(EU) 2019/590Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/590 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 100I, 11.4.2019, s. 17-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/590

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (3), a zejména na čl. 2 písm. i), čl. 12 odst. 1, 4 a 5, čl. 13 odst. 2 a články 15, 16, 17 a 19 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/476 (4) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud Dolní sněmovna neschválí dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019, se lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU prodlužuje do dne 12. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení nebyla do dne 29. března 2019 schválena, přestane se na Spojené království a ve Spojeném království ode dne 13. dubna 2019 (dále jen „datum vystoupení“) uplatňovat právo Unie.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární požadavky pro dovoz koňovitých do Unie. Stanoví, že do Unie mohou být dováženi pouze koňovití, kteří pocházejí ze třetí země nebo části třetí země, která je na seznamu třetích zemí vypracovaném v souladu s uvedenou směrnicí, a kteří jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle vzoru vypracovaného rovněž v souladu s uvedenou směrnicí.

(3)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Stanoví, že do Unie mohou být dováženy pouze komodity, jež pocházejí ze třetí země nebo části třetí země, která je na seznamu třetích zemí vypracovaném v souladu s uvedenou směrnicí, a které jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru vypracovaného rovněž v souladu s uvedenou směrnicí. Veterinární osvědčení musí potvrzovat, že komodity byly dodány schválenými inseminačními stanicemi nebo středisky pro jejich skladování a týmy pro odběr či produkci embryí, jež poskytují záruky přinejmenším rovnocenné těm, které jsou stanoveny v příloze D kapitole I uvedené směrnice.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 (5) stanoví mimo jiné seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž členské státy povolí vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých.

(5)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska poskytlo nezbytné záruky, že tato země a určitá její závislá území budou splňovat podmínky stanovené ve směrnicích 2009/156/ES a 92/65/EHS a v prováděcím nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, od data vystoupení tím, že budou nadále dodržovat právní předpisy Unie během počátečního období nejméně devíti měsíců.

(6)

S ohledem na tyto zvláštní záruky poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, by tudíž Spojené království Velké Británie a Severního Irska a určitá jeho závislá území měly být zařazeny na seznam třetích zemí a částí území třetích zemí uvedený v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, z nichž je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých.

(7)

Pokud jde o nákazový status koňovitých ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a na jeho závislých územích, měly by tyto země být zařazeny do sanitární skupiny A a měly by být povoleny všechny typy vstupu a vstup všech kategorií koňovitých.

(8)

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 13. dubna 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(4)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Tabulka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se mění takto:

a)

za položku „Falklandské ostrovy“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„GB

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

GB-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

 

b)

za položku „Island“ se vkládá nový řádek, který zní:

„JE

Jersey

JE-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU