(EU) 2019/516Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 19-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. března 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 18. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/516

ze dne 19. března 2019

o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hrubý národní důchod v tržních cenách (dále jen „HND“) představuje základ pro výpočet největší části vlastních zdrojů v souhrnném rozpočtu Unie. Je tudíž nezbytné další zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti tohoto souhrnného ukazatele.

(2)

Integrita statistik prostřednictvím dodržování zásad Kodexu evropské statistiky, přezkoumaného a aktualizovaného Výborem pro Evropský statistický systém (dále jen „Výbor pro ESS“) dne 16. listopadu 2017, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2) je obzvláště důležitá, pokud jsou statistiky používány přímo pro správní účely a tvorbu politik na unijní i vnitrostátní úrovni.

(3)

Tyto statistické údaje jsou rovněž významným analytickým nástrojem pro koordinaci hospodářských politik členských států a pro různé politiky Unie i pro výzkumné činnosti.

(4)

V souladu s čl. 2 odst. 7 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (3) se pro účely vlastních zdrojů HND rozumí roční HND v tržních cenách podle metodiky stanovené v příloze A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (4), kterým se stanoví revidovaný evropský systém účtů (dále jen „ESA 2010“). V souladu s čl. 10 odst. 1 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom a s výhradou čl. 10 odst. 2 uvedeného rozhodnutí bylo rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom (5) zrušeno.

(5)

Je nezbytné, aby údaje o HND byly srovnatelné ve všech členských státech a aby byly v souladu s příslušnými definicemi a účetními pravidly ESA 2010. Proto by měly používané hodnotící postupy a použité zdrojové údaje umožňovat správné použití definic a účetních pravidel ESA 2010.

(6)

Je nezbytné, aby zdroje a metody používané k sestavování údajů o HND byly spolehlivé. To znamená, že by měly být na hodnověrné, vhodné a aktuální statistické podklady pokud možno uplatněny osvědčené metody.

(7)

Je nezbytné, aby údaje o HND byly úplné. Proto by tyto údaje měly zohledňovat i neformální, neregistrované a jiné činnosti a transakce, které se neuvádějí ve statistických zjišťováních nebo se neohlašují finančním orgánům, orgánům sociálního zabezpečení ani jiným správním orgánům. Zdokonalení rozsahu položek HND předpokládá rozvoj vhodných statistických podkladů a hodnotících postupů k vypracovávání spolehlivých statistik a případně k provádění nezbytných úprav a předcházení mezerám a dvojímu započítávání.

(8)

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 (6) stanoví provádění kontrol v členských státech pro účely ověření vlastních zdrojů. Pro účely ověřování HND by měla být Komise (Eurostat) zmocněna k provádění informačních návštěv souvisejících s HND s cílem ověřovat kvalitu souhrnných ukazatelů HND a jejich složek i soulad s ESA 2010 a zajistit, aby údaje o HND byly srovnatelné, spolehlivé a úplné. Komise (Eurostat) by měla dodržovat pravidla statistické důvěrnosti. Účast zástupců národních statistických úřadů na informačních návštěvách souvisejících s HND v jiných členských státech má zásadní význam pro zvýšení transparentnosti a kvality procesu ověřování HND.

(9)

Za účelem zajištění spolehlivosti, úplnosti a co nejvyšší možné míry srovnatelnosti údajů o HND a v souladu s ESA 2010 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o seznam prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (7). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(10)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení prostřednictvím poskytování souhrnných ukazatelů HND pro účely vlastních zdrojů by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení struktury a podrobných postupů pro soupis zdrojů a metod použitých pro vypracování údajů o HND a jejich složek v souladu s přílohou A nařízení (EU) č. 549/2013, harmonogramů pro jeho aktualizaci a předávání, jakož i konkrétních opatření zaměřených na zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti údajů o HND členských států na základě seznamu prvků stanoveného Komisí. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (8).

(11)

Výbor pro ESS zřízený nařízením (ES) č. 223/2009 byl v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení požádán o poskytnutí odborného vedení.

(12)

Výbor pro HND uvedený v článku 4 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (9) vydával stanoviska, poskytoval Komisi poradenství a byl jí nápomocen při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Podle strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému, která má za cíl lepší koordinaci a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci tohoto systému, by Výbor pro ESS měl mít poradní úlohu a měl by být nápomocen Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Za tímto účelem by měl být Výbor pro HND nahrazen Výborem pro ESS, aby byl Komisi nápomocen při výkonu jejích prováděcích pravomocí podle tohoto nařízení. Nicméně pro účely plnění jiných úkolů, které dříve vykonával Výbor pro HND podle nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 a které nesouvisejí s pomocí při výkonu prováděcích pravomocí Komise, by Komise měla zřídit formální skupinu odborníků, aby jí tato skupina byla nápomocna pro tyto účely.

(13)

Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom (10) a nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 stanovily postup pro ověření a hodnocení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti údajů o hrubém národním produktu (HNP) a údajů o HND ve Výboru pro HNP a ve Výboru pro HND, ve kterém úzce spolupracují členské státy s Komisí. Tento postup by měl být upraven s ohledem na používání údajů o HND podle ESA 2010 pro účely vlastních zdrojů, revidovaný harmonogram pro poskytování vlastních zdrojů a nedávný vývoj v rámci Evropského statistického systému. Směrnice 89/130/EHS, Euratom a nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 by proto měly být zrušeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE A VÝPOČET HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU V TRŽNÍCH CENÁCH

Článek 1

1.   Hrubý národní důchod v tržních cenách (dále jen „HND“) a hrubý domácí produkt v tržních cenách (dále jen „HDP“) jsou vymezeny v souladu s Evropským systémem účtů 2010 (dále jen „ESA 2010“), zavedeným nařízením (EU) č. 549/2013.

2.   V souladu s bodem 8.89 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013 se HDP rozumí konečný výsledek výrobní činnosti rezidentských výrobních jednotek. Může být definován třemi způsoby:

a)

výrobní metoda: HDP je součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo jednotlivých odvětví a daní snížených o dotace na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a do odvětví). Je to také vyrovnávací položka účtu výroby za celkové hospodářství;

b)

výdajová metoda: HDP je součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými institucionálními jednotkami (konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu minus saldo dovozu zboží a služeb;

c)

důchodová metoda: HDP je součet užití na účtu tvorby důchodů za celkové hospodářství (náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace, hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu za celkové hospodářství).

3.   V souladu s bodem 8.94 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013 se HND rozumí úhrn prvotních příjmových důchodů rezidentských institucionálních jednotek: náhrady zaměstnancům, daně z výroby a z dovozu minus dotace, důchody z vlastnictví (příjmové minus výdajové), hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod. HND se rovná HDP minus výdajové prvotní důchody, které mají být placeny rezidentskými institucionálními jednotkami nerezidentským institucionálním jednotkám, plus prvotní důchody, které mají být přijaty rezidentskými institucionálními jednotkami od nerezidentů.

KAPITOLA II

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ O HND A DODATEČNÝCH INFORMACÍ

Článek 2

1.   Členské státy vypočítají HND způsobem vymezeným v článku 1 v rámci sestavování národních účtů.

2.   Členské státy poskytnou každoročně před 1. říjnem v rámci postupů národního účetnictví Komisi (Eurostatu) číselné údaje o souhrnných ukazatelích HND a jejich složkách, jak jsou vymezeny v článku 1. Celkové hodnoty HDP a jeho složek musí být předloženy v souladu se třemi způsoby uvedenými v čl. 1 odst. 2. Údaje jsou předávány za předchozí rok a případné změny údajů za dřívější roky jsou sdělovány současně s nimi.

3.   K údajům uvedeným v odstavci 2 se při předávání připojí zpráva o kvalitě údajů o HND. Tato zpráva obsahuje podrobnou metodiku použitou k vypracování údajů, a zejména popisuje veškeré významné změny v použitých zdrojích a metodách a vysvětluje revize provedené u souhrnných ukazatelů HND a jejich složek ve srovnání s dřívějšími obdobími.

Článek 3

1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů HND a jejich složek podle ESA 2010.

2.   Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů strukturu a podrobné postupy pro soupis uvedený v odstavci 1 tohoto článku v souladu s přílohou A nařízení (EU) č. 549/2013, jakož i harmonogram pro jeho aktualizaci a předávání. Při výkonu svých pravomocí Komise zajistí, aby tyto prováděcí akty nevytvářely značné dodatečné náklady, které by pro členské státy představovaly nepřiměřenou a neodůvodněnou zátěž. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení. Soupis musí být v souladu s ESA 2010 a musí zamezit zdvojování a nadměrnému zatížení.

3.   Pro snazší srovnatelnost analýz souladu vypracuje Komise k soupisu příručku v úzké spolupráci se skupinou odborníků uvedenou v článku 4.

KAPITOLA III

POSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ VÝPOČTU HND

Článek 4

Komise zřídí formální skupinu odborníků, složenou ze zástupců všech členských států, které předsedá zástupce Komise a která bude Komisi poskytovat poradenství a vyjadřovat stanoviska ohledně srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti výpočtů HND, projednávat otázky provádění tohoto nařízení a vydávat každý rok stanovisko ohledně relevanci údajů o HND předložených členskými státy pro účely vlastních zdrojů.

Článek 5

1.   Komise ověří zdroje, jejich využívání a metody v soupisu uvedeném v čl. 3 odst. 1. Za tímto účelem se použije model ověřování vypracovaný Komisí v úzké spolupráci se skupinou odborníků uvedenou v článku 4. Tento model je založen na zásadách vzájemného hodnocení a efektivity nákladů a zohledňuje akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 2 druhém pododstavci tohoto článku.

2.   Údaje o HND musí být spolehlivé, úplné a srovnatelné.

Komise přijme v souladu s článkem 7 akty v přenesené pravomoci, jimiž se doplní ustanovení prvního pododstavce tohoto odstavce o seznam prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat pro zajištění spolehlivosti, úplnosti i co nejvyšší možné míry srovnatelnosti údajů o HND, v souladu s ESA 2010.

3.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví konkrétní opatření pro větší srovnatelnost, spolehlivost a úplnost údajů o HND na základě seznamu prvků, který vymezí v aktech v přenesené pravomoci podle odstavce 2 druhého pododstavce tohoto článku. Tyto prováděcí akty musí být řádně odůvodněné a v souladu s ESA 2010. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.

Článek 6

1.   Aniž jsou dotčeny kontroly podle článku 2 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014, může Komise (Eurostat) ve vhodných případech vykonat v členských státech informační návštěvy související s HND.

2.   Účelem informačních návštěv uvedených v odstavci 1 tohoto článku je ověření kvality souhrnných ukazatelů HND a jejich složek a ověření souladu s ESA 2010. Při výkonu svého práva provádět informační návštěvy Komise (Eurostat) dodržuje pravidla týkající se statistické důvěrnosti stanovená v kapitole V nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Při provádění informačních návštěv v členských státech může Komise (Eurostat) požádat o pomoc odborníky na národní účty zastupující národní statistické úřady jiných členských států a tuto možnost vždy zváží.

Tito odborníci na národní účty musí být zaregistrováni na seznamu, který vnitrostátní orgány odpovědné za vykazování národních účtů sestaví na základě dobrovolných návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu).Účast odborníků na národní účty z jiných členských států na těchto informačních návštěvách je dobrovolná.

Článek 7

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci je svěřena Komisi na dobu pěti let od 18. dubna 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 8

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Před 1. lednem 2023 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Článek 10

Směrnice 89/130/EHS, Euratom a nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 se zrušují.

Odkazy na zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2019.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).

(6)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 29).

(7)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

(10)  Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26).


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Směrnice 89/130/EHS, Euratom

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 1 odst. 1 a 3

Článek 2

Čl. 1 odst. 2

Článek 3

Čl. 2 odst. 1 a 2

Článek 4

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Čl. 2 odst. 3

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 11


Nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 8

Čl. 5 odst. 1

Článek 5

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 9

Článek 10

Článek 8

Článek 11


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU