(EU) 2019/533Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/533 ze dne 28. března 2019 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 88, 29.3.2019, s. 28-41 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/585 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/533

ze dne 28. března 2019

o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1213/2008 (2) byl zřízen první koordinovaný víceletý kontrolní program Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011. Uvedený program dále fungoval na základě dalších nařízení Komise. Posledním z nich bylo prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 (3).

(2)

Hlavní složky stravy v Unii tvoří třicet až čtyřicet potravin. Vzhledem k tomu, že v průběhu tří let dochází k výrazným změnám využití pesticidů, měly by být pesticidy v těchto potravinách kontrolovány v řadě tříletých cyklů, aby bylo možno vyhodnotit expozici spotřebitelů a používání právních předpisů Unie.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil vědeckou zprávu obsahující posouzení koncepce programu kontroly pesticidů. Dospěl k závěru, že překročení maximálního limitu reziduí o více než 1 % lze odhadnout s chybovým rozpětím 0,75 %, vybere-li se 683 vzorkových jednotek nejméně u 32 různých potravin (4). Odběr těchto vzorků by měl být rozdělen mezi členské státy podle počtu jejich obyvatel, přičemž by mělo být pro každý produkt odebráno nejméně dvanáct vzorků ročně.

(4)

Byly zohledněny výsledky analýzy provedené v rámci předchozích úředních kontrolních programů Unie, aby se zajistilo, že škála pesticidů, na které se kontrolní program vztahuje, odpovídá skutečně používaným pesticidům.

(5)

Pokyny týkající se řízení jakosti analýzy a postupů validace reziduí pesticidů v potravinách a krmivech („Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed“) jsou zveřejněny na internetových stránkách Komise (5).

(6)

Pokud jsou do definice reziduí pesticidů zahrnuty jiné účinné látky, metabolity a/nebo rozkladné či reakční produkty, měly by být takové sloučeniny vykazovány zvlášť, jsou-li měřeny individuálně (6).

(7)

Členské státy, Komise a úřad se dohodly na prováděcích opatřeních týkajících se podávání informací členskými státy, jako je standardní popis vzorku (SSD), pro předkládání výsledků analýzy reziduí pesticidů.

(8)

Na postupy odběru vzorků by se měla použít směrnice Komise 2002/63/ES (7), která obsahuje metody a postupy odběru vzorků doporučené Komisí pro Codex Alimentarius.

(9)

Je nezbytné vyhodnotit, zda jsou dodržovány maximální limity reziduí v potravinách pro kojence a malé děti stanovené v článku 10 směrnice Komise 2006/141/ES (8) a v článku 7 směrnice Komise 2006/125/ES (9), a to pouze s ohledem na definice reziduí stanovené v nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

V případě metod k prokázání jediného rezidua mohou členské státy splnit své povinnosti týkající se analýzy tím, že se obrátí na úřední laboratoře, které již mají požadované metody validovány.

(11)

Členské státy by měly do 31. srpna každého roku předložit informace za předchozí kalendářní rok.

(12)

Aby v souvislosti s časovým přesahem jednoho víceletého programu do dalšího nedocházelo k nejasnostem, mělo by se v zájmu právní jistoty zrušit prováděcí nařízení (EU) 2018/555. Nařízení by se však dále mělo používat pro vzorky testované v roce 2019.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy odeberou v letech 2020, 2021 a 2022 vzorky pro kombinace pesticidů/produktů uvedené v příloze I a provedou jejich analýzu.

Počet vzorků každého produktu, včetně potravin pro kojence a malé děti a produktů ekologického zemědělství, je stanoven v příloze II.

Článek 2

1.   Šarže, která má být zařazena do vzorku, se vybere náhodně.

Postup odběru vzorků, včetně počtu jednotek, musí být v souladu se směrnicí 2002/63/ES.

2.   Všechny vzorky, včetně vzorků potravin pro kojence a malé děti a produktů ekologického zemědělství, se podrobí analýze na pesticidy stanovené v příloze I v souladu s definicemi reziduí stanovenými v nařízení (ES) č. 396/2005.

3.   U potravin pro kojence a malé děti se hodnotí vzorky produktů určených k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce, přičemž se přihlédne k maximálním limitům reziduí stanoveným ve směrnicích 2006/125/ES a 2006/141/ES. V případech, kde tyto potraviny mohou být spotřebovány jak přímo, tak po rekonstituování, se vykázané výsledky vztáhnou na nerekonstituovaný produkt určený k přímé spotřebě.

Článek 3

Členské státy předloží výsledky analýzy vzorků testovaných v letech 2020, 2021 a 2022 vždy do 31. srpna následujícího roku. Tyto výsledky se předloží v elektronickém formátu pro podávání zpráv stanoveném úřadem EFSA.

Pokud definice reziduí pesticidů zahrnuje více než jednu sloučeninu (účinnou látku a/nebo metabolit či rozkladný nebo reakční produkt), podají členské státy zprávu o výsledcích analýzy v souladu s úplnou definicí reziduí. Výsledky pro každý z analytů uvedených v definici reziduí se předloží zvlášť, pokud jsou měřeny individuálně.

Článek 4

Prováděcí nařízení (EU) 2018/555 se zrušuje.

Nadále se však použije na vzorky testované v roce 2019, a to do 1. září 2020.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1213/2008 ze dne 5. prosince 2008 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 9).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 ze dne 9. dubna 2018 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 92, 10.4.2018, s. 6).

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Pesticide Monitoring Program: Design Assessment. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Dokument č. SANTE/11813/2017. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-11813.pdf v nejnovější verzi.

(6)  SANCO/12574/2014, Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (Pracovní dokument o mezích stanovitelnosti komplexních definic reziduí).

(7)  Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).

(8)  Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16).


PŘÍLOHA I

Část A: Produkty rostlinného původu  (1) , z nichž se mají v letech 2020, 2021 a 2022 odebírat vzorky

2020

2021

2022

a)

b)

c)

Pomeranče (2)

Hrozny stolní (2)

Jablka (2)

Hrušky (2)

Banány (2)

Jahody (2)

Kiwi (2)

Grapefruity (2)

Broskve, včetně nektarinek a podobných hybridů (2)

Květák (2)

Lilek (2)

Víno (červené nebo bílé) z hroznů. (Nejsou-li u vína k dispozici specifické faktory zpracování, členské státy se žádají, aby použité faktory zpracování u vína uvedly v „národní shrnující zprávě“.)

Cibule kuchyňská (2)

Brokolice (2)

Salát (2)

Mrkev (2)

Melouny cukrové (2)

Zelí hlávkové (2)

Brambory (2)

Pěstované houby (2)

Rajčata (2)

Fazole (sušené) (2)

Paprika setá (2)

Špenát (2)

Žitná zrna (3)

Pšeničná zrna (3)

Ovesná zrna (3)  (4)

Hnědá rýže (loupaná rýže) definovaná jako rýže po odstranění slupky z neloupané rýže (5)

Panenský olivový olej (Není-li u oleje k dispozici specifický faktor zpracování, členské státy se žádají, aby použité faktory zpracování uvedly v „národní shrnující zprávě“.)

Zrna ječmene (3)  (6)


Část B: Produkty živočišného původu (1), z nichž se mají v letech 2020, 2021 a 2022 odebírat vzorky

2020

2021

2022

f)

d)

e)

Drůbeží tuk (2) (7)

Hovězí tuk (2) (7)

Kravské mléko (8)

Játra skotu (2)

Slepičí vejce (2) (9)

Vepřový tuk (2) (7)


Část C: Kombinace pesticidů/produktů, které mají být kontrolovány v produktech rostlinného původu a na jejich povrchu

 

2020

2021

2022

Poznámky

2,4-D

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu pomerančů, květáku, hnědé rýže a sušených fazolí; v roce 2021 uvnitř a na povrchu grapefruitů, stolních hroznů, lilku a brokolice; v roce 2022 uvnitř a na povrchu salátu, špenátu a rajčat.

2-fenylfenol

a)

b)

c)

 

abamektin

a)

b)

c)

 

acefát

a)

b)

c)

 

acetamiprid

a)

b)

c)

 

akrinathrin

a)

b)

c)

 

aldikarb

a)

b)

c)

 

aldrin a dieldrin

a)

b)

c)

 

ametoktradin

a)

b)

c)

 

azinfos-methyl

a)

b)

c)

 

azoxystrobin

a)

b)

c)

 

bifentrin

a)

b)

c)

 

bifenyl

a)

b)

c)

 

bitertanol

a)

b)

c)

 

boskalid

a)

b)

c)

 

bromidový ion

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu hnědé rýže; v roce 2021 uvnitř a na povrchu papriky seté; v roce 2022 uvnitř a na povrchu salátu a rajčat.

bromopropylát

a)

b)

c)

 

bupirimát

a)

b)

c)

 

buprofezin

a)

b)

c)

 

kaptan

a)

b)

c)

 

karbaryl

a)

b)

c)

 

karbendazim a benomyl

a)

b)

c)

 

karbofuran

a)

b)

c)

 

chlorantraniliprol

a)

b)

c)

 

chlorfenapyr

a)

b)

c)

 

chlormekvat

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu mrkve, hrušek, žita a hnědé rýže; v roce 2021 uvnitř a na povrchu lilku, stolních hroznů, pěstovaných hub a pšenice; v roce 2022 uvnitř a na povrchu rajčat a ovsa.

chlorothalonil

a)

b)

c)

 

chlorprofam

a)

b)

c)

 

chlorpyrifos

a)

b)

c)

 

chlorpyrifos-methyl

a)

b)

c)

 

klofentezin

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

klothianidin

a)

b)

c)

 

kyazofamid

a)

b)

c)

 

cyflufenamid

a)

b)

c)

 

cyfluthrin

a)

b)

c)

 

cymoxanil

a)

b)

c)

 

cypermethrin

a)

b)

c)

 

cyprokonazol

a)

b)

c)

 

cyprodinil

a)

b)

c)

 

cyromazin

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu brambor, cibule kuchyňské a mrkve; v roce 2021 uvnitř a na povrchu lilku, papriky seté, melounů cukrových a pěstovaných hub; v roce 2022 uvnitř a na povrchu salátu a rajčat.

deltamethrin

a)

b)

c)

 

diazinon

a)

b)

c)

 

dichlorvos

a)

b)

c)

 

dikloran

a)

b)

c)

 

dikofol

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

diethofenkarb

a)

b)

c)

 

difenokonazol

a)

b)

c)

 

diflubenzuron

a)

b)

c)

 

dimethoát

a)

b)

c)

 

dimethomorf

a)

b)

c)

 

dinikonazol

a)

b)

c)

 

difenylamin

a)

b)

c)

 

dithianon

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu hrušek a hnědé rýže; v roce 2021 uvnitř a na povrchu stolních hroznů; v roce 2022 uvnitř a na povrchu jablek a broskví.

dithiokarbamáty

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě brokolice, květáku, zelí hlávkového, olivového oleje, vína a cibule kuchyňské.

dodin

a)

b)

c)

 

emamektin benzoát B1a, vyjádřeno jako emamektin

a)

b)

c)

 

endosulfan

a)

b)

c)

 

epoxikonazol

a)

b)

c)

 

ethefon

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu pomerančů a hrušek; v roce 2021 uvnitř a na povrchu papriky seté, pšenice a stolních hroznů; v roce 2022 uvnitř a na povrchu jablek, broskví, rajčat a vína.

ethion

a)

b)

c)

 

ethirimol

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

etofenprox

a)

b)

c)

 

etoxazol

a)

b)

c)

 

famoxadon

a)

b)

c)

 

fenamidon

a)

b)

c)

 

fenamifos

a)

b)

c)

 

fenarimol

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

fenazachin

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

fenbukonazol

a)

b)

c)

 

fenbutatinoxid

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu pomerančů a hrušek; v roce 2021 uvnitř a na povrchu lilku, grapefruitů, papriky seté a stolních hroznů; v roce 2022 uvnitř a na povrchu jablek, jahod, broskví, rajčat a vína.

fenhexamid

a)

b)

c)

 

fenitrothion

a)

b)

c)

 

fenoxykarb

a)

b)

c)

 

fenpropathrin

a)

b)

c)

 

fenpropidin

a)

b)

c)

 

fenpropimorf

a)

b)

c)

 

fenpyrazamin

a)

b)

c)

 

fenpyroximát

a)

b)

c)

 

fenthion

a)

b)

c)

 

fenvalerát

a)

b)

c)

 

fipronil

a)

b)

c)

 

flonikamid

a)

b)

c)

 

fluazifop-P

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu květáku, sušených fazolí, brambor a mrkve; v roce 2021 uvnitř a na povrchu lilku, brokolice, papriky seté a pšenice; v roce 2022 uvnitř a na povrchu jahod, zelí hlávkového, salátu, špenátu a rajčat.

flubendiamid

a)

b)

c)

 

fludioxonil

a)

b)

c)

 

flufenoxuron

a)

b)

c)

 

fluopikolid

a)

b)

c)

 

fluopyram

a)

b)

c)

 

fluchinkonazol

a)

b)

c)

 

flusilazol

a)

b)

c)

 

flutriafol

a)

b)

c)

 

fluxapyroxad

a)

b)

c)

 

folpet

a)

b)

c)

 

formetanát

a)

b)

c)

 

fosthiazát

a)

b)

c)

 

glyfosát

a)

b)

c)

 

haloxyfop včetně haloxyfopu-P

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu sušených fazolí; v roce 2021 uvnitř a na povrchu brokolice, grapefruitů, papriky seté a pšenice; v roce 2022 uvnitř a na povrchu jahod a zelí hlávkového.

hexakonazol

a)

b)

c)

 

hexythiazox

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

imazalil

a)

b)

c)

 

imidakloprid

a)

b)

c)

 

indoxakarb

a)

b)

c)

 

iprodion

a)

b)

c)

 

iprovalikarb

a)

b)

c)

 

isokarbofos

a)

b)

c)

 

isoprothiolan

a)

 

 

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu hnědé rýže. V letech 2021 a 2022 látka nebude analyzována v žádném produktu ani na jeho povrchu.

kresoxim-methyl

a)

b)

c)

 

lambda-cyhalothrin

a)

b)

c)

 

linuron

a)

b)

c)

 

lufenuron

a)

b)

c)

 

malathion

a)

b)

c)

 

mandipropamid

a)

b)

c)

 

mepanipyrim

a)

b)

c)

 

mepikvat

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu hrušek, žita a hnědé rýže; v roce 2021 uvnitř a na povrchu pěstovaných hub a pšenice; v roce 2022 uvnitř a na povrchu ječmene a ovsa.

metalaxyl a metalaxyl-M

a)

b)

c)

 

methamidofos

a)

b)

c)

 

methidathion

a)

b)

c)

 

methiokarb

a)

b)

c)

 

methomyl

a)

b)

c)

 

methoxyfenozid

a)

b)

c)

 

metrafenon

a)

b)

c)

 

monokrotofos

a)

b)

c)

 

myklobutanil

a)

b)

c)

 

omethoát

a)

b)

c)

 

oxadixyl

a)

b)

c)

 

oxamyl

a)

b)

c)

 

oxydemeton-methyl

a)

b)

c)

 

paklobutrazol

a)

b)

c)

 

parathion methyl

a)

b)

c)

 

penkonazol

a)

b)

c)

 

pencykuron

a)

b)

c)

 

pendimethalin

a)

b)

c)

 

permethrin

a)

b)

c)

 

fosmet

a)

b)

c)

 

pirimikarb

a)

b)

c)

 

pirimifos-methyl

a)

b)

c)

 

procymidon

a)

b)

c)

 

profenofos

a)

b)

c)

 

propamokarb

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu mrkve, květáku, cibule kuchyňské a brambor; v roce 2021 uvnitř a na povrchu stolních hroznů, melounů cukrových, lilku, brokolice, papriky seté a pšenice; v roce 2022 uvnitř a na povrchu jahod, zelí hlávkového, špenátu, salátu, rajčat a ječmene.

propargit

a)

b)

c)

 

propikonazol

a)

b)

c)

 

propyzamid

a)

b)

c)

 

prochinazid

a)

b)

c)

 

prosulfokarb

a)

b)

c)

 

prothiokonazol

a)

b)

c)

V roce 2020 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu mrkve, cibule kuchyňské, žita a hnědé rýže; v roce 2021 uvnitř a na povrchu papriky seté a pšenice; v roce 2022 uvnitř a na povrchu zelí hlávkového, salátu, rajčat, ovsa a ječmene.

pymetrozin

 

b)

c)

V roce 2020 nebude látka analyzována v žádném produktu ani na jeho povrchu; v roce 2021 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu lilku, melounů cukrových a papriky seté; v roce 2022 uvnitř a na povrchu zelí hlávkového, salátu, jahod, špenátu a rajčat.

pyraklostrobin

a)

b)

c)

 

pyridaben

a)

b)

c)

 

pyrimethanil

a)

b)

c)

 

pyriproxyfen

a)

b)

c)

 

chinoxyfen

a)

b)

c)

 

spinosad

a)

b)

c)

 

spirodiklofen

a)

b)

c)

 

spiromesifen

a)

b)

c)

 

spiroxamin

a)

b)

c)

 

spirotetramat

a)

b)

c)

 

tau-fluvalinát

a)

b)

c)

 

tebukonazol

a)

b)

c)

 

tebufenozid

a)

b)

c)

 

tebufenpyrad

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

teflubenzuron

a)

b)

c)

 

tefluthrin

a)

b)

c)

 

terbuthylazin

a)

b)

c)

 

tetrakonazol

a)

b)

c)

 

tetradifon

a)

b)

c)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě obilovin.

thiabendazol

a)

b)

c)

 

thiakloprid

a)

b)

c)

 

thiamethoxam

a)

b)

c)

 

thiofanát-methyl

a)

b)

c)

 

tolklofos-methyl

a)

b)

c)

 

triadimefon

a)

b)

c)

 

triadimenol

a)

b)

c)

 

thiodikarb

a)

b)

c)

 

triazofos

a)

b)

c)

 

tricyklazol

a)

b)

c)

Analyzuje se pouze uvnitř a na povrchu rýže.

trifloxystrobin

a)

b)

c)

 

triflumuron

a)

b)

c)

 

vinklozolin

a)

b)

c)

 


Část D: Kombinace pesticidů/produktů, které mají být kontrolovány v produktech živočišného původu a na nich

 

2020

2021

2022

Poznámky

aldrin a dieldrin

f)

d)

e)

 

bifentrin

f)

d)

e)

 

chlordan

f)

d)

e)

 

chlorpyrifos

f)

d)

e)

 

chlorpyrifos-methyl

f)

d)

e)

 

cypermethrin

f)

d)

e)

 

DDT

f)

d)

e)

 

deltamethrin

f)

d)

e)

 

diazinon

f)

d)

e)

 

endosulfan

f)

d)

e)

 

famoxadon

f)

d)

e)

 

fenvalerát

f)

d)

e)

 

fipronil

f)

d)

e)

 

glyfosát

f)

d)

e)

 

heptachlor

f)

d)

e)

 

hexachlorbenzen

f)

d)

e)

 

hexachlorcyklohexan (HCH, alfa-izomer)

f)

d)

e)

 

hexachlorcyklohexan (HCH, beta-izomer)

f)

d)

e)

 

indoxakarb

 

 

e)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu mléka.

lindan

f)

d)

e)

 

methoxychlor

f)

d)

e)

 

parathion

f)

d)

e)

 

permethrin

f)

d)

e)

 

pirimifos-methyl

f)

d)

e)

 


(1)  U základních produktů, které mají být analyzovány, budou analyzovány ty části produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí u hlavního produktu ve skupině nebo podskupině uvedených v části A přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005, není-li stanoveno jinak.

(2)  Analyzovány budou nezpracované produkty. V případě odběru vzorků u produktů ve zmrazeném stavu se v příslušných případech uvede faktor zpracování.

(3)  Není-li k dispozici dostatek vzorků žitného, pšeničného či ovesného zrna nebo zrna ječmene, lze k analýze použít žitnou, pšeničnou, ovesnou nebo ječnou celozrnnou mouku. Je pak třeba uvést faktor zpracování.

(4)  Není-li k dispozici dostatek vzorků ovesného zrna, lze tuto část počtu požadovaných vzorků ovesných zrn, kterou nebylo možno analyzovat, přidat k počtu vzorků pro zrno ječmene, čímž se sníží počet vzorků ovesného zrna a poměrně zvýší počet vzorků zrna ječmene.

(5)  Tam, kde je to vhodné, lze k analýze použít též zrna leštěné rýže. Úřadu EFSA je třeba nahlásit, zda byla použita leštěná nebo loupaná rýže. Je-li použita leštěná rýže, uvede se faktor zpracování.

(6)  Není-li k dispozici dostatek vzorků zrna ječmene, lze tuto část počtu požadovaných vzorků zrna ječmene, kterou nebylo možno analyzovat, přidat k počtu vzorků pro zrno ovsa, čímž se sníží počet vzorků zrna ječmene a poměrně zvýší počet vzorků ovesného zrna.

(7)  Vzorky z masa mohou být rovněž odebírány dle tabulky 3 v příloze směrnice 2002/63/ES.

(8)  Je třeba analyzovat čerstvé (nezpracované) mléko, včetně zmrazeného, pasterizovaného, zahřátého, sterilovaného či filtrovaného.

(9)  Analyzují se celá vejce bez skořápky.


PŘÍLOHA II

Počet vzorků uvedených v článku 1

1)

Počet vzorků, které musí u každé komodity každý členský stát odebrat a podrobit analýze na pesticidy uvedené v příloze I, je uveden v tabulce v bodě 5.

2)

Kromě vzorků požadovaných podle tabulky v bodě 5 musí každý členský stát v roce 2020 odebrat a podrobit analýze pět vzorků počáteční a pět vzorků pokračovací kojenecké výživy.

Kromě vzorků požadovaných podle uvedené tabulky musí každý členský stát v roce 2021 odebrat a podrobit analýze deset vzorků obilných příkrmů pro kojence.

Kromě vzorků požadovaných podle uvedené tabulky musí každý členský stát v roce 2022 odebrat a podrobit analýze deset vzorků příkrmů pro kojence a malé děti, jiných než počáteční a pokračovací kojenecká výživa a obilné příkrmy pro kojence.

3)

V souladu s tabulkou v bodě 5 se odeberou vzorky komodit pocházejících z produkce ekologického zemědělství, jsou-li dostupné, a to poměrně k podílu těchto komodit na trhu každého členského státu, přičemž minimální počet je jeden vzorek.

4)

Členské státy, které používají metody pro zjištění více reziduí, mohou používat kvalitativní screeningové metody na maximálně 15 % vzorků, které mají být odebrány a podrobeny analýze v souladu s tabulkou v bodě 5. Používá-li členský stát kvalitativní screeningové metody, provede analýzu zbývajících vzorků pomocí kvantitativních metod pro zjištění více reziduí.

Jsou-li výsledky kvalitativního screeningu pozitivní, použijí členské státy pro kvantifikaci zjištění obvyklou cílovou metodu.

5)

Minimální počet vzorků na členský stát a komoditu:

Členský stát

Vzorky

 

Členský stát

Vzorky

BE

12

 

LU

12

 

BG

12

 

HU

12

 

CZ

12

 

MT

12

 

DK

12

 

NL

18

 

DE

97

 

AT

12

 

EE

12

 

PL

47

 

EL

12

 

PT

12

 

ES

50

 

RO

20

 

FR

71

 

SI

12

 

IE

12

 

SK

12

 

IT

69

 

FI

12

 

CY

12

 

SE

12

 

LV

12

 

UK

71

 

LT

12

 

HR

12

 

CELKOVÝ POČET VZORKŮ: 683


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU