(EU) 2019/567Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/567 ze dne 9. dubna 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Publikováno: Úř. věst. L 99, 10.4.2019, s. 36-37 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/567

ze dne 9. dubna 2019,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se ke dni 22. května 2003 nacházely mimo území Iráku, podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 4. dubna 2019 rozhodl, že ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, se odstraní devět položek.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:

„48.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Adresa: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq.“

„58.

IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT. Adresa: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq.“

„64.

IRAQI NEWS AGENCY. Adresa: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq.“

„81.

MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Adresa: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq.“

„140.

STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Adresa: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq.“

„164.

STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Adresa: Haklanya, Haditha, Iraq.“

„165.

STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Adresa: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq.“

„169.

STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Adresa: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq.“

„170.

STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS. Adresa: Sinak, Baghdad, Iraq.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU