(EU) 2019/472Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

Publikováno: Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. března 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. března 2019 Nabývá účinnosti: 26. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/472

ze dne 19. března 2019,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982, jíž je Unie smluvní stranou, stanoví povinnosti v oblasti zachování zdrojů, včetně zachování nebo obnovení populací lovených druhů na úrovních, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos (dále jen „MSY“).

(2)

Na summitu OSN o udržitelném rozvoji v New Yorku konaném v roce 2015 se Unie a její členské státy zavázaly do roku 2020 účinně regulovat rybolov, ukončit nadměrný, nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a destruktivní rybolovné postupy a zavést plány řízení založené na vědeckých poznatcích, aby se populace ryb co možná nejdříve obnovily alespoň na úroveň, která může v souladu s jejich biologickými charakteristikami poskytnout MSY.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví pravidla společné rybářské politiky v souladu s mezinárodními závazky Unie. Společná rybářská politika má přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména k dosažení dobrého stavu prostředí nejpozději do roku 2020, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (4).

(4)

Cílem této politiky je mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, uplatňovat při řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(5)

K dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, a stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace.

(6)

Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství. V souladu s těmito ustanoveními by měl víceletý plán zavedený tímto nařízením (dále jen „plán“) obsahovat cíle, vyčíslitelné cílové hodnoty s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů, ochranná opatření a technická opatření určená k zamezení nežádoucím úlovkům nebo k jejich snížení a k minimalizování dopadů na mořské prostředí, zejména na zranitelná stanoviště a chráněné druhy.

(7)

Toto nařízení by mělo zohlednit omezení ohledně velikosti plavidel tradičního a pobřežního rybolovu používaných v nejvzdálenějších regionech.

(8)

„Nejlepšími dostupnými vědeckými doporučeními“ by se měl rozumět odkaz na veřejně dostupná vědecká doporučení podložená nejaktuálnějšími vědeckými údaji a metodami, která byla vydána nebo přezkoumána nezávislým vědeckým subjektem uznávaným na úrovni Unie nebo mezinárodní úrovni.

(9)

Komise by měla získat nejlepší dostupná vědecká doporučení ohledně populací, na něž se plán vztahuje. Za tímto účelem uzavírá memoranda o porozumění s Mezinárodní radou pro průzkum moří (dále jen „rada ICES“). Vědecká doporučení vydávaná zejména radou ICES nebo obdobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni by měla být založena na plánu a měla by uvádět zejména rozmezí hodnot FMSY a referenčních bodů pro biomasy, tj. MSY Btrigger a Blim. Tyto hodnoty by měly být uvedeny v doporučeních týkajících se příslušné populace a případně ve veškerých dalších veřejně dostupných vědeckých doporučeních, včetně například doporučení pro smíšený rybolov, vydávaných zejména radou ICES nebo obdobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni.

(10)

Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 (5), (ES) č. 2166/2005 (6), (ES) č. 388/2006 (7), (ES) č. 509/2007 (8) a (ES) č. 1300/2008 (9) stanovují pravidla pro využívání severní populace štikozubce obecného a populací štikozubce obecného a humra severského v Kantaberském moři a u západní části Iberského poloostrova, jazyka obecného v Biskajském zálivu, jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu, sledě obecného západně od Skotska a tresky obecné v Kattegatu, v Severním moři západně od Skotska a v Irském moři. Tyto a další populace žijící při dně jsou loveny ve smíšeném rybolovu. Proto je vhodné stanovit jednotný víceletý plán zohledňující tyto technické interakce.

(11)

Tento víceletý plán by se kromě toho měl vztahovat na populace žijící při dně a jejich rybolov v západních vodách tvořených severozápadními vodami a jihozápadními vodami. Jedná se o platýsovité, platýsovité ryby, paryby a humra severského (Nephrops norvegicus), které žijí na dně nebo blízko dna vodního sloupce.

(12)

Některé populace žijící při dně se využívají v západních vodách i ve vodách k nim přilehlých. Oblast působnosti ustanovení plánu týkajících se cílových hodnot a ochranných opatření pro populace, jež jsou využívány převážně v západních vodách, by proto měla být rozšířena o tyto oblasti mimo západní vody. Pro populace přítomné v západních vodách, které jsou však využívány především mimo západní vody, je kromě toho třeba stanovit cílové hodnoty a ochranná opatření ve víceletých plánech pro oblasti mimo západní vody, kde jsou tyto populace využívány především, a to rozšířením oblasti působnosti těchto víceletých plánů, aby zahrnovaly i západní vody.

(13)

Územní oblast působnosti daného plánu by měla být založena na zeměpisném rozložení populací uvedeném v nejnovějších vědeckých doporučeních o populacích poskytnutých především radou ICES nebo obdobným nezávislým vědeckým orgánem uznaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni. V budoucnu může být potřeba učinit změny zeměpisného rozložení populací, jak jsou stanoveny v plánu, buď z důvodu lepších vědeckých informací, nebo migrace populací. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci upravující zeměpisné rozložení populací stanovené v uvedeném plánu, pokud vědecká doporučení poskytnutá především radou ICES nebo obdobným nezávislým vědeckým orgánem uznaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni naznačí změnu zeměpisného rozložení příslušných populací.

(14)

Pokud jsou populace společného zájmu využívány i třetími zeměmi, měla by Unie s těmito třetími zeměmi vést jednání s cílem zajistit, aby tyto populace byly řízeny udržitelným způsobem slučitelným s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména s jeho čl. 2 odst. 2, a s cíli tohoto nařízení. Není-li dosaženo formální dohody, Unie by měla vynaložit veškeré úsilí k dosažení společných ujednání o rybolovu těchto populací s cílem umožnit udržitelné řízení a podpořit tak rovné podmínky pro hospodářské subjekty v Unii.

(15)

Cílem tohoto plánu by mělo být přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, a zejména dosažení a zachování MSY u cílových populací, provádění povinnosti vykládky pro populace žijící při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, a podpora přiměřené životní úrovně pro ty, kdo závisejí na rybolovu, s ohledem na pobřežní rybolov a sociálně ekonomické aspekty. Součástí plánu by mělo být i zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu s cílem minimalizovat nepříznivé dopady rybolovných činností na mořský ekosystém. Plán by měl být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, a zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu mořského prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES) a s cíli směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (10) a směrnice Rady 92/43/EHS (11). Tento plán by měl také stanovit podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie v západních vodách pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(16)

Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení a s cíli, časovými rámci a rozpětími stanovenými ve víceletých plánech.

(17)

Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (dále jen „F“), jež odpovídá cíli dosažení a zachování MSY, a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením MSY (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepších dostupných vědeckých doporučení jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj vědeckých doporučení, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY by měla vypočítat v prvé řadě rada ICES, zejména ve svém pravidelném doporučení ohledně úlovků, nebo obdobný nezávislý vědecký orgán uznávaný na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni. Na základě plánu by měla být stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s MSY. Horní hranice rozmezí by měla být omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu Blim není vyšší než 5 %. Tato horní hranice rozmezí by měla také být v souladu s „pravidlem pro doporučení“ rady ICES, které uvádí, že pokud je biomasa reprodukující se populace nebo početnost ve špatném stavu, je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace nebo početním stavem v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger. Rada ICES používá tato hlediska a pravidlo pro doporučení při poskytování vědeckých doporučení ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.

(18)

Za účelem stanovení rybolovných práv by měla existovat horní prahová hodnota pro FMSY pro běžné využívání, a pokud se má za to, že je dotčená populace v dobrém stavu, pro určité případy horní hranice daného rozmezí. Rybolovná práva by mělo být možné stanovit na úrovni horní meze pouze tehdy, je-li to na základě vědeckých doporučení či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v tomto nařízení v oblasti smíšeného rybolovu, nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo aby se omezily meziroční rozdíly v rybolovných právech.

(19)

Příslušný poradní sbor by měl mít možnost doporučit Komisi přístup k řízení, který usiluje o omezení meziročních rozdílů v rybolovných právech pro určitou populaci uvedenou v tomto nařízení. Rada by měla mít možnost vzít v úvahu všechna tato doporučení při stanovování rybolovných práv, pokud jsou tato rybolovná práva v souladu s cíli a zárukami podle tohoto plánu.

(20)

U populací, u kterých jsou k dispozici cílové hodnoty týkající se MSY, a za účelem uplatňování ochranných opatření je nezbytné stanovit referenční body pro zachování zdrojů, které jsou v případě rybích populací vyjádřeny jako aktivační úrovně biomasy reprodukující se populace a v případě humra severského jako aktivační úrovně početnosti.

(21)

Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, měla by být stanovena vhodná ochranná opatření. Jakmile vědecké doporučení konstatuje, že jsou potřebná nápravná opatření, měla by ochranná opatření zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů. Tato opatření by měla případně být doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatřeními členského státu v souladu s článkem 13 uvedeného nařízení.

(22)

Mělo by být možné stanovit celkové přípustné odlovy pro humra severského ve čtyřech určitých oblastech řízení jako součet omezení odlovu stanovených pro každou funkční jednotku a statistických obdélníků vně funkčních jednotek v každé oblasti řízení. To by však nemělo bránit přijetí opatření na ochranu konkrétních funkčních jednotek.

(23)

Aby se uplatnil regionální přístup k zachování a udržitelnému využívání biologických mořských zdrojů, je vhodné v západních vodách umožnit přijetí technických opatření týkajících se všech populací.

(24)

Režim omezení intenzity rybolovu jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu se ukázal být efektivním nástrojem řízení pro stanovení rybolovných práv. Toto omezení intenzity rybolovu by proto mělo být v rámci plánu zachováno.

(25)

Tam, kde má úmrtnost způsobená rekreačním rybolovem významný dopad na populaci řízenou na základě MSY, by Rada měla mít možnost stanovit nediskriminační omezení pro rekreační rybáře. Rada by měla při stanovování těchto omezení odkazovat na transparentní a objektivní kritéria. Členské státy by případně měly přijmout nezbytná a přiměřená ustanovení pro kontrolu a shromažďování údajů za účelem spolehlivého odhadu skutečných úrovní rekreačního odlovu.

(26)

Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, která budou dále upřesněna v souladu s článkem 18 uvedeného nařízení.

(27)

Jak vyžaduje nařízení (EU) č. 1380/2013, měla by být stanovena lhůta pro předkládání společných doporučení členských států s přímým zájmem na řízení.

(28)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost použitelnosti tohoto nařízení na základě vědeckých doporučení. Plán by se měl vyhodnotit do 27. března 2024 a poté každých pět let. Toto období umožní úplné provedení povinnosti vykládky a přijetí a zavedení regionalizovaných opatření, a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Je to také minimální období, které požadují vědecké subjekty.

(29)

Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, za účelem změny nebo doplnění toto nařízení, pokud jde o úpravy týkající se populací, na něž se vztahuje toto nařízení, v důsledku změn v zeměpisném rozložení populací, o nápravná opatření, provádění povinnosti vykládky a omezení celkové kapacity loďstva dotčených členských států. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (12). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(30)

V zájmu zajištění právní jistoty je vhodné upřesnit, že opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností, která byla přijata v zájmu dosažení cílů tohoto plánu, mohou být považována za způsobilá pro podporu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (13).

(31)

Použití dynamických odkazů na rozmezí FMSY a na referenční body pro zachování zdrojů zaručuje, že tyto parametry, které jsou nezbytné pro stanovení rybolovných práv, nepřestanou být aktuální a Rada bude vždy schopná použít nejlepší dostupná vědecká doporučení. Kromě toho tento přístup využívající dynamické odkazy na nejlepší dostupné vědecké doporučení by měl být dodržován u řízení populací v Baltském moři. Je třeba rovněž upřesnit, že povinnost vykládky se nevztahuje na rekreační rybolov v oblastech, na něž se vztahuje víceletý plán pro rybolov v Baltském moři. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (14) by proto mělo být změněno.

(32)

Měla by být přezkoumána minimální referenční velikost pro zachování zdrojů humra severského ve Skagerraku a Kattegatu. Je třeba rovněž upřesnit, že povinnost vykládky se nevztahuje na rekreační rybolov v oblastech, na něž se vztahuje víceletý plán pro rybolov v Severním moři. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 (15) by proto mělo být změněno.

(33)

Nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 by měla být zrušena.

(34)

Pravděpodobný hospodářský a sociální dopad plánu byl náležitě posouzen před jeho dokončením v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro níže uvedené populace žijící při dně, včetně hlubinných populací, v západních vodách a pokud se tyto populace vyskytují i mimo západní vody, i ve vodách k nim přilehlých a pro rybolov využívající tyto populace:

(1)

tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo) v podoblastech ICES 1, 2, 4, 6–8, 10 a 14 a divizíche 3a, 5a, 5b, 9a a 12b;

(2)

hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris) v podoblastech ICES 6 a 7 a divizi 5b;

(3)

mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) v divizích ICES 4b, 4c, 7a, 7d–h, 8a a 8b;

(4)

mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) v divizích ICES 6a, 7b a 7j;

(5)

mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) v divizích ICES 8c and 9a;

(6)

treska obecná (Gadus morhua) v divizi ICES 7a;

(7)

treska obecná (Gadus morhua) v divizích ICES 7e–k;

(8)

pakambaly (Lepidorhombus spp.) v divizích ICES 4a a 6a;

(9)

pakambaly (Lepidorhombus spp.) v divizi ICES 6b;

(10)

pakambaly (Lepidorhombus spp.) v divizích ICES 7b–k, 8a, 8b a 8d;

(11)

pakambaly (Lepidorhombus spp.) v divizích ICES 8c a 9a;

(12)

ďasovití (Lophiidae) v divizích ICES 7b–k, 8a, 8b a 8d;

(13)

ďasovití (Lophiidae) v divizích ICES 8c a 9a;

(14)

treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v divizi ICES 6b;

(15)

treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v divizi ICES 7a;

(16)

treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v divizích ICES 7b–k;

(17)

treska bezvousá (Merlangius merlangus) v divizích ICES 7b, 7c a 7e–k;

(18)

treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti ICES 8 a divizi 9a;

(19)

štikozubec obecný (Merluccius merluccius) v podoblastech ICES 4, 6 a 7, a divizích 3a, 8a, 8b a 8d;

(20)

štikozubec obecný (Merluccius merluccius) v divizích ICES 8c a 9a;

(21)

mník modrý (Molva dypterygia) v podoblastech ICES 6 a 7 a divizi 5b;

(22)

humr severský (Nephrops norvegicus), podle funkční jednotky v podoblasti ICES 6 a divizi 5b:

v Severním Minchi (FU 11),

v Jižním Minchi (FU 12),

ve fjordu Firth of Clyde (FU 13),

v divizi 6a, mimo funkční jednotky (západně od Skotska);

(23)

humr severský (Nephrops norvegicus), podle funkční jednotky v podoblasti ICES 7:

ve východní části Irského moře (FU 14),

v západní části Irského moře (FU 15),

v oblasti Porcupine Bank (FU 16),

v Aranské oblasti (FU 17),

v Irském moři (FU 19),

v Keltském moři (FU 20–21),

v Bristolském zálivu (FU 22),

mimo funkční jednotky (jižní část Keltského moře, jihozápadně od Irska);

(24)

humr severský (Nephrops norvegicus), podle funkční jednotky v podoblastech ICES 8a, 8b, 8d a 8e:

v severní a střední části Biskajského zálivu (FU 23–24);

(25)

humr severský (Nephrops norvegicus), podle funkční jednotky v podoblastech ICES 9 a 10 a oblasti CECAF 34.1.1:

v Iberských vodách Atlantického oceánu na východě, západní Galicii a severním Portugalsku (FU 26–27);

v Iberských vodách Atlantického oceánu na východě a jihovýchodě a v jižním Portugalsku (FU 28-29);

v Iberských vodách Atlantického oceánu na východě a v Cádizském zálivu (FU 30);

(26)

růžicha šedá (Pagellus bogaraveo) v podoblasti ICES 9;

(27)

platýs velký (Pleuronectes platessa) v divizi ICES 7d;

(28)

platýs velký (Pleuronectes platessa) v divizi ICES 7e;

(29)

treska polak (Pollachius pollachius) v podoblastech ICES 6 a 7;

(30)

jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti ICES 5, 12 a 14 a divizi 6b;

(31)

jazyk obecný (Solea solea) v divizi ICES 7d;

(32)

jazyk obecný (Solea solea) v divizi ICES 7e;

(33)

jazyk obecný (Solea solea) v divizích ICES 7f a 7 g;

(34)

jazyk obecný (Solea solea) v divizích ICES 7h, 7j a 7k;

(35)

jazyk obecný (Solea solea) v divizích ICES 8a a 8b;

(36)

jazyk obecný (Solea solea) v divizích ICES 8c a 9a.

Vyplývá-li to z vědeckého doporučení, poskytnutého především radou ICES nebo obdobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, že došlo ke změně zeměpisného rozložení populací uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, jimiž se mění toto nařízení úpravou oblastí uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, aby tuto změnu zohlednila. Takové úpravy nesmí rozšířit oblasti populací mimo vody Unie podoblastí ICES 4 až 10 a oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

2.   Pokud se Komise na základě vědeckého doporučení domnívá, že seznam populací stanovený v odst. 1 prvním pododstavci je třeba změnit, může předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

3.   Pokud jde o přilehlé vody zahrnuté v odstavci 1 tohoto článku, použijí se pouze články 4 a 7 a opatření týkající se rybolovných práv podle článku 8 tohoto nařízení.

4.   Toto nařízení se vztahuje i na vedlejší úlovky ulovené v západních vodách při rybolovu populací uvedených v odstavci 1. Pokud jsou však rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření týkající se biomasy pro tyto populace stanovena podle jiných právních aktů Unie, které stanoví víceleté plány, použijí se rozmezí a ochranná opatření podle těchto aktů.

5.   Toto nařízení také stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie západních vod pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

6.   Toto nařízení stanoví technická opatření, jak je uvedeno v článku 9, která se použijí v západních vodách ve vztahu ke kterékoli populaci.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (16) a článku 3 nařízení Rady (ES) č. 850/98 (17) rozumí:

(1)

„západními vodami“ severozápadní vody (podoblasti ICES 5 (vyjma divize 5a a pouze vody Unie divize 5b, 6 a 7) a jihozápadní vody (podoblasti ICES 8, 9 a 10 (vody v oblasti Azor) a oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 (vody v oblasti Madeiry a Kanárských ostrovů));

(2)

„rozmezím FMSY“ rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, poskytnutých zejména radou ICES nebo podobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, kdy veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci tohoto rozmezí vedou dlouhodobě k maximálním udržitelným výnosům (dále jen „MSY“) v rámci určitého způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčených populací. Rozmezí je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s MSY. Horní hranice rozmezí je omezena tak, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;

(3)

„MSY Flower“ nejnižší hodnota v rámci rozmezí hodnot FMSY;

(4)

„MSY Fupper“ nejvyšší hodnota v rámci rozmezí hodnot FMSY;

(5)

„hodnotou FMSY“ hodnota odhadované úmrtnosti způsobené rybolovem, která v rámci určitého způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek vede dlouhodobě k maximálním výnosům.

(6)

„nižším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od MSY Flower až po hodnotu FMSY;

(7)

„vyšším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od hodnoty FMSY po MSY Fupper;

(8)

„Blim“ referenční bod pro biomasu reprodukující se populace uvedený v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, poskytnutých zejména radou ICES nebo podobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, pod jehož úrovní může být reprodukční kapacita snížena;

(9)

„MSY Btrigger“ referenční bod pro biomasu reprodukující se populace nebo v případě humra severského referenční bod početního stavu, uvedený v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, poskytnutých zejména radou ICES nebo podobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, na níž je možné dlouhodobě dosahovat MSY.

KAPITOLA II

CÍLE

Článek 3

Cíle

1.   Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho cílem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly stavy lovených druhů a zachovávaly se nad úrovněmi, které mohou poskytnout MSY.

2.   Plán přispěje k odstranění výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře sníží nežádoucí úlovky a zamezí se jim, a k provádění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na které se vztahují omezení odlovu a toto nařízení.

3.   Plán zavádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.

4.   Cílem plánu je zejména:

a)

zajistit, aby byly splněny podmínky popsané v deskriptoru 3 obsaženém v příloze I směrnice 2008/56/ES,

b)

přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I směrnice 2008/56/ES úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění; a

c)

přispívat k dosažení cílů stanovených v článcích 4 a 5 směrnice 2009/147/ES a v článcích 6 a 12 směrnice 92/43/EHS, zejména minimalizovat negativní dopad rybolovných činností na zranitelná stanoviště a chráněné druhy.

5.   Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení. Pokud budou údaje nedostatečné, dodrží se srovnatelný stupeň zachování příslušných populací.

KAPITOLA III

CÍLOVÉ HODNOTY

Článek 4

Cílové hodnoty

1.   Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem v souladu s rozmezími FMSY stanovenými v článku 2 pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty budou zachovávat v rozmezí FMSY v souladu s tímto článkem

2.   Tato rozmezí FMSY, vycházející z plánu se vyžádají zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni.

3.   V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, stanoví Rada při určování rybolovných práv pro určitou populaci, tato práva v rámci nižšího rozmezí FMSY, které je v dané době pro tuto populaci dostupné.

4.   Bez ohledu na odstavce 1 a 3, mohou být rybolovná práva pro určitou populaci stanovena na úrovních, které jsou nižší než rozmezí FMSY.

5.   Bez ohledu na odstavce 3 a 4, mohou být rybolovná práva u určité populace stanovena v souladu s vyšším rozmezím FMSY dostupným danou chvíli pro tuto populaci za předpokladu, že se populace uvedená v čl. 1 odst. 1 nachází nad úrovní MSY Btrigger:

a)

je-li to na základě vědeckých doporučení či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

b)

je-li to na základě vědeckého doporučení či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené vnitrodruhovou či mezidruhovou dynamikou; nebo

c)

s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

6.   Pokud rozmezí FMSY nelze pro nějakou populaci uvedenou v čl. 1 odst. 1 určit vzhledem k tomu, že chybějí odpovídající vědecké informace o tom, že populace je řízena podle článku 5, dokud nebudou k dispozici rozmezí FMSY podle odstavce 2 tohoto článku.

7.   Rybolovná práva budou v každém případě stanovena tak, aby bylo zajištěno, že pravděpodobnost, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesne pod Blim, bude nižší než 5 %.

Článek 5

Řízení populací považovaných za vedlejší úlovky

1.   Řídicí opatření pro populace uvedené v čl. 1 odst. 4, včetně případných rybolovných práv, se stanoví s ohledem na nejlepší dostupná vědecká doporučení a musí být v souladu s cíli stanovenými v článku 3.

2.   Pokud nejsou k dispozici odpovídající vědecké informace a v souladu s čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení jsou tyto populace uvedené v čl. 1 odst. 4 řízeny na základě přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.   V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 se při řízení smíšeného rybolovu, pokud jde o populace uvedené v čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení, bere ohled na obtížnost souběžného rybolovu všech populací při MSY, zejména v situacích, kde to vede k předčasnému ukončení rybolovu.

Článek 6

Omezení rozdílů v rybolovných právech pro určitou populaci

Příslušný poradní sbor může Komisi doporučit takový přístup k řízení, který usiluje o omezení meziročních rozdílů v rybolovných právech pro určitou populaci uvedenou v čl. 1 odst. 1.

Rada může všechna tato doporučení vzít v úvahu při stanovování rybolovných práv, pokud jsou tato rybolovná práva v souladu s články 4 a 8.

KAPITOLA IV

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Článek 7

Referenční body pro zachování zdrojů

Na základě plánu se zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni vyžádají tyto referenční body pro zachování zdrojů za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

a)

MSY Btrigger pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1;

b)

Blim pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1.

Článek 8

Ochranná opatření

1.   Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace, a v případě humra severského početní stav, u kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo dotčené funkční jednotky nad úroveň, na níž je možné dosahovat MSY. Bez ohledu na čl. 4 odst. 3 se zejména stanoví rybolovná práva na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížená na úroveň nižší, než je vyšší rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy.

2.   Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že poklesla biomasa reprodukující se populace, a v případě humra severského početní stav, u kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1, pod hodnotu Blim, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace a dotčené funkční jednotky nad úroveň, na níž je možné dosahovat MSY. Bez ohledu na čl. 4 odst. 3 mohou tato nápravná opatření zejména zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu pro dané populace nebo funkční jednotku a odpovídající snížení rybolovných práv.

3.   Nápravná opatření uvedená v tomto článku mohou zahrnovat:

a)

naléhavá opatření podle článků 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

opatření podle článku 9 tohoto nařízení.

4.   Výběr opatření uvedených v tomto článku se provede na základě povahy, závažnosti, délky trvání a opakování situace, v níž je úroveň biomasy reprodukující se populace, a v případě populací humra severského početní stav, pod hodnotami uvedenými v článku 7.

KAPITOLA V

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Článek 9

Technická opatření

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato technická opatření:

a)

specifikace vlastností lovných zařízení a pravidla týkající se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

b)

specifikace úprav lovných zařízení nebo doplňkového vybavení k nim za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

c)

omezení nebo zákaz používání určitých lovných zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb nebo za účelem minimalizace negativního dopadu na ekosystém a

d)

stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů u všech populací, na něž se vztahuje toto nařízení, za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.

KAPITOLA VI

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 10

Rybolovná práva

1.   Při přidělování rybolovných práv členským státům, která mají k dispozici podle článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013, zohlední členské státy pravděpodobné složení úlovků plavidel účastnících se smíšeného rybolovu.

2.   Členské státy si poté, co informují Komisi, mohou vzájemně vyměnit všechna rybolovná práva, která jim byla přidělena, nebo jejich část v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.   Aniž je dotčen článek 8, může být celkový přípustný odlov pro populace humra severského v západních vodách zaveden pro oblasti řízení odpovídající každé z oblastí vymezených v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci bodech 22 až 25. V takových případech může být celkový přípustný odlov pro jednu oblast řízení součtem omezení odlovu uvedených funkčních jednotek a statistických obdélníků mimo funkční jednotky.

Článek 11

Rekreační rybolov

1.   Pokud vědecká doporučení naznačují, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem u populace uvedené v čl. 1 odst. 1, může Rada stanovit pro rekreační rybáře nediskriminační omezení.

2.   Rada při stanovování omezení uvedených v odstavci 1 vychází z transparentních a objektivních kritérií, včetně kritérií environmentální, sociální a hospodářské povahy. Použitá kritéria se mohou týkat zejména dopadu rekreačního rybolovu na životní prostředí, společenského významu této činnosti a jejího přínosu pro hospodářství v pobřežních oblastech.

3.   Členské státy případně přijmou nezbytná a přiměřená opatření pro kontrolu a shromažďování údajů za účelem spolehlivého odhadu skutečných úrovní rekreačního odlovu.

Článek 12

Omezení intenzity rybolovu u jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu

1.   Celkový přípustný odlov v západní části Lamanšského průlivu (divize ICES 7e) podle plánu bude doplněn omezením intenzity rybolovu.

2.   Při stanovování rybolovných práv Rada každoročně rozhodne o maximálním počtu dní strávených na moři pro plavidla nacházející se v západní části Lamanšského průlivu a lovící vlečnými sítěmi vlečenými pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok alespoň 80 mm a pro plavidla lovící v západní části Lamanšského průlivu pevnými sítěmi o velikosti ok nejvýše 220 mm.

3.   Maximální počet dní strávených na moři uvedený v odstavci 2 se upraví ve stejném poměru jako úprava míry úmrtnosti způsobené rybolovem odpovídající změně v celkovém přípustném odlovu.

KAPITOLA VII

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POVINNOSTI VYKLÁDKY

Článek 13

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky ve vodách Unie západních vod

1.   Pro všechny populace druhů žijících v západních vodách, pro které platí povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení o konkrétní podrobnosti týkající se této povinnosti, podle čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.   Povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužijí na rekreační rybolov, a to ani v případech, kdy Rada stanoví omezení podle článku 11 tohoto nařízení.

KAPITOLA VIII

PŘÍSTUP DO VOD A KE ZDROJŮM

Článek 14

Oprávnění k rybolovu a horní hranice rybolovné kapacity

1.   Pro každou z oblastí ICES uvedenou v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009 pro plavidla plující pod jeho vlajkou a která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti. V těchto oprávněních k rybolovu mohou členské státy rovněž omezit celkovou kapacitu takových plavidel používajících zvláštního zařízení.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením omezení celkové kapacity loďstva dotčených členských států, aby se usnadnilo dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení.

3.   Každý členský stát sestaví a udržuje seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávnění k rybolovu podle odstavce 1, a zpřístupní ho Komisi a ostatním členským státům na svých oficiálních internetových stránkách.

KAPITOLA IX

ŘÍZENÍ POPULACÍ SPOLEČNÉHO ZÁJMU

Článek 15

Zásady a cíle řízení populací společného zájmu pro Unii a třetí země

1.   Pokud jsou populace společného zájmu využívány i třetími zeměmi, Unie s těmito třetími zeměmi vede jednání s cílem zajistit, aby tyto populace byly řízeny udržitelným způsobem slučitelným s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení, a cíli tohoto nařízení. Není-li dosaženo formální dohody, vynaloží Unie veškeré úsilí k dosažení společných ujednání o rybolovu těchto populací s cílem umožnit udržitelné řízení, a podpořit tak rovné podmínky pro hospodářské subjekty v Unii.

2.   V rámci společného řízení populací se třetími zeměmi si Unie může s třetími zeměmi vyměnit rybolovná práva podle čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA X

REGIONALIZACE

Článek 16

Regionální spolupráce

1.   Na opatření uvedená v článcích 9 a 13 a čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení v severozápadních vodách předkládat pro severozápadní vody společná doporučení a členské státy s přímým zájmem na řízení v jihozápadních vodách mohou předkládat společná doporučení pro jihozápadní vody. Uvedené členské státy mohou také předkládat společná doporučení pro všechny tyto vody. Tato doporučení budou předložena v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, poprvé nejpozději 27. března 2020 a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 17 tohoto nařízení. Taková doporučení mohou také dotčené členské státy předkládat, když je to nezbytné, zejména v případě změny stavu u kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení, nebo s cílem řešit naléhavé situace zjištěné na základě nejnovějších vědeckých doporučení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.

3.   Zmocněním podle článků 9 a 13 a čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi na základě jiných ustanovení právních předpisů Unie, včetně nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA XI

HODNOCENÍ A PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 17

Hodnocení plánu

Do 27. března 2024 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.

Článek 18

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 1, v článcích 9 a 13 a v čl. 14 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 26. března 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 1, článcích 9 a 13 a čl. 14 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 1, článků 9 a 13 a čl. 14 odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

KAPITOLA XII

PODPORA Z EVROPSKÉHO NÁMOŘNÍHO A RYBÁŘSKÉHO FONDU

Článek 19

Podpora z Evropského námořního a rybářského fondu

Opatření pro dočasné zastavení, která byla přijata v zájmu dosažení cílů plánu, se považují za dočasné zastavení rybolovných činností pro účely čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.

KAPITOLA XIII

ZMĚNY NAŘÍZENÍ (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973

Článek 20

Změny nařízení (EU) 2016/1139

Nařízení (EU) 2016/1139 se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nařízení (ES) č. 2187/2005. Dále se rozumí:

(1)

„pelagickými populacemi“ populace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) až h) tohoto nařízení a jakákoli jejich kombinace;

(2)

„rozmezím FMSY“ rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, poskytnutých zejména radou ICES nebo podobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, kdy veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci tohoto rozmezí vedou dlouhodobě k maximálním udržitelným výnosům v rámci určitého způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčených populací. Rozmezí je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s MSY. Horní hranice rozmezí je omezena tak, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;

(3)

„MSY Flower“ nejnižší hodnota v rozmezí hodnot FMSY;

(4)

„MSY Fupper“ nejvyšší hodnota v rozmezí hodnot FMSY;

(5)

„hodnotou FMSY“ hodnota odhadované úmrtnosti způsobené rybolovem, která při v rámci určitého rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek vede dlouhodobě k maximálním výnosům;

(6)

„nižším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od MSY Flower po hodnotu FMSY;

(7)

„vyšším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od hodnoty FMSY po MSY Fupper;

(8)

„Blim“ referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, zejména radou ICES nebo podobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, pod jehož úrovní může být reprodukční kapacita snížena;

(9)

„MSY Btrigger“ referenční bod pro biomasu reprodukující se populace uvedený v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních poskytnutých zejména radou ICES nebo podobným nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, na níž je možné dlouhodobě dosahovat MSY.

(10)

„dotčenými členskými státy“ členské státy s přímým zájmem na řízení, totiž Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Finsko a Švédsko.“

2.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Cílové hodnoty

1.   Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem v souladu s rozmezími FMSY stanovenými v článku 2 pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem u do roku 2020, a poté se tyto hodnoty budou zachovávat v rozmezí FMSY v souladu s tímto článkem.

2.   Tato rozmezí FMSY, vycházející z plánu, se vyžádají zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni.

3.   V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, stanoví Rada při určování rybolovných práv pro určitou populaci tato práva v rámci nižšího rozmezí FMSY, které je v dané době pro danou populaci dostupné.

4.   Bez ohledu na odstavce 1 a 3, mohou být rybolovná práva stanovena na úrovních, které jsou nižší než rozmezí FMSY.

5.   Bez ohledu na odstavce 3 a 4 mohou být rybolovná práva u určité populace stanovena v souladu s vyšším rozmezím FMSY dostupným v danou chvíli pro tuto populaci za předpokladu, že se populace uvedená v čl. 1 odst. 1 nachází nad úrovní MSY Btrigger:

a)

je-li to na základě vědeckých doporučení či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

b)

je-li to na základě vědeckého doporučení či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené vnitrodruhovou či mezidruhovou dynamikou; nebo

c)

s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

6.   Rybolovná práva budou v každém případě stanovena tak, aby bylo zajištěno, že pravděpodobnost, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesne pod Blim, bude nižší než 5 %.“;

3.

V kapitole III se za článek 4 vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4a

Referenční body pro zachování zdrojů

Na základě plánu se zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni vyžádají tyto referenční body pro zachování zdrojů za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

a)

MSY Btrigger pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1;

b)

Blim pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1.“;

4.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Ochranná opatření

1.   Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nad úroveň, na níž je možno dosahovat MSY. Bez ohledu na čl. 4 odst. 3 se zejména stanoví rybolovná práva na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížená na úroveň nižší, než je vyšší rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy.

2.   Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že poklesla biomasa reprodukující se populace kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1 pod hodnotu Blim, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací nad úroveň, na níž je možné dosahovat MSY. Bez ohledu na čl. 4 odst. 3 mohou tato nápravná opatření zahrnovat zejména pozastavení cíleného rybolovu dané populace a odpovídající snížení rybolovných práv.

3.   Nápravná opatření uvedená v tomto článku mohou zahrnovat:

a)

naléhavá opatření podle článků 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

opatření podle článků 7 a 8 tohoto nařízení.

4.   Výběr opatření uvedených v tomto článku se provede na základě povahy, závažnosti, délky trvání a opakování situace, v níž je úroveň biomasy reprodukující se populace pod hodnotami uvedenými v článku 4a.“;

5.

V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužije na rekreační rybolov, a to ani v případech, kdy Rada stanoví omezení pro rekreační rybáře.“;

6.

Přílohy I a II se zrušují.

Článek 21

Změny nařízení (EU) 2018/973

Nařízení (EU) 2018/973 se mění takto:

1.

V článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odchylně od přílohy XII nařízení (ES) č. 850/98 minimální referenční velikost pro zachování zdrojů u humra severského (Nephrops norvegicus) v divizi ICES 3a je stanovena na 105 mm.

Tento odstavec se použije do dne, kdy skončí použitelnost přílohy XII nařízení (ES) č. 850/98.“;

2.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky v unijních vodách Severního moře

1.   Pro všechny populace druhů žijících v Severním moři, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení o konkrétní podrobnosti týkající se této povinnosti podle čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.   Povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužije na rekreační rybolov, a to ani v případech, kdy Rada stanoví omezení pro rekreační rybolov podle čl. 10 odst. 4 tohoto nařízení.“.

KAPITOLA XIV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Zrušení

1.   Následující nařízení se zrušují:

a)

nařízení (ES) č. 811/2004;

b)

nařízení (ES) č. 2166/2005;

c)

nařízení (ES) č. 388/2006;

d)

nařízení (ES) č. 509/2007;

e)

nařízení (ES) č. 1300/2008.

2.   Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 23

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 171.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 (dosud nezveřejněn v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(11)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(12)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1).

(16)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(17)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).


Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady

Evropský parlament a Rada zamýšlejí zrušit zmocnění k přijímání technických opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 8 tohoto nařízení, když přijmou nové nařízení o technických opatřeních, jehož součástí bude i zmocnění týkající se týchž opatření.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU