(EU) 2019/621Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 108, 23.4.2019, s. 5-28 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. května 2019 Nabývá účinnosti: 20. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/621

ze dne 17. dubna 2019

o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (1), a zejména čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí 2014/45/EU by Komise měla v zájmu usnadnění pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel přijmout prováděcí akty definující soubor technických informací nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek a o použití doporučených metod technických prohlídek.

(2)

Příloha I směrnice 2014/45/EU stanoví minimální seznam položek, které mají být kontrolovány, minimální normy, které mají být použity a doporučené metody technických prohlídek.

(3)

V zájmu usnadnění pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel by Komise měla rovněž přijmout podrobná pravidla týkající se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím.

(4)

Členské státy mohou z technických prohlídek vyjmout dvoukolová nebo tříkolová vozidla kategorií L3e, L4e, L5e a L7e se zdvihovým objemem motoru vyšším než 125 cm3, pokud byla zavedena účinná alternativní opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu. S cílem usnadnit zavádění a harmonizaci technických prohlídek těchto vozidel by však měl být rovněž určen orientační soubor informací.

(5)

Povinnosti a požadavky stanovené v tomto nařízení by neměly mít vliv na povinnosti a požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (2) a (ES) č. 595/2009 (3).

(6)

Výrobci by měli mít k dispozici dostatek času na implementaci online řešení, která jsou nezbytná pro zpřístupnění technických informací stanicím technické kontroly a příslušným orgánům.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou přijata v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2014/45/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel:

a)

soubor technických informací o brzdovém zařízení, řízení, výhledu, svítilnách, světlometech, odrazkách a elektrickém zařízení, nápravách, kolech, pneumatikách, zavěšení náprav, podvozku a částech připevněných k podvozku, jiném vybavení a obtěžování okolí, nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek a o použití doporučených metod technických prohlídek v souladu s bodem 3 přílohy I směrnice 2014/45/EU a

b)

podrobná pravidla týkající se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na vozidla, která podléhají technickým prohlídkám podle čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/45/EU a která byla poprvé registrována nebo poprvé uvedena do provozu v členském státě počínaje dnem 20. května 2018.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (4) a (EU) č. 168/2013 (5) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (6);

2)

„zástupcem výrobce“ fyzická nebo právnická osoba ve smyslu nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES;

3)

„strojově čitelným“ přímo použitelné počítačem;

4)

„informacemi o opravách a údržbě“ informace ve smyslu nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES;

5)

„registrací“ správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které je vymezeno v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 1999/37/ES (7).

Článek 4

Technické informace o vozidle

Technické informace nezbytné pro provádění technické prohlídky jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 5

Postupy pro přístup k technickým informacím o vozidle

1.   Technické informace o vozidle, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, se stanicím technické kontroly a příslušným orgánům zpřístupní včas nediskriminačním, neomezeným, snadno přístupným a konzistentním způsobem.

2.   Technické informace se zpřístupní nejpozději do 6 měsíců od registrace nebo uvedení vozidla do provozu. U vozidel registrovaných nebo uvedených do provozu v období od 20. května 2018 do 20. listopadu 2019 se však tyto informace zpřístupní ke dni 20. května 2020.

3.   Odchylně od odstavce 2, v případech stanovených v čl. 5 odst. 4 první, druhé a páté odrážce směrnice 2014/45/EU poskytne výrobce stanici technické kontroly a příslušnému orgánu technické informace na požádání a neprodleně.

4.   Výrobce poskytne následné změny a doplnění týkající se technických informací uvedených v odstavci 1 stanicím technické kontroly a příslušným orgánům zároveň se zpřístupněním změn a doplnění k informacím o opravách a údržbě vozidla.

5.   Technické informace se zpřístupní v úředním jazyce nebo jazycích členského státu stanice technické kontroly nebo v jiném jazyce, s jehož použitím příslušný orgán dotčeného členského státu souhlasí.

6.   Výrobci určí kontaktní místo odpovědné za udělování přístupu k technickým informacím o vozidle. Kontaktní údaje tohoto kontaktního místa se zpřístupní na internetových stránkách výrobce. Kontaktním místem může být rovněž zástupce výrobce.

7.   Členské státy nebo jejich příslušné orgány jsou v případě potřeby nápomocny výrobci, aby bylo zajištěno, že stanice technické kontroly žádající o přístup k technickým informacím o vozidle má oprávnění v souladu s čl. 12 odst. 1 směrnice 2014/45/EU.

Článek 6

Formát údajů

1.   Technické informace zpřístupňuje výrobce na základě identifikačního čísla vozidla v otevřeném strukturovaném datovém formátu:

a)

příslušným orgánům na požádání jako soubor strojově čitelných datových souborů použitelných off-line a

b)

stanicím technické kontroly a příslušným orgánům s využitím online řešení. Při použití online řešení se technické informace, které má výrobce poskytnout zároveň jako součást informací o opravách a údržbě vozidla na internetových stránkách, zveřejní ve stejném datovém formátu. Další technické informace o vozidle se zpřístupní v datovém formátu, který se pro podobné informace běžně používá.

2.   Výrobce se může odchýlit od požadavků stanovených v odstavci 1 pro vozidla, pro něž bylo vydáno individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malé série podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, nebo pokud výrobce nemusí dodržovat nařízení (ES) č. 715/2007, (EU) č. 167/2013 nebo (EU) č. 168/2013. Informace však musí být poskytovány snadno dostupným a jednotným způsobem, který lze s vynaložením přiměřeného úsilí zpracovat.

3.   U vozidel, která obdrží postupné, kombinované nebo vícestupňové schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, výrobce odpovědný za konkrétní fázi vývoje odpovídá za sdělení technických informací o vozidle týkajících se konkrétního systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku konečnému výrobci. Konečný výrobce je odpovědný za poskytování technických informací o konečném vozidle příslušným orgánům a stanicím technické kontroly.

4.   Odstavec 3 se nepoužije pro vozidla, pro která jsou vydávána individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malých sérií podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. května 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).


PŘÍLOHA

1.   OBECNÉ

I.

Pro účely této přílohy se „návodem k použití elektronického rozhraní vozidla“ rozumějí základní diagnostické informace a informace pro zkoušku montáže, zejména:

I.1

Popis umístění elektronického rozhraní daného vozidla a přístupu k němu.

I.2

Informace o tom, zda daný systém umožňuje interaktivní diagnózu (ano/ne). Pokud ano:

I.2.1

Popis sběrnice a komunikačních protokolů daného vozidla

I.2.2

Popis komunikačních parametrů kontrolovaného systému/funkce daného vozidla

I.3

Informace o daném vozidle týkající se původně instalovaného systému.

II.

Technické informace o vozidle, týkající se vozidel kategorie L a vozidel mimo oblast působnosti směrnice 2014/45/EU, jsou uvedeny pro orientaci.

2.   INFORMACE PRO ÚČELY PROHLÍDKY

Položka

Metoda

Potřebné informace

Kategorie, pro kterou je informace nutná

 

< 3,5 t

> 3,5 t

O

L

T

1.

BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

 

1.1.

Mechanický stav a funkce

 

1.1.1.

Pedál provozní brzdy/čep ruční páky

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Stav brzdového pedálu/ruční páky a zdvih ovládacího zařízení brzd

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Vývěva nebo kompresor a zásobníky

Vizuální kontrola součástí za normálního pracovního tlaku Zkontrolovat čas pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění a funkci výstražné signalizace, víceokruhového jisticího ventilu a odlehčovacího ventilu.

Tlak/max. vypínací tlak – min. řadicí tlak [bar]

Viz EHC R13 5.1.4.5.2

 

X

 

 

 

Statický uzavírací tlak víceokruhového jisticího ventilu [bar]

Viz EHC R13 5.1.4.5.2

 

X

 

 

X

1.1.4.

Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr

Kontrola funkce

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Ručně ovládaný brzdič

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektronická parkovací brzda

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

Obecný popis elektronické parkovací brzdy

X

X

 

 

X

1.1.7.

Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Spojkové hlavice pro brzdění přípojných vozidel (elektrické a pneumatické)

Odpojit a opět připojit všechny spojkové hlavice brzdového systému mezi tažným a přípojným vozidlem.

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Zásobník energie, vzduchojem

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Posilovací zařízení, hlavní válec (hydraulické systémy)

Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Brzdová potrubí

Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Brzdové hadice

Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Brzdová obložení a destičky

Vizuální kontrola.

Metoda posuzování opotřebení a hranice opotřebení

Viz EHC R13 5.2.1.11.2 a 5.2.2.8.2.

X

X

X

X

 

1.1.14.

Brzdové bubny, brzdové kotouče

Vizuální kontrola.

Metoda posuzování opotřebení a hranice opotřebení

Viz EHC R13 5.2.1.11.2 a 5.2.2.8.2.

X

X

X

 

 

1.1.15.

Brzdová lana, táhla, pákoví

Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

 

 

 

 

 

 

1.1.16.

Brzdové válce (včetně pružinových válců nebo hydraulických válečků)

Případná vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

Typ brzdového válce pro provozní brzdění/pro parkovací brzdění

Maximální zdvih [mm]

Délka páky [mm]

Viz EHC R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

1.1.17.

Zátěžový regulátor

Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

Tlak na vstupu [bar]

 

X

X

 

 

Tlak na výstupu pro x % maximálního zatížení nápravy [bar]

EHC R13 příloha 10 7.4 + graf 5

 

X

X

 

 

1.1.18.

Páky brzdových klíčů a signalizace

Vizuální kontrola.

Maximální zdvih [mm]

Viz EHC R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

pracovní princip [automatický/manuální]

 

X

X

 

 

1.1.19.

Systém odlehčovací brzdy (je-li na vozidle nebo je-li požadován)

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

1.1.20.

Automatická činnost brzd přípojného vozidla

Rozpojení brzdového spojení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem.

 

 

 

 

 

 

1.1.21.

Celý brzdový systém

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

1.1.22.

Přípojky pro testování (pokud jsou požadovány nebo namontovány)

Vizuální kontrola

Umístění a popis kontrolních přípojek

Viz EHC R 13 5.1.4.2

 

X

X

 

 

Umístění a popis kontrolních přípojek

Viz příloha I bod 2.1.8.1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68

 

 

 

 

X

1.1.23.

Nájezdová brzda

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

1.2.

Činnost a účinky systému provozního brzdění

 

1.2.1

Činnost

Zkouška na statickém brzdovém stavu, nebo pokud to není možné, jízdní zkouška s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima

Zvláštní požadavky pro zkoušku vozidla na brzdovém stavu (zkušební režim)

X

X

X

X

X

1.2.2.

Brzdný účinek

Zkouška na brzdovém stavu, nebo pokud to z technických důvodů není možné, jízdní zkouška s použitím decelerometru se záznamem pro zjištění poměrného brzdného účinku vztaženého k maximální přípustné hmotnosti nebo u návěsů k součtu přípustných hmotností na nápravy.

Vozidla nebo přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 tuny se musí kontrolovat v souladu s normami stanovenými v ISO 21069 nebo na základě rovnocenných metod.

Jízdní zkoušky by se měly provádět za sucha na rovné nezvlněné silnici.

Konstrukční tlak v systému pro maximální zatížení [bar]

Viz EHC R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 1

 

X

X

 

 

Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 2

 

X

X

 

 

Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 3

 

X

X

 

 

Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 4

Viz EHC R13 5.1.4.6.2

 

X

X

 

 

Výpočtový tlak pro každou nápravu

 

X

X

 

 

1.3.

Činnost a brzdné účinky nouzového (záchranného) brzdění (pokud je zajišťováno zvláštním systémem)

 

1.3.1

Činnost

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, použije se metoda popsaná v bodě 1.2.1.

Obecný popis systému včetně okruhů (jasná definice nouzové brzdy)

X

X

 

 

X

1.3.2.

Brzdný účinek

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, použije se metoda popsaná v bodě 1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.4.

Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy

 

1.4.1.

Činnost

Brzda se použije při zkoušce na brzdovém stavu.

Obecný popis systému včetně doporučeného postupu zkoušky v případě, že dynamická zkouška (na brzdovém stavu nebo na silnici) není možná

X

X

X

 

 

1.4.2.

Brzdný účinek

Zkouška na statickém brzdovém stavu. Není-li to možné, pak jízdní zkouška s použitím decelerometru s ukazatelem hodnot nebo se záznamem nebo zkouška s umístěním vozidla na svah se známým sklonem.

 

 

 

 

 

 

1.5.

Činnost systému odlehčovací brzdy

Vizuální kontrola a případně zkouška funkce

Obecný popis

 

X

 

 

 

1.6.

Protiblokovací systém (ABS)

Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

X

X

X

1.7.

Elektronický brzdový systém (EBS)

Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

X

 

X

1.8.

Brzdová kapalina

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

2.

ŘÍZENÍ

 

2.1.

Mechanický stav

 

2.1.1.

Stav převodky řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola jsou nad zemí nebo na otočných plošinách a otočí se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální kontrola činnosti převodky řízení.

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Připevnění skříně převodky řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem/řídítky po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola připevnění skříně převodky k podvozku.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

Stav pákového mechanismu řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí.

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Funkce pákového mechanismu řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí.

 

 

 

 

 

 

2.1.5.

Posilovač řízení

Kontroluje se těsnění systému řízení a hladina brzdové kapaliny v nádrži (je-li viditelná). Kola jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se funkce posilovače řízení.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Volant, sloupek řízení a řídítka

 

2.2.1.

Stav volantu/řídítek

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla je na zemi a volant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, volant/řídítka se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku/vidlici. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Sloupek řízení/třmeny a vidlice a tlumiče řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla je na zemi a volant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, volant/řídítka se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku/vidlici. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů.

Je vozidlo vybaveno tlumičem pro ovládání (ano/ne)

 

 

 

X

 

2.3.

Vůle v řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla spočívá na kolech, v případě vozidel s posilovačem řízení je motor pokud možno v chodu, kola jsou rovně a volant se zlehka otočí co nejvíce po směru a proti směru hodinových ručiček, aniž by se pohnula kola. Vizuální kontrola obvodové vůle.

 

 

 

 

 

 

2.4.

Seřízení kol (X)2

Pomocí vhodného vybavení se kontroluje seřízení řízených kol.

 

 

 

 

 

 

2.5.

Točnice řízené nápravy přípojného vozidla

Vizuální kontrola nebo použití speciálně uzpůsobeného detektoru vůle řízení

 

 

 

 

 

 

2.6.

Elektronický posilovač řízení (EPS)

Vizuální kontrola a kontrola shody úhlu volantu a úhlu kol při zapnutí/vypnutí motoru a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

 

 

3.

VÝHLED

 

3.1.

Pole výhledu

Vizuální kontrola ze sedadla řidiče.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Stav zasklení

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

3.3.

Zpětná zrcátka nebo zařízení pro nepřímý výhled

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Stěrače skla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

3.5.

Ostřikovače skla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

3.6.

Systém odmlžování (X)2

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.

SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

 

4.1.

Světlomety

 

4.1.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Kategorie zdroje světla […, …]

X

X

 

X

X

4.1.2.

Seřízení

S použitím zařízení k seřízení světlometu nebo za použití elektronického rozhraní vozidla se určí stranové seřízení každého světlometu potkávacího světla.

Výškové a stranové seřízení potkávacího světla [%]

X

X

 

X

 

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

K určení vodorovného seřízení s použitím údajů z elektronického rozhraní vozidla týkajících se ovládání pohybu světlometu za účelem posouzení seřízení

X

X

 

X

 

4.1.3.

Spínače

Vizuální kontrola a zkouška činnosti nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

4.1.4.

Splnění požadavků1.

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.1.5.

Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné)

Vizuální kontrola a pokud možno zkouška činnosti a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

Provozní režim [manuální/automatický]

X

X

 

X

 

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

4.1.6.

Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné)

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

Zařízení je povinné [A/N]

X

X

 

 

 

4.2.

Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny, doplňkové obrysové svítilny a denní svítilny

 

4.2.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Montáž denních svítilen [A/N]

X

X

 

X

 

4.2.2.

Spínač

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Splnění požadavků1

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.3.

Brzdové svítilny

 

4.3.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Spínač

Vizuální kontrola a zkouška činnosti a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

Montáž signálu záchranného brzdění [A/N]

X

X

X

 

 

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

X

 

 

4.3.3.

Splnění požadavků1.

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.4.

Směrové svítilny a výstražná signalizace

 

4.4.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Spínač

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.4.3.

Splnění požadavků1.

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.4.4.

Frekvence přerušování světla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.5.

Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny

 

4.5.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.5.2.

Seřízení (X)2

Zkouška činnosti, použití zařízení k zaměření světlometu

 

 

 

 

 

 

4.5.3.

Spínač

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.5.4.

Splnění požadavků1.

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.6.

Zpětné světlomety

 

4.6.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.6.2.

Splnění požadavků1

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Spínač

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.7.

Svítilna zadní tabulky registrační značky

 

4.7.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.7.2.

Splnění požadavků1

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.8.

Odrazky, nápadné značení a desky zadního značení

 

4.8.1.

Stav

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

4.8.2.

Splnění požadavků1

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení

 

4.9.1.

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.9.2.

Splnění požadavků1

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.10.

Elektrické spojení tažného vozidla s přívěsem nebo návěsem

Vizuální kontrola: v případě možnosti zkouška nepřetržitosti elektrického spojení.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Elektroinstalace vozidla

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, případně včetně motorového prostoru

Identifikace elektrického vedení/kabelů (např. barva, stínění, průřez, rozměr), sledování izolace (vysokého napětí)

X

X

 

X

 

Umístění elektrického vedení vysokého napětí

X

X

 

X

 

4.12.

Nepovinné svítilny a odrazky (X)2

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

4.13.

Akumulátor

Vizuální kontrola.

Umístění akumulátoru (akumulátorů)

X

X

 

X

X

Počet akumulátorů

X

X

 

X

X

Zvláštní uspořádání vysokonapěťových akumulátorů

X

X

 

X

 

Informace o spínači akumulátoru týkající se daného vozidla (VIN) [A/N]

X

X

 

X

 

Informace o pojistce akumulátoru týkající se daného vozidla (VIN) [ano/ne]

X

X

 

X

 

Informace o ventilaci akumulátoru týkající se daného vozidla (VIN) [ano/ne]

X

X

 

X

 

Informace o provozním principu týkající se daného vozidla (VIN)

X

X

 

X

 

5.

NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV

 

5.1.

Nápravy

 

5.1.1.

Nápravy

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení, pro vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny jsou doporučené

Obecný popis, počet náprav

X

X

X

X

X

5.1.2.

Čepy náprav

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. Na každé kolo se vyvine síla ve svislém nebo bočním směru a sleduje se míra pohyblivosti nápravnice vůči čepu nápravy.

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Ložiska kol

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. Pohybuje se kolem nebo se vyvíjí síla na každé kolo z boku a sleduje se míra pohyblivosti kola směrem nahoru vůči čepu nápravy.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Kola a pneumatiky

 

5.2.1.

Náboje kol

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Kola

Vizuální kontrola obou stran každého kola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák.

Velikost kola/rozměry/přesazení stopy kola

X

X

X

X

X

5.2.3.

Pneumatiky

Vizuální kontrola celé pneumatiky otočením kola nad zemí, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák nebo se s vozidlem přejede nad montážní jámou dopředu a dozadu.

Velikost pneumatiky,

X

X

X

X

X

únosnost,

X

X

X

X

X

kategorie rychlosti

X

X

X

X

X

Systém monitorování tlaku v pneumatikách [N/Y] přímý/nepřímý

X

X

X

X

X

5.3.

Systém zavěšení náprav

 

5.3.1.

Systém mechanického odpružení a stabilizátor

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení, pro vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny jsou doporučené

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Tlumiče pérování

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák nebo se použije zvláštní zařízení, pokud je k dispozici.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.

Zkouška účinnosti tlumení (X)2

Použije se zvláštní vybavení a srovnávají se rozdíly mezi levou a pravou stranou

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Tunely hnacích hřídelů, ramena náprav, příčná trojúhelníková ramena a ramena zavěšení kol

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení, pro vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny jsou doporučené

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Závěsné klouby

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení, pro vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny jsou doporučené

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Pneumatické odpružení

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

6.

PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU

 

6.1.

Podvozek nebo rám a části k nim připojené

 

6.1.1.

Celkový stav

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák.

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Výfukové potrubí a tlumiče

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák.

 

 

 

 

 

 

6.1.3.

Palivová nádrž a potrubí (včetně palivové nádrže a potrubí pro vytápění)

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, v případě systémů LPG/CNG/LNG se použije zařízení pro detekci úniku plynu.

Obecný popis a umístění včetně chránění

X

X

 

X

X

6.1.4.

Nárazníky, boční ochranná zařízení a zařízení ochrany proti podjetí zezadu

Vizuální kontrola.

Vyjmout boční ochranná zařízení a nebo ochranná zařízení proti podjetí zezadu (A/N)

 

X

X

 

 

6.1.5.

Nosič rezervního kola (je-li na vozidle)

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.1.6.

Mechanické spojovací zařízení a tažné zařízení

Vizuální kontrola opotřebení a správné funkce se zvláštním ohledem na veškerá instalovaná bezpečnostní zařízení nebo s použitím měřidla

 

 

 

 

 

 

6.1.7.

Převodové ústrojí

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.1.8.

Uchycení motoru

Vizuální kontrola, nemusí se provádět nad montážní jámou nebo na zvedáku

 

 

 

 

 

 

6.1.9.

Výkon motoru (X)2

Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla

Platná konfigurace řídicí jednotky motoru

X

X

 

X

X

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

X

Pokyny ke čtení identifikátoru kalibrace

X

X

 

X

X

Informace o platných identifikátorech kalibrace

X

X

 

X

X

Identifikační číslo softwaru včetně kontrolních součtů nebo podobných validačních údajů.

X

X

 

X

X

6.2.

Kabina a karoserie

 

6.2.1.

Stav

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Uchycení

Vizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku

 

 

 

 

 

 

6.2.3.

Dveře a pojistky dveří

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.4.

Podlaha

Vizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku

 

 

 

 

 

 

6.2.5.

Sedadlo řidiče

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.6.

Ostatní sedadla

Vizuální kontrola.

Maximální počet sedadel (kromě sedadla řidiče)

X

X

 

 

 

Počet sedadel směřujících dozadu

X

X

 

 

 

6.2.7.

Prvky řízení

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

6.2.8.

Stupátka

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.9.

Jiná vnitřní a vnější výbava a zařízení

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.10.

Kryty kol a systémy proti rozstřiku

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.11.

Stojan

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.12.

Držadla a stupačky u motocyklu

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.

JINÉ VYBAVENÍ

 

7.1.

Bezpečnostní pásy/zámky bezpečnostního pásu a zádržné systémy (pro vozidla v kategorii L: L6/L7)

 

7.1.1.

Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů/zámků bezpečnostního pásu

Vizuální kontrola.

Počet a umístění kotevních úchytů bezpečnostních pásů

X

X

 

X

X

7.1.2.

Stav bezpečnostních pásů/zámků bezpečnostního pásu

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Kategorie bezpečnostních pásů pro každé místo k sezení

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3.

Omezovač tahu bezpečnostních pásů

Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

7.1.4.

Předepínací zařízení bezpečnostních pásů

Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

7.1.5.

Airbagy

Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní

Počet airbagů a jejich umístění

X

X

 

X

 

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

7.1.6.

Doplňující zádržné systémy

Vizuální kontrola kontrolky vadné funkce a/nebo použití elektronického rozhraní

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

7.2.

Hasicí přístroj (X)2

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Zámky a zařízení proti neoprávněnému použití

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

7.4.

Výstražný trojúhelník (je-li požadován) (X)2

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Lékárnička (je-li požadována) (X)2

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.6.

Zakládací klíny ke kolu (jsou-li požadovány) (X)2

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.7.

Zvukové výstražné zařízení

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

7.8.

Rychloměr

Vizuální kontrola nebo zkouška činnosti při jízdní zkoušce pomocí elektronického zařízení

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

 

X

 

 

 

7.9.

Záznamové zařízení (tachograf), je-li osazeno/vyžadováno

Vizuální kontrola.

Umístění čidel

 

X

 

 

 

Umístění plomb

 

X

 

 

X

7.10.

Omezovač rychlosti (je-li požadován)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti, je-li toto vybavení použito.

 

 

 

 

 

 

7.11.

Počítadlo ujeté vzdálenosti, je-li instalováno (X)2

Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

X

 

7.12.

Systém elektronického řízení stability (ESC), je-li osazen nebo vyžadován

Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní

Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla

X

X

 

 

 

8.

OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ

 

8.1.

Hlučnost

 

8.1.1.

Systém tlumení hluku

Subjektivní hodnocení. Pokud kontrolní technik usoudí, že hlučnost vozidla překračuje průměrné hodnoty, změří hluk stojícího vozidla pomocí hlukoměru.

Úroveň hlučnosti stojícího vozidla [dB(A) 1/min]

X

X

 

X

X

8.2.

Emise z výfuku

 

8.2.1.

Emise zážehových motorů

 

8.2.1.1.

Zařízení k omezení emisí z výfuku

Vizuální kontrola

Obecný popis systému regulace emisí.

Instalovaný filtr pevných částic [A/N]

X

X

 

 

 

8.2.1.2.

Plynné emise

U vozidel do emisních tříd Euro 5 a Euro V (1):

Měření s použitím analyzátoru výfukových plynů v souladu s požadavky1 nebo údajem ze zařízení OBD. Základní metodou měření emisí výfukových plynů zůstává zkouška koncovky výfuku. Na základě posouzení ekvivalence a po zohlednění příslušné právní předpisy o schvalování typu mohou členské státy povolit používání OBD v souladu s doporučeními výrobce a s dalšími požadavky.

U vozidel od emisních tříd Euro 6 a Euro VI (2):

Měření pomocí analyzátoru výfukových plynů v souladu s požadavky1 nebo údaji ze zařízení OBD v souladu s doporučením výrobce a s dalšími požadavky1.

Měření se nepoužije na dvoutaktní motory.

Úrovně plynných emisí, pokud je výrobce udává

X

X

 

X

 

Informace k danému vozidlu (VIN) nebo k číslu motoru

X

X

 

X

 

Pro zkoušku výfuku:

Požadavky na stabilizaci motoru, jako je minimální teplota oleje/teplota vody [°C] a postupy pro spuštění motoru do zkušebního režimu typu II

X

X

 

X

 

Výsledky zkoušky emisí typu II

X

X

 

X

 

CO při volnoběžných otáčkách [%]

X

X

 

X

 

CO při vysokých volnoběžných otáčkách [%]

X

X

 

X

 

Lambda

X

X

 

X

 

Pro použití se systémem OBD:

Konektor a komunikační protokol (standard, napájecí napětí, umístění)

X

X

 

 

 

Seznam diagnostických chybových kódů (třída A, B1 a B2 v současnosti pouze pro těžká užitková vozidla)

X

X

 

 

 

8.2.2.

Emise vznětových motorů

 

8.2.2.1.

Zařízení k omezení emisí z výfuku

Vizuální kontrola

Obecný popis systému regulace emisí. Jako je:

Systém ke snížení emisí NOx [A/N]

Instalovaný filtr pevných částic [A/N]

X

X

 

 

 

Umístění systému EGR

X

X

 

 

 

Informace k danému vozidlu (VIN) nebo k typu motoru

X

X

8.2.2.2.   Opacita

Tento požadavek se nevztahuje na vozidla registrovaná nebo uvedená do provozu před 1. lednem 1980.

U vozidel do emisních tříd Euro 5 a Euro V (3):

Měření opacity výfukového plynu při volné akceleraci (bez zatížení, od volnoběžných otáček do maximálních regulovaných otáček) s řadicí pákou převodovky v neutrálu a s rozpojenou spojkou nebo odečtením z OBD. Základní metodou měření emisí výfukových plynů zůstává zkouška koncovky výfuku. Členské státy mohou na základě hodnocení rovnocennosti povolit používání zařízení OBD v souladu s doporučeními výrobce a dalšími požadavky.

U vozidel od emisních tříd Euro 6 a Euro VI (4):

Měření opacity výfukových plynů při volné akceleraci (bez zatížení, od volnoběžných otáček do maximálních regulovaných otáček) s řadicí pákou převodovky v neutrálu a s rozpojenou spojkou nebo údaje ze zařízení OBD v souladu s doporučením výrobce a dalšími požadavky1.

Stabilizace vozidla:

1.

Vozidla se mohou zkoušet bez stabilizace, ačkoliv z bezpečnostních důvodů by se mělo ověřit, že je motor teplý a je ve vyhovujícím mechanickém stavu.

2.

Požadavky na stabilizaci:

i)

Motor musí mít plnou provozní teplotu, například teplota oleje v motoru měřená snímačem v trubici měrky hladiny oleje musí být nejméně 80 °C, nebo musí mít běžnou provozní hodnotu, jestliže je nižší, nebo teplota bloku motoru měřená hladinou infračerveného záření musí mít nejméně ekvivalentní teplotu. Jestliže toto měření není proveditelné vzhledem ke konfiguraci vozidla, může se určit běžná provozní teplota motoru jiným způsobem, například z činnosti chladicího ventilátoru motoru.

ii)

Výfukový systém se propláchne nejméně třemi cykly volné akcelerace nebo rovnocenným způsobem.

Postup zkoušky:

1.

Před začátkem každého cyklu volné akcelerace musí mít motor a popřípadě přeplňovací turbodmychadlo volnoběžné otáčky. U vznětových motorů těžkých vozidel to znamená, že je nutno vyčkat nejméně 10 sekund po uvolnění pedálu akcelerátoru.

2.

Na začátku každého cyklu volné akcelerace musí být pedál akcelerátoru plně sešlápnut rychle a rovnoměrně (v době kratší než jedna sekunda), avšak nenásilně, aby byla dosažena maximální dodávka ze vstřikovacího čerpadla.

3.

Při každém cyklu volné akcelerace musí motor dosáhnout maximálních regulovaných otáček nebo u vozidel s automatickou převodovkou otáček specifikovaných výrobcem, nebo není-li tento údaj k dispozici, dvou třetin maximálních regulovaných otáček předtím, než je uvolněn pedál akcelerátoru. To lze zkontrolovat například sledováním otáček motoru nebo tak, že se od začátku sešlapování pedálu akcelerátoru do jeho uvolnění nechá uplynout dostatečná doba. U vozidel kategorií M2, M3, N2 nebo N3 by měla tato doba být nejméně dvě sekundy.

4.

Zkouška se hodnotí jako nevyhovující jen tehdy, jestliže aritmetický průměr z nejméně tří posledních cyklů volné akcelerace přesahuje mezní hodnotu. Tato hodnota se vypočte bez uvažování změřených hodnot, které se významně odchylují od střední hodnoty změřených hodnot, nebo se zjistí jiným způsobem statistického výpočtu, při kterém se uvažuje rozptyl měřených hodnot. Členské státy mohou omezit počet zkušebních cyklů.

5.

S cílem zamezit zbytečnému zkoušení mohou členské státy hodnotit jako nevyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty výrazně přesahují mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech. S cílem zamezit zbytečnému zkoušení rovněž mohou členské státy hodnotit jako vyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty jsou výrazně menší než mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech.

Informace k danému vozidlu (VIN) nebo k typu motoru

X

X

 

X

 

Pro zkoušku výfuku:

Požadavky na stabilizaci motoru, jako je minimální teplota oleje/teplota vody [°C] a postupy pro spuštění motoru do zkušebního režimu typu II

X

X

 

X

 

Hodnota k zaznamenaná na štítku výrobce na vozidle (výsledek zkoušky emisí typu II)

X

X

 

X

 

Maximální regulované otáčky motoru při zkouškách typu II

Omezovač otáček motoru pro akceleraci bez zatížení [A/N]

X

X

 

X

 

Popis deaktivace omezovače otáček motoru k provedení zkoušky při volné akceleraci

X

X

 

X

 

Pro použití se systémem OBD:

Povolené kódy OBD při čtení palubního diagnostického systému OBD {kódy pro NOx skupinu 3000 pro lehká užitková vozidla}

X

X

 

X

 

Konektor a komunikační protokol (standard, napájecí napětí, umístění)

X

X

 

X

 

Seznam diagnostických chybových kódů (třída A, B1 a B2 v současnosti pouze pro těžká užitková vozidla)

X

X

 

X

 

8.3.

Elektromagnetické odrušení

 

Vysokofrekvenční rušení (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

Ostatní položky týkající se životního prostředí

 

8.4.1.

Úniky kapalin

 

 

 

 

 

 

 

9.

DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3 SLOUŽÍCÍCH K DOPRAVĚ OSOB

 

9.1.

Dveře

 

9.1.1.

Vchodové a východové dveře

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.1.2.

Nouzové východy

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.2.

Systém odmlžování a odmrazování (X)2

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.3.

Systém větrání a vytápění (X)2

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.4.

Sedadla

 

9.4.1.

Sedadla cestujících (včetně sedadel pro doprovázející pracovníky)

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.4.2.

Sedadlo řidiče (další požadavky)

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.5.

Vnitřní osvětlení a navigační zařízení (X)2

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.6.

Uličky, plochy pro stojící cestující

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.7.

Schody a stupátka

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.8.

Systém komunikace s cestujícími (X)2

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.9.

Upozornění (X)2

Vizuální kontrola.

 

 

 

 

 

 

9.10.

Požadavky týkající se dopravy dětí. (X)2

 

9.10.1.

Dveře

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.10.2.

Signalizační a speciální vybavení

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.11.

Požadavky týkající se dopravy osob se sníženou pohyblivostí (X)2

 

9.11.1.

Dveře, rampy a zdviže

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.11.2.

Systém upevnění vozíků pro invalidy

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.11.3.

Signalizační a speciální vybavení

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.12.

Jiné speciální vybavení (X)2

 

9.12.1.

Zařízení pro přípravu jídla

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.12.2.

Sanitární zařízení

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

9.12.3.

Jiná zařízení (např. audiovizuální systémy)

Vizuální kontrola

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY:

1

„Požadavky“ se rozumí požadavky na schválení typu k datu schválení, první registrace nebo prvního uvedení do provozu a také povinnosti dodatečného vybavení nebo povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy země registrace. Tyto důvody nesplnění požadavků se použijí pouze tehdy, pokud bylo zkontrolováno jejich splnění.

2

Pomocí „(X)“ se označují položky, které se týkají stavu vozidla a jeho vhodnosti k používání v silniční dopravě, avšak při technické kontrole se nepovažují za zásadní.

(1)  Vozidla, jejichž typ byl schválen v souladu se směrnicí 70/220/EHS, nařízením (ES) č. 715/2007 přílohou I tabulkou 1 (Euro 5), směrnicí 88/77/EHS a směrnicí 2005/55/ES.

(2)  Vozidla, jejichž typ byl schválen v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 přílohou I tabulkou 2 (Euro 6), a nařízením (ES) č. 595/2009 (Euro VI).

(3)  Vozidla, jejichž typ byl schválen v souladu se směrnicí 70/220/EHS, přílohou I tabulkou 1 (Euro 5) nařízení (ES) č. 715/2007, směrnicí 88/77/EHS a směrnicí 2005/55/ES.

(4)  Vozidla, jejichž typ byl schválen v souladu s tabulkou 2 (Euro 6) přílohou I nařízením (ES) č. 715/2007 a nařízením (ES) č. 595/2009 (Euro VI)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU