(EU) 2019/496Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/496 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království

Publikováno: Úř. věst. L 85I, 27.3.2019, s. 20-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. března 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. března 2019 Nabývá účinnosti: brexit
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/821 Pozbývá platnosti: 9. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/496

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nařízením Rady (ES) č. 428/2009 (2) se zavádí společný systém pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití, který je nezbytný pro podporu bezpečnosti Unie a mezinárodní bezpečnosti a pro zajištění rovných podmínek pro vývozce v Unii.

(3)

Nařízení (ES) č. 428/2009 stanoví „všeobecná vývozní povolení Unie“, která usnadňují kontroly nízkorizikového vývozu zboží dvojího užití do určitých třetích zemí. V současné době se všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, stanovené v příloze IIa nařízení (ES) č. 428/2009, vztahuje na Austrálii, Kanadu, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, Švýcarsko včetně Lichtenštejnska a na Spojené státy americké.

(4)

Spojené království je smluvní stranou příslušných mezinárodních smluv a členem mezinárodních režimů nešíření a plně dodržuje související povinnosti a závazky. Spojené království uplatňuje přiměřené a náležité kontroly s cílem účinně řešit aspekty zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití v souladu s ustanoveními a cíli nařízení (ES) č. 428/2009.

(5)

Vzhledem k tomu, že je Spojené království významným místem určení zboží dvojího užití vyrobeného v Unii, je vhodné doplnit Spojené království na seznam míst určení, na něž se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, aby se zajistilo jednotné a důsledné uplatňování kontrol v celé Unii, podpořily rovné podmínky pro vývozce v Unii a aby se zamezilo zbytečné administrativní zátěži a zároveň ochránila bezpečnost Unie a mezinárodní bezpečnost.

(6)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s okolnostmi vystoupení Spojeného království z Unie je nezbytné umožnit okamžité uplatňování tohoto nařízení o zahrnutí Spojeného království do všeobecného vývozního povolení Unie č. EU001. Toto nařízení by tedy mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Spojené království by mělo být doplněno na seznam míst určení, na která se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, pouze tehdy, jestliže do dne, kdy v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU přestanou být Smlouvy použitelné pro Spojené království, nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009 se mění takto:

a)

název „Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska a do Spojených států amerických“ se nahrazuje tímto:

„Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska, do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a do Spojených států amerických“;

b)

v části 2 se za odrážku „Švýcarsko, včetně Lichtenštejnska“ vkládá nová odrážka, která zní:

„—

Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se nepoužije v případě, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU