(EU) 2019/565Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/565 ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 99, 10.4.2019, s. 6-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2019 Nabývá účinnosti: brexit
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/565

ze dne 28. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy se přestanou na Spojené království uplatňovat dnem vstupu v platnost dohody o vystoupení, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po tomto oznámení, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 (2) stanoví změnu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 (3), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 (4) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 (5), pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti. Podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 by se uvedené nařízení mělo použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království platit, ledaže do uvedeného data vstoupí v platnost dohoda o vystoupení nebo dojde k prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Dopisem ze dne 20. března 2019 předložilo Spojené království žádost o prodloužení období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii do dne 30. června 2019 za účelem dokončení ratifikace dohody o vystoupení (6). Dne 21. března 2019 schválila Evropská rada prodloužení do 22. května 2019 za předpokladu, že dohoda o vystoupení bude Dolní sněmovnou Spojeného království schválena během následujícího týdne. Pokud k tomu nedojde, schválila Evropská rada prodloužení do dne 12. dubna 2019. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 se tudíž nepoužije.

(4)

Důvody vedoucí k přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 však bez ohledu na prodloužení období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přetrvají. Zejména rizika pro hladké fungování trhu a rovné podmínky mezi smluvními stranami usazenými v Unii budou přetrvávat v případě, že po prodlouženém období dojde k vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody. Očekává se, že v dohledné budoucnosti uvedená rizika přetrvají.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(6)

Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(7)

Je nezbytné účastníkům trhu co nejrychleji umožnit přijetí účinných řešení. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy proto v souladu s čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7) provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ale nikoli otevřenou veřejnou konzultaci. Ze stejného důvodu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 se mění takto:

1)

v článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 11. dubna 2019;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“;

2)

v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Minimální zbývající doba splatnosti uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 3 a v případě obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 tohoto nařízení uzavřených mezi finančními smluvními stranami činí:

a)

50 let u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 1 nebo tabulce 2 v příloze;

b)

3 roky u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 3 nebo tabulce 4 v příloze.“

Článek 2

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 se mění takto:

1)

v článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 11. dubna 2019;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“;

2)

v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Minimální zbytková splatnost uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 3 a v případě obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 tohoto nařízení uzavřených mezi finančními smluvními stranami činí 5 let a 3 měsíce.“

Článek 3

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 se mění takto:

1)

v článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 11. dubna 2019;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“;

2)

v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Minimální zbytková splatnost uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 3 a v případě obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 tohoto nařízení uzavřených mezi finančními smluvními stranami činí:

a)

15 let u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 1 v příloze I;

b)

3 roky u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 2 v příloze I.“

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy se podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestanou Smlouvy uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království.

Toto nařízení se však nepoužije v žádném z těchto případů:

a)

do dne uvedeného v druhém pododstavci tohoto článku vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

b)

bylo přijato rozhodnutí o prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii na dobu delší než do dne 31. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (Úř. věst. L 71, 13.3.2019, s. 11).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 5).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3).

(6)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. C 66 I, 19.2.2019, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU