důvodech zrušení registrace.

Článek 7

Podniky se stejným skutečným majitelem (skutečnými majiteli)

1.   Za účelem přidělování kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh podle čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014 se všechny podniky se stejným skutečným majitelem (skutečnými majiteli) považují za jediného deklaranta v souladu s čl. 16 odst. 2 a 4 nařízení. Tímto jediným deklarantem je podnik, který byl registrován jako první, případně jiný registrovaný podnik označený skutečným majitelem. Za účelem přepočítávání referenčních hodnot podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 517/2014 se všechny podniky se stejným skutečným majitelem (skutečnými majiteli) považují za jediného dovozce či výrobce. Tímto jediným dovozcem či výrobcem je podnik, který byl registrován jako první, nebo případně jiný registrovaný podnik označený skutečným majitelem.

2.   Podnikům, u nichž se odstavec 1 týká dvou období pro předložení prohlášení, zruší Komise registraci podniků se stejným skutečným majitelem (skutečnými majiteli) kromě toho podniku, který byl registrován jako první, nebo v příslušných případech jiného registrovaného podniku označeného skutečným majitelem, kromě případů, kdy existují další dosud nesplněné povinnosti, které v souladu s nařízením (EU) č. 517/2014 vyžadují zápis do rejstříku.

Článek 8

Výměna informací

Členské státy na žádost spolupracují a vyměňují si informace s Komisí, pokud je to nezbytné pro posouzení úplnosti a přesnosti informací poskytnutých podniky pro účely registrace podle tohoto nařízení, zejména pokud se informace týkají vnitrostátních předpisů a postupů.

Článek 9

1.   Osobní údaje podniku zpracované v rejstříku mohou být uchovávány nejvýše po dobu pěti let po zrušení registrace v souladu s čl. 6 odst. 3.

2.   Komise pomocí technických prostředků zajistí vymazání osobních údajů v souladu s odstavcem 1.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1541 ze dne 17. července 2017 o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie (Úř. věst. L 236, 14.9.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU