(EU) 2019/612Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/612 ze dne 9. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 105, 16.4.2019, s. 5-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. května 2019 Nabývá účinnosti: 6. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/612

ze dne 9. dubna 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek z textilní tkaniny (bavlna) ve tvaru věže vyztužený kovovým rámem, který má být umístěn vedle zvýšené postele v jednom z otvorů a k posteli připevněn pomocí šroubů. Nestojí volně a nelze ho přemísťovat.

Má otvory v podobě výřezů, které se podobají dveřím nebo oknům. Je dekorovaný tak, aby ladil se stylem dětského pokoje.

Viz obrázek (*1)

6304 92 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6304 a 6304 92 00 .

Výrobek není primárně určen pro zábavu dětí, neboť ho nelze přemísťovat, ani se nejedná o stan na hraní (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9503 , část D, první odstavec, bod xxiii)). Vzhledem k jeho objektivním vlastnostem (nestabilita, konstrukce, vysoká okna, potřeba připevnit jej pomocí šroubů) není výrobek určen k hraní, ale slouží spíše k dekorativním účelům. Zařazení do čísla 9503 jako „ostatní hračky“ je proto vyloučeno.

Jedná se o dekorativní bytový výrobek z textilního materiálu pro dětský pokoj (viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 6304 ).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6304 92 00 jako ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla 9404 , jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny.

2.

Výrobek z textilní tkaniny (bavlna) navržený tak, aby po zavěšení na zvýšenou postel dosahoval až k zemi a pod postelí tvořil zakrytý prostor.

Má vchod buď jako výřez ve tvaru dveří, nebo jako závěs, který je uprostřed rozstřižen. Je dekorovaný tak, aby ladil se stylem dětského pokoje.

Viz obrázek (*1)

6304 92 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6304 a 6304 92 00 .

Výrobek není primárně určen pro zábavu dětí, neboť zakrývá prostor pod postelí (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9503 , část D, první odstavec).

Zařazení do čísla 9503 jako „ostatní hračky“ je proto vyloučeno.

Jedná se o dekorativní bytový výrobek z textilního materiálu pro dětský pokoj (viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 6304 ).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6304 92 00 jako ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla 9404 , jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny.

Image 1

Výrobek 1

Výrobek 2

Popis se netýká těchto výrobků.


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU