(EU) 2019/651Nařízení Komise (EU) 2019/651 ze dne 24. dubna 2019 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 110, 25.4.2019, s. 23-25 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. května 2019 Nabývá účinnosti: 15. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/651

ze dne 24. dubna 2019

o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k dotčenému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V., předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006, byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se přípravku „Nutrimune®“ a imunitní obrany proti patogenům v gastrointestinálním traktu a v horních cestách dýchacích (dotaz č. EFSA-Q-2016-00008 (2)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „‚Nutrimune®‘ podporuje imunitní obranu v gastrointestinálním traktu a v horních cestách dýchacích u malých dětí.“

(6)

Dne 30. ledna 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů jsou vědecké důkazy nedostatečné ke stanovení příčinného vztahu mezi užíváním přípravku „Nutrimune®“ (pasterizované kravské odtučněné mléko fermentované Lactobacillus paracasei CBA L74) a imunitní obranou proti patogenům v gastrointestinálním traktu a v horních cestách dýchacích. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(7)

Připomínky, které Komise obdržela od žadatele v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2017;15(1):4679.


PŘÍLOHA

Zamítnuté zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. b) týkající se vývoje a zdraví dětí

„Nutrimune®“ (pasterizované kravské odtučněné mléko fermentované Lactobacillus paracasei CBA L74)

„Nutrimune®“ podporuje imunitní obranu v gastrointestinálním traktu a v horních cestách dýchacích u malých dětí.

Q-2016-00008


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU