(EU) 2019/626Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 31-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. června 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/626

ze dne 5. března 2019

o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce. Zejména stanoví požadavek, aby určitá zvířata a zboží vstupovaly na území Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném za tímto účelem Komisí.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (2) doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky vstupu zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, s cílem zajistit soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 (bezpečnost potravin) nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Uvedené podmínky zahrnují identifikaci zvířat a zboží určených k lidské spotřebě, na něž se vztahuje požadavek původu ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(3)

Účelem seznamů třetích zemí nebo regionů třetích zemí pro vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie je zajistit dodržování požadavků v oblasti bezpečnosti potravin v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (3), které bude zrušeno ke dni 14. prosince 2019 nařízením (EU) 2017/625, a požadavků v oblasti zdraví zvířat v souladu s čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 2002/99/ES (4). Pokud se považovalo za nutné zajistit soulad s požadavky v oblasti zdraví lidí i zvířat, byly prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/759 (5), nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (6), nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (7), rozhodnutí Komise 2007/777/ES (8), rozhodnutí Komise 2003/779/ES (9) a nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (10) stanoveny společné seznamy zahrnující oba tyto aspekty.

(4)

V rozhodnutí Komise 2006/766/ES (11) přijatém podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 854/2004 byly stanoveny další seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu do Unie, založené na důvodech týkajících se veřejného zdraví.

(5)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 s účinkem ode dne 14. prosince 2019 zrušuje nařízení (ES) č. 854/2004, a aby existoval jediný právní akt zahrnující všechny třetí země nebo regiony třetích zemí, které musí být pro účely vstupu určitých zvířat a zboží na trh Unie uvedeny na seznamu z důvodů týkajících se potravin a bezpečnosti potravin, je třeba stanovit seznamy pro tato zvířata a zboží v tomto nařízení.

(6)

Protože v současné době v kontextu provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (12) probíhají diskuse o požadavcích na zařazení třetích zemí nebo regionů třetích zemí na seznamy pro vstup určitých produktů živočišného původu do Unie založené na důvodech týkajících se zdraví zvířat, je rovněž vhodné stanovit seznamy pro uvedené produkty živočišného původu prostřednictvím křížových odkazů na stávající seznamy vypracované z důvodů týkajících se zdraví zvířat, aby se předešlo duplikaci seznamů. Uvedené seznamy byly vypracovány na základě nařízení (ES) č. 854/2004 a směrnice Rady 2002/99/ES na žádost dotčených třetích zemí. Aby mohly být třetí země na uvedené seznamy zařazeny, poskytly jejich příslušné orgány odpovídající záruky, zejména pokud jde o soulad nebo rovnocennost s potravinovým právem Unie a organizaci příslušných orgánů třetích zemí. Přezkum souladu s uvedenými podmínkami podle nařízení (EU) 2017/625 tudíž není zapotřebí.

(7)

Je vhodné zachovat společné seznamy pro účely nařízení (EU) 2017/625 týkající se potravin a bezpečnosti potravin spolu se stávajícími seznamy stanovenými z důvodů týkajících se zdraví zvířat a držet se koordinovaného přístupu, na jehož základě budou na seznamech uvedeny třetí země a regiony třetích zemí pouze tehdy, pokud byl v odpovídajících případech schválen program kontroly reziduí v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (13).

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (14) stanoví požadavky na provozovatele potravinářských podniků, kteří dovážejí produkty živočišného původu a směsné produkty. Stanoví zejména, že provozovatelé potravinářských podniků dovážející produkty živočišného původu ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí musí zajistit, že třetí země, z níž jsou produkty odesílány, se nachází na seznamu třetích zemí, ze kterých je dovoz takových produktů povolen.

(9)

V nařízení Komise (EU) 2017/185 (15) jsou stanovena přechodná opatření umožňující v případě určitých produktů živočišného původu odchylky od podmínek dovozu stanovených v nařízení (ES) č. 853/2004, která jsou platná do 31. prosince 2020.

(10)

Je tedy třeba, aby dodatečné seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí byly vypracovány nejpozději do okamžiku, kdy přestanou platit přechodná opatření stanovená v nařízení (EU) 2017/185, aby se předešlo přerušení vstupu zásilek uvedených produktů živočišného původu do Unie. Zejména by měly být vypracovány seznamy pro tavené nebo škvařené živočišné tuky a škvarky, maso plazů, hmyz a střívka.

(11)

Potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z hmyzu nebo jeho částí, včetně živého hmyzu, podléhají povolení nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 (16). Pro tyto skupiny produktů je třeba vypracovat seznam.

(12)

Před koncem platnosti přechodných opatření zavedených v nařízení (EU) 2017/185 je třeba stanovit v tomto nařízení seznam produktů živočišného původu jiných než ty, pro které již byly vypracovány zvláštní seznamy, aby nebyl ohrožen vstup v současnosti dovážených produktů živočišného původu, které mají pro evropské provozovatele potravinářských podniků zásadní význam, do Unie.

(13)

Přechodná opatření stanovená v nařízení (EU) 2017/185 pro určité produkty živočišného původu a směsné produkty byla zavedena vzhledem k nízkému riziku, jež tyto produkty představují pro lidské zdraví, neboť jsou konzumovány ve velmi malých množstvích nebo jejich výroba do značné míry vylučuje riziko pro lidské zdraví. Proto je nepřiměřené požadovat od třetích zemí veškeré důkazy a záruky podle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625.

(14)

Seznamy by měly být stanoveny v tomto nařízení a měly by být odstraněny z prováděcího nařízení (EU) 2016/759 a rozhodnutí 2006/766/ES. Nařízení (EU) 2016/759 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a rozhodnutí 2006/766/ES by mělo být zrušeno.

(15)

Jelikož nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení rovněž použít od uvedeného dne.

(16)

Seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je na základě jejich veterinárního statusu povolen vstup zásilek střívek do Unie, budou stanoveny až ke dni 21. dubna 2021 v souladu s nařízením (EU) 2016/429. Je vhodné, aby seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek střívek určených k lidské spotřebě do Unie, byl použitelný od téhož data. Platnost přechodných opatření stanovujících odchylky od požadavků na veřejné zdraví v případě vstupu zásilek střívek do Unie by proto měla být prodloužena do 20. dubna 2021.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení se týká seznamů třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je z hlediska bezpečnosti potravin podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„čerstvým masem“ čerstvé maso podle definice v bodě 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

2)

„masnými polotovary“ masné polotovary podle definice v bodě 1.15 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

3)

„masem“ maso podle definice v bodě 1.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

4)

„drůbeží“ drůbež podle definice v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

5)

„volně žijící zvěří“ volně žijící zvěř podle definice v bodě 1.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

6)

„vejci“ vejce podle definice v bodě 5.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

7)

„vaječnými výrobky“ vaječné výrobky podle definice v bodě 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

8)

„masnými výrobky“ masné výrobky podle definice v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

9)

„opracovanými žaludky, močovými měchýři a střevy“ opracované žaludky, močové měchýře a střeva podle definice v bodě 7.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

10)

„mlži“ mlži podle definice v bodě 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

11)

„produkty rybolovu“ produkty rybolovu podle definice v bodě 3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

12)

„syrovým mlékem“ syrové mléko podle definice v bodě 4.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

13)

„mléčnými výrobky“ mléčné výrobky podle definice v bodě 7.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

14)

„mlezivem“ mlezivo podle definice v bodě 1 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

15)

„výrobky z mleziva“ výrobky z mleziva podle definice v bodě 2 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

16)

„žabími stehýnky“ žabí stehýnka podle definice v bodě 6.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

17)

„hlemýždi“ hlemýždi podle definice v bodě 6.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

18)

„taveným nebo škvařeným živočišným tukem“ tavený nebo škvařený živočišný tuk podle definice v bodě 7.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

19)

„škvarky“ škvarky podle definice v bodě 7.6 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

20)

„želatinou“ želatina podle definice v bodě 7.7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

21)

„kolagenem“ kolagen podle definice v bodě 7.8 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

22)

„medem“ med podle definice v bodě 1 části IX přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (17);

23)

„včelařskými produkty“ včelařské produkty podle definice v bodě 2 části IX přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013;

24)

„masem plazů“ maso plazů podle definice v čl. 2 bodě 16 nařízení (EU) 2019/625;

25)

„hmyzem“ hmyz podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení (EU) 2019/625.

Článek 3

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků do Unie

Zásilky čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

Článek 4

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků do Unie

Zásilky masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 798/2008 (18).

Článek 5

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu do Unie

Zásilky masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 6

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka do Unie

Zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) rozhodnutí 2007/777/ES.

Zásilky sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků určených k lidské spotřebě se však povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s částí 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 7

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup střívek do Unie

Zásilky střívek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 8

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie

Zásilky živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I. Vstup přitahovacích svalů hřebenatkovitých (Pectinidae) nepocházejících z akvakultury, jež jsou zcela odděleny od vnitřností a pohlavních žláz, do Unie se nicméně povolí rovněž ze třetích zemí, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.

Článek 9

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup produktů rybolovu jiných než uvedených v článku 8 do Unie

Zásilky produktů rybolovu určených k lidské spotřebě jiných než uvedených v článku 8 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

Článek 10

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva do Unie

Zásilky syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 605/2010.

Článek 11

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup žabích stehýnek do Unie

Zásilky žabích stehýnek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III.

Článek 12

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů připravených v souladu s oddílem XI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 do Unie

Zásilky hlemýžďů určených k lidské spotřebě, připravených v souladu s oddílem XI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III tohoto nařízení.

Článek 13

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků do Unie

Zásilky tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) bodem i) rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 14

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup želatiny a kolagenu do Unie

1.   Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek čerstvého masa určitých kopytníků do Unie v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010, nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2.   Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z drůbeže se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž je povolen dovoz drůbežího masa příslušných druhů v souladu s ustanoveními zmíněné části uvedené přílohy, nebo z Tchaj-wanu.

3.   Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z produktů rybolovu se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4.   Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 15

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek čerstvého masa určitých kopytníků do Unie v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

2.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z drůbeže, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž je povolen dovoz drůbežího masa příslušných druhů v souladu s ustanoveními zmíněné části uvedené přílohy.

3.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z produktů rybolovu, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 16

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z drůbeže, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu.

3.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z produktů rybolovu, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

5.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu uvedených v příloze III oddílu XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení (ES) č. 853/2004 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup surovin získaných z uvedených komodit v souladu článkem 15 tohoto nařízení.

Článek 17

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup medu a jiných včelařských produktů do Unie

Zásilky medu a jiných včelařských produktů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci „Země“ v příloze rozhodnutí Komise 2011/163/EU (19) a ve sloupci „Med“ v uvedené příloze jsou označeny symbolem „X“.

Článek 18

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup některých vysoce rafinovaných produktů do Unie

Zásilky vysoce rafinovaného chondroitin-sulfátu, kyseliny hyaluronové, jiných hydrolyzovaných výrobků z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z následujících třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

1.

v případě surovin získaných z kopytníků, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu;

2.

v případě surovin získaných z produktů rybolovu, ze všech třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II;

3.

v případě surovin získaných z drůbeže, ze třetích zemí a/nebo území uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

Článek 19

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa plazů do Unie

Zásilky masa plazů určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze Švýcarska (20), Botswany, Vietnamu, Jihoafrické republiky nebo Zimbabwe.

Článek 20

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu do Unie

Zásilky hmyzu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto potraviny pocházejí a jsou odesílány ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz hmyzu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283, a tento hmyz je uveden na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/2470 (21).

Článek 21

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup jiných produktů živočišného původu do Unie

Zásilky produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě jiných než uvedených v článcích 3 až 20 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z následujících třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

1.

pokud byly získány z kopytníků, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu;

2.

pokud byly získány z drůbeže, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu;

3.

pokud byly získány z produktů rybolovu, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II;

4.

pokud byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009;

5.

pokud byly získány z různých druhů zvířat, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených v bodech 1 až 4 tohoto článku pro každý produkt živočišného původu.

Článek 22

Změna prováděcího nařízení (EU) 2016/759

Prováděcí nařízení (EU) 2016/759 se mění takto:

1.

Článek 1 se zrušuje.

2.

Příloha I se zrušuje.

Článek 23

Zrušení

Rozhodnutí 2006/766/ES se zrušuje. Odkazy na rozhodnutí 2006/766/ES se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 24

Přechodná ustanovení

Až do 20. dubna 2021 členské státy povolí vstup zásilek střívek uvedených v článku 7 na svá území ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 25

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (viz strana 18 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206).

(4)  Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12).

(8)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(9)  Rozhodnutí Komise 2003/779/ES ze dne 31. října 2003, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz zvířecích střev ze třetích zemí (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 38).

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).

(11)  Rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(13)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(15)  Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2017, s. 21).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(18)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(19)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).

(20)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(21)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).


PŘÍLOHA I

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO REGIONŮ TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ JE POVOLEN VSTUP ŽIVÝCH, CHLAZENÝCH, ZMRAZENÝCH NEBO ZPRACOVANÝCH MLŽŮ, OSTNOKOŽCŮ, PLÁŠTĚNCŮ A MOŘSKÝCH PLŽŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ  (1) DO UNIE

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AU

Austrálie

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grónsko

 

JM

Jamajka

Pouze mořští plži

JP

Japonsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

KR

Jižní Korea

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

MA

Maroko

Zpracované mlže druhu Acanthocardia tuberculatum musí provázet: a) doplňkové osvědčení o zdravotní nezávadnosti v souladu se vzorem stanoveným v části B dodatku V k příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27); a b) analytické výsledky testu prokazující, že měkkýši neobsahují paralytický toxin (PSP) v množství zjistitelném biologickou testovací metodou.

NZ

Nový Zéland

 

PE

Peru

Pouze vykuchaní Pectinidae (hřebenatkovití) pocházející z akvakultury

TH

Thajsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

US

Spojené státy americké

Státy Washington a Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži


(1)  Včetně těch zahrnutých v definici produktů rybolovu v bodě 3.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(2)  V souladu s dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA II

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO REGIONŮ TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ JE POVOLEN VSTUP PRODUKTŮ RYBOLOVU JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH V PŘÍLOZE I DO UNIE

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

OMEZENÍ

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

Pouze živí humři

AL

Albánie

 

AM

Arménie

Pouze živí volně žijící raci, tepelně upravení nefarmoví raci a zmrazení nefarmoví raci

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AZ

Ázerbájdžán

Pouze kaviár

BA

Bosna a Hercegovina

 

BD

Bangladéš

 

BJ

Benin

 

BN

Brunej

Pouze produkty akvakultury

BR

Brazílie

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Bělorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Pouze produkty rybolovu, které byly uloveny, případně vykuchány, zmrazeny a zabaleny do konečného obalu na moři

CH

Švýcarsko (1)

 

CI

Pobřeží slonoviny

 

CL

Chile

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbie

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzie

 

GH

Ghana

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambie

 

GN

Guinea

Pouze ryby, které nebyly podrobeny jiným postupům přípravy nebo zpracování, než jsou oddělení hlavy od těla, vykuchání, chlazení nebo mrazení. Neuplatňuje se snížená četnost fyzických kontrol stanovená v rozhodnutí Komise 94/360/ES (Úř. věst. L 158, 25.6.1994, s. 41).

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Izrael

 

IN

Indie

 

IR

Írán

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Jižní Korea

 

KZ

Kazachstán

 

LK

Šrí Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

Pouze kaviár

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severní Makedonie

 

MM

Myanmar/Barma

 

MR

Mauritánie

 

MU

Mauricius

 

MV

Maledivy

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NG

Nigérie

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

PH

Filipíny

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

PK

Pákistán

 

RS

Srbsko

Nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999

 

RU

Rusko

 

SA

Saúdská Arábie

 

SB

Šalomounovy ostrovy

 

SC

Seychely

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

Nezahrnuje ostrovy Tristan da Cunha a Ascension

 

Tristan de Cunha

Nezahrnuje ostrovy Svatá Helena a Ascension

Pouze humři (čerství nebo zmrazení)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Tchaj-wan

 

TZ

Tanzanie

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Spojené státy americké

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Jihoafrická republika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  V souladu s dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA III

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO REGIONŮ TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ JE POVOLEN VSTUP ŽABÍCH STEHÝNEK A HLEMÝŽĎŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ A PŘIPRAVENÝCH V SOULADU S ODDÍLEM XI PŘÍLOHY III NAŘÍZENÍ (ES) Č. 853/2004 DO UNIE

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

OMEZENÍ

AE

Spojené arabské emiráty

 

AL

Albánie

 

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AZ

Ázerbájdžán

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BD

Bangladéš

 

BJ

Benin

 

BR

Brazílie

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Bělorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

CI

Pobřeží slonoviny

 

CL

Chile

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbie

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzie

 

GH

Ghana

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambie

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Izrael

 

IN

Indie

 

IR

Írán

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Jižní Korea

 

KZ

Kazachstán

 

LK

Šrí Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

Pouze hlemýždi

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severní Makedonie

 

MM

Myanmar/Barma

 

MR

Mauritánie

 

MU

Mauricius

 

MV

Maledivy

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NG

Nigérie

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

PH

Filipíny

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

PK

Pákistán

 

RS

Srbsko

Nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999

 

RU

Rusko

 

SA

Saúdská Arábie

 

SB

Šalomounovy ostrovy

 

SC

Seychely

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

Nezahrnuje ostrovy Tristan da Cunha a Ascension

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Sýrie

Pouze hlemýždi

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Tchaj-wan

 

TZ

Tanzanie

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Spojené státy americké

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Jihoafrická republika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  V souladu s dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA IV

SROVNÁVACÍ TABULKA PODLE ČLÁNKU 23

Rozhodnutí 2006/766/ES

Toto nařízení

Článek 1

Článek 8

Článek 2

Článek 9

Článek 3

Článek 4

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU