(EU) 2019/586Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/586 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I část 1 nařízení Komise (ES) č. 798/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 100I, 11.4.2019, s. 4-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/586

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění příloha I část 1 nařízení Komise (ES) č. 798/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/476 (3) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud Dolní sněmovna neschválí dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019, se lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU prodlužuje do dne 12. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení nebyla do dne 29. března 2019 schválena, přestane se na Spojené království a ve Spojeném království ode dne 13. dubna 2019 (dále jen „datum vystoupení“) uplatňovat právo Unie.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4) stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty (dále jen „komodity“), a požadavky na vydání veterinárního osvědčení. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska poskytlo nezbytné záruky, že tato země a určitá její závislá území budou splňovat podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o vstup zásilek komodit na území Unie, od data vystoupení tím, že budou nadále dodržovat právní předpisy Unie během počátečního období nejméně devíti měsíců.

(4)

S ohledem na tyto zvláštní záruky poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, by tudíž Spojené království Velké Británie a Severního Irska a určitá jeho závislá území měly být zařazeny na seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedený v příloze I části 1 nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž je povolen vstup zásilek uvedených komodit na území Unie.

(5)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 13. dubna 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I část 1 nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I část 1 nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:

a)

za položku „Čína“ se vkládají nové řádky, které znějí:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„GB – Spojené království Velké Británie a Severního Irska

GB-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

GG – Guernsey

GG-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A“

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

b)

za položku „Island“ se vkládá nový řádek, který zní:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„JE – Jersey

JE-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A“

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU